Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Mysimba – skład, dawkowanie. Jak działa?

Mysimba to lek zmniejszający masę ciała u osób dorosłych, walczących z nadwagą lub otyłością. Preparat należy stosować jako uzupełnienie diety o zmniejszonej kaloryczności, dodatkowo przy wzmożonej aktywności fizycznej. Jego zadaniem jest przede wszystkim redukowanie łaknienia.
Spis treści

Reklama

Skład leku Mysimba

1 tabl. zawiera 8 mg chlorowodorku naltreksonu oraz 90 mg chlorowodorku bupropionu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Działanie leku Mysimba

Lek przeciw otyłości o działaniu ośrodkowym. Mechanizmy neurochemiczne leżące u podłoża działania hamującego łaknienie wywieranego przez skojarzenie naltrekson + bupropion nie są dokładnie poznane. Naltrekson jest antagonistą receptora opioidowego. Bupropion jest słabym inhibitorem neuronalnego wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny.

Obie substancje czynne oddziałują na dwa główne obszary mózgu, konkretnie na jądro łukowate podwzgórza i mezolimbiczny dopaminergiczny układ nagrody. W jądrze łukowatym podwzgórza bupropion pobudza neurony wykazujące ekspresję proopiomelanokortyny (POMC) do uwalniania melanotropiny-alfa, która z kolei wiąże się z receptorami melanokortyny 4 (MC4-R) i pobudza je.

Równocześnie z uwolnieniem POMC uwalniają endorfinę będącą endogennym agonistą receptora opioidowego. Związanie β-endorfiny z receptorami opioidowymi μ na neuronach POMC jest punktem zamykającym pętlę sprzężenia zwrotnego ujemnego na neuronach POMC i prowadzi do zmniejszenia uwalniania α-MSH.

Wysunięto hipotezę, że blokowanie tej hamującej pętli sprzężenia zwrotnego przez naltrekson ułatwia silniejszą i bardziej długotrwałą aktywację neuronów POMC, amplifikując w ten sposób wpływ bupropionu na bilans energetyczny. Naltrekson i bupropion mogą wywierać większe niż addytywne działanie w tej okolicy mózgu, zmniejszając ilość spożywanego pokarmu kiedy podawane są w skojarzeniu.

Po jednorazowym podaniu doustnym skojarzenia naltrekson + bupropion w postaci tabletek zdrowym ochotnikom Cmax naltreksonu osiągane było po ok. 2 h, a bupropionu - po ok. 3 h. Nie stwierdzono żadnych różnic biodostępności naltreksonu ani bupropionu w zależności od tego, czy substancje te podawane były w skojarzeniu, czy każda z nich podawana była z osobna. Naltrekson i bupropion dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego (>90% podanej dawki). Naltrekson ulega silnemu efektowi pierwszego przejścia ograniczającemu jego biodostępność ogólnoustrojową - do krążenia ogólnego dociera w postaci niezmienionej jedynie 5-6% podanej dawki. Stopień wiązania z białkami osocza nie jest duży i wynosi 21% dla naltreksonu i 84% dla bupropionu. Po jednorazowym podaniu doustnym skojarzenia naltrekson + bupropion średni T0,5 naltreksonu wynosi ok. 5 h, a bupropionu - ok. 21 h.

Naltrekson jest metabolizowany głównie do 6-beta-naltreksolu przez dehydrogenazy dihydrodiolowe (DD1, DD2 i DD4) oraz do innych metabolitów, które powstają pod wpływem -O-metylotransferaz katecholowych (COMT) oraz glukuronidów przez UGT1A1 i UGT2B7. Ani naltrekson, ani 6-beta-naltreksol nie są metabolizowane przez izoenzymy cytochromu P450. Naltrekson i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki (37-60% podanej dawki).

Bupropion jest w znacznej części metabolizowany do 3 metabolitów farmakologicznie czynnych: hydroksybupropionu, treohydrobupropionu i erytrohydrobupropionu. Metabolity te cechują się dłuższym T0,5 eliminacji niż bupropion i w większym zakresie ulegają kumulacji. Głównym izoenzymem zaangażowanym w generowanie hydroksybupropionu jest CYP2B6, podczas gdy izoenzymy CYP1A2, 2A6, 2C9, 3A4 i 2E1 odgrywają mniejszą rolę.

Z kolei powstawanie treohydrobupropionu pośredniczone jest przez dehydrogenazę 11-beta-hydroksysteroidową typu 1. Szlak metaboliczny odpowiedzialny za generowanie erytrohydrobupropionu nie został zidentyfikowany. Bupropion i jego metabolity hamują aktywność CYP2D6. Stopień wiązania z białkami osocza hydroksybupropionu jest podobny do bupropionu (84%), natomiast dwa pozostałe metabolity cechują się mniej więcej o połowę mniejszym stopniem wiązania.

Po podaniu doustnym 87% dawki wydala się w moczu, a 10% - w kale; w postaci niezmienionej - 0,5%. Przy podawaniu skojarzenia naltrekson + bupropion 2 razy na dobę, naltrekson nie ulega kumulacji, natomiast 6-beta-naltreksol - tak. Opierając się na T0,5 6-beta-naltreksolu można oszacować, że jego stężenie osiąga stan stacjonarny w ciągu ok. 3 dni. Metabolity bupropionu (oraz w mniejszym stopniu niezmetabolizowany bupropion) ulegają kumulacji, a ich stężenia osiągają stan stacjonarny w ciągu ok. tygodnia.

Reklama

Wskazania do stosowania leku Mysimba

Lek jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych (w wieku od 18 lat) z wyjściową wysoką wartością wskaźnika masy ciała (BMI) (nadwaga), jeśli u pacjenta występuje jedna lub więcej chorób związanych z otyłością (np. cukrzyca typu 2, dyslipidemia, wyrównane nadciśnienie tętnicze).

Lek należy odstawić po 16 tygodniach stosowania, jeśli masa ciała pacjenta nie uległa obniżeniu o co najmniej 5% początkowej masy ciała.

Reklama

Przeciwwskazania do stosowania leku Mysimba

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewyrównane nadciśnienie tętnicze. Padaczka obecnie lub napady drgawek w wywiadzie. Guz nowotworowy w OUN. Okres bezpośrednio po nagłym odstawieniu alkoholu lub benzodiazepin u osoby uzależnionej.

Choroba afektywna dwubiegunowa w wywiadzie. Przyjmowanie bupropionu lub naltreksonu w innym wskazaniu aniżeli obniżenie masy ciała. Żarłoczność psychiczna lub jadłowstręt psychiczny - występujące obecnie lub w przeszłości. Uzależnienie od długotrwale przyjmowanych opioidów lub agonistów opiatów (np. metadonu) oraz okres bezpośrednio po nagłym odstawieniu opiatów u osoby uzależnionej.

Przyjmowanie inhibitorów MAO (od odstawienia inhibitorów MAO do rozpoczęcia przyjmowania skojarzenia naltrekson + bupropion powinno upłynąć co najmniej 14 dni). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Schyłkowa niewydolność nerek.

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem leku Mysimba

Bezpieczeństwo i tolerancję skojarzenia naltrekson + bupropion należy oceniać w regularnych odstępach czasu. Stosowanie preparatu należy przerwać, jeśli istnieją problemy z bezpieczeństwem lub tolerancją leku, w tym problemy z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Zawarty w preparacie bupropion wykazuje podobieństwo do niektórych substancji czynnych stosowanych w leczeniu depresji. U pacjentów w wieku poniżej 25 lat ryzyko zachowań samobójczych było większe w przypadku przyjmowania leków przeciwdepresyjnych niż w przypadku przyjmowania placebo. W badaniach klinicznych trwających do 56 tyg., z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w których oceniano stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion w leczeniu otyłości u dorosłych pacjentów, nie odnotowano ani jednego samobójstwa lub próby samobójczej u pacjentów otrzymujących skojarzenie naltrekson + bupropion.

Po wprowadzeniu do obrotu preparatów zawierających skojarzenie naltrekson + bupropion zgłaszano przypadki zachowań samobójczych (w tym myśli samobójczych) u pacjentów w każdym wieku otrzymujących skojarzenie naltrekson+ bupropion. W trakcie leczenia skojarzeniem naltrekson + bupropion, szczególnie na jego początku i po każdej zmianie dawki, zaleca się dokładną obserwację pacjentów, zwłaszcza pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Pacjentów (a także ich opiekunów) należy poinformować o konieczności bacznej obserwacji pacjenta pod kątem jakiegokolwiek pogorszenia stanu klinicznego, wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a także o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza, gdyby takie objawy wystąpiły. Stosowanie bupropionu wiąże się z proporcjonalnym do dawki ryzykiem wystąpienia napadów drgawkowych.

W badaniach klinicznych częstość występowania napadów drgawkowych u pacjentów otrzymujących skojarzenie naltrekson + bupropion wynosiła ok. 0,06%, a u pacjentów otrzymujących placebo 0%. Częstość występowania napadów drgawkowych nie jest wyższa od częstości występowania napadów w przypadku stosowania bupropionu w monoterapii w zarejestrowanych dawkach.

Ryzyko napadów drgawkowych zależy ponadto od czynników po stronie pacjenta, sytuacji klinicznej pacjenta oraz od tego, jakie inne leki pacjent obecnie przyjmuje. Podejmując decyzję o rozpoczęciu leczenia skojarzeniem naltrekson + bupropion, wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę. Preparat należy odstawić i nie wolno go ponownie włączać, jeśli w trakcie jego stosowania wystąpił u pacjenta napad.

Należy z rozwagą przepisywać preparat pacjentom, u których występują czynniki predysponujące do występowania napadów drgawkowych, w tym: uraz głowy w wywiadzie; nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od kokainy bądź innych substancji stymulujących; u pacjentów z cukrzycą stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion może prowadzić do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi - dawkowanie insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych należy u nich zweryfikować w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii, która może predysponować do napadów; jednoczesne stosowanie innych leków mogących obniżać próg drgawkowy, w tym leków przeciwpsychotycznych, leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwmalarycznych, tramadolu, teofiliny, glikokortykosteroidów podawanych ogólnie, chinolonów oraz leków przeciwhistaminowych o działaniu sedacyjnym.

Podczas leczenia preparatem spożycie alkoholu należy ograniczyć do minimum bądź całkowicie z niego zrezygnować. W przypadku konieczności rozpoczęcia długotrwałego leczenia opiatami preparat należy odstawić. U pacjentów wymagających okresowego leczenia opiatami skojarzenie naltrekson + bupropion należy na ten czas odstawić, a dawki podawanego opiatu nie należy zwiększać powyżej poziomu dawki standardowej.

W badanach klinicznych dotyczących skojarzenia naltrekson + bupropion niedozwolone było przyjmowanie leków opioidowych ani opioidopodobnych, w tym przeciwbólowych i przeciwkaszlowych. Pomimo tego ok. 12% pacjentów uczestniczących w badaniach przyjmowało lek opioidowy lub opioidopodobny, przy czym większość z nich kontynuowała stosowanie badanego leku bez przerywania przyjmowania skojarzenia naltrekson + bupropion bez żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Próba przełamania blokady receptorów opioidowych wywołanej przez naltrekson poprzez podanie dużych ilości opioidów egzogennych jest bardzo niebezpieczna i może prowadzić do śmiertelnego przedawkowania opioidów lub zagrażającego życiu zatrucia opioidami (np. zatrzymanie oddechu, zapaść krążeniowa). Pacjenci powinni mieć świadomość tego, że po zakończeniu stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion mogą być bardziej wrażliwi na mniejsze dawki opioidów.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej, rzekomoanafilaktycznej lub anafilaktycznej (np. wysypki skórnej, świądu, pokrzywki, bólu w klatce piersiowej, obrzęków i duszności) należy przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Opisywano przypadki bólów stawowych, bólów mięśniowych z wysypką i innymi objawami wskazującymi na nadwrażliwość typu opóźnionego w związku ze stosowaniem bupropionu.

Objawy te mogą przypominać chorobę posurowiczą. W przypadku wystąpienia powyższych objawów pacjent powinien powiadomić lekarza, który przepisał mu lek. W przypadku podejrzenia choroby posurowiczej preparat należy odstawić. Przed rozpoczęciem stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, który w trakcie stosowania leku należy regularnie powtarzać w ogólnie przyjętych w praktyce klinicznej odstępach czasu. W przypadku wystąpienia klinicznie istotnego i nieustępującego wzrostu ciśnienia tętniczego lub częstości tętna preparat należy odstawić.

U pacjentów z wyrównanym nadciśnieniem tętniczym preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności, natomiast u pacjentów z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym stosowanie jest przeciwwskazane. Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki występowania przełomu nadciśnieniowego w trakcie początkowej fazy dostosowywania dawki w przypadku stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion.

Nie są dostępne żadne dane z badań klinicznych, które wykazywałyby bezpieczeństwo stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego, niestabilną chorobą serca lub zastoinową niewydolnością serca w III lub IV klasie czynnościowej NYHA. U pacjentów z czynną chorobą wieńcową (np. z aktualnie występującą dławicą piersiową lub z przebytym niedawno zawałem mięśnia sercowego) oraz u pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu w wywiadzie preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności.

W zakończonych badaniach klinicznych dotyczących stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion, w których dawki dobowe naltreksonu chlorowodorku wynosiły od 16 mg do 48 mg, zgłoszono zaburzenia wątroby wywołane przez leki (DILI). Dodatkowo wystąpiły przypadki wzrostu aktywności enzymów wątrobowych odnotowane w raportach opracowanych po wprowadzeniu leków do obrotu.

Pacjent, u którego podejrzewa się DILI, powinien przerwać przyjmowanie skojarzenia naltrekson + bupropion. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych preparatu w obrębie OUN. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (częściej u pacjentów w podeszłym wieku). U pacjentów w wieku powyżej 65 lat preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności, natomiast u pacjentów w wieku powyżej 75 lat stosowanie go jest niezalecane.

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalna zalecana dawka dobowa skojarzenia naltrekson + bupropion powinna zostać obniżona, ponieważ stężenia leków u tych pacjentów mogą być podwyższone, co może spowodować wzrost częstości działań niepożądanych.

Przed rozpoczęciem stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u osób ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń czynności nerek, szczególnie u chorych na cukrzycę i osób w podeszłym wieku, należy oznaczyć szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion jest przeciwwskazane, a u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby - jest niezalecane. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby maksymalną dobową dawkę skojarzenia naltrekson + bupropion należy zmniejszyć, gdyż u tych pacjentów może występować wyższe stężenie leku, co mogłoby spowodować zwiększenie niepożądanych działań leku.

Podczas jednoczesnego stosowania naltreksonu/bupropionu z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) albo inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego – stanu potencjalnie zagrażającego życiu. Jeśli jednoczesne leczenie z zastosowaniem innych leków o działaniu serotoninergicznym jest klinicznie uzasadnione, zaleca się uważną obserwację pacjenta, w szczególności w momencie rozpoczęcia leczenia i podczas zwiększania dawki.

Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), zaburzenia czynności układu autonomicznego (np. tachykardia, niestabilne ciśnienie krwi, hipertermia), zaburzenia czynności układu nerwowo-mięśniowego (np. hiperrefleksja, zaburzenia koordynacji, sztywność) lub objawy ze strony układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka).

W przypadku podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy rozważyć przerwanie leczenia. U pacjentów z zaburzeniami nastroju, którzy z powodu dużego zaburzenia depresyjnego byli leczeni innymi lekami podobnymi do omawianego, opisywano przypadki aktywacji manii i hipomanii. U pacjentów z epizodem maniakalnym w wywiadzie preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności. Z danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach wynika, że bupropion wykazuje właściwości mogące sprzyjać jego nadużywaniu.

Z przeprowadzonych badań skłonności do nadużywania bupropionu przez ludzi oraz z obszernych danych na temat stosowania bupropionu w warunkach codziennej praktyki klinicznej wynika jednak, że bupropion cechuje mały potencjał nadużywania. Stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion wiąże się z sennością i epizodami utraty przytomności, czasami spowodowanymi przez napad drgawkowy.

Pacjentom, u których wystąpią zawroty głowy, senność, utrata przytomności lub napad drgawkowy należy zalecić unikanie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn do czasu ustąpienia działań niepożądanych. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Mysimba a ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży, u kobiet próbujących zajść w ciążę oraz w okresie karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu skojarzonego stosowania naltreksonu i bupropionu na płodność. W przypadku bupropionu badania nie wykazały toksycznego wpływu na rozrodczość.

Naltrekson podawany doustnie szczurom w dawce stanowiącej około 30-krotność dawki dostarczanej w skojarzeniu naltrekson + bupropion powodował znamienny wzrost liczby ciąż urojonych i zmniejszenie częstości zachodzenia w ciążę. Nie wiadomo, czy powyższe obserwacje mają jakiekolwiek przełożenie na płodność u ludzi.

Reklama

Efekty uboczne stosowania leku Mysimba

Działania niepożądane zgłaszane u osób otrzymujących skojarzenie naltrekson + bupropion, jako preparat złożony

