ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter

Spis treści

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - skład

1 l roztworu zawiera: 1,17 g chlorku sodu, 1,50 g chlorku potasu, 1,35 g fosporanu dipotasu, 2,72 g trójwodnego octanu sodu. Stężenie jonów: 40,00 mmol/l Na+, 35,62 mmol/l K+, 7,75 mmol/l HPO42-, 19,99 mmol/l CH3COO-, 40,14 mmol/l Cl-.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - działanie

Elektrolitowy roztwór uzupełniający niedobory płynów w odwodnieniu hipertonicznym. Osmolarność płynu jest prawie o połowę mniejsza od osmolarności osocza. Sprzyja to szybkiemu przenikaniu wody do wnętrza odwodnionych komórek i uzupełnianiu niedoborów elektrolitów wewnątrzkomórkowych. Składniki roztworu są jonami występującymi fizjologicznie w organizmie, dlatego też są dystrybuowane natychmiast po rozpoczęciu podawania. Ich eliminacja zachodzi szlakami metabolicznymi przez wątrobę i nerki.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - wskazania

Płyn stosuje się: w odwodnieniu hiperosmotycznym w wyniku przegrzania, gorączki, nadmiernego pocenia, zmniejszenia podaży płynów (np. podczas długotrwałej utraty przytomności); w śpiączce cukrzycowej; w biegunce niemowląt.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność krążenia. Przewodnienie. Hiperkaliemia lub stany predysponujące do hiperkaliemii (takie jak ciężka niewydolność nerek lub niewydolność kory nadnerczy, ostre odwodnienie, rozległe uszkodzenia tkanek lub oparzenia) oraz u pacjentów z chorobami serca. Kwasica metaboliczna. Upośledzenie czynności nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Nieleczona choroba Addisona. Porażenie okresowe rodzinne.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - ostrzeżenia

Podczas stosowania innych preparatów zawierających elektrolity zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości/reakcji na infuzję, w tym reakcji anafilaktoidalnych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe wskazujące na nadwrażliwość, infuzja musi być natychmiast przerwana. W zależności od objawów klinicznych, należy zastosować właściwe postępowanie lecznicze. W zależności od objętości i szybkości infuzji, dożylne podanie preparatu może powodować: przeciążenie płynami prowadzące do przewodnienia/hiperwolemii i na przykład stanów zastoinowych, w tym zatoru płucnego i obrzęku; klinicznie istotne zaburzenia elektrolitowe i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Ogólnie, ryzyko wystąpienia stanów związanych z rozcieńczeniem jest odwrotnie proporcjonalne do stężenia elektrolitów w preparacie. Ryzyko przeciążenia składnikami preparatu prowadzące do stanów zastoinowych jest wprost proporcjonalne do stężenia elektrolitów w roztworze. Może być konieczna ocena kliniczna i okresowe badania laboratoryjne do kontroli zmian równowagi płynów, stężenia elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej w trakcie długotrwałego leczenia pozajelitowego lub w przypadku, gdy stan pacjenta lub szybkość podawania uzasadniają taką ocenę. Należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z zasadowicą lub ryzykiem zasadowicy. Preparat podany w zbyt dużej ilości może powodować zasadowicę metaboliczną. Roztwór nie jest wskazany do stosowania w leczeniu zasadowicy hipochloremiczno-hipokaliemicznej i należy go stosować z ostrożnością u pacjentów z zasadowicą hipochloremiczno-hipokaliemiczną (np. spowodowaną długotrwałymi wymiotami, zwężeniem odźwiernika, długotrwałym odsysaniem przez sondę nosowo-żołądkową). Należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom w stanach powodujących zatrzymywanie sodu, przeciążenie płynami i obrzęki, np. u pacjentów z pierwotnym lub wtórnym hiperaldosteronizmem (powiązanym np. z nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, zwężeniem tętnicy nerkowej lub marskością nerek) lub w stanie przedrzucawkowym. Roztwór nie zawiera wapnia, a zwiększenie pH osocza spowodowane działaniem alkalizującym płynu może powodować zmniejszenie stężenia zjonizowanego wapnia (niezwiązanego z białkami). Płyn należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z hipokalcemią. Preparat nie zawiera magnezu, a zwiększenie pH osocza spowodowane działaniem alkalizującym płynu może powodować zmniejszenie stężenia zjonizowanego magnezu (niezwiązanego z białkami). Płyn należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z hipomagnezemią. Roztwór należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. U tych pacjentów podanie preparatu może prowadzić do zatrzymania w organizmie sodu i (lub) potasu. Ze względu na możliwość zaburzonej zdolności do regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej u dzieci i młodzieży należy uważnie monitorować stężenie elektrolitów w osoczu. Infuzja hipotonicznych płynów razem z nieosmotyczną sekrecją hormonu antydiuretycznego (ADH) może prowadzić do hiponatremii. Hiponatremia może prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu. W związku z tym, ostra objawowa encefalopatia hiponatremiczna jest uważana za stan zagrożenia klinicznego. Przy wyborze roztworu do infuzji, objętości i szybkości infuzji dla pacjentów w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę, że w tej grupie częściej występują choroby serca, nerek, wątroby lub równocześnie stosowane są inne leki.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - ciąża

