Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Sulpiryd Hasco

Spis treści

Reklama

Sulpiryd Hasco - skład

1 tabl. zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg sulpirydu. Tabl. zawierają laktozę.

Reklama

Sulpiryd Hasco - działanie

Neuroleptyk z grupy pochodnych benzamidu. Wykazuje działanie zarówno przeciwpsychotyczne, jak i przeciwdepresyjne. Sulpiryd ma pewne właściwości wspólne z klasycznymi neuroleptykami - antagonizm w stosunku do receptorów dopaminowych w mózgu. Różnice obejmują: brak działania kataleptycznego w dawkach skutecznych terapeutycznie, brak wpływu na obrót metaboliczny noradrenaliny i serotoniny, nieznaczący wpływ na aktywność antycholinesterazy, brak działania na receptory muskarynowe i receptor GABA. Sulpiryd stymuluje wydzielanie prolaktyny, poprawia przepływ krwi i wydzielanie śluzu w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, działa przeciwwymiotnie. Sulpiryd powoli wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po 3-6 h. Obecność pokarmu zmniejsza wchłanianie o około 30%. Biodostępność leku jest mała (27-34%) i zależy od różnic międzyosobniczych. Lek jest szybko rozmieszczany w tkankach; w niewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Wiąże się z białkami osocza w około 40%. T0,5 we krwi wynosi 8-9 h; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek jest wydłużony do 20-26 h po podaniu dożylnym. Jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci niezmienionej.

Reklama

Sulpiryd Hasco - wskazania

Leczenie: ostrych i przewlekłych psychoz występujących w schizofrenii, zwłaszcza przebiegających z objawami upośledzonej aktywności; zaburzeń depresyjnych, jeżeli leczenie innymi lekami przeciwdepresyjnymi jest nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania.

Reklama

Sulpiryd Hasco - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guz chromochłonny nadnerczy (rozpoznany lub podejrzenie rozpoznania). Ostra porfiria. Guzy związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny (np. gruczolak przysadki, rak piersi). Jednoczesne stosowanie lewodopy. Karmienie piersią. Dzieci i młodzież poniżej 14 rż.

Reklama

Sulpiryd Hasco - ostrzeżenia

U niektórych pacjentów podawanie wysokich dawek sulpirydu wywoływało pobudzenie ruchowe. W fazie agresji lub pobudzenia małe dawki leku mogą nasilić objawy. Należy zachować ostrożność w razie wystąpienia hipomanii. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą Parkinsona, z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń pozapiramidowych i akatyzji. Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego - w przypadku wystąpienia objawów zespołu lub wysokiej gorączki o niewyjaśnionej przyczynie należy przerwać podawanie sulpirydu. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na wystąpienie niedociśnienia, nadmiernego uspokojenia oraz objawów pozapiramidowych. Neuroleptyki mogą obniżać próg drgawkowy. Po zastosowaniu sulpirydu odnotowano przypadki wystąpienia drgawek u pacjentów, u których nie występowały one wcześniej. Podczas stosowania sulpirydu należy zachować ostrożność u pacjentów z niestabilną padaczką, a szczególnie uważnie kontrolować pacjentów, u których podczas wywiadu lekarskiego stwierdzono występowanie napadów padaczkowych. Nie należy zmieniać dawkowania leków przeciwpadaczkowych u pacjentów wymagających jednoczesnego zastosowania sulpirydu. Podczas stosowania sulpirydu należy zastosować środki ostrożności zazwyczaj stosowane w przypadku niewydolności nerek. Dawkowanie należy odpowiednio dostosować do stopnia wydolności nerek. Sulpiryd może powodować wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG. Takie działanie zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich niemiarowości komorowych, takich jak torsade de pointes i zwiększane jest przez uprzednio występującą bradykardię, hipokaliemię, wrodzone lub nabyte wydłużenie odcinka QT. Przed rozpoczęciem podawania sulpirydu i zależnie od stanu klinicznego pacjenta zaleca się monitorowanie czynników, które mogą predysponować do występowania tego rodzaju zaburzeń rytmu: bradykardii (poniżej 55 uderzeń serca na minutę), hipokaliemii (którą należy wyrównać), wrodzonego wydłużenia odcinka QT, stosowania leków, w przypadku których może wystąpić bradykardia, hipokalemia, zmniejszenie przewodnictwa wewnątrzsercowego, albo wydłużenie odcinka QT. Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki występowania zakrzepów żylnych. Przed rozpoczęciem leczenia powinny zostać zidentyfikowane wszystkie czynniki ryzyka sprzyjające rozwojowi choroby w celu podjęcia działań zapobiegawczych. Sulpirydu nie stosuje się w celu leczenia zaburzeń związanych z otępieniem. Lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ryzykiem udaru. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Sulpiryd Hasco - ciąża

Nie należy stosować w ciąży. U noworodków narażonych na działanie leków antypsychotycznych (w tym amisulprydu) w czasie III trymestru ciąży mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane. Sulpiryd przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Reklama