  • Bardzo często: ból głowy, nudności, zaparcie, wymioty.
  • Często: lęk, bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia odczuwania smaku, uczucie braku energii, senność, szumy uszne pochodzenia błędnikowego, zawroty głowy, kołatanie serca, zwiększona częstość akcji serca, uderzenia gorąca, nadciśnienie, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, suchość w jamie ustnej, ból w nadbrzuszu, ból brzucha, wzmożona potliwość, świąd, łysienie, wysypka, zmęczenie, uczucie roztrzęsienia, rozdrażnienie.
  • Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, dziwne sny, pobudzenie psychoruchowe, dysocjacja (poczucie odseparowania), wahania nastroju, nerwowość, uczucie napięcia psychicznego, drżenie zamiarowe, zaburzenia równowagi, choroba lokomocyjna, częstoskurcz, dyskomfort w obrębie brzucha, dyspepsja, puste odbijania, wzdęcia, zapalenie pęcherzyka żółciowego, podwyższone stężenie ALT, podwyższone stężenie AST, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi, zaburzenia wzwodu, ogólne osłabienie, złe samopoczucie, uczucie gorąca, wzmożone łaknienie, pragnienie.
  • Rzadko: obniżony poziom hematokrytu, zmniejszona liczba limfocytów w krwi obwodowej, obrzęk naczynioruchowy, odwodnienie, omamy, utrata przytomności, parestezje, stan przedomdleniowy, napady drgawkowe, omdlenie, krew w stolcu, przepuklina, obrzęk warg, ból w podbrzuszu, próchnica, ból zęba, uszkodzenie wątroby spowodowane przez leki, ból szczęki, nagląca potrzeba oddania moczu, nieregularne miesiączkowanie, krwawienie z dróg rodnych, suchość sromu i pochwy, ból w klatce piersiowej, obwodowe uczucie zimna, gorączka.
  • Częstość nieznana: powiększenie węzłów chłonnych, zaburzeni afektywne, agresja, stan splątania, urojenia, depresja, dezorientacja, zaburzenia uwagi, wrogość, utrata libido, paranoja, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, zachowania samobójcze, dystonia, zaburzenia pamięci, parkinsonizm, niepokój ruchowy, zespół serotoninowy, podrażnienie oczu, ból gałki ocznej lub astenopia, obrzęk okołooczodołowy, nadmierne łzawienie, światłowstręt, nieostre widzenie, dyskomfort w obrębie ucha, ból ucha, wahania ciśnienia tętniczego, kaszel, dysfonia, duszność, przekrwienie błony śluzowej nosa, dyskomfort w obrębie nosa, ból części ustnej gardła, nieżyt nosa, zaburzenia dotyczące zatok przynosowych, kichanie, ziewanie, biegunka, wzdęcia, żylaki odbytu, owrzodzenie, zapalenie wątroby, trądzik, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toczeń rumieniowaty skórny, zaostrzenie tocznia rumieniowatego układowego, bóle stawowe, ból w pachwinie, bóle mięśniowe, rabdomioliza, dyzuria, częstomocz, częste oddawanie i (lub) zatrzymanie moczu, dreszcze, uczucie przypływu energii.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem naltreksonu

  • Często: zmniejszenie apetytu, zmiany w zapisie EKG, opóźniony wytrysk.
  • Niezbyt często: opryszczka wargowa, grzybica stóp, samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia libido, zaburzenia widzenia, zwiększone wytwarzanie plwociny, zwiększone stężenie bilirubiny w krwi, łojotok, przyrost masy ciała.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem bupropionu

  • Często: zaburzenia koncentracji, zaburzenia smaku.
  • Niezbyt często: anoreksja, zaburzenia stężenia glukozy we krwi, urojenia, depersonalizacja, myśli paranoiczne, ataksja, zaburzenia koordynacji, niedociśnienie ortostatyczne, rozszerzenie naczyń krwionośnych, żółtaczka, zaostrzenie łuszczycy, skurcze mięśni.
  • Bardzo rzadko: cięższe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, duszność/skurcz oskrzeli i wstrząs anafilaktyczny; zgłaszano również bóle stawów, bóle mięśni i gorączkę, które towarzyszyły wysypce i innym objawom wskazującym na nadwrażliwość typu późnego (te objawy mogą przypominać chorobę posurowiczą).

U przeważającej większości pacjentów otrzymujących preparat, u których wystąpiły nudności, wystąpiły one w ciągu pierwszych 4 tyg. leczenia. Zdarzenia te miały generalnie charakter samoograniczający, większość z nich ustąpiła w ciągu 4 tyg., a wszystkie - do 24. tyg.

Podobnie, u większości pacjentów, u których wystąpiły zaparcia, wystąpiły one w fazie stopniowego zwiększania dawki. Czas do ustąpienia zaparcia u pacjentów otrzymujących preparat i u pacjentów otrzymujących placebo był podobny. U około połowy pacjentów otrzymujących skojarzenie naltrekson + bupropion, u których wystąpiły wymioty, pierwszy epizod wymiotów zgłaszany był podczas fazy stopniowego zwiększania dawki.

Czas do ustąpienia wymiotów był zazwyczaj krótki (nieprzekraczający tygodnia), a prawie wszystkie zdarzenia ustąpiły w ciągu 4 tyg. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na wystąpienie niektórych działań niepożądanych w obrębie OUN (głównie zawrotów i drżenia). U pacjentów w wyższych kategoriach wiekowych stwierdza się zwiększoną częstość występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Częstymi zdarzeniami prowadzącymi do odstawienia leku u osób w podeszłym wieku były nudności, wymioty, zawroty głowy i zaparcia. U chorych na cukrzycę typu 2 stwierdzono większą częstość występowania żołądkowo-jelitowych zdarzeń niepożądanych, głównie nudności, wymiotów i biegunki, niż u pacjentów bez cukrzycy.

Chorzy na cukrzycę typu 2 mogą być bardziej podatni na występowanie tych zdarzeń ze względu na równoczesne przyjmowanie innych leków (np. metforminy) lub ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania u nich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. gastroparezy) predysponujących do wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego.

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek stwierdzano częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i OUN.

Interakcje leku Mysimba z innymi lekami

Skojarzenia naltrekson + bupropion nie wolno stosować jednocześnie z inhibitorami MAO.

Stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion jest przeciwwskazane u pacjentów przewlekle leczonych opioidami lub agonistami opioidów (np. metadonem), a także w okresie bezpośrednio po nagłym odstawieniu opioidów. Ze względu na antagonistyczne działanie naltreksonu na receptory opioidowe pacjenci przyjmujący skojarzenie naltrekson + bupropion mogą nie odnosić pełnych korzyści z przyjmowania preparatów zawierających opioidy, takich jak leki na kaszel i przeziębienie, leki przeciwbiegunkowe czy analgetyki opioidowe.

U pacjentów wymagających przerywanego (okresowego) leczenia opioidami, skojarzenie naltrekson + bupropion należy na ten czas odstawić, a dawki podawanego opioidu nie należy zwiększać powyżej dawki standardowej. W przypadku konieczności rozpoczęcia przewlekłego leczenia opiatami skojarzenie naltrekson + bupropion należy odstawić. Skojarzenie naltrekson + bupropion można zacząć stosować, jednak z zachowaniem ostrożności, po upływie 7 do 10 dni od odstawienia długotrwale stosowanych opioidów, aby nie dopuścić do wywołania objawów odstawiennych.

Bupropion jest metabolizowany do swojego głównego metabolitu farmakologicznie czynnego - hydroksybupropionu przez CYP2B6, w związku z czym w trakcie stosowania leku istnieje możliwość wystąpienia interakcji w przypadku jednoczesnego stosowania leków indukujących CYP2B6 lub hamujących jego aktywność. Choć bupropion nie jest metabolizowany przez izoenzym CYP2D6, to zarówno on sam, jak i jego główny metabolit - hydroksybupropion - hamują szlak przemian metabolicznych katalizowanych przez CYP2D6 i mogą w ten sposób wpływać na skutki działania leków metabolizowanych przez ten izoenzym.

W jednym z przeprowadzonych badań klinicznych skojarzenie naltrekson + bupropion (w dawce dobowej wynoszącej 32 mg chlorowodorku naltreksonu i 360 mg chlorowodorku bupropionu) podawano łącznie z metoprololem (który jest substratem CYP2D6) w dawce 50 mg. Stwierdzono, że stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion łącznie z metoprololem prowadzi do mniej więcej 4-krotnego zwiększenia wartości AUC metoprololu i około 2-krotnego wzrostu wartości Cmax metoprololu w stosunku do analogicznych wartości stwierdzanych przy stosowaniu samego metoprololu.

Podobne kliniczne interakcje międzylekowe prowadzące do zwiększenia poziomu ekspozycji farmakokinetycznej na substraty CYP2D6 stwierdzono w przypadku stosowania bupropionu w postaci jednoskładnikowego leku w skojarzeniu z dezypraminą i wenlafaksyną.

Przy stosowaniu bupropionu z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6, w tym z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI i wieloma trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. dezypraminą, imipraminą, paroksetyną), lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydolem, rysperydonem i tiorydazyną), lekami β-adrenolitycznymi (np. metoprololem) i lekami przeciwarytmicznymi klasy 1C (np. propafenonem i flekainamidem), należy zachować ostrożność, a podawanie drugiego leku należy rozpoczynać od dawki z dolnej części zakresu dawek leczniczych.

