Excedrin MigraStop

Reklama

Działanie

Lek złożony przeciwbólowy. Kwas acetylosalicylowy ma właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, przede wszystkim ze względu na hamowanie biosyntezy prostaglandyn i tromboksanu z kwasu arachidonowego poprzez nieodwracalną acetylację enzymu cyklooksygenazy COX. Paracetamol ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, ale w przeciwieństwie do kwasu acetylosalicylowego nie hamuje agregacji płytek krwi. Kofeina nasila działanie antynocyceptywne kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu. Skuteczność leku została potwierdzona w zmniejszaniu objawów migreny, takich jak ból głowy, nudności oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk oraz w leczeniu epizodycznych napięciowych bólów głowy. Kwas acetylosalicylowy po podaniu doustnym wchłania się bardzo szybko i całkowicie. W większości jest hydroksylowany do salicylanu w przewodzie pokarmowym, wątrobie i krwi, i dalej metabolizowany głównie w wątrobie. Paracetamol jest wchłaniany bezpośrednio z przewodu pokarmowego i osiąga największe stężenie w osoczu krwi po 30 min do 2 h po podaniu. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem, głównie w postaci sprzężonej z glukuronidem i siarczanem. Mniej niż 5% paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 w fazie eliminacji waha się w przedziale 1-4 h. Wiązanie białek osocza jest minimalne w stężeniach terapeutycznych, lecz zwiększa się ze zwiększeniem stężenia. Drugorzędny hydroksylowany metabolit, jest zwykle produkowany w bardzo małych ilościach przez wielofunkcyjne oksydazy w wątrobie i zwykle detoksyfikowany przez przyłączanie do glutationu w wątrobie, może się kumulować na skutek przedawkowania paracetamolu i powodować uszkodzenie wątroby. Kofeina jest całkowicie i szybko wchłaniana, osiągając maksymalne stężenie po 5 do 90 min po podaniu osobom będącym na czczo. Nie ma dowodów na występowanie metabolizmu przedukładowego. U osób dorosłych eliminacja odbywa się prawie całkowicie poprzez metabolizm wątrobowy. U dorosłych, w zależności od organizmu, mogą wystąpić znaczne różnice w szybkości eliminacji. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 4,9 h. Kofeina jest dystrybuowana do wszystkich płynów ustrojowych. Przeciętny stopień wiązania kofeiny z białkami osocza wynosi 35%. Kofeina jest prawie całkowicie metabolizowana poprzez oksydację, demetylację i acetylację i wydalana z moczem. Głównymi metabolitami są 1-metyloksantyna, 7-metyloksantyna, 1,7-dimetyloksantyna (paraksantyna). Do drugorzędnych metabolitów zaliczany jest kwas 1-metylomoczowy oraz 5-acetyloamino-6 formylamino-3-metylouracyl (AMFU). W skojarzeniu trzech substancji czynnych, ilość poszczególnych substancji jest mała. Tym samym nie występuje wysycenie procesów eliminacji, które zwiększałoby ryzyko wydłużenia T0,5 i podwyższonej toksyczności leku. Dane farmakokinetyczne dotyczące połączenia kwasu acetylosalicylowego, paracetamolu i kofeiny są zgodne z profilami farmakokinetycznymi ustalonymi dla poszczególnych substancji oddzielnie lub dla połączenia każdego z leków przeciwbólowych z kofeiną.

