Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Oxodil

Spis treści

Reklama

Oxodil - skład

1 kaps. zawiera 12 µg dwuwodnego fumaranu formoterolu.

Reklama

Oxodil - działanie

Długo działający, selektywny agonista receptorów β2-adrenergicznych. Wywiera działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie to występuje szybko (w ciągu 1-3 min po inhalacji) i utrzymuje się średnio około 12 h po podaniu pojedynczej dawki. Formoterol hamuje uwalnianie histaminy i leukotrienów, które powstają w płucach w wyniku reakcji alergicznej. Podany wziewnie formoterol szybko się wchłania, osiągając maksymalne stężenie we krwi około 5 min po inhalacji. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych drogą wziewną większa część dawki (ok. 65%) zostaje połknięta, a następnie wchłonięte z przewodu pokarmowego. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 61-64%. Formoterol jest metabolizowany na drodze bezpośredniej glukuronidacji i O-demetylacji, po której następuje sprzęganie z kwasem glukuronowym. Lek i jego metabolity są wydalane głównie z moczem (około 2/3 dawki), a pozostała część z kałem.

Reklama

Oxodil - wskazania

Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie terapii wziewnymi glikokortykosteroidami. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny. Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc (preparat poprawia jakość życia u pacjentów z POChP).

Reklama

Oxodil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterol lub pozostałe składniki preparatu.

Reklama

Oxodil - ostrzeżenia

Nie stosować formoterolu w monoterapii astmy - pacjenci leczeni preparatem powinni jednocześnie otrzymywać optymalne dawki wziewnych glikokortykosteroidów, nawet po ustąpieniu objawów. Nie należy rozpoczynać leczenie preparatem, ani zwiększać jego dawki w czasie zaostrzenia astmy. Jeżeli w trakcie terapii formoterolem proces chorobowy ulega zaostrzeniu należy ponownie rozważyć sposób leczenia astmy. Nie stosować w celu zmniejszenie nasilenia ostrych objawów astmy (należy zastosować krótko działający β2-mimetyk). Podczas stosowania β2-mimetyków może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia - szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką astmą, u których hipokaliemia może się nasilić na skutek niedotlenienia i współistniejącego leczenia. Ostrożnie stosować u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca, zaburzeniami rytmu serca (szczególnie w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego IIIst.), ciężką niewyrównaną niewydolnością serca, idiopatycznym podzastawkowym zwężeniem aorty, przerostową kardiomiopatią ze zwężeniem drogi odpływu, nadczynnością tarczycy, stwierdzonym lub podejrzewanym wydłużeniem odstępu QT (QTc > 0,44 sek.) oraz u pacjentów z cukrzycą (inhalacja formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi). Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli. Nie stosować u dzieci poniżej 5 lat. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Oxodil - ciąża

Należy unikać stosowania leku w ciąży, jeśli istnieje bardziej bezpieczny lek alternatywny. Podobnie, jak inne leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne, formoterol może hamować czynność porodową na skutek działania rozkurczającego mięsień macicy. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego (przenika do mleka zwierząt) - w czasie leczenia kobiety nie powinny karmić piersią.

Reklama

Oxodil - efekty uboczne

Często: ból głowy, drżenie mięśni, kołatanie serca. Niezbyt często: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, tachykardia, skurcz oskrzeli (w tym paradoksalny skurcz oskrzeli), podrażnienie błony śluzowej gardła, skurcze i bóle mięśni. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (niedociśnienie tętnicze, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka skórna), zaburzenia smaku, obrzęki obwodowe, nudności. Ponadto mogą wystąpić: kaszel, wysypka, hiperkaliemia, hiperglikemia, wydłużenie odstępu QT. Badania kliniczne wskazują na większą częstość występowania ciężkich zaostrzeń astmy u pacjentów przyjmujących formoterol, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów leczonych salmeterolem (innym długo działającym β2-mimetykiem) zaobserwowano wyższy wskaźnik śmiertelności spowodowanej astmą, niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo - brak tego typu badań dotyczących formoterolu.

Oxodil - interakcje

Jednoczesne stosowanie formoterolu i leków takich jak: chinidyna, dizopiramid, prokainamid, pochodne fenotiazyny, leki przeciwhistaminowe, inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki wydłużające odstęp QT może spowodować nasilenia działania pobudzającego receptory adrenergiczne w układzie krążenia - należy zachować ostrożność. Leki wydłużające odstęp QT zwiększają ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne podawanie innych sympatykomimetyków może nasilać niepożądane działania formoterolu. Nie należy stosować preparatu w skojarzeniu z innymi długo działającymi lekami pobudzającymi receptory β2-adrenergiczne. Jednoczesne podawanie pochodnych ksantyny, steroidów lub leków moczopędnych może nasilić działanie hipokaliemiczne formoterolu. Leki β-adrenolityczne mogą osłabiać lub hamować działanie formoterolu - preparatu nie należy stosować z lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (również w postaci kropli do oczu), o ile nie ma bezwzględnej konieczności ich podania.

Oxodil - dawkowanie

Wziewnie. Dorośli. Astma oskrzelowa - leczenie podtrzymujące: 1-2 kaps. do inhalacji (12-24 µg) 2 razy na dobę; w razie potrzeby, można zastosować dodatkowo 1-2 kaps. na dobę w celu zmniejszenia nasilenia objawów, o ile nie zostanie przekroczona maksymalna zalecana dawka dobowa wynosząca 48 µg (jeśli potrzeba stosowania dodatkowych dawek pojawia się częściej, np. więcej niż 2 dni w tygodniu, należy rozważyć zmianę leczenia, ponieważ może to wskazywać na zaostrzenie procesu chorobowego). Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) około 15 min przed wysiłkiem lub ekspozycją na alergen; u pacjentów z silnym skurczem oskrzeli w wywiadzie może być konieczne zastosowanie 2 kaps. (24 µg). Przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące: 1-2 kaps. do inhalacji (12-24 µg) 2 razy na dobę. Dzieci powyżej 5 lat. Astma oskrzelowa - leczenie podtrzymujące: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) 2 razy na dobę; maksymalna zalecana dawka wynosi 24 µg/dobę. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kaps. do inhalacji (12 µg) około 15 min przed ekspozycją.

Oxodil - uwagi

U pacjentów z cukrzycą zaleca się regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi; u pacjentów z ciężką astmą oskrzelową - regularną kontrolę stężenia potasu we krwi. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub innych podobnych objawów niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Berotec
Foradil
Oxis
Serevent

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!