Xigris

Reklama

Działanie

Preparat jest rekombinowaną postacią występującego naturalnie w osoczu aktywowanego białka C, od którego różni się jedynie obecnością oligosacharydów w części węglowodanowej cząsteczki. Aktywowane białko C jest bardzo ważnym regulatorem krzepnięcia krwi: ogranicza powstawanie trombiny poprzez inaktywację czynników Va i VIIIa. Aktywowane białko C jest modulatorem ogólnoustrojowej odpowiedzi na zakażenie wykazującym działanie przeciwzakrzepowe i profibrynolityczne. Działanie przeciwzakrzepowe leku wynika z ograniczenia tworzenie trombiny i wyrównania koagulopatii wywołanej sepsą. Preparat przywraca endogenny potencjał fibrynolityczny oraz ogranicza odpowiedź zapalną organizmu w wyniku zmniejszenia stężenia interleukiny-6. Lek przedłuża czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) i minimalnie czas protrombinowy (PT); w trakcie leczenia dochodzi do zmniejszenia stężenia produktów aktywacji krzepnięcia, zwiększenia stężenia białka C oraz normalizacji stężenia plazminogenu ze zmniejszeniem stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu-1. Drotrekogina alfa (aktywowana), podobnie jak endogenne aktywowane białko C, ulega inaktywacji przez endogenne osoczowe inhibitory proteaz, jednak mechanizm usuwania leku z osocza jest nieznany. U zdrowych osób stężenie przekraczające 90% stężenia w osoczu w stanie równowagi jest osiągane w ciągu 2 h od rozpoczęcia podawania leku. Stężenie leku we krwi jest proporcjonalne do szybkości jego podawania. Po zakończeniu podawania leku zmniejszenie stężenia we krwi jest dwufazowe: faza wstępna (szybka) trwa 13 min, a faza druga ( wolna) -1,6 h.

Wskazania

Leczenie dorosłych pacjentów z ciężką sepsą (posocznicą) z niewydolnością wielonarządową, jako leczenie dodatkowe do standardowej terapii. Stosowanie preparatu należy rozważyć głównie w sytuacjach, kiedy leczenie można rozpocząć w ciągu 24 h po wystąpieniu niewydolności narządowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na drotrekoginę alfa (aktywowaną) lub pozostałe składniki preparatu lub trombinę wołową. Czynne krwawienie wewnętrzne. Pacjenci ze zmianami wewnątrzczaszkowymi, nowotworem lub cechami wgłobienia mózgu. Jednoczesna terapia heparyną w dawce ≥15 j.m./kg mc./h. Skaza krwotoczna, z wyjątkiem koagulopatii związanej z sepsą. Przewlekła ciężka choroba wątroby. Małopłytkowość <30 000 x 106/l, nawet jeśli liczba płytek zwiększy się po transfuzji. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia, np.: w ciągu 12 h po każdym dużym zabiegu chirurgicznym, który wymagał znieczulenia ogólnego lub podpajęczynówkowego, po operacji z objawami czynnego krwawienia w przypadku, gdy jest planowany lub niewykluczony zabieg w trakcie infuzji leku; z ciężkim urazem głowy, wymagającym hospitalizacji w wywiadzie, po zabiegu wewnątrzczaszkowym lub kręgosłupa, udarze krwotocznym mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub kiedykolwiek stwierdzoną malformacją naczyń tętniczych lub żylnych mózgu, tętniakiem lub masywnym uszkodzeniem mózgu; u pacjentów z obecnością cewnika w przestrzeni zewnątrzoponowej lub jego planowanym założeniem w trakcie infuzji; z wrodzoną skazą krwotoczną w wywiadzie; z krwawieniem z przewodu pokarmowego w ciągu ostatnich 6 tyg. wymagającym interwencji medycznej (o ile nie przeprowadzono stosownego zabiegu chirurgicznego); u pacjentów po urazie ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia. Dzieci poniżej 18 lat.

Środki ostrożności

Preparat nie został zatwierdzony do leczenia pacjentów z zaburzeniem czynności jednego narządu i nie powinien być stosowany w tej szczególnej podgrupie pacjentów, zwłaszcza jeśli niedawno (w ciągu 30 dni) przeprowadzono u nich zabieg chirurgiczny. W związku ze zwiększeniem ryzyka krwawienia w trakcie podawania leku, w następujących sytuacjach preparat może być stosowany wyłącznie wtedy, jeśli przewidywane korzyści leczenia przewyższają jego ryzyko: niedawne (w ciągu ostatnich 3 dni) leczenie trombolityczne; niedawne (w ciągu ostatnich 7 dni) stosowanie doustnych antykoagulantów, kwasu acetylosalicylowego lub innych inhibitorów czynności płytek krwi; niedawny (do 3 miesięcy) udar niedokrwienny mózgu; wszelkie inne sytuacje zwiększonego ryzyka znacznego krwawienia. W przypadku planowanych zabiegów medycznych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, należy przerwać podawanie drotrekoginy alfa (aktywowanej) 2 h przed rozpoczęciem zabiegu. Podawanie leku może być wznowione po 12 h po zakończeniu zabiegu pod warunkiem, że osiągnięto odpowiedni poziom hemostazy. Częstość występowania ciężkich krwawień po podaniu preparatu była większa wśród pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 30 dni przeszli zabieg chirurgiczny, niż u pacjentów niepoddawanych zabiegom. Wznowienie podawania leku może nastąpić natychmiast po zakończeniu mniej inwazyjnych, nieskomplikowanych zabiegów, jeśli osiągnięto właściwą hemostazę. Jeżeli kolejne pomiary parametrów krzepnięcia wskazują na niekontrolowaną lub nasilającą się koagulopatię, która może znacząco zwiększyć ryzyko krwawienia, należy rozważyć korzyści wynikające z kontynuowania podawania leku w stosunku do ryzyka krwawienia u pacjenta. Nie można całkowicie wykluczyć, u pewnych predysponowanych pacjentów, możliwości wystąpienia reakcji alergicznych na składniki leku. Jeśli reakcja alergiczna lub anafilaktyczna wystąpi, należy natychmiast przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie. Należy zachować ostrożność, jeśli lek jest podawany pacjentowi po raz drugi. Preparat zawiera sód - należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę ubogosodową. Nie badano farmakokinetyki drotrekoginy alfa
(aktywowanej) u pacjentów z ciężką sepsą i jednocześnie występującą schyłkową chorobą nerek oraz przewlekłą chorobą wątroby. U pacjentów z ciężką sepsą klirens osoczowy drotrekoginy alfa (aktywowanej) jest znacząco zmniejszony w niewydolności nerek i dysfunkcji wątroby; nie wiąże się to jednak z koniecznością zmiany dawkowania leku.

Ciąża i laktacja

Potencjalne ryzyko stosowania leku w ciąży nieznane (brak odpowiednich badań) - lek nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne. Kobieta otrzymująca preparat nie powinna karmić piersią.

Działania niepożądane

Lek zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia. Częstość występowania przypadków ciężkiego krwawienia w czasie infuzji preparatu była większa wśród pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 30 dni przeszli zabieg chirurgiczny, niż u pacjentów niepoddawanych zabiegom (odpowiednio: 3,3% w porównaniu z 2% oraz 5% w porównaniu z 3,1%). Częstość występowania poważnych przypadków krwawienia w 28-dniowym okresie trwania badania wynosiła odpowiednio 3,5 % u pacjentów leczonych drotrekoginą alfa (aktywowaną) oraz 2 % u pacjentów, którym podawano placebo. Częstość występowania przypadków krwawienia w o.u.n. podczas 28-dniowego okresu trwania badania wynosiła odpowiednio 0,2 % u pacjentów leczonych drotrekoginą alfa (aktywowaną) oraz 0,1 % u pacjentów, którym podawano placebo. Ogólne ryzyko wystąpienia krwawienia może zwiększyć się u chorych z ciężką koagulopatią i ciężką małopłytkowością. W badaniach fazy 1, działania niepożądane występujące z częstością ≥5% obejmowały ból głowy (30,9%), wybroczyny ( 23%) i ból w miejscu podawania (5,8%). Częstość występowania przeciwciał przeciwko ludzkiemu aktywowanemu białku C lub przeciwciał neutralizujących u dorosłych pacjentów z ciężką sepsą jest mała.

Interakcje

Zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z innymi lekami wpływającymi na układ krzepnięcia (patrz: Środki ostrożności), w tym: białko C, leki trombolityczne (streptokinaza, tPA, rPA, urokinaza), doustne antykoagulanty (np. warfaryna), hirudyna, antytrombina, kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwpłytkowe, takie jak NLPZ, tiklopidyna, klopidogrel, antagoniści glikoproteiny IIb/IIIa (abciksimab, eptifibatide, tirofiban) i prostacykliny (np. iloprost). Heparyna w małych dawkach może być podawana w profilaktyce zakrzepicy żylnej jednocześnie z drotrekoginą alfa (aktywowaną).

Dawkowanie

Lek powinien być stosowany przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu ciężkiej sepsy. Leczenie należy rozpocząć w ciągu 48 godzin, a najlepiej w ciągu 24 h, po wystąpieniu pierwszych objawów zaburzenia czynności narządu spowodowanego sepsą.
Dorośli: 24 µg/kg mc./h (na podst. aktualnej masy ciała) w ciągłej infuzji dożylnej przez 96 h. Zalecane jest podawanie leku przez pompę infuzyjną w celu prawidłowej kontroli szybkości infuzji. W przypadku czasowego przerwania wlewu, podawanie leku należy wznowić w dawce 24 µg/kg mc./h i kontynuować aż do zalecanego całkowitego czasu podawania, tj. 96 h. Nie jest wymagana zmiana dawkowania leku ze względu na wiek, płeć, czynność wątroby (mierzoną aktywnością transaminaz), czynność nerek, otyłość lub jednoczesne profilaktyczne stosowanie heparyny.

Reklama

Uwagi

W trakcie stosowania preparatu konieczne jest kontrolowanie parametrów hemostazy: APTT, czasu protrombinowego i liczby płytek. Drotrekogina alfa (aktywowana) może zmieniać wyniki jednostopniowych testów krzepnięcia krwi opartych na oznaczaniu APTT (takich jak badanie aktywności czynników VIII, IX i XI). Preparat należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8st.C. Należy unikać ekspozycji preparatu na wysoką temperaturę i (lub) bezpośrednie światło słoneczne.

Pharmindex