Minirin

Spis treści

Minirin - skład

1 ml roztworu zawiera 4 µg octanu desmopresyny.

Minirin - Działanie

Syntetyczny analog wazopresyny. Desmopresyna nie zawiera oksytocyny i innych białek balastowych - zanieczyszczeń występujących przy otrzymywaniu naturalnej wazopresyny. Wykazuje znacznie silniejsze i dłuższe działanie antydiuretyczne oraz minimalne (100 razy słabsze od wazopresyny) działanie naczynioskurczowe. Desmopresyna w dawce 0,3 µg/kg m.c. podawana dożylnie powoduje 2-4-krotne zwiększenie aktywności czynnika krzepnięcia VIII (VIII C), w mniejszym stopniu zwiększenie stężenia antygenu czynnika von Willebranda (vWF-Ag) oraz uwalnianie tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA). W większych dawkach desmopresyna skraca lub normalizuje czas krzepnięcia u pacjentów z przedłużonym czasem krzepnięcia w przebiegu mocznicy, marskości wątroby, wrodzonego lub polekowego uszkodzenia płytek krwi oraz u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia o nieznanej etiologii. Działanie hemostatyczne występuje w ciągu około 30 min po pierwszym podaniu dożylnym i utrzymuje się przez 8-12 h. Desmopresyna przenika do mleka matki.

Minirin - wskazania

Moczówka prosta ośrodkowa. Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki. Zapewnienie hemostazy w przypadkach niewielkich zabiegów chirurgicznych oraz przed wykonaniem inwazyjnej diagnostyki u chorych z łagodną postacią hemofilii A i łagodną postacią choroby von Willebranda, u których uzyskano pozytywny efekt działania preparatu po dawce testowej. W wyjątkowych przypadkach preparat można stosować u chorych z umiarkowaną postacią choroby von Willebranda.

Minirin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nawykowa lub psychogenna polidypsja, w wyniku której objętość produkowanego moczu przekracza 40 ml/kg m.c./dobę. Niewydolność układu krążenia lub inne choroby wymagające podawania diuretyków. Niestabilna choroba wieńcowa w wywiadzie. Hiponatremia. Pacjenci z chorobą von Willebranda typu II B.

Minirin - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów bardzo młodych, u osób w podeszłym wieku, w stanach przebiegających z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej oraz u pacjentów z ryzykiem wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Przy badaniu zdolności zagęszczania moczu przez nerki podaż płynów należy ograniczyć do najwyżej 0,5 litra w czasie od 1h przed podaniem preparatu do 8h po jego podaniu. Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki u dzieci w wieku do 12 m.ż. należy wykonać wyłącznie w szpitalu pod kontrolą. Dodatkowo, w odniesieniu wskazań związanych z zapewnieniem hemostazy: dla zapobieżenia przeładowaniu płynami szczegółowej kontroli należy poddać pacjentów wymagających leczenia środkami moczopędnymi. Specjalną uwagę należy zwracać na ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie i hiponatremii. Podaż płynów należy ograniczyć do niezbędnego minimum i regularnie kontrolować masę ciała pacjenta. W przypadku stopniowego wzrostu masy ciała pacjenta, zmniejszenia stężenia sodu w surowicy krwi do wartości poniżej 130 mmol/l lub zmniejszenia osmolalności osocza do wartości poniżej 270 mOsm/kg masy ciała, należy drastycznie ograniczyć podaż płynów i przerwać podawanie produktu leczniczego. Minirin nie skraca wydłużonego czasu krwawienia u pacjentów z małopłytkowością. Szczególne środki ostrożności należy zachować u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny

Minirin - ciąża

Brak istotnych danych dotyczących stosowania leku w ciąży. Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań leku w okresie ciąży u kobiet z moczówką prostą ośrodkową nie wynika szkodliwe działanie desmopresyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią (badania zawartości desmopresyny w mleku kobiet karmiących piersią leczonych desmopresyną w dużych dawkach - 300 µg donosowo, wykazały, że jej stężenie jest niewystarczjące do wywołania efektu antydiuretycznego u dzieci karmionych piersią).

Minirin - efekty uboczne

Często (≥1/100,

Minirin - interakcje

Indometacyna nasila działanie antydiuretyczne desmopresyny, ale go nie przedłuża (prawdopodobnie nie ma to znaczenia klinicznego). Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, chlorpromazyna i karbamazepina nasilają działanie antydiuretyczne, zwiększając ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą prowadzić do nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii.

Minirin - dawkowanie

Moczówka prosta ośrodkowa (dożylnie, we wlewie kroplowym ewentualnie domięśniowo lub podskórnie): dorośli 1-4 µg (0,25-1 ml) na dobę w 1-2 dawkach; dzieci powyżej 12 m.ż. 0,1-1,0 µg (0,025-0,25 ml) na dobę w 1-2 dawkach, dzieci do 12 m.ż.(dane dotyczące leczenia tej grupy wiekowej są ograniczone), zwykle zalecana dawka początkowa 0,05 µg (0,0125 ml), dalsze dawki zależą od wielkości diurezy i poziomu elektrolitów w surowicy krwi. Badanie zdolności zagęszczania moczu (domięśniowo lub podskórnie): dorośli 4 µg (1 ml) na dobę; dzieci powyżej 12 m.ż. 1-2 µg (0,25-0,5 ml) na dobę, dzieci do 12 m.ż. 0,4 µg (0,1 ml). Zapewnienie hemostazy (wlew dożylny): 0,3 µg/kg m.c. Preparat należy rozcieńczyć w 50-100 ml roztworu soli fizjologicznej i przetaczać w ciągu 15-30 min. Desmopresynę stosowaną w celu zapobiegania krwawieniom należy przetoczyć na 30 min. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym; dawkę można powtórzyć jedno lub dwukrotnie w odstępie 6-12 h.

Minirin - uwagi

W czasie podawania desmopresyny należy kontrolować ciśnienie krwi pacjenta oraz poziom czynnika VIII C. Podaż płynów należy ograniczyć do najwyżej 0,5 l w czasie 1 h przed podaniem leku do 8 h po jego podaniu.

Pharmindex