Azitrox

Spis treści

Azitrox - Skład

1 tabl. powl. zawiera 500 mg azytromycyny (w postaci dwuwodnej).

Azitrox - Działanie

Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów. Gatunki zazwyczaj wrażliwe na azytromycynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: <I>Staphylococcus aureus</I> wrażliwe na metycylinę, <I>Streptococcus pneumoniae</I> wrażliwe na penicylinę, <I>Streptococcus pyogenes</I> (grupa A); bakterie tlenowe Gram-ujemne:<I> Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Escherichia coli</I> ETEC, <I>Escherichia coli</I> EAEC; bakterie beztlenowe: <I>Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp</I>.; inne drobnoustroje: <I>Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae</I>. Bakterie, u których może wystąpić oporność nabyta: <I>Streptococcus pneumoniae</I> średnio wrażliwe i oporne na penicylinę. Drobnoustroje z wrodzoną opornością: <I>Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp</I>. MRSA, MRSE, <I>Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli</I>, grupa <I>Bacteroides fragilis</I>. Biodostępność azytromycyny podanej doustnie wynosi około 37%. C<sub>max</sub> występuje po 2-3 h. Azytromycyna przenika do tkanek, osiągając w nich znacznie większe stężenia niż we krwi. Jest częściowo metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie z żółcią (w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów). T<sub>0,5</sub> w fazie eliminacji z osocza jest ściśle związany z okresem półtrwania w tkankach, wynoszącym 2-4 dni.

Reklama

Azitrox - Wskazania

Leczenie nw. zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę. Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha środkowego. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego śródmiąższowe oraz pęcherzykowe zapalenie płuc. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórnie zakażone ropne zapalenie skóry; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych). Niepowikłane stany zapalne cewki moczowej oraz szyjki macicy wywoływane przez <i>Chlamydia trachomatis</i>. Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azitrox - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę lub na którykolwiek antybiotyk z grupy makrolidów lub ketolidów, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Azitrox - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi; z zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny <40 ml/min; z chorobą wątroby lub u pacjentów przyjmujących leki o działaniu hepatotoksycznym. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią objawy zaburzeń czynności wątroby, np. szybko postępująca astenia z jednoczesną żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy przeprowadzić badania kontrolne czynności wątroby; w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby przyjmowanie azytromycyny należy przerwać. Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, nie należy stosować azytromycyny u pacjentów: z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT; leczonych innymi preparatami, które wydłużają odstęp QT (np. lekami przeciwarytmicznymi należącymi do klasy I A i III, cyzaprydem, terfenadyną); z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza hipokaliemią i hipomagnezemią); z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia. Nie stosować jednocześnie z pochodnymi alkaloidów sporyszu (ryzyko zatrucia sporyszem). Nie stosować do leczenia zakażonych ran oparzeniowych. Azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, spowodowanych przez <I>Streptococcus pyogenes</I> oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej (lekiem z wyboru jest penicylina). Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce, nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej. W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie <I>Treponema pallidum</I>. Brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć terapię innym antybiotykiem. W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, np. grzybami. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka po zastosowaniu antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Azitrox - Ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia azytromycyną oraz do 2 dni po jego zakończeniu.

Azitrox - Efekty uboczne

Często: ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty. Niezbyt często: zapalenie pochwy, eozynofilia, ból głowy, zawroty głowy, senność, drgawki, zaburzenia smaku i węchu, utrata przytomności, luźne stolce, wzdęcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt, świąd i wysypka, ból stawów. Rzadko: kandydozy, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (rzadko prowadzące do zgonu), zachowanie agresywne, niepokój, lęk, nerwowość, parestezje, bezsenność, nadmierna ruchliwość, zaburzenia widzenia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, arytmie z tachykardią komorową, niedociśnienie, zaparcia, zapalenie języka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna z nieprawidłowymi wartościami testów czynności wątroby, martwica wątroby i niewydolność wątroby (rzadko prowadzące do zgonu), pokrzywka, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) stężenie bilirubiny we krwi, osłabienie (astenia), uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko: zaburzenia słuchu, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek. Istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT i wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu <I>torsade de pointes</I>. W badaniach klinicznych obserwowano także neutropenię, jednak nie potwierdzono czy jest ona związana ze stosowaniem azytromycyny.

Azitrox - Interakcje

Nie stosować jednocześnie z alkaloidami sporyszu (pochodne ergotaminy), ze względu na ryzyko zatrucia sporyszem. Zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowanymi przez CYP3A4. Zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny z innymi lekami, które mogą wydłużać odstęp QT. Stosowanie z cyzaprydem, amiodaronem, dyzopiramidem lub terfenadyną może powodować wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu i <I>torsade de pointes</I>. Zalecane jest monitorowanie stężenia dyzopiramidu w przypadku jednoczesnego stosowania z azytromycyną. Ostrożnie stosować w połączeniu z astemizolem, triazolamem, midazolamem lub alfentanylem, gdyż opisano nasilenie działania tych leków podczas łącznego stosowania z innym antybiotykiem makrolidowym - erytromycyną. W przypadku stosowania z digoksyną należy monitorować stężenie digoksyny we krwi, gdyż może być zwiększone. W przypadku konieczności stosowania z cyklosporyną należy monitorować stężenie cyklosporyny i odpowiednio dostosować jej dawkę. Podczas stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny zaleca się częste kontrolowanie czasu protrombinowego, ze względu na możliwość nasilenia działania przeciwzakrzepowego. Stosowanie azytromycyny z ryfabutyną nie miało wpływu na stężenia we krwi żadnej z tych substancji, jednak obserwowano przypadki neuropenii (związanej z ryfabutyną) w przypadku stosowania obu leków jednocześnie. Jednoczesne stosowanie z nalfinawirem może zmieniać parametry farmakokinetyczne azytromycyny (zwiększenie C<sub>max</sub>) - modyfikacja dawki azytromycyny nie jest konieczna, jednak należy obserwować jej działania niepożądane. Leki zobojętniające sok żołądkowy zmniejszają C<sub>max</sub> azytromycyny - antybiotyk należy przyjmować 1 h przed lub 2 h po podaniu leku zobojętniającego. Nie obserwowano interakcji z teofiliną, karbamazepiną, metyloprednizolonem, dydanozyną oraz cymetydyną.

Azitrox - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli oraz młodzież i dzieci o mc. >45 kg</u> - Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego): 500 mg raz na dobę przez 3 dni. Rumień wędrujący: 1. dnia 1 g, następnie od 2. do 5. dnia 500 mg raz na dobę. Trądzik pospolity (tylko u dorosłych): od 1. do 3. dnia 500 mg raz na dobę, następnie 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni; w drugim tyg. kuracji lek należy zażyć po 7 dniach od pierwszej dawki, kolejne dawki zażywać z zachowaniem 7-dniowej przerwy. W leczeniu trądziku pospolitego, w związku ze stosowaniem dużej dawki azytromycyny, konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem i w czasie prowadzonego kursu leczenia; schemat leczenia pulsacyjnego trądziku pospolitego (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz. Niepowikłane zakażenia wywołane przez <i>Chlamydia trachomatis</i>: 1 g jednorazowo. <u>Dzieci o mc. <45 kg</u> należy stosować azytromycynę w innej postaci farmaceutycznej, np. zawiesinę doustną <u>Szczególne grypy pacjentów</u>. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >40 ml/min) lub z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku.<br />Azytromycynę należy podawać raz na dobę; co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku. Tabletki należy połykać w całości.

Azitrox - Uwagi

Lek może spowodować zawroty głowy i drgawki - należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex