Imuran

Spis treści

Imuran - Skład

1 tabl. powl. zawiera 25 mg lub 50 mg azatiopryny.

Imuran - Działanie

Pochodna imidazolowa 6-merkaptopuryny o działaniu immunosupresyjnym. Sposób działania azatiopryny nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony. Jako przypuszczalne mechanizmy działania leku brane są pod uwagę: uwolnienie 6-merkaptopuryny, która działa jako antymetabolit puryn; ewentualne blokowanie grup -SH poprzez alkilację; hamowanie biosyntezy kwasów nukleinowych na wielu etapach, prowadzące do zablokowania proliferacji komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej; uszkodzenie DNA w wyniku wbudowania w jego cząsteczkę tioanalogów puryn. Azatiopryna szybko ulega rozkładowi do 6-merkaptopuryny i pochodnej metylonitroimidazolowej. 6-Merkaptopuryna łatwo przenika przez błony komórkowe do wnętrza komórek, gdzie ulega przemianie do tioanalogów zasad purynowych, w tym do kwasu tioinozynowego, który jest głównym czynnym nukleotydem. 6-Merkaptopuryna wydalana jest głównie w postaci kwasu tiomoczowego. Nie określono dokładnie aktywności pochodnej metylonitroimidazolowej. Ze względu na mechanizm działania azatiopryny, działanie terapeutyczne leku ujawnia się dopiero po tygodniach lub miesiącach leczenia. Azatiopryna jest dobrze wchłaniana w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym azatiopryny znakowanej <sup>35</sup>S maksymalna radioaktywność w osoczu występuje w godzinach 1-2. Azatiopryna jest wydalana przede wszystkim w moczu, w postaci kwasu 6-tiomoczowego, tylko niewielka część podanej dawki wydalana jest w moczu w postaci niezmienionej.

Reklama

Imuran - Wskazania

W skojarzeniu z glikokortykosteroidami i (lub) innymi lekami immunosupresyjnymi oraz zabiegami w celu poprawienia przeżycia przeszczepianych narządów, takich jak nerki, serce i wątroba oraz zmniejszenia dawek glikokortykosteroidów u pacjentów po przeszczepieniu nerek. W monoterapii lub, częściej, w skojarzeniu z glikokortykosteroidami i (lub) innymi lekami oraz procedurami wykazał skuteczność terapeutyczną (w tym również umożliwiał zmniejszenie dawek lub całkowite odstawienie glikokortykosteroidów) u niektórych pacjentów cierpiących na następujące choroby: ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe/zapalenie wielomięśniowe, autoimmunologiczne przewlekle aktywne zapalenie wątroby, pęcherzyca zwykła, guzkowe zapalenie tętnic, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, przewlekła samoistna plamica małopłytkowa oporna na leczenie.

Imuran - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na azatioprynę, pozostałe składniki preparatu lub na 6-merkaptopurynę. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem u pacjentek w ciąży lub planujących ciążę w najbliższej przyszłości bez wnikliwego oszacowania korzyści i ryzyka wynikających z leczenia.

