Ifenin

Reklama

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Ibuprofen wykazuje także zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Hamuje syntezę prostaglandyn w macicy, skutkiem czego zmniejsza spoczynkowe i wysiłkowe ciśnienie wewnątrzmaciczne, okresowy skurcz macicy i ilość prostaglandyn uwalnianych do krążenia. Przypuszcza się, że te zmiany powodują łagodzenie bólu miesiączkowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, Cmax osiągane jest w ciągu 1-2 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 99%.Metabolizowany jest w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja) do nieaktywnych metabolitów, wydalanych głównie przez nerki (90%), a także z żółcią. T0,5 wynosi ok. 2,5 h.

Wskazania

Ból o łagodnym do umiarkowanego nasileniu taki jak ból głowy w tym ból głowy migrenowy, ból zębów. Pierwotne bolesne miesiączkowanie. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów: z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, katar, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) jako odpowiedź na stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związana z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej silne, potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawień). Ciężka niewydolnością wątroby, nerek lub serca. Chorobą naczyń wieńcowych. III trymestr ciąży. Znacznym odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Dyshemopoeza nieznanego pochodzenia. Dzieci poniżej 6 rż.

Środki ostrożności

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i innymi chorobami autoimmunologicznymi (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych) oraz wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. ostra przerywana porfiria) lek należy podawać tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Zachować szczególną ostrożność w przypadkach: chorób przewodu pokarmowego, w tym przewlekłych stanów zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Crohna, może wystąpić zaostrzenie choroby); niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego; zaburzeń czynności nerek, wątroby; zaburzeń krzepnięcia krwi i zaburzeń hematopoezy; chorób alergicznych, kataru siennego, przewlekłego obrzęku błon śluzowych, POCHP lub astmy oskrzelowej; bezpośrednio po rozległym zabiegu chirurgicznym; zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok, migdałków podniebiennych, polipami nosa oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego), a także u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych możliwych dawek). W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia. Należy zachować rozwagę u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu oraz przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów z największym ryzykiem - pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujący leki moczopędne i inhibitory ACE oraz pacjenci w podeszłym wieku; mogą też wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków. Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia. Ibuprofen może czasowo hamować agregację płytek krwi i wydłużać czas krwawienia - należy obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Przyjmowanie ibuprofenu szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Podczas długotrwałego leczenia konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również wskaźniki morfologii krwi, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku.

Ciąża i laktacja

Nie należy podawać ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (zwiększone ryzyko poronienia i wad serca). Jeśli lek ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie w I lub II trymestrze ciąży należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania leku. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (u płodu mogą wystąpić: toksyczne działanie na serce i płuca, w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne, zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; u matki może wystąpić hamowanie skurczu macicy powodujące opóźnianie lub przedłużenie porodu; u matki i u noworodka możliwe jest wystąpienie wydłużenie czasu krwawienia oraz działania przeciwagregacyjnego). Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen poprzez wpływ na owulację może zaburzać płodność u kobiet; działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu.

Działania niepożądane

Bardzo często: dolegliwości żołądka i jelit (pieczenie w okolicy serca, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie). Często: ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, niepokój, bezsenność i rozdrażnienie, owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasami z krwawieniem i perforacją, utajone krwawienie (mogące prowadzić do anemii), smoliste stolce, wymioty z krwią, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby zapalnej jelita grubego, powikłania choroby uchyłkowej jelita grubego (perforacja, przetoka). Niezbyt często: zaburzenia widzenia, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy (może być związany z niewydolnością nerek), nadwrażliwość na światło, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, rumień i wysypka jak również napady astmy czasami z niedociśnieniem). Rzadko: zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, aktywności aminotransferaz lub fosfatazy alkalicznej w surowicy, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, niedowidzenie toksyczne, toczeń rumieniowaty układowy, depresja, dezorientacja, omamy. Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, ostry obrzęk płuc, obrzęk, zaburzenia hematopoezy (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza), jałowe zapalenie opon mózgowych, szumy uszne, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenie jelita, martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania), ciężkie postaci reakcji skórnych różnego typu (tj. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, łysienie, martwicze zapalenie powięzi), nadciśnienie tętnicze, ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z zamknięciem dróg oddechowych, niestrawność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu), zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z innymi NLPZ, w tym kwasem acetylosalicylowym oraz kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrel, tyklopidyna), selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, alkoholem, bisfosfonianami, oksypentyfiliną (pentoksyfiliną) zwiększa ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia - należy unikać leczenia skojarzonego, a w przypadku konieczności takiego leczenia zachować ostrożność. Ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jednak dane te są ograniczone i uważa się że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny); należy unikać jednoczesnego stosowania tych preparatów, a w przypadku konieczności leczenia skojarzonego zaleca się monitorowanie INR. Podanie leku w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego toksyczności; należy unikać leczenia skojarzonego, a w razie konieczności łącznego stosowania zaleca się monitorowanie czynności nerek. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami zawierającymi glikozydy nasercowe (np. digoksyną) oraz fenytoiną czy litem może zwiększać stężenie tych leków w surowicy - zaleca się monitorowanie stężenia tych leków. Zachować ostrożność przy stosowaniu ibuprofenu z: lekami przeciwnadciśnieniowymi i moczopędnymi - zmniejszenie skuteczności działania tych leków, możliwość hiperkaliemii przy stosowaniu inhibitorów ACE i diuretyków oszczędzających potas; u niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek - należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego, w szczególności u osób w podeszłym wieku; z kaptoprylem - hamowanie wydalania sodu; z cyklosporyną lub takrolimusem - zwiększenie ryzyka uszkodzenia nerek; probenecydem lub sulfinpyrazonem - możliwość opóźnionego wydalania ibuprofenu; chinolonami - możliwość wystąpienia drgawek; z pochodnymi sulfonylomocznika - ryzyko hipoglikemii; zydowudyną - ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią; rytonawirem i moklebemidem - zwiększone stężenie i możliwe nasilenie działania ibuprofenu; aminoglikozydami i baklofenem - mozliwość nasilenia ich toksyczności; mifeprystonem - NLPZ stosowane w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu mogą zmniejszyć jego skuteczność; cholestyraminą - przedłużona i zmniejszona (25%) absorpcja ibuprofenu (lek podawać z co najmniej godzinną przerwą).

Dawkowanie

Doustnie. Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (mc. ≥40 kg): dawka pojedyncza 200-400 mg lub 3-4 razy na dobę co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Bóle migrenowe: 400 mg w pojedynczej dawce, następnie jeżeli to konieczne 400 mg podawane w odstępach co 4-6 h; maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg m.c.): 200 mg, 1- 3 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 600 mg. Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg m.c.): 200 mg, 1-4 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 800 mg. Bolesne miesiączkowanie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 200-400 mg, 1-3 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4-6 h; maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby stosować najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Tabl. połykać w całości, popijając wodą, podczas lub po posiłku.

Reklama

Uwagi

Działania niepożądane spowodowane wysokimi dawkami leku, takie jak zmęczenie, ospałość, zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą w pojedynczych przypadkach zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex