Dla Ciebie, na zdrowie!

Oxodil

Spis treści

Reklama

Oxodil - skład

1 kaps. zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu.

Reklama

Oxodil - działanie

Długo działający, selektywny agonista receptorów β2-adrenergicznych. Wywiera działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie to występuje szybko (w ciągu 1-3 min po inhalacji) i utrzymuje się średnio około 12 h po podaniu pojedynczej dawki. Formoterol hamuje uwalnianie histaminy i leukotrienów, które powstają w płucach w wyniku reakcji alergicznej. Podany wziewnie formoterol szybko się wchłania, osiągając maksymalne stężenie we krwi około 5 min po inhalacji. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych drogą wziewną większa część dawki (ok. 65%) zostaje połknięta, a następnie wchłonięte z przewodu pokarmowego. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 61-64%. Formoterol jest metabolizowany na drodze bezpośredniej glukuronidacji i O-demetylacji, po której następuje sprzęganie z kwasem glukuronowym. Lek i jego metabolity są wydalane głównie z moczem (około 2/3 dawki), a pozostała część z kałem.

Reklama

Oxodil - wskazania

Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie terapii wziewnymi glikokortykosteroidami. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny. Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc (preparat poprawia jakość życia u pacjentów z POChP).

Reklama

Oxodil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterol lub pozostałe składniki preparatu.

Reklama

Oxodil - ostrzeżenia

Nie stosować formoterolu w monoterapii astmy - pacjenci leczeni preparatem powinni jednocześnie otrzymywać optymalne dawki wziewnych glikokortykosteroidów, nawet po ustąpieniu objawów. Nie należy rozpoczynać leczenie preparatem, ani zwiększać jego dawki w czasie zaostrzenia astmy. Jeżeli w trakcie terapii formoterolem proces chorobowy ulega zaostrzeniu należy ponownie rozważyć sposób leczenia astmy. Nie stosować w celu zmniejszenie nasilenia ostrych objawów astmy (należy zastosować krótko działający β2-mimetyk). Podczas stosowania β2-mimetyków może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia - szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką astmą, u których hipokaliemia może się nasilić na skutek niedotlenienia i współistniejącego leczenia. Ostrożnie stosować u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca, zaburzeniami rytmu serca (szczególnie w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego IIIst.), ciężką niewyrównaną niewydolnością serca, idiopatycznym podzastawkowym zwężeniem aorty, przerostową kardiomiopatią ze zwężeniem drogi odpływu, nadczynnością tarczycy, stwierdzonym lub podejrzewanym wydłużeniem odstępu QT (QTc > 0,44 sek.) oraz u pacjentów z cukrzycą (inhalacja formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi). Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli. Nie stosować u dzieci poniżej 5 lat. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Oxodil - ciąża

Należy unikać stosowania leku w ciąży, jeśli istnieje bardziej bezpieczny lek alternatywny. Podobnie, jak inne leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne, formoterol może hamować czynność porodową na skutek działania rozkurczającego mięsień macicy. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego (przenika do mleka zwierząt) - w czasie leczenia kobiety nie powinny karmić piersią.

Reklama

Oxodil - efekty uboczne

Często: ból głowy, drżenie mięśni, kołatanie serca. Niezbyt często: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, tachykardia, skurcz oskrzeli (w tym paradoksalny skurcz oskrzeli), podrażnienie błony śluzowej gardła, skurcze i bóle mięśni. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (niedociśnienie tętnicze, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka skórna), zaburzenia smaku, obrzęki obwodowe, nudności. Ponadto mogą wystąpić: kaszel, wysypka, hiperkaliemia, hiperglikemia, wydłużenie odstępu QT. Badania kliniczne wskazują na większą częstość występowania ciężkich zaostrzeń astmy u pacjentów przyjmujących formoterol, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów leczonych salmeterolem (innym długo działającym β2-mimetykiem) zaobserwowano wyższy wskaźnik śmiertelności spowodowanej astmą, niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo - brak tego typu badań dotyczących formoterolu.

Oxodil - interakcje

Jednoczesne stosowanie formoterolu i leków takich jak: chinidyna, dizopiramid, prokainamid, pochodne fenotiazyny, leki przeciwhistaminowe, inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki wydłużające odstęp QT może spowodować nasilenia działania pobudzającego receptory adrenergiczne w układzie krążenia - należy zachować ostrożność. Leki wydłużające odstęp QT zwiększają ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne podawanie innych sympatykomimetyków może nasilać niepożądane działania formoterolu. Nie należy stosować preparatu w skojarzeniu z innymi długo działającymi lekami pobudzającymi receptory β2-adrenergiczne. Jednoczesne podawanie pochodnych ksantyny, steroidów lub leków moczopędnych może nasilić działanie hipokaliemiczne formoterolu. Leki β-adrenolityczne mogą osłabiać lub hamować działanie formoterolu - preparatu nie należy stosować z lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (również w postaci kropli do oczu), o ile nie ma bezwzględnej konieczności ich podania.

Oxodil - dawkowanie

Wziewnie. Dorośli. Astma oskrzelowa - leczenie podtrzymujące: 1-2 kaps. do inhalacji (12-24 µg) 2 razy na dobę; w razie potrzeby, można zastosować dodatkowo 1-2 kaps. na dobę w celu zmniejszenia nasilenia objawów, o ile nie zostanie przekroczona maksymalna zalecana dawka dobowa wynosząca 48 µg (jeśli potrzeba stosowania dodatkowych dawek pojawia się częściej, np. więcej niż 2 dni w tygodniu, należy rozważyć zmianę leczenia, ponieważ może to wskazywać na zaostrzenie procesu chorobowego). Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) około 15 min przed wysiłkiem lub ekspozycją na alergen; u pacjentów z silnym skurczem oskrzeli w wywiadzie może być konieczne zastosowanie 2 kaps. (24 µg). Przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące: 1-2 kaps. do inhalacji (12-24 µg) 2 razy na dobę. Dzieci powyżej 5 lat. Astma oskrzelowa - leczenie podtrzymujące: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) 2 razy na dobę; maksymalna zalecana dawka wynosi 24 µg/dobę. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) około 15 min przed ekspozycją.

Oxodil - uwagi

U pacjentów z cukrzycą zaleca się regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi; u pacjentów z ciężką astmą oskrzelową - regularną kontrolę stężenia potasu we krwi. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub innych podobnych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Berotec
Foradil
Oxis
Serevent

Reklama

Czy gluten naprawdę szkodzi? 😯
Poznaj mity!