Imuran - Ostrzeżenia

Lek należy stosować tylko wtedy, jeśli możliwe jest odpowiednie monitorowanie działań toksycznych preparatu przez cały okres leczenia. Pacjentów należy poinformować o konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, wybroczyn bez znanych przyczyn, krwawień lub innych objawów mielosupresji. Pacjenci z wrodzonym niedoborem enzymu metylotransferazy tiopuryny (TPMT) mogą być bardziej wrażliwi na mielosupresyjne działanie azatiopryny i podatni na depresję szpiku kostnego w krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia. Donoszono o możliwym związku między zmniejszoną aktywnością TPMT a wtórnymi białaczkami i mielodysplazją u pacjentów przyjmujących 6-merkaptopurynę (aktywny metabolit azatiopryny) wraz z innymi lekami cytotoksycznymi. U pacjentów z wrodzoną mutacją genu NUDT15 istnieje większe ryzyko wystąpienia ciężkiej toksyczności azatiopryny, takiej jak wczesna leukopenia i łysienie, po normalnych dawkach terapii tiopurynowej. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby (w razie wystąpienia objawów toksycznych ze strony układu krwiotwórczego należy dodatkowo zmniejszyć dawkę leku). Niepełne dane wskazują, że lek nie jest skuteczny u pacjentów z niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. z zespołem Lesch-Nyhana), ze względu na zaburzony metabolizm nie zaleca się stosowania preparatu u tych pacjentów. Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, poddanych transplantacji nerki z powodu przewlekłej niewydolności i w związku z tym leczonych preparatem zaobserwowano wzrost płodności. U pacjentów leczonych immunosupresyjnie istnieje zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków nieziarniczych (<i>non-Hodgkin's</i>) i innych nowotworów, zwłaszcza nowotworów skory (czerniaków i nowotworów nieczerniakowych), mięsaków (Kaposiego <i>i non-Kaposi</i>) oraz raka szyjki macicy <i>in situ</i>. Pacjenci otrzymujący kilka leków immunosupresyjnych narażeni są na zwiększoną immunosupresję, dlatego należy stosować najniższe dawki terapeutyczne. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów skóry należy zminimalizować ekspozycję na promieniowanie UV i światło słoneczne (należy zalecić pacjentom noszenie odzieży chroniącej przed promieniowaniem UV oraz używanie kremów fotoprotekcyjnych zawierających silne filtry anty-UV). Jeśli stwierdzi się lub podejrzewa zespół aktywacji makrofagów (MAS), należy jak najwcześniej rozpocząć jego ocenę i leczenie oraz przerwać leczenie azatiopryną. Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy zakażenia, np. wirusem EBV i cytomegalowirusem (CMV), ponieważ wirusy te stanowią znane czynniki wyzwalające MAS. Ze względu na to, że podawanie środków immunosupresyjnych może zaostrzyć przebieg kliniczny zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca, należy przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego upewnić się, czy pacjent przebył zakażenie VZV. Po ewentualnej ekspozycji na VZV należy rozważyć bierną immunizację poprzez podanie immunoglobuliny. Jeżeli pacjent jest zakażony VZV, należy zastosować odpowiednie postępowanie. PML, zakażenie oportunistyczne wywołane wirusem JC, zgłaszano u pacjentów otrzymujących azatioprynę z innymi lekami immunosupresyjnymi. Leczenie immunosupresyjne należy wstrzymać przy pierwszych objawach wskazujących na PML i należy przeprowadzić odpowiednią ocenę w celu ustalenia diagnozy. Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Imuran - Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem pacjentek w ciąży lub planujących ciążę w najbliższej przyszłości bez wnikliwego oszacowania korzyści i ryzyka wynikających z leczenia. Opisywano przypadki porodów przedwczesnych i urodzeń noworodków z małą masą urodzeniową przez matki przyjmujące preparat, szczególnie w połączeniu z glikokortykosteroidami. Obserwowano również poronienia samoistne w sytuacjach, kiedy matka lub ojciec przyjmowali azatioprynę. U kobiet ciężarnych przyjmujących azatioprynę lek i jego metabolity wykrywa się w małych stężeniach we krwi płodu i w płynie owodniowym. U niektórych noworodków, których matki przyjmowały azatioprynę przez cały okres ciąży, odnotowano leukopenię i (lub) małopłytkowość. Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolowanie parametrów morfologii krwi podczas ciąży. U kobiet leczonych azatiopryną wykazano obecność 6-merkaptopuryny w siarze i mleku. Nie zaleca się, aby matki otrzymujące azatioprynę karmiły piersią. Jeśli którykolwiek z partnerów otrzymuje azatioprynę, należy stosować odpowiednią metodę antykoncepcji.