Chociaż szlak CYP2D6 nie stanowi głównej drogi metabolizmu cytalopramu, to w jednym z przeprowadzonych badań stwierdzono, że bupropion podwyższa wartość cytalopramu o 30%, a wartość AUC cytalopramu o 40%. Zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego – stanu potencjalnie zagrażającego życiu – podczas jednoczesnego stosowania naltreksonu/bupropionu z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) albo inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Substancje czynne, które dla ujawnienia swojego działania wymagają aktywacji metabolicznej przez CYP2D6 (np. tamoksyfen), mogą wykazywać obniżoną skuteczność, gdy podawane są w skojarzeniu z inhibitorami CYP2D6, np. z bupropionem. Jeśli u pacjenta otrzymującego lek metabolizowany przez CYP2D6 ma zostać włączone skojarzenie naltrekson + bupropion, wówczas należy zastanowić się, czy nie jest konieczne obniżenie dawki pierwszego z tych dwóch leków, szczególnie jeśli ten pierwszy posiada wąski indeks terapeutyczny.

W przypadku równoczesnego stosowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, należy - jeśli taka możliwość jest dostępna - rozważyć kontrolowanie ich stężeń w osoczu.

Bupropion jest metabolizowany do swojego głównego metabolitu farmakologicznie czynnego przez CYP2B6. Występuje w związku z tym możliwość interakcji między skojarzeniem naltrekson + bupropion a substancjami leczniczymi, które indukują ekspresję CYP2B6 lub które są jego substratami. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy stosowaniu skojarzenia naltrekson + bupropion z lekami zawierającymi substancje czynne, o których wiadomo, że indukują ekspresję CYP2B6, (np. karabamazepinę, fenytoinę, rytonawir, efawirenz), gdyż mogą one wpływać na efektywność kliniczną skojarzenia naltrekson + bupropion.

Rytonawir w dawce 100 mg 2 razy na dobę lub 600 mg 2 razy na dobę oraz rytonawir w dawce 100 mg w skojarzeniu z lopinawirem w dawce 400 mg 2 razy na dobę powoduje proporcjonalne do dawki obniżenie poziomu ekspozycję na bupropion i jego główne metabolity o 20-80%. Podobnie stosowany przez 2 tyg. efawirenz w dawce 600 mg raz na dobę powodował u zdrowych ochotników obniżenie poziomu ekspozycji na bupropion o ok. 55%.

Podawanie z bupropionem leków zawierających substancje czynne mogące hamować metabolizm bupropionu szlakiem CYP2B6 (np. z substratów CYP2B6 - cyklofosfamid, ifosfamid a z inhibitorów CYP2B6 - orfenadyna, tyklopidyna, klopidogrel) może prowadzić do podwyższenia stężenia bupropionu w osoczu i obniżenia stężenia jego metabolitu farmakologicznie czynnego - hydroksybupropionu.

Choć nie stwierdzono dotychczas żadnych konsekwencji klinicznych hamowania metabolizmu bupropionu odbywającego się szlakiem CYP2B6 ani wynikającej z tego zmiany stosunku stężeń bupropionu do hydroksybupropionu w osoczu, to nie można wykluczyć, że konsekwencjami tymi może być obniżenie skuteczności skojarzenia naltrekson + bupropion. Bupropion i jego metabolity hamują w sposób kompetycyjny działanie transportera OCT2, który zlokalizowany jest w podstawnobocznej części błony komórkowej nabłonka wyścielającego cewki nerkowe i który odpowiada za wydalanie kreatyniny; przy czym takie samo działanie, w podobnym mechanizmie (jako substrat tego transportera), wywiera cymetydyna.

W związku z powyższym niewielki wzrost stężenia kreatyniny w surowicy obserwowany po długotrwałym stosowaniu skojarzenia naltrekson + bupropion jest najczęściej spowodowany hamowaniem działania transportera OCT2 i nie wskazuje na obniżenie klirensu kreatyniny jako wyrazu pogorszenia wydolności nerek. Stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion łącznie z substratami transportera OCT2 (np. metforminą) nie wiązało się z koniecznością dostosowania dawki lub podejmowania innych środków ostrożności.

Choć analizy danych z badań klinicznych nie ujawniły żadnych interakcji farmakokinetycznych między bupropionem a alkoholem, to u pacjentów pijących alkohol w trakcie leczenia bupropionem opisywano rzadkie występowanie neuropsychiatrycznych zdarzeń niepożądanych lub obniżoną tolerancję alkoholu. Nie są znane żadne farmakokinetyczne interakcje naltreksonu z alkoholem.

Podczas leczenia skojarzeniem naltrekson + bupropion spożycie alkoholu należy ograniczyć do minimum bądź całkowicie z niego zrezygnować. Należy z rozwagą przepisywać skojarzenie naltrekson + bupropion pacjentom, u których występują czynniki predysponujące do występowania napadów drgawkowych, w tym: u pacjentów z cukrzycą stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion może prowadzić do obniżenia stężenia glukozy we krwi - dawkowanie insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych należy u nich zweryfikować w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii, która może predysponować do napadów drgawkowych; jednoczesne stosowanie innych leków mogących obniżać próg drgawkowy, w tym leków przeciwpsychotycznych, leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwmalarycznych, tramadolu, teofiliny, glikokortykosteroidów podawanych ogólnie, chinolonów oraz leków przeciwhistaminowych o działaniu sedacyjnym.

Stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO, bupropion lub naltrekson, w okresie bezpośrednio po nagłym odstawieniu alkoholu lub benzodiazepin u osób uzależnionych, u pacjentów przewlekle przyjmujących opioidy lub agonistów opioidów. Przy podawaniu skojarzenia naltrekson + bupropion pacjentom otrzymującym lewodopę albo amantadynę należy zachować ostrożność (zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych, np. nudności, wymiotów i neuropsychiatrycznych działań niepożądanych).

Przy stosowaniu skojarzenia naltrekson + bupropion z inhibitorami lub induktorami UGT 1A2 i 2B7 należy zachować ostrożność, gdyż mogą one wpływać na poziom ekspozycji na naltrekson. Podawanie naltreksonu + bupropionu w skojarzeniu z digoksyną może obniżać stężenie digoksyny w osoczu; u tych pacjentów należy kontrolować stężenia digoksyny w osoczu.

Należy pamiętać, że stężenie digoksyny może wzrosnąć po odstawieniu naltreksonu + bupropionu, a pacjenta należy kontrolować pod kątem ewentualnego toksycznego działania digoksyny. Nie badano skojarzenia naltrekson + bupropion w skojarzeniu z α-adrenolitykami ani klonidyną. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy stosowaniu skojarzenia naltrekson + bupropion z lekami, co do których wiadomo, że hamują metabolizm (np. walproinian), gdyż mogą one wpływać na skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion.

Skojarzenie naltrekson + bupropion najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, gdyż substancje czynne osiągają wyższe stężenia w osoczu, jeśli wchłaniany jest w obecności treści pokarmowej oraz wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności uzyskane w badaniach klinicznych dotyczyły podawania w trakcie posiłku.

Dawkowanie leku Mysimba

Doustnie. Dorośli.

Po rozpoczęciu leczenia dawkę należy stopniowo zwiększać w okresie 4 tyg. w następujący sposób: I tydz. leczenia - 1 tabl. rano; II tydz. leczenia: 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem; III tydz. leczenia: 2 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem; IV tydz. leczenia i następne: 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa leku to 2 tabl. 2 razy na dobę. Konieczność dalszego stosowania leku należy zweryfikować po 16 tyg., a następnie weryfikować raz w roku. W przypadku pominięcia dawki, nie należy jej później przyjmować, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65 lat lek należy stosować z zachowaniem ostrożności, natomiast u pacjentów w wieku powyżej 75 lat stosowanie jest niezalecane. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek stosowanie leku jest przeciwwskazane.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalna zalecana dawka dobowa skojarzenia naltrekson + bupropion wynosi 2 tabl. (jedna tabl. rano i jedna tabl. wieczorem). Zaleca się, aby pacjenci z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego rozpoczęli leczenie od 1 tabl. przyjmowanej rano przez 1. tydz. leczenia i zwiększyli dawkę do 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem od 2. tygodnia.

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek zmniejszenie dawki nie jest konieczne. Przed rozpoczęciem stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u osób, u których występuje zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek, szczególnie u chorych na cukrzycę i osób w podeszłym wieku, należy oznaczyć szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leku jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim maksymalna dobowa dawka skojarzenia naltrekson + bupropion to 2 tabl. (1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem).

Zaleca się, aby pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim rozpoczęli leczenie od 1 tabl. przyjmowanej rano przez 1. tydzień leczenia i zwiększyli dawkę do 1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem od 2. tygodnia. Stopień zaburzeń czynności wątroby należy ocenić na podstawie skali Child-Pugha. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Tabletek nie należy przecinać, żuć ani rozgryzać.

Lek wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, senności, utraty przytomności i ataku drgawkowego w trakcie stosowania omawianego preparatu.

Pacjentów należy ostrzec o zagrożeniach związanych z prowadzeniem pojazdów lub obsługą niebezpiecznych maszyn, jeśli skojarzenie naltrekson + bupropion może wpływać na ich zdolność wykonywania tych czynności.

Czytaj również

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!