Propranolol WZF

Spis treści

Propranolol WZF - Skład

1 tabl. zawiera 10 mg lub 40 mg chlorowodorku propranololu.

Propranolol WZF - Działanie

Nieselektywny β-bloker, blokujący receptory adrenergiczne β<sub>1</sub> i β<sub>2</sub>. Nie posiada aktywności sympatykomimetycznej, obniża aktywność bodźcotwórczą węzła zatokowego, zwalnia przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym, wydłuża okres refrakcji, zwalnia czynność serca, zmniejsza objętość wyrzutową, działa hipotensyjnie i przeciwarytmicznie, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W 80-95% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. T<sub>0,5</sub> propranololu wynosi 3-6 h.

Reklama

Propranolol WZF - Wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Leczenie dławicy piersiowej (poza postacią naczynioskurczową - Prinzmetala). Prewencja wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową. Kontrola nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca. Profilaktyka migreny. Leczenie drżenia samoistnego. Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku. Leczenie wspomagające w nadczynności tarczycy i przełomie tarczycowym. Leczenie kardiomiopatii przerostowej (ze zwężeniem drogi odpływu i (lub) śródkomorowym). Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (w skojarzeniu z lekiem α-adrenolitycznym).

Propranolol WZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Astma oskrzelowa i stany skurczowe oskrzeli. Bradykardia. Wstrząs kardiogenny. Niekontrolowana niewydolność serca. Niedociśnienie tętnicze. Kwasica metaboliczna. Długotrwałe głodzenie. Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego. Blok serca IIst. lub IIIst.. Dławica Prinzmetala. Zespół chorego węzła zatokowego. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Stany, w których występuje ryzyko niewyrównana hipoglikemii, m.in. niedożywienie, wyniszczenie, przewlekłe choroby wątroby, cukrzyca lub stosowanie leków hamujących pełną odpowiedź na katecholoaminy.

Propranolol WZF - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z kontrolowaną niewydolnością serca z małą rezerwą czynnościową serca, blokiem serca Ist., cukrzycą, niewydolnością nerek lub wątroby. Propranolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Pacjenci stosujący propranolol mogą nie reagować na adrenalinę podawaną w zwykle stosowanej dawce w celu leczenia objawów reakcji nadwrażliwości. Leczenie należy przerwać 24 h przed planowanym zabiegiem. U pacjentów z nadciśnieniem wrotnym propranolol zwiększa ryzyko rozwoju encefalopatii. Propranolol może zwalniać czynność serca, u części pacjentów gdy objawy się nasilą należy zmniejszyć dawkę preparatu. Ze względu na zawartość laktozy pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na zawartość sacharozy nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi postaciami nietolerancji fruktozy, niedoboru sacharazy-izomaltazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Propranolol WZF - Ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Propranolol zmniejsza przepływ krwi przez łożysko, powodując śmierć płodu, poronienie lub przedwczesny poród. U noworodka mogą wystąpić m.in. hipoglikemia, bradykardia, powikłania sercowo-płucne. Propranolol przenika do mleka matki - nie zaleca się karmienia piersią w okresie stosowania preparatu.

Propranolol WZF - Efekty uboczne

Bradykardia, nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, ziębnięcie i sinienie kończyn, zaburzenia krążenia obwodowego, nasilenie bloku serca, nasilenie chromania przestankowego, choroba Raynauda, uczucie oszołomienia, zmiany nastroju, zawroty głowy, koszmary nocne, omamy, psychozy, zaburzenia snu, parestezje, hiperglikemia, hipoglikemia (u noworodków, dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, poddawanych hemodializom, leczonych lekami przeciwcukrzycowymi, długotrwale głodzonych lub z przewlekłą chorobą wątroby), zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, plamica, trombocytopenia, łysienie, suchość oczu, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie łuszczycy, wysypka, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, zaburzenia widzenia, zmęczenie, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych, wystąpienie lub nasilenie miastenii.

Propranolol WZF - Interakcje

Propranolol nasila hipoglikemizujące działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Ostrożnie stosować z lekami przeciarytmicznymi klasy I (dizopiramid). Glikozydy naparstnicy mogą wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podczas jednoczesnego stosowania z antagonistami kanału wapniowego wykazującymi działanie inotropowo ujemne (weapamil, diltiazem) może nasilać ich działanie, szczególnie u pacjentów z niewydolnością lewej komory i (lub) zaburzeniami przewodnictwa zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego (ryzyko ciężkiego niedociśnieniea tętniczego, bradykardii i niewydolności serca). Nie należy jednocześnie podawać dożylnie leków β-adrenolitycznych i antagonistów kanału wapniowego (należy zachować 48-godzinną przerwę pomiędzy odstawieniem leku z jednej z tych grup i zastosowaniem z drugiej). Leki z grupy antagonistów kanału wapniowego pochodnych dihydropirydyny (nifedypina) zwiększają ryzyko niedociśnienia tętniczego, a u pacjentów z bezobjawową niewydolnością serca mogą spowodować jej ujawnienie. Leki sympatykomimetyczne (adrenalina) mogą osłabiać działanie leków β-adrenolitycznych oraz powodować skurcz naczyń, nadciśnienie tętnicze i bradykardię. Nie zaleca się jednoczesnego podawania propranololu i lidokainy dożylnie - stężenie lidokainy we krwi zwiększa się o 30%. Cymetydyna lub hydralazyna stosowane jednocześnie z propranololem zwiększają jego stężenie we krwi, alkohol zmniejsza stężenie propranololu we krwi. Podczas łącznego stosowania z klonidyną, leki β-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie "z odbicia" podczas odstawiania klonidyny (propranolol należy odstawić kilka dni przed odstawieniem klonidyny). W przypadku zastępowania klonidyny β-adrenolitykiem, należy wprowadzić go do leczenia kilka dni po odstawieniu klonidyny. Jednoczesne stosowanie propranololu i ergotaminy, dihydroergotaminy lub leków o podobnej budowie chemicznej może powodować skurcz naczyń krwionośnych. NLPZ mogą osłabiać hipotensyjne działanie propranololu. Równoczesne podawanie propranololu i chloropromazyny może nasilać działanie przeciwpsychotyczne chloropromazyny i hipotensyjne propranololu. Jednoczesne stosowanie propanololu ze środkami znieczulającymi może osłabić odruchową tachykardię i zwiększyć ryzyko niedociśnienia tętniczego. Nie zaleca się stosowania środków znieczulających powodujących depresję mięśnia sercowego, lekiem z wyboru powinien być środek o słabych właściwościach inotropowo ujemnych. Z następującymi lekami, poprzez układ enzymatyczny wątroby, mogą wystąpić interakcje z propranololem: chinidyna, propafenon, ryfampicyna, teofilina, warfaryna, acenokumarol, tiorydazyna, nifedypina, nislodypina, nikardypina, isradypina, lacydypina.

Propranolol WZF - Dawkowanie

Indywidualne, zależne od stanu pacjenta. Doustnie. <b>Dorośli</b>. <u>Nadciśnienie tętnicze</u>: dawka początkowa wynosi 80 mg 2 razy nad dobę, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta. Dawka dobowa wynosi 160-320 mg. Jeśli konieczne jest dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego, należy zastosować dodatkowo lek moczopędny lub inny lek przeciwnadciśnieniowy. <u>Dławica piersiowa (z wyjątkiem dławicy Prinzmetala), profilaktyka migreny, drżenie samoistne</u>: dawka początkowa wynosi 40 mg 2-3 razy na dobę, może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta; zwykle w migrenie i drżeniu samoistnym 80-160 mg na dobę, w dławicy piersiowej 120-240 mg na dobę. <u>Lęk sytuacyjny i uogólniony, szczególnie typu somatycznego</u>: w ostrym lęku sytuacyjnym 40 mg na dobę, lęk uogólniony wymagający przewlekłego leczenia 40 mg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 40 mg 3 razy na dobę. Po 6-12 miesiącach stosowania preparatu należy przeprowadzić kontrolę stanu pacjenta. <u>Kontrola nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa (ze zwężeniem drogi odpływu i (lub) śródkomorowym), leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego</u>: 10-40 mg 3 razy na dobę. <u>Prewencja wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową</u>: leczenie rozpoczynać pomiędzy 5-21 dniem od wystąpienia zawału serca, dawka początkowa wynosi 40 mg 4 razy na dobę lub 80 mg 2 razy na dobę przez 2-3 dni. <u>Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku</u>: dawkę należy ustalić tak, aby uzyskać obniżenie częstości rytmu serca o ok. 25%. Początkowo 40 mg 2 razy na dobę, następnie dawkę należy zwiększyć do 80 mg 2 razy na dobę, w zależności od efektu terapeutycznego. Dawka maksymalna wynosi 160 mg 2 razy na dobę. <u>Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (w skojarzeniu z lekiem α-adrenolitycznym)</u>: przed zabiegiem 60 mg na dobę przez 3 dni; nieoperacyjne, złośliwe guzy 30 mg na dobę. <b>Dzieci</b>. <u>Zaburzenia rytmu serca</u>: 0,25–0,5 mg/kg mc. 3-4 razy na dobę. Maksymalnie 1 mg/kg mc. 4 razy na dobę; całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 160 mg.<br />U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki.

Propranolol WZF - Uwagi

Nie należy nagle przerywać leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez 7-14 dni, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Propranolol zaburza oznaczanie bilirubiny we krwi metodą diazowania oraz katecholoamin metodą fluorescencyjną. Preparat może wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługę urządzeń mechanicznych.

Pharmindex