Imuran - Efekty uboczne

Bardzo często: zakażenia wirusowe, grzybicze i bakteryjne u pacjentów po transplantacjach otrzymujących azatioprynę w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia. Często: małopłytkowość, nudności. Niezbyt często: zakażenia wirusowe, grzybicze i bakteryjne w populacji pozostałych pacjentów, niedokrwistość, reakcje nadwrażliwości, zapalenie trzustki, zastój żółci i zaburzenia czynności wątroby. Rzadko: nowotwory, w tym chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgkin's), nowotwory skóry (czerniaki i nowotwory nieczerniakowe), mięsaki (Kaposiego i non-Kaposi), rak szyjki macicy <i>in situ</i>, ostra białaczka szpikowa i mielodysplazja (niektóre z nich z towarzyszącymi zmianami chromosomalnymi), agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość megaloblastyczna, hipoplazja układu czerwonokrwinkowego, uszkodzenie wątroby zagrażające życiu (zmiany histologiczne obejmowały: poszerzenie zatok naczyniowych, zmiany o typie <i>peliosis hepatis</i>, chorobę żylno-okluzyjną oraz guzkowy rozrost regeneracyjny wątroby, łysienie. Bardzo rzadko: przypadki PML powiązanej z wirusem JC po zastosowaniu azatiopryny w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, odwracalne śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie jelita grubego i uchyłków, perforacja jelit u pacjentów po przeszczepach, ciężka biegunka u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelit. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn leczonych preparatem wykazano nieprawidłowości chromosomalne, trudno jest ustalić związek między stosowaniem leku a tymi nieprawidłowościami. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Imuran w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, zwłaszcza glikokortykosteroidami obserwowano występowanie ciężkiego lub nietypowego przebiegu zakażeń wywołanych VZV i innymi czynnikami infekcyjnymi. Zahamowanie czynności szpiku kostnego występuje zwłaszcza u pacjentów predysponowanych do toksycznego uszkodzenia szpiku, takich jak osoby z niedoborem metylotransferazy tiopuryny (TPMT), z niewydolnością nerek lub wątroby oraz u pacjentów, którym nie zmniejszono dawek azatiopryny, podczas jednoczesnego podawania allopurynolu. Opisywano nieliczne przypadki kilku różnych zespołów klinicznych po podaniu azatiopryny, które wydają się spowodowane reakcjami idiosynkratycznymi. Objawy kliniczne obejmują: ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunkę, gorączkę, dreszcze, wykwity skórne, wysypkę, zapalenie naczyń, bóle mięśni i stawów, spadki ciśnienia krwi, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby i zastój żółci (lek należy natychmiast odstawić), bardzo rzadko opisywano przypadki śmiertelne, w których inne ciężkie choroby towarzyszące przyczyniły się do zgonu pacjenta.

Imuran - Interakcje

Allopurynol, oksypurynol i tiopurynol hamują aktywność oksydazy ksantynowej, co ogranicza przekształcanie biologicznie czynnego kwasu 6-tioinozynowego w nieczynny kwas 6-tiomoczowy - dawkę azatiopryny lub 6-merkaptopuryny należy zmniejszyć do 1/4. Rybawiryna hamuje działanie enzymu dehydrogenazy monofosforanu inozyny (IMPDH), prowadząc do mniejszego wytwarzania aktywnych nukleotydow 6-tioguaniny. Zgłaszano występowanie ciężkiej mielosupresji po jednoczesnym podawaniu azatiopryny i rybawiryny, z tego powodu nie jest zalecane jednoczesne podawanie. Azatiopryna może wzmocnić blokadę przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego wywołaną przez związki depolaryzujące, np. sukcynylocholinę oraz osłabić blokadę wywołaną przez związki niedepolaryzujące, np. tubokurarynę. Azatiopryna hamuje działanie przeciwzakrzepowe warfaryny. Należy unikać, jeśli to możliwe, jednoczesnego stosowania cytostatyków lub leków o działaniu mielosupresyjnym, takich jak penicylamina. Istnieją sprzeczne doniesienia kliniczne dotyczące wystąpienia poważnych zaburzeń hematologicznych w wyniku interakcji azatiopryny z kotrimoksazolem. Podczas jednoczesnego stosowania azatiopryny i kaptoprylu mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne. Cymetydyna i indometacyna mogą powodować zaburzenia hematologiczne, które mogą być nasilone przez jednoczesne podawanie azatiopryny. Badania <i>in vitro</i> wykazały, że pochodne aminosalicylanów np. olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna hamują aktywność metylotransferazy tiopuryny (TPMT) i dlatego leki te należy ostrożnie stosować u pacjentów leczonych jednocześnie azatiopryną. Metotreksat (20 mg/m<sup>2</sup> pc. doustnie) zwiększał AUC 6-merkaptopuryny o około 31%, a metotreksat (2 lub 5 mg/m<sup>2</sup> dożylnie) zwiększał AUC 6-merkaptopuryny odpowiednio o 69 i 93%. Z tego powodu w przypadku jednoczesnego podawania azatiopryny z dużymi dawkami metotreksatu należy dostosować dawkę w celu podtrzymania odpowiedniej liczby białych krwinek. Immunosupresyjne działanie azatiopryny może wywołać nietypową, szkodliwą dla zdrowia pacjenta reakcję organizmu na szczepionkę zawierającą żywe drobnoustroje, dlatego stosowanie takich szczepionek u pacjentów leczonych azatiopryną jest przeciwwskazane. W przypadku szczepionek zawierających zabite drobnoustroje, możliwe jest osłabienie odpowiedzi organizmu na szczepionkę, co wykazano u pacjentów leczonych azatiopryną i glikokortykosteroidami, poddanych szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Badanie kliniczne obejmujące niewielką liczbę pacjentów wykazało, że standardowe dawki terapeutyczne azatiopryny nie wywierały szkodliwego wpływu na reakcję organizmu po podaniu poliwalentnej szczepionki przeciwko pneumokokom.

Imuran - Dawkowanie

Doustnie. Jeżeli pacjent nie jest w stanie przyjmować leku doustnie, można stosować azatioprynę dożylnie. Należy zaprzestać stosowania preparatu w postaci iniekcji, kiedy tylko możliwe stanie się doustne podawanie leku. Podczas ustalania szczegółowego schematu leczenia należy korzystać z odpowiedniej literatury fachowej. Wskazania transplantologiczne u dorosłych i dzieci: w zależności od przyjętego schematu leczenia immunosupresyjnego w pierwszym dniu można podać dawkę do 5 mg/kg mc. na dobę doustnie. Zaleca się dawkę podtrzymującą w zakresie 1-4 mg/kg mc. na dobę, dawkę należy dostosować w zależności od klinicznego stanu pacjenta i tolerancji hematologicznej. Ze względu na niebezpieczeństwo odrzucenia przeszczepu leczenie należy prowadzić bezterminowo, nawet jeśli konieczne są tylko małe dawki. W innych wskazaniach u dorosłych i dzieci zwykle dawka początkowa wynosi 1-3 mg/kg mc. na dobę, dawkę należy dostosować w obrębie podanego zakresu, w zależności od reakcji klinicznej (która może wystąpić dopiero po tygodniach lub miesiącach leczenia) i tolerancji hematologicznej. Po wystąpieniu wyraźnego działania leczniczego, należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do możliwie najmniejszej, jeśli w ciągu 3 miesięcy leczenia stan pacjenta się nie poprawia, należy rozważyć odstawienie leku. Dobowe dawki podtrzymujące mogą wynosić od mniej niż 1 mg/kg mc. do 3 mg/kg mc. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy stosować dawki mieszczące się w dolnym zakresie zalecanego dawkowania. Dzieci z nadwagą mogą wymagać większych dawek z zalecanego przedziału dawkowania i z tego powodu zalecane jest ścisłe monitorowanie reakcji na leczenie. Pacjenci z wrodzoną małą aktywnością S-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) lub jej brakiem zazwyczaj wymagają znacznego zmniejszenia dawki. Nie ustalono optymalnej dawki początkowej dla pacjentów z niedoborem homozygotycznym. Większość pacjentów z heterozygotycznym niedoborem TPMT może tolerować zalecane dawki azatiopryny, ale niektórzy mogą wymagać zmniejszenia dawki. U pacjentów z wrodzoną mutacją genu NUDT15 konieczne jest zmniejszenie dawki, w szczególności u pacjentów homozygotycznych względem wariantu genu NUDT15. Tabletki należy podawać co najmniej 1 h przed lub 3 h po jedzeniu lub wypiciu mleka.

Imuran - Uwagi

Podczas pierwszych 8 tyg. leczenia wskazane jest wykonywanie pełnego badania morfologii krwi wraz z oznaczaniem liczby płytek raz w tyg., a nawet częściej, jeśli podaje się duże dawki preparatu oraz w przypadku ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby. W późniejszym okresie leczenia częstość badań krwi można zmniejszyć. Zaleca się jednak, aby pełne badanie morfologii krwi przeprowadzać co miesiąc, a przynajmniej nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie przeprowadzać badania czynnościowe wątroby.

Pharmindex
<-- popup -->