Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Entyvio

Spis treści

Reklama

Entyvio - skład

1 fiolka zawiera 300 mg wedolizumabu. Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 60 mg wedolizumabu.

Reklama

Entyvio - działanie

Biologiczny preparat immunosupresyjny, działający selektywnie w obrębie jelit. Wedolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się swoiście z integryną α4β7, która ulega preferencyjnej ekspresji na wychwytywanych w jelitach pomocniczych limfocytach T. Wedolizumab, wiążąc się z α4β7 na odpowiednich limfocytach, hamuje ich przyleganie do cząsteczki adhezyjnej MAdCAM-1, ale nie do cząsteczki adhezyjnej VCAM-1. MAdCAM-1 ulega ekspresji głównie na komórkach śródbłonka naczyń jelita i odgrywa zasadniczą rolę w zatrzymywaniu limfocytów T w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Wedolizumab nie wiąże się, ani nie hamuje działania integryny α4β1 i αEβ7. Wedolizumab po podaniu dożylnym nie przekracza bariery krew-mózg. T0,5 wynosi 25 dni.

Entyvio - wskazania

Leczenie dorosłych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, którzy nie reagują wystarczająco, przestali reagować na leczenie lub nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNFα).

Reklama

Entyvio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynne ciężkie zakażenia, takie jak gruźlica, posocznica, cytomegalia, listerioza oraz zakażenia oportunistyczne, takie jak postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (PML).

Reklama

Entyvio - ostrzeżenia

W celu zapewnienia właściwej opieki w przypadku wystąpienia ostrych reakcji nadwrażliwości, włączając wstrząs anafilaktyczny, wedolizumab należy podawać w placówkach ochrony zdrowia. W trakcie podawania preparatu należy zapewnić bezpośrednią możliwość odpowiedniego monitorowania pacjenta i postępowania medycznego. Podczas wlewu wszyscy pacjenci powinni być objęci ciągłą obserwacją. W przypadku pierwszych dwóch wlewów pacjentów należy także obserwować przez ok. 2 h po zakończeniu wlewu pod kątem objawów ostrej reakcji nadwrażliwości. Przy kolejnych wlewach pacjentów należy obserwować przez ok. 1 h po zakończeniu wlewu. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji związanej z wlewem (IRR), reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej reakcji należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i wdrożyć odpowiednie leczenie. W razie wystąpienia łagodnej lub umiarkowanej IRR można zmniejszyć szybkość podawania lub wstrzymać wlew i wdrożyć odpowiednie leczenie. Po ustąpieniu łagodnej lub umiarkowanej IRR można kontynuować wlew. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną IRR na wedolizumab w wywiadzie, w celu zminimalizowania zagrożenia, można rozważyć zastosowanie premedykacji (np. lekiem przeciwhistaminowym, hydrokortyzonem i (lub) paracetamolem) przed kolejnym wlewem. Wedolizumab jest działającym selektywnie w obrębie jelit antagonistą integryny bez ogólnoustrojowego działania immunosupresyjnego. Może istnieć zwiększone ryzyko zakażeń oportunistycznych lub zakażeń, dla których jelito stanowi barierę obronną. Nie wolno rozpoczynać leczenia preparatem u pacjentów z czynnym, ciężkim zakażeniem do czasu opanowania zakażenia; należy rozważyć wstrzymanie leczenia u pacjentów, u których dojdzie do ciężkiego zakażenia podczas długotrwałego leczenia preparatem. Należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu wedolizumabu u pacjentów z opanowanym, przewlekłym ciężkim zakażeniem lub nawracającymi ciężkimi zakażeniami w wywiadzie. Przed, podczas i po zakończeniu leczenia pacjentów należy dokładnie obserwować czy występują u nich zakażenia. Przed rozpoczęciem leczenia wedolizumabem pacjenci muszą przejść badanie przesiewowe wykluczające gruźlicę. W razie rozpoznania utajonej gruźlicy przed rozpoczęciem leczenia wedolizumabem należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwgruźlicze. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano gruźlicę podczas leczenia wedolizumabem należy przerwać leczenie wedolizumabem do czasu ustąpienia zakażenia gruźliczego. Niektórzy antagoniści integryny i niektóre ogólnoustrojowe środki immunosupresyjne związane są z występowaniem PML, rzadkiego i często prowadzącego do zgonu zakażenia oportunistycznego wywoływanego przez wirusa Johna Cunninghama. Nie zaobserwowano ogólnoustrojowego działania immunosupresyjnego u zdrowych ochotników, jednak działanie preparatu na ogólnoustrojową czynność układu odpornościowego u pacjentów z chorobą zapalną jelit jest nieznane. Personel medyczny powinien obserwować pacjentów pod kątem pojawienia się nowych lub nasilenia przedmiotowych i podmiotowych objawów neurologicznych określonych w materiałach informacyjnych i rozważyć konsultację neurologiczną w razie ich wystąpienia. Pacjent ma otrzymać Kartę Ostrzeżeń dla Pacjenta. W razie podejrzenia PML należy wstrzymać leczenie wedolizumabem, a w razie jego potwierdzenia należy zaprzestać leczenia. Preparaty o działaniu immunomodulującym mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego. Nie ma danych z badań klinicznych obejmujących stosowanie wedolizumabu u pacjentów leczonych wcześniej natalizumabem lub rituksymabem - należy zachować ostrożność przy rozważaniu stosowania preparatu u takich pacjentów. Pacjenci z wcześniejszą ekspozycją na natalizumab powinni odczekać co najmniej 12 tyg. przed rozpoczęciem leczenia wedolizumabem, chyba że stan kliniczny pacjenta wymaga innego postępowania. Nie ma danych z badań klinicznych dotyczących jednoczesnego stosowania wedolizumabu z biologicznymi preparatami immunosupresyjnymi, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie pacjentów. W badaniu kontrolowanym placebo z udziałem zdrowych ochotników pojedyncza dawka 750 mg wedolizumabu nie obniżyła wskaźników ochrony odpornościowej u osób, które otrzymały domięśniowo trzy dawki rekombinowanego antygenu powierzchniowego zapalenia wątroby typu B. Pacjenci po ekspozycji na wedolizumab mieli mniejsze wskaźniki serokonwersji po otrzymaniu doustnej zabitej szczepionki przeciwko cholerze. Wpływ na inne szczepionki doustne i donosowe jest nieznany. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia wedolizumabem wszyscy pacjenci uzupełnili pominięte szczepienia. Pacjenci leczeni wedolizumabem mogą w dalszym ciągu otrzymywać szczepionki inne niż żywe. Nie ma danych na temat wtórnego przeniesienia zakażenia przez żywe szczepionki u pacjentów otrzymujących wedolizumab. Podanie szczepionki przeciwko grypie powinno być wykonane zgodnie z rutynową praktyką kliniczną. Inne żywe szczepionki mogą być podawane jednocześnie z wedolizumabem tylko wtedy, gdy korzyści będą zdecydowanie przeważać nad zagrożeniem. U niektórych pacjentów indukcja remisji choroby Leśniowskiego-Crohna może trwać do 14 tyg. Należy wziąć to pod uwagę, zwłaszcza u pacjentów ze zdiagnozowaną wcześniej ciężką, czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna nieleczonych wcześniej antagonistami TNFα. Analizy z badań klinicznych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna sugerują, że wedolizumab podawany pacjentom nieotrzymującym jednocześnie kortykosteroidów może być mniej skuteczny w indukcji remisji choroby Leśniowskiego-Crohna w porównaniu z pacjentami otrzymującymi już wcześniej kortykosteroidy (niezależnie od jednoczesnego stosowania immunomodulatorów).  

Reklama

Entyvio - ciąża

Preparat należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści wyraźnie przeważają nad potencjalnym zagrożeniem, zarówno dla matki jak i dla płodu. Zaleca się stanowczo, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały odpowiednią metodę antykoncepcji, aby zapobiec ciąży i kontynuowały jej stosowanie przez co najmniej 18 tyg. po otrzymaniu ostatniej dawki preparatu. Nie wiadomo, czy wedolizumab przenika do mleka ludzkiego lub czy jest wchłaniany po podaniu doustnym. Na podstawie dostępnych danych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie wedolizumabu do mleka. Ponieważ przeciwciała (IgG) matki przenikają do mleka, zaleca się podjęcie decyzji, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać/wstrzymać leczenie preparatem, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści wynikające z leczenia dla matki.

