ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pabal

Spis treści

Reklama

Pabal - skład

1 ml roztw. do wstrz. zawiera 100 µg karbetocyny.

Reklama

Pabal - działanie

Syntetyczny analog oksytocyny. Karbetocyna wiąże się wybiórczo z receptorami oksytocyny w mięśniach gładkich macicy. Pobudza rytmiczne skurcze macicy, zwiększa siłę i częstotliwość skurczów samoistnych oraz zwiększa napięcie mięśnia macicy. Stabilne obkurczanie macicy po podaniu karbetocyny dożylnie lub domięśniowo uzyskuje się w ciągu 2 min. Pojedyncza dożylna lub domięśniowa dawka 100 mikrogramów karbetocyny podana po urodzeniu dziecka wystarcza do utrzymania odpowiedniego obkurczenia macicy, zapobiegającego atonii macicy i nadmiernemu krwawieniu. Działanie pojedynczej dożylnej dawki karbetocyny porównywalne jest z działaniem trwającego wiele godzin wlewu oksytocyny. Mediana okresu półtrwania w fazie eliminacji wynosi 33 min po podaniu dożylnym i 55 min po podaniu domięśniowym. Po podaniu domięśniowym maksymalne stężenie osiągane jest po 30 min, a średnia biodostępność wynosi 77%. Klirens nerkowy postaci niezmienionej jest niski; <1% wstrzykniętej dawki wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej.

Reklama

Pabal - wskazania

Zapobieganie krwotokowi poporodowemu spowodowanemu atonią macicy.

Reklama

Pabal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, oksytocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i okres porodu przed urodzeniem dziecka. Choroby wątroby lub nerek. Ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe. Padaczka. Karbetocyny nie wolno stosować do indukcji porodu.

Reklama

Pabal - ostrzeżenia

Karbetocyna przeznaczona jest do stosowania tylko w dobrze wyposażonych, specjalistycznych oddziałach położniczych przez doświadczony, wykwalifikowany i stale obecny personel medyczny. Karbetocynę należy stosować ostrożnie u pacjentek z migreną, astmą i chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także we wszelkich stanach, w których szybki wzrost objętości płynu pozakomórkowego może zagrozić już przeciążonemu układowi; lekarz może podjąć decyzję o podaniu karbetocyny po dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści, jakie może przynieść podanie karbetocyny w tych przypadkach. Wyniki badań na zwierzętach wykazały, że karbetocyna nieznacznie działa przeciwdiuretycznie (aktywność wazopresynowa: <0,025 j.m. na 1 ml roztworu) i dlatego nie można wykluczyć ryzyka hiponatremii, zwłaszcza u pacjentek otrzymujących równocześnie dużą objętość płynów dożylnie. Należy rozpoznać wczesne oznaki senności, apatii i bólu głowy, aby zapobiec wystąpieniu drgawek i śpiączki. W przypadku utrzymującej się hipotonii lub atonii macicy i wynikającego stąd nadmiernego krwawienia, należy rozważyć dodatkowe leczenie innymi peparatami uterotonicznymi. Nie ma danych na temat dodatkowych dawek karbetocyny, ani na temat stosowania karbetocyny w przypadku atonii macicy utrzymującej się po uprzednim podaniu oksytocyny. Stosowanie karbetocyny w którymkolwiek okresie przed urodzeniem dziecka nie jest właściwe, ponieważ jej działanie obkurczające macicę utrzymuje się przez kilka godzin po wstrzyknięciu pojedynczej dawki leku w odróżnieniu od szybkiego przemijania działania obkurczającego macicę obserwowanego po przerwaniu wlewu z oksytocyny. W przypadku utrzymywania się krwawienia z pochwy lub z macicy po podaniu karbetocyny, należy ustalić przyczynę. Należy uwzględnić takie przyczyny krwawienia jak: zatrzymane fragmenty łożyska, uszkodzenie krocza, pochwy i szyjki macicy, nieodpowiednie zszycie macicy, zaburzenia krzepliwości krwi. Brak danych dotyczących stosowania karbetocyny u pacjentekz rzucawką. Pacjentki z rzucawką i stanem przedrzucawkowym należy uważnie obserwować. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w cukrzycy ciężarnych.

Reklama

Pabal - ciąża

Karbetocyna jest przeciwwskazana w ciąży i nie wolno jej używać do wywoływania porodu. W trakcie badań klinicznych nie było doniesień o znaczącym działaniu hamującym laktację. Uważa się, że małe ilości karbetocyny, przechodzące po pojedynczym wstrzyknięciu do siary lub mleka matek, a następnie połykane przez dziecko, ulegają degradacji enzymatycznej w jelicie. Karmienie piersią nie musi być ograniczane po zastosowaniu karbetocyny.

Reklama

Pabal - efekty uboczne

Podanie dożylne (na podstawie badań podczas cięcia cesarskiego). Bardzo często: ból głowy, drżenie, obniżenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, nudności, ból brzucha, świąd, uczucie ciepła. Często: niedokrwistość, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, duszność, metaliczny smak w ustach, wymioty, ból pleców, dreszcze, ból. Częstość nieznana: tachykardia, bradykardia (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny), arytmia (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny), niedokrwienie mięśnia sercowego (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny) i wydłużenie odstępu QT (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny). Podanie domięśniowe (na podstawie badań podczas porodu naturalnego). Niezbyt często: niedokrwistość, ból głowy, zawroty głowy, tachykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego, ból w klatce piersiowej, nudności, ból brzucha, wymioty, ból pleców, osłabienie mięśni, dreszcze, gorączka, ból. Rzadko: drżenie, uderzenia gorąca, duszność, świąd. Częstość nieznana: bradykardia (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny), arytmia (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny), niedokrwienie mięśnia sercowego (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny) i wydłużenie odstępu QT (zgłaszane w przypadku oksytocyny o budowie strukturalnej podobnej do budowy karbetocyny), zatrzymanie moczu.

Pabal - interakcje

Podczas badań klinicznych karbetocynę podawano z różnymi lekami przeciwbólowymi, przeciwskurczowymi oraz środkami stosowanymi do znieczulenia zewnątrzoponowego lub dokanałowego i nie stwierdzono żadnych interakcji. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, jednak ze względu na to, że karbetocyna ma budowę podobną do budowy oksytocyny, nie można wykluczyć interakcji związanych z oksytocyną. Obserwowano wystąpienie ciężkiego nadciśnienia, gdy oksytocyna została podana w ciągu 3-4 h po profilaktycznym zastosowaniu leku naczynioskurczowego jednocześnie z anestezjologiczną blokadą ogona końskiego. Przy jednoczesnym stosowaniu z alkaloidami sporyszu, takimi jak metylergometryna, oksytocyna i karbetocyna mogą nasilać działanie zwiększające ciśnienie krwi tych substancji. Jeśli oksytocyna lub metylergometryna podawana jest po karbetocynie, może wystąpić ryzyko skumulowanej ekspozycji. Prostaglandyny nasilają działanie oksytocyny, stąd należy spodziewać się, że jest to również możliwe w odniesieniu do karbetocyny. Nie zaleca się równoczesnego stosowania prostaglandyn i karbetocyny; jeśli środki te są podawane równocześnie, pacjentka powinna być pod obserwacją. Niektóre wziewne środki znieczulające, takie jak halotan i cyklopropan, mogą nasilać działanie hipotensyjne i osłabiać wpływ karbetocyny na macicę. Podczas równoczesnego stosowania z oksytocyną stwierdzano przypadki arytmii.

Pabal - dawkowanie

Dożylnie lub domięśniowo. Cięcie cesarskie w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub dokanałowym: 1 ml preparatu podaje się tylko we wstrzyknięciu dożylnym, w warunkach szpitalnych zapewniających właściwy nadzór medyczny. Poród naturalny: 1 ml preparatu podaje się we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym, w warunkach szpitalnych zapewniających właściwy nadzór medyczny. Stosowanie karbetocyny u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest właściwe. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności karbetocyny u młodzieży. Sposob podania. Karbetocynę można podać dopiero po urodzeniu dziecka. Preparat należy podać jak najszybciej po porodzie, najlepiej przed usunięciem łożyska. W przypadku podawania dożylnego karbetocyna musi być podawana powoli, przez ponad 1 minutę. Lek przeznaczony jest tylko do jednokrotnego podania. Nie należy podawać kolejnych dawek karbetocyny.

Pabal - uwagi


Podobne leki
Oxytocin - Richter
Oxytocin-Grindex

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!