Lipanor

Reklama

Działanie

Lek zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy z grupy fibratów. Zmniejszenie stężenia cholesterolu jest następstwem zmniejszenia odsetka frakcji miażdżycorodnych o małej gęstości (VLDL oraz LDL) w następstwie zahamowania biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Zazwyczaj następuje także zwiększenie wytwarzania cholesterolu HDL. Oba te czynniki wpływają na polepszenie dystrybucji cholesterolu w surowicy krwi. Następuje znaczne zmniejszenie wskaźnika VLDL + LDL/HDL. Cyprofibrat ma również działanie przeciwpłytkowe oraz fibrynolityczne. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje w ciągu 2 h po podaniu. Lek w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 w osoczu krwi wynosi ok. 17 h. Wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej i w postaci połączeń z kwasem glukuronowym.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach: leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwskazane lub nie są one tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Ciąża lub podejrzenie ciąży oraz okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Leczenie skojarzone z innym fibratem.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko miopatii w przypadku wystąpienia w trakcie leczenia niewyjaśnionego bólu mięśni, tkliwości lub osłabienia siły mięśni pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. U tych pacjentów należy natychmiast oznaczyć aktywność fosfokinazy kreatynowej (CPK). Leczenie należy przerwać w przypadku stwierdzenia miopatii lub znacznego zwiększenia aktywności CPK (ponad 5-krotnie więcej niż wartość prawidłowa). Ryzyko miopatii może być większe w przypadku następujących czynników ryzyka: zaburzenia czynności nerek i każdy przypadek hipoalbuminemii, taki jak zespół nerczycowy; niedoczynność tarczycy; nadużywanie alkoholu; wiek powyżej 70 lat; dziedziczne zaburzenia dotyczące mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny w wywiadzie; toksyczne działanie na mięśnie po zastosowaniu innego fibratu (w wywiadzie). Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy i mioglobinurii może być większe jeżeli cyprofibrat jest stosowany w skojarzeniu z innymi fibratami lub inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Zaleca się okresowo kontrolować czynność wątroby (co 3 mies. w ciągu pierwszych 12 mies. leczenia). Leczenie cyprofibratem należy przerwać w przypadku zwiększenia aktywności AspAT i AlAT ponad 3-krotnie powyżej górnej granicy normy lub jeżeli stwierdzono cholestatyczne uszkodzenie wątroby. Ponieważ istniejąca niedoczynność tarczycy może być przyczyną wtórnej dyslipidemii, należy ją rozpoznać i wyrównać przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Jeżeli po kilku miesiącach leczenia stężenie lipidów w surowicy nie jest zadowalająco kontrolowane, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia. Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci oraz brak danych dotyczących wpływu na organizmy w okresie wzrostu, stosowanie cyprofibratu w tej grupie pacjentów może być rozważane jedynie w przypadku ciężkich zaburzeń lipidowych, w których leczenie cyprofibratem jest właściwe. Preparat zawiera laktozę - nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wysypka, łysienie, ból mięśni, zmęczenie. Częstość nieznana: zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zaburzenia czynności wątroby obserwowane w badaniach, cholestaza, cytoliza (rozpad komórek), kamica żółciowa, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, egzema, miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zaburzenia erekcji, małopłytkowość.

Interakcje

Ze względu na zwiększone ryzyko rabdomiolizy i mioglobinurii przeciwskazane jest stosowanie cyprofibratu z innymi fibratami. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cyprofibratu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Cyprofibrat wiąże się silnie z białkami osocza i dlatego może wypierać inne leki z miejsc wiązania z białkami osocza. Wykazano, że cyprofibrat nasila działanie warfaryny, co powoduje, że jednocześnie stosowany doustny lek przeciwzakrzepowy należy podawać w mniejszej dawce, określonej na podstawie INR. Cyprofibrat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, jednakże dostępne dane nie wskazują, że taka interakcja może mieć znaczenie kliniczne. Estrogeny mogą zwiększać stężenie lipidów w osoczu. Chociaż interakcja farmakodynamiczna jest możliwa, dane kliniczne nie są obecnie dostępne.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 100 mg cyprofibratu (1 kaps.) na dobę. Nie należy stosować większej dawki. W przypadku jednoczesnego stosowania właściwej diety, preparat jest przyjmowany w długotrwałym leczeniu objawowym, którego skuteczność należy okresowo kontrolować. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki do 100 mg co drugą dobę. Należy uważnie monitorować pacjenta. Nie stosować cyprofibratu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Reklama

Uwagi

Podczas stosowania cyprofibratu rzadko zgłaszano zawroty głowy, senność i zmęczenie - jeśli wystąpią takie objawy pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Pharmindex