Amoclan

Spis treści

Amoclan - skład

1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.

Amoclan - Działanie

Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną wrażliwą na działanie wielu β-laktamaz, które unieczynnia kwas klawulanowy. Połączenie obu związków rozszerza zakres działania bakteriobójczego amoksycyliny o szczepy wytwarzające β-laktamazy. Preparat działa na tlenowe bakterie Gram-dodatnie (Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, S. agalactie i S. pneumoniae, grupa S. viridans, wrażliwe na metycylinę szczepy Staphylococcus aureus ), tlenowe bakterie Gram-ujemne (m.in. Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multicida) oraz na bakterie beztlenowe (m.in. Bacteroides fragilis, Fusobacetrium nucleatum, Prevotelle spp.). Zmienną wrażliwość wykazują Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Proteus vulgaris, P.mirabilis. Oba składniki leku szybko i dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego; wchłanianie jest optymalne, gdy są podawane na początku posiłku. Biodostępność wynosi około 70%. Wiązanie amoksycyliny z białkami osocza wynosi 18%, a kwasu klawulanowego około 25%. Po podaniu dożylnym wykryto obecność obu składników w pęcherzyku żółciowym, w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej, mięśniach, w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, żółci i ropie. Amoksycylina nie przenika wystarczającą do płynu mózgowo-rdzeniowego. Do mleka kobiecego przenika amoksycylina i śladowe ilości kwasu klawulanowego. Obie substancje przenikają przez łożysko. Amoksycylina jest częściowo wydalana z moczem w postaci nieczynnego kwasu penicylinowego w ilościach równoważnych do 10 - 25% początkowej dawki amoksycyliny. Kwas klawulanowy u ludzi jest w dużym stopniu metabolizowany i wydalany z moczem i kałem, oraz jako dwutlenek węgla wydalany z wydychanym powietrzem. T0,5 obu związków w fazie eliminacji wynosi 1 h.

Amoclan - wskazania

Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Amoclan - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę, kwas klawulanowy, inne penicyliny lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek β-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.

Amoclan - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, kontrolując czynność wątroby. Preparat należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, objawów sugerujących osutkę krostkową lub zapalenie jelita grubego, a następnie wdrożyć odpowiednie postępowanie. W przypadku zapalenia jelita grubego przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. Nie stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub stosujących dietę kontrolującą poziom potasu należy uwzględnić zawartość tego pierwiastka w preparacie. Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ w tej grupie pacjentów stwierdza się związek pomiędzy występowaniem odropodobnych wysypek, a zastosowaniem amoksycyliny. Jednoczesne podawanie allopurynolu może zwiększać prawdopodobieństwo skórnych reakcji alergicznych. Długotrwałe stosowanie może czasami spowodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek. Ostrożnie stosować u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe (należy monitorować parametry krzepnięcia; konieczna może być modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych). U pacjentów cewnikowanych należy regularnie kontrolować drożność cewnika (ryzyko krystalurii amoksycyliny po podaniu dużych dawek). Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika. Zaleca się stosowanie enzymatycznych metod oznaczania glukozy w moczu, gdyż metody nieenzymatyczne mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki; również podczas stosowania preparatu można otrzymać fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa; należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi test Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, gdyż odnotowywano pozytywne wyniki tego testu, bez zakażeń grzybami z rodzaju Aspergillus. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Amoclan - ciąża

Należy unikać stosowania w ciąży, chyba że uzna się zastosowanie za konieczne (w pojedynczym badaniu donoszono, że zapobiegawcze stosowanie preparatu w przedwczesnym pęknięciu pęcherza płodowego nasila ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodków). U kobiet karmiących piersią stosować wyłącznie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka (u niemowlęcia może wystąpić biegunka i zakażenie grzybicze błon śluzowych).

Amoclan - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności (zwykle związane ze stosowaniem większych dawek leków; jeśli objawy żołądkowo-jelitowe są znaczące, mogą być zmniejszone poprzez podawanie leku na początku posiłku), wymioty. Niezbyt często: zawroty i bóle głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, wysypka skórna, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), trombocytopenia, rumień wielopostaciowy. Częstość nieznana: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna ruchliwość, drgawki (mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku), związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno martwicze oddzielanie naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria. Zdarzenia dotyczące wątroby (zwykle przemijające) notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem; bardzo rzadko notowano je u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony; prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę.

Amoclan - interakcje

Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarolu lub warfaryny) należy kontrolować czas protrombinowy lub INR po rozpoczęciu lub zakończeniu stosowania; konieczna może być modyfikacja dawki leków przeciwzakrzepowych. Penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu powodując potencjalne zwiększenie toksyczności. Probenecyd zwiększa stężenie amoksycyliny we krwi i wydłuża jej eliminację (nie dotyczy to kwasu klawulanowego); jednoczesne stosowanie leków nie jest zalecane.

Amoclan - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. ≥ 40 kg: dawka standardowa (we wszystkich wskazaniach 1 tabl. (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę.; większa dawka (szczególnie w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): 1 tabl. (875 mg + 125 mg) podawana 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała (leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem tabletek, zawiesiny lub saszetek dla dzieci): (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych; dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych.
U pacjentów z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki.

Amoclan - uwagi

Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego zgodnie z ChPL postaci i.v., a następnie kontynuować preparatem doustnym. Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki β-laktamowe. Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować czynność narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez powtórnej oceny zdrowia pacjenta.

Pharmindex