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. U pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa. Czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz zdiagnozowane owrzodzenie żołądka i jelit. Hemofilia lub inne skazy krwotoczne. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężka niewydolność serca. Przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży (brak badań). Nie należy zażywać leku razem z innymi preparatami zawierającymi paracetamol lub kwas acetylosalicylowy. U pacjentów, u których wcześniej nie rozpoznano migreny, jak również u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, ale przebiegającą z nietypowymi objawami, przed zastosowaniem leczenia należy zachować szczególną ostrożność, aby wykluczyć inne możliwe ciężkie schorzenia neurologiczne (podobnie jak w przypadku, gdy stosowane jest inne leczenie ostrej migreny). Leku nie stosować u pacjentów, u których w ponad 20% napadom migreny towarzyszą wymioty, u pacjentów, u których w ponad 50% napady migreny wymagają pozostania w łóżku oraz u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy występowały bóle głowy przez więcej niż 10 dni w miesiącu (u tych pacjentów zachodzi podejrzenie występowania bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków, należy przerwać stosowanie leku). Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których istnieje ryzyko odwodnienia organizmu (np. podczas choroby, biegunki, przed lub po zabiegu chirurgicznym). Lek może maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe infekcji. Ze względu na obecność kwasu acetylosalicylowego podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skazą moczanową, odwodnieniem, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, cukrzycą, zaburzeniami homeostazy oraz w przypadku krwotoku macicznego i podczas krwawienia miesięcznego, a także u pacjentów z reakcjami alergicznymi na inne substancje. Lek może zwiększać skłonność do krwawień podczas i po zabiegach chirurgicznych (także drobnych np. ekstrakcja zęba) ze względu na właściwości kwasu acetylosalicylowego, który hamuje agregację płytek krwi. Należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzeń. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego może być nasilone przez alkohol, kortykosteroidy oraz leki z grupy NLPZ. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, jeżeli nie jest to szczególnie zalecane, ponieważ możliwy jest związek pomiędzy kwasem acetylosalicylowym a występowaniem zespołu Reye'a u dzieci i młodzieży. Ze względu na obecność kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Toksyczność paracetamolu może zwiększać się, gdy pacjent przyjmuje inne leki o potencjalnie hepatotoksycznym działaniu lub przyjmuje preparaty indukujące enzymy mikrosomalne wątroby (np. ryfampicyna, izoniazyd, chloramfenikol, leki nasenne i przeciwpadaczkowe, takie jak fenobarbital, fenytoiny, karbamazepina). Pacjenci, którzy są uzależnieni od alkoholu znajdują się w szczególnej grupie ryzyka uszkodzenia wątroby. Ze względu na obecność kofeiny należy zachować ostrożność u pacjentów z dną moczanową, nadczynnością tarczycy lub arytmią. Podczas przyjmowania leku, pacjenci powinni ograniczyć spożycie produktów zawierających kofeinę, gdyż jej nadmiar może powodować nerwowość, drażliwość, bezsenność i niekiedy gwałtowne przyspieszenie tętna.

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Skojarzenie paracetamolu, kwasu acetylosalicylowego i kofeiny nie zostało zbadane u zwierząt. Ze względu na obecność kwasu acetylosalicylowego, stosowanie leku w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży, a w przypadku konieczności należy zachować szczególną ostrożność. Zahamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i (lub) na rozwój zarodka/płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień, niedorozwoju serca, wytrzewienia (wrodzony niedorozwój powłok brzusznych) po zastosowaniu inhibitorów prostaglandyn w pierwszych tygodniach ciąży. Uważa się, że ryzyko to wzrasta wraz z zastosowaną dawką i czasem trwania leczenia. Podczas ostatniego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wywierać niekorzystne działanie na płód - może wystąpić toksyczność krążeniowo-oddechowa (z przedwczesnym zamknięciem się przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym) i zaburzenie czynności nerek, które potem może przekształcić się w niewydolność nerek z małowodziem oraz na matkę i noworodka - wydłużenie czasu krwawienia (działanie przeciwzakrzepowe może wystąpić nawet po przyjęciu bardzo małych dawek), opóźnienie się porodu i przedłużający się poród, co jest następstwem zahamowania skurczy macicy przez kwas acetylosalicylowy. Salicylany, paracetamol i kofeina przenikają do mleka matki. Ze względu na zawartość kofeiny, może ulec zmianie zachowanie karmionego piersią dziecka (pobudzenie, zaburzenia rytmu snu). Ze względu na zawartość salicylanów może wystąpić niekorzystny wpływ na czynność płytek krwi dziecka (mogą powodować niewielkie krwawienie; brak doniesień o takich przypadkach) oraz istnieje możliwość wystąpienia zespołu Reye'a u niemowląt. Dlatego też nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Istnieją doniesienia, że leki zawierające inhibitory cyklooksygenazy/syntezy prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku.

Działania niepożądane

Często: nerwowość, zawroty głowy, nudności, dolegliwości w obrębie jamy brzusznej. Niezbyt często: bezsenność, drżenie, parestezje, ból głowy, szum w uszach, arytmia, uczucie suchości w jamie ustnej, biegunka, wymioty, zmęczenie, uczucie zaniepokojenia, przyspieszone tętno. Rzadko: zapalenie gardła, zmniejszony apetyt, niepokój, euforyczny nastrój, napięcie, amnezja, zaburzona koordynacja ruchów, obniżenie czucia, ból głowy pochodzenia zatokowego, ból oka, zaczerwienienie twarzy, miażdżyca naczyń obwodowych, krwawienie z nosa, hipowentylacja, wodnisty wyciek z nosa, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, wzdęcia, utrudnione połykanie (dysfagia), mrowienie (parestezje) w obrębie jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból szyi, ból pleców, skurcze mięśniowe, astenia, dolegliwości w obrębie klatki piersiowej. Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu: nadwrażliwość, bezsenność, migrena, senność, rumień, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, palpitacja, niskie ciśnienie, duszność, astma, ból górnej części jamy brzusznej, dyspepsja, ból brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego (w tym krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, krwawienie z żołądka, perforacja wrzodów żołądka, perforacja wrzodów dwunastnicy, krwawienie z odbytu), wrzody (w tym żołądka, dwunastnicy, jelita grubego, choroba wrzodowa), niewydolność wątroby, złe samopoczucie, nieprawidłowe odczuwanie. Zwiększone ryzyko krwawienia spowodowane przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego utrzymuje się przez 4-8 dni od momentu zastosowania kwasu acetylosalicylowego. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do ciężkich krwotoków (np. krwotok śródmózgowy) zwłaszcza u osób z nieleczonym nadciśnieniem i (lub) przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. W pojedynczych przypadkach mogą być to zdarzenia zagrażające życiu.

