Znajdź lek

Cyclonamine

Spis treści

Działanie

Etamsylat jest syntetycznym lekiem przeciwkrwotocznym wywierającym działanie ochronne na naczynia krwionośne. Działa na pierwszą fazę hemostazy. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia i zmniejszenie utraty krwi. Etamsylat nie powoduje zwężenia naczyń, nie wpływa na fibrynolizę i nie zmienia plazmatycznych czynników krzepnięcia. Po podaniu dożylnym lub domięśniowym 500 mg etamsylatu, maksymalne stężenie w osoczu (30-50 µg/ml) jest osiągane po około 1 h. Wiąże się z białkami osocza w 90%. Przenika przez barierę łożyskową, podobne stężenia we krwi matki i krwi pępowinowej. Etamsylat jest metabolizowany w niewielkim stopniu i w 80% wydalany z moczem w formie niezmienionej. Około 85% dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 h. T0,5 wynosi średnio 2 h.

Wskazania

Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych wymagających ostrożności lub na tkankach bogato unaczynionych w: otolaryngologii; ginekologii i położnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu; urologii: w krwawieniach z układu moczowego; stomatologii: po ekstrakcji zębów z następowym obfitym krwawieniem; okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rogówki, usuwania zaćmy i przed operacjami odwarstwienia siatkówki; chirurgii plastycznej lub naprawczej. Leczenie krwawień naczyniowych, niezależnie od ich umiejscowienia i przyczyny. Profilaktyka krwotoków okołokomorowych (krwawienia do mózgu w bezpośrednim sąsiedztwie komór mózgu) u niemowląt o małej masie urodzeniowej (< 1,5 kg).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etamsylat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra porfiria. Astma oskrzelowa.