Vicebrol

Spis treści

Vicebrol - Skład

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg winpocetyny. Tabletki zawierają laktozę.

Vicebrol - Działanie

Lek poprawiający przepływ krwi w obrębie mózgu oraz metabolizm mózgowy. Hamuje agregację płytek krwi, zmniejsza patologicznie zwiększoną lepkość krwi, zwiększa zdolność do odkształcania erytrocytów oraz hamuje wychwyt adenozyny przez erytrocyty, ułatwia transport tlenu do tkanki mózgowej poprzez zmniejszenie powinowactwa tlenu do erytrocytów. Lek selektywnie zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe (zwiększa frakcję mózgową pojemności minutowej serca, zmniejsza opór naczyń mózgowych nie zmieniając parametrów krążenia układowego). Ponadto działa osłonowo na tkankę nerwową: łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywoływanych przez aminokwasy, ma działanie przeciwutleniające. Po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1 h. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 66%. Całkowita biodostępność wynosi 7%. Głównym metabolitem jest kwas apowinkaminowy (AVA), który powstaje podczas efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. T<sub>05</sub> wynosi 4,83 h (±1,29h). 60 % dawki wydalane jest z moczem, 40% z kałem. AVA wydalany jest przez nerki, jego T<sub>0,5</sub> zależy od dawki i drogi podania.

Reklama

Vicebrol - Wskazania

<u>Tabl. 5 mg</u>. Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia naczyniopochodnego, w tym stanów po udarze niedokrwiennym. Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego. Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka. Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym. <u>Tabl. 10 mg</u>. Łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów). Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego. Leczenie wspomagające zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym. Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Vicebrol - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca. Krwawienia do OUN (krwawienie wewnątrzmózgowe, ostra faza udaru krwotocznego). Okres ciąży i karmienia piersią. Dzieci i młodzież - brak wystarczających danych.

Vicebrol - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu. Preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym, gdyż długotrwałe stosowanie winpocetyny może powodować u tych pacjentów niewielkie obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. W przypadku zmniejszenia ciśnienia krwi lub zaburzeń rytmu serca lek należy odstawić. U pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które powodują wydłużenie odcinka QT należy wykonywać kontrolne badania EKG. Tabletki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Vicebrol - Ciąża

Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Vicebrol - Efekty uboczne

Niezbyt często: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe, zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy, nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia snu (bezsenność, senność), ból i zawroty głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, alergie skórne. Rzadko: leukopenia, bóle brzucha. Bardzo rzadko: obniżenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny we krwi obwodowej.

Vicebrol - Interakcje

Winpocetyna może nasilać działanie α-metylodopy - w takcie terapii skojarzonej należy monitorować ciśnienie krwi. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu winpocetyny z lekami działającymi na OUN, z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi. Winpocetyna zwiększa działanie neuroprotekcyjne adenozyny. Nie stwierdzono interakcji z: β-adrenolitykami (chloranolol, pindolol), z klopamidem, hydrochlorotiazydem, digoksyną, acenokumarolem, glibenklamidem.

Vicebrol - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: tabl. 5 mg - na początku leczenia 2 tabl. 3 razy na dobę, w leczeniu podtrzymującym 1 tabl. 3 razy na dobę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dawkę dobową można stopniowo zwiększyć do wartości maksymalnej 1 mg/kg mc.; tabl. 10 mg - 1 tabl. 3 razy na dobę. Działanie winpocetyny rozpoczyna się w przybliżeniu po tygodniu; pełne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu 3 miesięcy a poprawę stanu pacjenta można obserwować po 6-12 miesiącach terapii. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, dawkę należy zmniejszyć. Zmiana dawkowania nie jest konieczna w pozostałej grupie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek. U osób w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.. <u>Sposób podania</u>. Tabletki należy przyjmować w całości, popijając wodą, po posiłku.

Vicebrol - Uwagi

Brak badań odnośnie wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex