Cyclonamine

Reklama

Działanie

Etamsylat jest syntetycznym lekiem przeciwkrwotocznym wywierającym działanie ochronne na naczynia krwionośne. Działa na pierwszą fazę hemostazy. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia i zmniejszenie utraty krwi. Etamsylat nie powoduje zwężenia naczyń, nie wpływa na fibrynolizę i nie zmienia plazmatycznych czynników krzepnięcia. Po podaniu dożylnym lub domięśniowym 500 mg etamsylatu, maksymalne stężenie w osoczu (30-50 µg/ml) jest osiągane po około 1 h. Wiąże się z białkami osocza w 90%. Przenika przez barierę łożyskową, podobne stężenia we krwi matki i krwi pępowinowej. Etamsylat jest metabolizowany w niewielkim stopniu i w 80% wydalany z moczem w formie niezmienionej. Około 85% dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 h. T0,5 wynosi średnio 2 h.

Wskazania

Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych wymagających ostrożności lub na tkankach bogato unaczynionych w: otolaryngologii; ginekologii i położnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu; urologii: w krwawieniach z układu moczowego; stomatologii: po ekstrakcji zębów z następowym obfitym krwawieniem; okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rogówki, usuwania zaćmy i przed operacjami odwarstwionej siatkówki; chirurgii plastycznej lub naprawczej. Leczenie krwawień naczyniowych, niezależnie od ich umiejscowienia i przyczyny. Profilaktyka krwotoków okołokomorowych (krwawienia do mózgu w bezpośrednim sąsiedztwie komór mózgu) u niemowląt o małej masie urodzeniowej (< 1,5 kg).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etamsylat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra porfiria. Astma oskrzelowa.

Środki ostrożności

W związku z ryzykiem nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po podaniu pozajelitowym, ostrożnie stosować u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym. Preparat zawiera przeciwutleniacze - siarczyn sodu i pirosiarczyn sodu, które mogą powodować reakcje alergiczne, nudności i biegunkę u osób wrażliwych. Reakcje alergiczne mogą przybierać formę wstrząsu anafilaktycznego i prowadzić do napadów astmy stwarzających zagrożenie dla życia; częstość występowania takich reakcji w populacji nie jest znana, jest jednak prawdopodobnie niewielka. Nadwrażliwość na siarczyny zaobserwowano częściej u osób z astmą, niż u pacjentów, u których nie występuje astma. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości, należy natychmiast odstawić preparat. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, przez co uznaje się go za „wolny od sodu”.

Ciąża i laktacja

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania preparatu kobietom w ciąży. Nie są dostępne dane dotyczące przenikania etamsylatu do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego kobiety te nie powinny karmić piersią podczas trwania leczenia. W przypadku kontynuacji karmienia leczenie należy przerwać.

Działania niepożądane

Rzadko: bóle głowy, gorzki smak, nudności, wymioty, wysypka, bóle lędźwiowo-krzyżowe. Bardzo rzadko: ryzyko zatorów tętnic, ostra porfiria, reakcje alergiczne. Częstość nieznana: niedociśnienie tętnicze.

Interakcje

Witamina B1 (tiamina) jest unieczynniana przez siarczyny występujące w leku. Wielkocząsteczkowe roztwory uzupełniające objętość osocza (np. dekstran) powinny być stosowane po podaniu preparatu.

Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. Dorośli i młodzież. Przed zabiegiem chirurgicznym: 1-2 ampułki dożylnie lub domięśniowo na 1 h przed zabiegiem. Podczas zabiegu chirurgicznego: 1-2 ampułki dożylnie, w razie potrzeby powtórzyć. Po zabiegu chirurgicznym: 1-2 ampułki co 4-6 h, tak długo, jak istnieje niebezpieczeństwo krwotoku. Nagłe przypadki, w zależności od stopnia ciężkości przypadku: 1-2 ampułki dożylnie lub domięśniowo, następnie co 4-6 h, tak długo jak istnieje niebezpieczeństwo krwotoku. Leczenie miejscowe: kompres nasączyć zawartością ampułki i przykryć nim miejsce krwawienia; po usunięciu zęba do zębodołu włożyć nasączony tampon, w razie potrzeby powtórzyć, można jednocześnie zastosować leczenie doustne i pozajelitowe. Dzieci: połowa dawki dorosłych. Neonatologia: 10 mg/kg mc. (0,1 ml roztworu zawiera 12,5 mg etamsylatu) domięśniowo w ciągu 2 h po urodzeniu się dziecka, następnie co 6 h przez 4 dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania etamsylatu u osób z niewydolnością nerek lub wątroby, dlatego stosując lek u tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność.

Reklama

Uwagi

Brak danych dotyczących wpływu etamsylatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex