MultiHance

Reklama

Działanie

Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań z zastosowaniem magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Gadobenian dimegluminy powoduje skrócenie czasu relaksacji podłużnej (T1) i w mniejszym zakresie poprzecznej (T2) dla protonów wody w tkance. Po przejściu z roztworu wodnego do roztworów zawierających białka następuje silny wzrost relaksacji. W obrazowaniu T1-zależnym wątroby preparat powoduje silne i długotrwałe wzmocnienie intensywności sygnału prawidłowego miąższu. Wzmocnienie intensywności sygnału utrzymuje się na wysokim poziomie przez co najmniej 2 h po podaniu dawki 0,05-0,1 mmol/kg mc. W obrazowaniu dynamicznym T1-zależnym kontrast miedzy zmianami ogniskowymi w wątrobie a prawidłowym miąższem obserwuje się natychmiast po wstrzyknięciu bolusowym (do 2-3 min.). Preparat umożliwia także obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego. Nie przechodzi on przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg, jednak przerwanie bariery krew-mózg lub patologiczne unaczynienie pozwalają na gromadzenie się jonu gadobenianowego w zmienionym chorobowo miejscu. Preparat wzmacnia kontrast obrazu dla tkanek pozbawionych bariery krew-mózg, guzów pozaosiowych i okolic, w których bariera krew-mózg została uszkodzona. Jon gadobenianowy jest wydalany w postaci niezmienionej z moczem (78-94% podanej dawki) i w niewielkim stopniu z żółcią.

Wskazania

Wzmocnienie kontrastowe w obrazowaniu wątroby i o.u.n. metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. W diagnostyce wątroby - w celu wykrycia zmian ogniskowych u chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem raka wątroby lub zmian przerzutowych. W obrazowaniu mózgu i kręgosłupa - w celu wykrycia zmian patologicznych i dostarczenia informacji diagnostycznych nieosiągalnych przy wykonaniu badania MRI bez zastosowania środka cieniującego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, inne pochodne chelatowe gadoliny lub alkohol benzylowy. Nie zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 18 lat - brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (GFR <30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów z chorobami układu krążenia.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania gadobenianu dimegluminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na proces rozrodu. W ciąży preparat można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Z wyników badań na zwierzętach wiadomo, że śladowe ilości gadobenianu dimegluminy przenikają do mleka matki. Należy przerwać karmienie piersią przed podaniem preparatu i można je wznowić co najmniej 24 h po wykonaniu badania.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, rozszerzenie naczyń, nudności, reakcje w miejscu podania. Niezbyt często: zapalenie nosa i gardła, parestezje, zawroty głowy, omdlenia, parosmia, tachykardia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy Ist., dodatkowe skurcze komorowe, bradykardia zatokowa, nadciśnienie, niedociśnienie, katar, suchość w jamie ustnej, nieprzyjemne wrażenia smakowe, biegunka, wymioty, niestrawność, ślinotok, ból brzucha, świąd, wysypka, obrzęk twarzy, pokrzywka, zwiększona potliwość, ból pleców, bóle mięśni, osłabienie, gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej, ból w miejscu wstrzyknięcia, wynaczynienie w miejscu wstrzyknięcia, nieprawidłowe wyniki badan laboratoryjnych, nieprawidłowy zapis EKG, wydłużony odcinek QT. Rzadko: przeczulica, drżenia, zapalenie spojówek, szum w uszach, niemiarowość pracy serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, wydłużenie odcinka PR, duszność, skurcz krtani, sapanie, przekrwienie płuc, zaparcie, nietrzymanie kału, nietrzymanie moczu, parcie na mocz, stan zapalny w miejscu podania. W pojedynczych przypadkach: martwicze zapalenie trzustki, obrzęk płuc, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, porażenie połowicze. Ponadto obserwowano: anemię niedobarwliwą, leukocytozę, leukopenię, bazofilię, hipoproteinemię, hipokalcemię, hiperkalemię, hiperglikemię lub hipoglikemię, albuminurię, hematurię, hiperlipidemię, hiperbilirubinemię, podwyższone stężenie żelaza we krwi, zwiększoną aktywność transaminaz, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej oraz zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny) oraz reakcje rzekomoanafilaktyczne.

Dawkowanie

Dorośli. Dożylnie we wstrzyknięciu bolusowym lub wstrzyknięciu powolnym (10 ml/min), bez rozcieńczania. Badanie wątroby: 0,1 ml/kg mc. (0,05 mmol/kg mc.). Badanie o.u.n.: 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc.). Badanie może zostać przeprowadzone natychmiast po wykonaniu wstrzyknięcia bolusowego. Obrazowanie o.u.n. powinno zostać wykonane w ciągu 60 min od podaniu preparatu. Obrazowanie wątroby może zostać przeprowadzone w czasie 40 do 120 min od podania preparatu.

Reklama

Uwagi

Nie należy wykonywać badania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów z rozrusznikami serca, klipsami zamykającymi tętniak lub innymi elementami o właściwościach ferromagnetycznych. Obrazowanie z użyciem innych środków kontrastowych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po upływie 7 h od zastosowania gadobenianu dimegluminy. Po podaniu preparatu pacjent powinien pozostawać pod obserwacją medyczną przez co najmniej 1 h, a szczególną obserwację zaleca się w ciągu pierwszych 15 min, ponieważ w tym czasie występuje większość poważnych działań niepożądanych. W czasie badania należy zapewnić bezpośredni dostęp do sprzętu do resuscytacji.

Pharmindex