Interakcje

Nie stwierdzono zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z interakcji kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych leków z grupy NLPZ oraz kortykosteroidów (zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzeń i krwawienia z przewodu pokarmowego; jeżeli konieczne jest zastosowanie innego leku z grupy NLPZ lub kortykosteroidu, należy rozważyć podanie środków chroniących żołądek w celu ochrony przed uszkodzeniem układu pokarmowego przez NLPZ), a także i doustnych leków przeciwzakrzepowych (ryzyko nasilenia działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych; należy wykonać oznaczenie czasu krwawienia a także oznaczyć czas protrombinowy), leków trombolitycznych (zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień; szczególnie u pacjentów z rozległym wylewem krwi do mózgu nie należy rozpoczynać leczenia kwasem acetylosalicylowym wcześniej niż 24 h od zakończenia podawania alteplazy). Ponadto ze względu na zwiększone ryzyko krwawień nie jest wskazane jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i heparyny (należy wykonać oznaczenie czasu krwawienia), inhibitorów agregacji płytek krwi - tyklopidyna, klopridogrel, cylostazol (należy wykonać oznaczenie czasu krzepnięcia krwi) oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Kwas acetylosalicylowy zwiększa ilość fenytoiny w surowicy krwi; należy ściśle kontrolować stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Kwas acetylosalicylowy hamuje metabolizm walproinianu przez co zwiększa jego toksyczność; należy ściśle kontrolować stężenie walproinianu. Kwas acetylosalicylowy może osłabiać aktywność antagonistów aldosteronu ze względu na zmniejszenie wydzielania sodu do moczu; należy kontrolować ciśnienie krwi. Kwas acetylosalicylowy może osłabiać działanie diuretyków pętlowych i leków przeciwnadciśnieniowych (inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, antagoniści kanału wapniowego) ze względu na konkurencyjność i hamowanie prostaglandyn oddziałujących na układ moczowy. Leki z grupy NLPZ mogą wywoływać ciężką niewydolność nerek zwłaszcza u odwodnionych pacjentów i pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku jednoczesnego podawania diuretyków pętlowych lub leków przeciwnadciśnieniowych i kwasu acetylosalicylowego należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta, kontrolować pracę nerek i ciśnienie tętnicze krwi (zwłaszcza na początku leczenia), a w przypadku stosowania werapamilu należy także kontrolować czas krwawienia. Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie leków urykozurycznych (probenecyd, sulfinpirazon) ze względu na zahamowanie przez niego resorpcji kanalikowej prowadzącej do dużego stężenia kwasu acetylosalicylowego w osoczu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania NLPZ przez pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu - kwas acetylosalicylowy, jak inne leki z grupy NLPZ zmniejsza sekrecję kanalikową metotreksatu zwiększając jego stężenie w osoczu, a co za tym idzie także jego toksyczność. Należy rozważyć ryzyko wynikające z jednoczesnego przyjmowania metotreksatu i leków z grupy NLPZ także u pacjentów przyjmujących małe dawki metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Jeżeli konieczne jest jednoczesne leczenie metotreksatem i lekami z grupy NLPZ, należy wykonać badania morfologii krwi i kontrolować czynność wątroby i nerek (zwłaszcza podczas pierwszych dni leczenia). Kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące sulfonylomocznika i insuliny, dlatego przed rozpoczęciem leczenia dużymi dawkami salicylanów należy rozważyć zmniejszenie dawki leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi; należy stale kontrolować stężenie glukozy we krwi. Picie alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego nasila ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, dlatego należy unikać picia alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym. Nie zaleca się jednoczesnego stosowanie paracetamolu i substancji pobudzających enzymy wątrobowe lub substancji potencjalnie hepatotoksycznych (alkohol, ryfampicyna, izoniazyd, leki nasenne i leki przeciwpadaczkowe w tym fenobarbital, fenytoina, karbamazepina; ryzyko wzrostu toksyczności paracetamolu a w konsekwencji uszkodzenia wątroby, nawet, jeżeli paracetamol jest przyjmowany w zalecanych bezpiecznych dawkach; w przypadku konieczności jednoczesnego zastosowania należy kontrolować czynność wątroby), chloramfenikolu (zwiększenie stężenie chloramfenikolu w osoczu), zydowudyny (zwiększone ryzyko rozwoju neutropenii; w przypadku konieczności jednoczesnego zastosowania należy wykonać badanie morfologii krwi), probenecydu (zmniejszenie klirensu paracetamolu, należy zmniejszyć dawkę paracetamolu). Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez dłużej niż 1 tydzień zwiększa działanie doustnych środków przeciwzakrzepowych; sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie wywołuje znaczącego działania. Propantelina lub inne substancje opóźniające opróżnianie żołądka opóźniają wchłanianie paracetamolu, co powoduje opóźnienie i zmniejszenie działania przeciwbólowego. Metoklopramid lub inne substancje przyspieszające opróżnianie żołądka przyspieszają wchłanianie paracetamolu, a co za tym idzie zwiększenie skuteczności i szybsze pojawianie się działania przeciwbólowego paracetamolu. Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu; w celu osiągnięcia maksymalnego działania przeciwbólowego nie należy podawać jej wcześniej niż po upływie 1 h od przyjęcia paracetamolu. Nie wskazane jest jednoczesne stosowanie kofeiny i leków o działaniu nasennym (benzodiazepiny, barbiturany, leki przeciwhistaminowe; zmniejszenie działania nasennego lub działanie antagonistyczne wobec przeciwdrgawkowych właściwości barbituranów; jeśli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania tych leków, najlepiej zażywać je rano) oraz litu (odstawienie kofeiny zwiększa stężenie litu w surowicy, ponieważ kofeina może zwiększać klirens litu; w przypadku odstawienia kofeiny należy rozważyć zmniejszenie dawki litu). Pacjenci uzależnieni od alkoholu leczeni za pomocą disulfiramu muszą być poinformowani o zakazie stosowania kofeiny podczas leczenia. Ze względu na swoje właściwości pobudzające układ krwionośny oraz mózg kofeina może zaostrzać objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Jednoczesne stosowanie kofeiny i substancji z grupy efedryny może zwiększać ryzyko uzależnienia się od substancji z grupy efedryny - nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych substancji. Kofeina i sympatykomimetyki lub lewotyroksyna działając synergiczne mogą nasilać tachykardię - nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych substancji. Jednoczesne stosowanie kofeiny i teofiliny zmniejsza wydalanie teofiliny. Preparaty antybakteryjne z grupy chinolonów (cyprofloksacyna, enoksacyna, kwas pipemidowy), terbinafina, cymetydyna, fluwoksamina i doustne środki antykoncepcyjne wydłużają okres półtrwania kofeiny w organizmie, ponieważ dochodzi do hamowania wątrobowego szlaku przemian z udziałem cytochromu P-450. Pacjenci z chorobami wątroby, arytmiami lub utajoną padaczką powinni unikać przyjmowania kofeiny. Nikotyna, fenytoina i fenylopropanoloamina skracają okres półtrwania kofeiny. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania kofeiny i klozapiny - kofeina zwiększa stężenie klozapiny w surowicy ze względu na możliwe interakcje wywołane zarówno mechanizmami farmakokinetycznymi, jak i farmakodynamicznymi; należy kontrolować stężenie klozapiny.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Ból głowy: 1 tabl., kolejną tabl. można przyjąć po upływie 4-6 h od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabl. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabl. po upływie 4-6 h. Lek stosować maksymalnie do 4 dni w bólu głowy. Migrena: po wystąpieniu objawów należy przyjąć 2 tabl., w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabl. po upływie 4-6 h. Lek stosować maksymalnie do 3 dni w migrenie. Zarówno w przypadku bólu głowy jak i migreny nie należy stosować więcej niż 6 tabl. na dobę. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku oraz z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby (ryzyko nasilenia niewydolności).

Reklama

Uwagi

Duże dawki kwasu acetylosalicylowego mogą mieć wpływ na wyniki kliniczno-chemicznych badań laboratoryjnych np. na wyniki badań czynności tarczycy z powodu fałszywie zmniejszonego stężenia lewotyroksyny (T4) lub trójodotyroniny (T3). Przyjmowanie paracetamolu wpływa na wynik oznaczania zawartości kwasu moczowego wykonywanego za pomocą kwasu fosforowolframowego i glukozy oznaczanej metodą oksydaza/peroksydaza. Kofeina może odwracać działanie dipirydamolu na przepływ krwi w obrębie mięśnia sercowego i wpływać na wynik testu przepływu krwi przez mięsień sercowy; należy zaprzestać spożywania kofeiny na 8-12 h przed takim testem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub senność, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń.

Pharmindex