Reklama

Entyvio - efekty uboczne

Bardzo często: zapalenie jamy nosowo-gardłowej, ból głowy, bóle stawów. Często: zapalenie oskrzeli, zapalenie przewodu pokarmowego, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa, zapalenie zatok, zapalenie gardła, parestezje, nadciśnienie tętnicze, ból jamy ustnej i gardła, niedrożność nosa, kaszel, ropień odbytu, szczelina odbytu, nudności, niestrawność, zaparcie, wzdęcia, guzy krwawnicze odbytu, wysypka, świąd, wyprysk, rumień, nocne poty, trądzik, kurcze mięśni, ból pleców, osłabienie mięśni, zmęczenie, bóle kończyn, gorączka. Niezbyt często: zakażenie dróg oddechowych, kandydoza sromu i pochwy, kandydoza jamy ustnej, półpasiec, zapalenie mieszków włosowych, ból i podrażnienie w miejscu wlewu, reakcja związana z wlewem, dreszcze, uczucie zimna. Bardzo rzadko: zapalenie płuc, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, niewyraźne widzenie. Zgłaszano ciężkie zakażenia obejmujące gruźlicę, posocznicę (w niektórych przypadkach zakończoną zgonem), posocznicę spowodowaną przez Salmonella, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez Listeria monocytogenes oraz zapalenie jelita grubego spowodowane przez wirusa cytomegalii. Nie stwierdzono wyraźnej korelacji pomiędzy powstawaniem przeciwciał przeciwko wedolizumabowi a odpowiedzią kliniczną lub zdarzeniami niepożądanymi.

Entyvio - interakcje

Jednoczesne podawanie kortykosteroidów, środków immunomodulujących (azatiopryny, 6-merkaptopuryny i metotreksatu) oraz pochodnych kwasu aminosalicylowego nie miało znaczącego klinicznie wpływu na farmakokinetykę wedolizumabu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu i żywych szczepionek, a zwłaszcza żywych szczepionek doustnych.

Entyvio - dawkowanie

Dożylnie. Leczenie preparatem powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna. Pacjentowi należy przekazać ulotkę informacyjną dotyczącą leku oraz Kartę Ostrzeżeń dla Pacjenta. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: 300 mg we wlewie dożylnym w tyg. 0, tyg. 2 i tyg. 6, a następnie co 8 tyg. W razie braku widocznej korzyści terapeutycznej w ciągu 10 tyg. należy dokładnie rozważyć kontynuację leczenia. U pacjentów, u których doszło do zmniejszenia odpowiedzi na leczenie, korzystne może być zwiększenie częstości dawkowania do 300 mg co 4 tyg. U pacjentów, którzy zareagowali na leczenie wedolizumabem można zmniejszyć dawkę i (lub) odstawić kortykosteroidy. Choroba Leśniowskiego-Crohna: 300 mg we wlewie dożylnym w tyg. 0, tyg. 2 i tyg. 6, a następnie co 8 tyg. W przypadku pacjentów bez widocznej odpowiedzi na leczenie, korzystne może być podanie preparatu w tyg. 10. U pacjentów reagujących na leczenie należy kontynuować podawanie preparatu co 8 tyg., od tyg. 14. W razie braku widocznej korzyści terapeutycznej u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna w ciągu 14 tyg. nie należy kontynuować leczenia. U części pacjentów, u których doszło do zmniejszenia odpowiedzi na leczenie, korzystne może być zwiększenie częstości podawania do 300 mg co 4 tyg. U pacjentów, którzy zareagowali na leczenie można zmniejszyć dawkę i (lub) odstawić kortykosteroidy. Wznowienie leczenia (w obu wskazaniach) - w razie przerwania leczenia i konieczności wznowienia leczenia wedolizumabem można rozważyć podawanie preparatu co 4 tyg.; okres przerwy w leczeniu w badaniach klinicznych wynosił do jednego roku; podczas wznowienia leczenia ponownie uzyskano skuteczność wedolizumabu, bez dowodów zwiększonej częstości i nasilenia zdarzeń niepożądanych lub reakcji związanych z wlewem. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności wedolizumabu u dzieci i młodzieży (0-17 lat). Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Nie badano stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Podawać we wlewie dożylnym trwającym 30 min.

Entyvio - uwagi

Preparat wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (u niewielkiej liczby pacjentów zaobserwowano zawroty głowy).


Podobne leki
Gralafon
CellCept
Thymoglobuline
Rapamune

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!