Ze względu na brak danych lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści w każdym indywidualnym przypadku przed zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Reklama

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - efekty uboczne

Częstość nieznana: reakcje anafilaktoidalne, pokrzywka, hiperkaliemia, tachykardia, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, przekrwienie, zaczerwienienie twarzy, duszność, świst krtaniowy, zwiększenie liczby oddechów, piloerekcja, zimne poty, ból w miejscu podania, reakcja w miejscu podania, uczucie pieczenia, ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, osłabienie, złe samopoczucie, obrzęk obwodowy, gorączka, dreszcze.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - interakcje

Preparat powinien być równocześnie podawany tylko z lekami, które wykazują zgodność fizyczną i chemiczną. W przypadku dodawania innych preparatów do roztworu należy wziąć pod uwagę pH oraz stężenie jonów sodowych, chlorkowych i potasowych. Zaleca się ostrożność podczas podawania preparatu pacjentom leczonym lekami, które mogą powodować zwiększenie ryzyka zatrzymania wody, jak kortykosteroidy. Zaleca się ostrożność podczas podawania roztworu pacjentom leczonym lekami, których wydalanie przez nerki zależy od pH. W związku z działaniem alkalizującym (powstawanie wodorowęglanu), preparat może wpływać na zwiększenie wydalania salicylanów, barbituranów i litu lub na zmniejszenie wydalania sympatykomimetyków (np. efedryna, pseudoefedryna), chinidyny lub siarczanu dekstroamfetaminy (deksamfetaminy). Ze względu na zawartość potasu roztwór należy podawać z ostrożnością u pacjentów leczonych środkami lub lekami, które mogą powodować hiperkaliemię lub zwiększać ryzyko hiperkaliemii, takimi jak leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren), inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści receptora angiotensyny II, glikozydy nasercowe, aminoglikozydy, leki przeciwcholinergiczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub leki immunosupresyjne, jak takrolimus i cyklosporyna. Podanie potasu pacjentom leczonym tymi lekami może spowodować ciężką i potencjalnie prowadzącą do zgonu hiperkaliemię, zwłaszcza u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie, szybkość i czas podawania są ustalane indywidualnie i zależą od wskazania do stosowania, wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz stosowanego równocześnie leczenia, a także klinicznej odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych. Sposób podania. Jeśli wygląd roztworu i pojemnika na to pozwala, preparaty do podawania parenteralnego przed podaniem należy ocenić wizualnie, czy nie zawierają widocznych cząstek lub nie nastąpiła zmiana barwy. Nie należy podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub opakowanie jest uszkodzone.

Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter - uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilości wydalanego moczu.


Podobne leki
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 2:1 Fresenius
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter
Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!