Sulpiryd Hasco - efekty uboczne

Często: uspokojenie lub senność. Rzadko: objawy pozapiramidowe, ostra dyskineza, późna dyskineza (rytmiczne mimowolne ruchy przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy) obserwowana po długotrwałym leczeniu - antycholinergiczne leki przeciw parkinsonizmowi są w takich przypadkach nieskuteczne i mogą nawet nasilić objawy; złośliwy zespół neuroleptyczny, rotacyjne ruchy gałki ocznej, spastyczny kręcz szyi, szczękościsk. Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka plamkowo-grudkowa. Częstość nieznana: hiperprolaktynemia, brak menstruacji, ginekomastia, oziębłość płciowa, impotencja, mlekotok (poza okresem karmienia), niedociśnienie ortostatyczne, nadmierne ślinienie się, złośliwy zespół neuroleptyczny, zwiększenie masy ciała; w trakcie stosowania leków przeciwpsychotycznych donoszono o przypadkach zakrzepów żylnych, w tym przypadki zakrzepicy żył głębokich. Pojedyncze przypadki: torsade de pointes, wydłużenie odcinka QT, noworodkowy zespół odstawienny.

Sulpiryd Hasco - interakcje

Lewodopa antagonizuje działanie sulpirydu - jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane. Alkohol nasila działanie uspokajające neuroleptyków - podczas leczenia sulpirydem należy unikać wszelkich napojów alkoholowych i leków zawierających alkohol. Unikać stosowania sulpirydu z innymi neuroleptykami. Nie zaleca się stosowania z lekami, które mogą wywołać zaburzenia rytmu typu torsede de pointes, takimi jak: leki wywołujące bradykardię, np. ß-blokery, blokery kanału wapniowego (diltiazem i werapamil), klonidyna, preparaty naparstnicy; leki wywołujące zaburzenia równowagi elektrolitowej, w szczególności hipokaliemię, np. diuretyki kaliuretyczne, leki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę jelit, amfoterycyna B i.v., glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd (należy wyrównać hipokaliemię); leki przeciwarytmiczne klasy Ia, np. chinidyna, dyzopiramid; leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron, sotalol; a także pimozyd, haloperidol, metadon, leki przeciwdepresyjne pochodne imipraminy, lit, cyzapryd, tiorydazyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, halofantryna. Sulpiryd działa addycyjnie z lekami hipotensyjnymi - ryzyko nasilenia niedociśnienia, należy zachować ostrożność. Ostrożnie stosować z innymi lekami działającymi hamująco na OUN (narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny i inne leki anksjolityczne, klonidyna). Leki zobojętniające sok żołądkowy i sukralfat zmniejszają wchłanianie sulpirydu - preparat należy stosować 2 h przed podaniem tych leków. Sulpiryd może zmniejszać skuteczność ropinolu. Stosowanie z litem zwiększa ryzyko wystąpienia działań pozapiramidowych.

Sulpiryd Hasco - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Schizofrenia: dawka początkowa wynosi 400-800 mg/dobę w 2 dawkach podzielonych (rano i wczesnym wieczorem), w zależności od objawów. Pacjentom, u których przeważają objawy pozytywne (zaburzenia myślenia, omamy, urojenia, bezsensowne działania) zaleca się większe dawki: początkowo co najmniej 400 mg 2 razy na dobę, a w razie potrzeby - większe. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg. Tylko w przypadku zaburzeń opornych na leczenie można zwiększyć dawkę dobową do 1600 mg, podawaną w dawkach podzielonych. U pacjentów, u których przeważają objawy negatywne (przygnębienie, zubożenie mowy - małomówność, brak reaktywności, apatia, a także depresja) zaleca się mniejsze dawki: początkowo 400 mg 2 razy na dobę, a zmniejszenie dawki do 200 mg 2 razy na dobę zwiększa działanie pobudzające sulpirydu. Pacjenci z objawami mieszanymi (pozytywnymi i negatywnymi, bez dominacji jednych z nich) reagują zwykle na dawki 400-600 mg podane 2 razy na dobę. Zaburzenia depresyjne: zwykle zaleca się stosowanie dawki początkowej od 50 mg do 150 mg na dobę. Następnie dawkę zwiększa się do 150 mg - 300 mg na dobę. Specjalne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w zależności od stopnia wydolności nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp czasu pomiędzy dawkami. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 14 rż. (brak danych klinicznych). Sposób podania. Preparat należy podawać w dawkach podzielonych, co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku. Leki zobojętniające sok żołądkowy i sukralfat zmniejszają wchłanianie sulpirydu - preparat należy stosować 2 h przed podaniem tych leków. Leku nie należy podawać w późnych godzinach wieczornych (po godzinie 16:00), ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń snu.

Sulpiryd Hasco - uwagi

Pacjenci, w szczególności ci którzy prowadzą pojazdy i obsługują maszyny, powinni być ostrzeżeni o możliwości wystąpienia senności związanej ze stosowaniem tego leku. Zaleca się stopniowe odstawianie leku. W czasie leczenia należy unikać spożywania alkoholu.


Podobne leki
Sulpiryd Teva
Solian
Tiapridal
Amisan

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!