ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Hydroxyzinum Teva

Spis treści

Reklama

Hydroxyzinum Teva - skład

1 ml zawiera 50 mg chlorowodorku hydroksyzyny.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - działanie

Lek o działaniu przeciwlękowym i uspokajającym. Efekt przeciwlękowy jest związany z hamowaniem aktywności warstw podkorowych mózgu. Hydroksyzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe i przeciwcholinergiczne. Jest metabolizowana w wątrobie do aktywnego metabolitu - cetyryzyny; dalsze przemiany prowadzą do powstania nieaktywnych metabolitów, głównie glukuronidów. Przenika przez barierę krew-mózg. T0,5 wynosi około 20 h u dorosłych; u dzieci jest krótszy o 33-41%. Jest wydalana z moczem i kałem.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - wskazania

Zaburzenia lękowe uogólnione, niepokój i pobudzenie psychoruchowe w przebiegu zaburzeń nerwicowych, a także w chorobach organicznych. Leczenie wspomagające w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi i w okresie pooperacyjnym. Lek w postaci iniekcyjnej stosowany jest w nagłych, ciężkich przypadkach i wtedy, gdy podanie doustne jest utrudnione.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na hydroksyzynę, cetryryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Porfiria. Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT. Pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki wydłużające odstęp QT i (lub) wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Ciąża i okres karmienia piersią. Noworodki.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów: ze skłonnością do drgawek; z astmą; jaskrą z wąskim kątem przesączania, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, nużliwością mięśni, demencją (ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne); zaburzeniami czynności wątroby i nerek (zmniejszyć dawkę). Nie zaleca się stosowania hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zmniejszoną eliminację hydroksyzyny w tej grupie pacjentów, w porównaniu do pacjentów dorosłych, oraz ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. działanie przeciwcholinergiczne). Dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych ze strony OUN. U dzieci występowanie drgawek zgłaszano częściej niż u dorosłych. Ze względu na ryzyko związane z wydłużeniem odstępu QT oraz zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Leczenie hydroksyzyną należy przerwać, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy poinstruować pacjentów, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem. Jeśli hydroksyzyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjnie na OUN (opioidy, barbiturany), może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków. Należy również dostosować dawkowanie jednocześnie stosowanych leków o właściwościach cholinolitycznych. Unikać jednoczesnego spożywania alkoholu podczas stosowania hydroksyzyny. Preparat nie może być stosowany we wstrzyknięciach podskórnych, dożylnych lub dotętniczych. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w ampułce, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyska. U noworodków matek, które otrzymywały hydroksyzynę w późniejszym okresie ciąży i (lub) podczas porodu obserwowano natychmiast po porodzie lub w ciągu kilku następnych godzin po urodzeniu następujące objawy: hipotonia, zaburzenia ruchowe łącznie z zaburzeniami pozapiramidowymi, ruchy kloniczne, zahamowanie OUN, stany niedotlenienia noworodka lub zatrzymanie moczu.

Reklama

Hydroxyzinum Teva - efekty uboczne

Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy, drgawki, zawroty głowy, dyskineza, ból głowy, bezsenność, uspokojenie, senność, drżenia, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, tachykardia, komorowe zaburzenia rytmu serca (np. torsade de pointes), wydłużenie odstępu QT, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, wysypka, wysypka rumieniowata, wysypka plamkowo-grudkowa, nadmierne pocenie się, pokrzywka, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zatrzymanie moczu, zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka, nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych, zwiększenie masy ciała.

Hydroxyzinum Teva - interakcje

Hydroksyzyna nasila działanie leków wpływających hamująco na OUN (m.in. barbiturany) oraz alkoholu, a także leków o właściwościach cholinolitycznych. Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, np. z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram), niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina), niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. pentamidyna), niektórymi lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd), niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka (np. toremifen, wandetanib), metadonem, zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca - jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami wywołującymi bradykardię i hipokaliemię. Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5. Podczas jednoczesnego stosowania leków, o których wiadomo, że są silnymi inhibitorami tych enzymów, można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi. Hydroksyzyna może nasilać działanie cholinolityczne leków przeciwhistaminowych oraz leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Podczas jednoczesnego stosowania nasileniu może ulegać kardiotoksyczne działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Nie należy stosować hydroksyzyny jednocześnie z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna znosi działanie betahistyny oraz inhibitorów acetylocholinesterazy. Hydroksyzyna osłabia działanie adrenaliny (epinefryny). Cymetydyna w dawce 600 mg 2 razy na dobę zwiększa stężenie hydroksyzyny w surowicy o 36% oraz zmniejsza stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, o 20%. Hydroksyzyna jest inhibitorem CYP2D6 i może w dużych dawkach powodować interakcje z substratami enzymu CYP2D6. Hydroksyzyna nie hamuje izoenzymów 1A1 i 1A6 UDP-glukuronylotransferazy w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Metabolit, cetyryzyzna, w stężeniu 100 μmol nie hamuje cytochromu P450 ani izoenzymów UDP-glukuronylotransferazy. Hydroksyzyna jest metabolizowana w wątrobie. W przypadku jednoczesnego podawania z innymi lekami silnie hamującymi aktywność enzymów wątrobowych, można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi.

Hydroxyzinum Teva - dawkowanie

Domięśniowo. Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Dorośli. Przeciwlękowo: maksymalna dawka wynosi 100 mg; uspokajająco: 50 mg, w pojedynczej dawce; wspomagająco w premedykacji w okresie przed- i pooperacyjnym: 25-100 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Dzieci. Uspokajająco: 0,6 mg/kg mc.; wspomagająco w premedykacji w okresie przed- i pooperacyjnym: 1 mg/kg mc. U dzieci o mc. do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę. U dzieci o mc. >40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Szczególne grupy pacjentów. Jeśli hydroksyzyna jest przepisywana pacjentowi w podeszłym wieku, mimo zalecenia niestosowania w tej grupie wiekowej, na początku leczenia zaleca się zastosować mniejszą dawkę leku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby dawkę leku należy dostosować do reakcji pacjenta. Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek; nie wiadomo, czy lek może się kumulować i czy w tej grupie pacjentów mogą występować inne jeszcze działania niepożądane (hydroksyzyna jest całkowicie metabolizowana a jednym z jej metabolitów jest cetyryzyna - czynny metabolit wydalany przez nerki. Klirens cetyryzyny jest zmniejszony u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek). Pacjenci z niewydolnością wątroby wymagają zmniejszenia dawki hydroksyzyny.

Hydroxyzinum Teva - uwagi

Należy przerwać stosowanie leku co najmniej 5 dni przed wykonaniem testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną. Preparat upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego podczas przyjmowania hydroksyzyny nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożycie alkoholu lub zastosowanie dodatkowych leków uspokajających może pogłębiać niekorzystny wpływ na sprawność psychoruchową.


Podobne leki
Lek Atarax - dawkowanie, działanie. Jak długo można stosować?
Hydroxyzinum VP - ulotka, dawkowanie i skutki uboczne
Hydroxyzinum Aflofarm
Hydroxyzinum Espefa

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!