Letralan

Reklama

Działanie

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów). Letrozol hamuje aktywność aromatazy poprzez kompetycyjne wiązanie się z hemem kompleksu aromataza-cytochrom P-450, co prowadzi do ograniczenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których ten proces zachodzi. Zahamowanie stymulacji wzrostu guza przez estrogeny ma podstawowe znaczenie w leczeniu nowotworów w przypadkach, gdy rozrost tkanki nowotworowej jest uzależniony od obecności estrogenów i stosowane jest leczenie endokrynologiczne. LetrozoI jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (biodostępność - 99,9%). Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania leku, ale nie ma wpływu na biodostępność. W około 60% wiąże się z białkami osocza. Główną drogą eliminacji letrozolu jest przemiana metaboliczna do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu - karbinolu - która przebiega przy udziale izoenzymów CYP3A4 i CYP2A6. Lek jest wydalany głównie z moczem. T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 2 dni. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2-6 tygodni. Stężenia w stanie stacjonarnym są około 7-krotnie większe, niż stężenia mierzone po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg. Zaburzenia czynności nerek (dobowy klirens kreatyniny 9-116 ml/min) oraz łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności wątroby nie wpływają na farmakokinetykę Ietrozolu. W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, dostępność leku i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zwiększają się 2-3-krotnie.

Wskazania

Leczenie uzupełniające raka piersi z receptorami dIa hormonów we wczesnym stadium zaawansowania, u kobiet po menopauzie. Przedłużenie leczenia uzupełniającego harmonozależnego raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat, u kobiet po menopauzie. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego hormanozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie fizjologicznej Iub wywołanej sztucznie, u których nastąpił nawrót lub progresja choroby nowotworowej, a które wcześniej były Ieczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym. Nie wykazano skuteczności letrozolu u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na letrozol lub pozostałe składniki preparatu. Stan endokrynologiczny przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

U pacjentek, u których stan pomenopauzalny wydaje sie niejasny, przed rozpoczęciem leczenia letrozolem należy oznaczyć stężenie LH, FSH i (lub) estradiolu, aby jednoznacznie określić stan menopauzalny, w jakim pacjentka się znajduje. Letrozol powinien być podawany szczególnie ostrożnie i po dokładnym rozważeniu potencjalnego stosunku korzyści do ryzyka u pacjentek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min lub z ciężką niewydolnością wątroby (marskość wątroby, C wg Child-Pugh). Pacjentki z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub też będące w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny mieć obowiązkowo wykonane badanie gęstości kości przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużenia leczenia uzupełniającego, a w trakcie leczenia i po jego zakończeniu powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy. Kiedy to właściwe należy wdrożyć i uważnie monitorować stosowne leczenie lub profilaktykę osteoporozy.

Ciąża i laktacja

Pacjentki mogące zajść w ciążę (tj. kobiety w okresie okołomenopauzalnym lub we wczesnym okresie pomenopauzalnym), należy poinformować o konieczności wykonania testu ciążowego przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia, aż do czasu pełnego ustalenia stanu pomenopauzalnego. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: zwiększona potliwość, bóle stawów, uderzenia gorąca, uczucie zmęczenia, w tym astenia. Często: anoreksja, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia, depresja, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka, łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe i pęcherzykowa), bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości, złe samopoczucie, obrzęki obwodowe, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: zakażenie dróg moczowych, ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia uzupełniającego i przedłużenia leczenia uzupełniającego), leukopenia, ogólne obrzęki, lęk, w tym nerwowość, drażliwość, senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców (w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku), udar naczyniowy mózgu, zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, tachykardia, zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich), nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, duszność, kaszel, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, świąd, suchość skóry, pokrzywka, zapalenie stawów, zwiększenie częstości oddawania moczu, krwawienia z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, bóle piersi, gorączka, suchość błon śluzowych, pragnienie, zmniejszenie masy ciała. Rzadko: zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna.

Interakcje

Jednoczesne podawanie letrozolu z cymetydyną i warfaryną nie powoduje wystąpienia istotnych klinicznie interakcji leków. Ponadto, na podstawie analizy danych z badań klinicznych, nie znaleziono dowodów , które świadczyłyby o istnieniu istotnych klinicznie interakcji z innymi, powszechnie przepisywanymi lekami. Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania letrozolu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Z badań in vitro wynika, że letrozol hamuje aktywność CYP2A6 oraz umiarkowanie CYP2C19. Dlatego należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków, które są eliminowane głównie przez te izoenzymy i które mają wąski indeks terapeutyczny.

Dawkowanie

Doustnie. Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku: zalecana dawka wynosi 2,5 mg raz na dobę. W terapii uzupełniającej leczenie preparatem należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu nowotworu. W leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne obejmuje okres 2 lat (mediana czasu trwania leczenia wynosiła 25 miesięcy). W przedłużeniu leczenia uzupełniającego doświadczenie kliniczne obejmuje okres 4 lat (mediana czasu trwania leczenia). U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami leczenie preparatem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.
Nie ma konieczności dostosowywania schematu dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny wynosi >30 ml/min. Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny <30 ml/min oraz u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.

Reklama

Uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia zmęczenia, zawrotów głowy lub senności w trakcie stosowania preparatu, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex