Znajdź lek

Invirase

Spis treści

Działanie

Lek przeciwwirusowy - inhibitor proteazy HIV-1 (PI). Sakwinawir selektywnie hamuje proteazę HIV zapobiegając w ten sposób wytwarzaniu dojrzałych, zakaźnych cząstek wirusa. Sakwinawir ulega zasadniczo całkowitemu zmetabolizowaniu przez CYP3A4. Rytonawir hamuje metabolizm sakwinawiru, co zwiększa ("efekt wzmocnienia") stężenie sakwinawiru we krwi. Po podaniu na czczo biodostępność sakwinawiru w obecności małych dawek rytonawiru jest mniejsza w porównaniu z podaniem podczas posiłku. Sakwinawir w około 97% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany przez CYP3A4 i wydalany głównie z kałem. Średni czas obecności sakwinawiru w organizmie wynosi 7 h.

Wskazania

Leczenie dorosłych pacjentów zakażonych wirusem HIV-1. Preparat należy stosować tylko w skojarzeniu z rytonawirem i innymi preparatami przeciwretrowirusowymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewyrównana choroba wątroby. Wrodzony lub udokumentowany nabyty wydłużony odstęp QT. Zaburzenia elektrolitowe (szczególnie niewyrównana hipokaliemia). Znacząca klinicznie bradykardia. Znacząca klinicznie niewydolność serca ze zmniejszoną lewokomorową frakcją wyrzutową. Wcześniejsze objawy niemiarowości w wywiadzie. Jednoczesne stosowanie niżej wymienionych leków, które mogą powodować interakcje prowadzące do potencjalnie zagrażających życiu działań niepożądanych: leki wydłużające odstęp QT i (lub) PR; midazolam podawany doustnie, triazolam (możliwość wydłużenia lub nasilenia działania sedatywnego, zahamowania czynności ośrodka oddechowego); symwastatyna, lowastatyna (zwiększone ryzyko miopatii, w tym rabdomiolizy); alkaloidy sporyszu, np. ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metyloergonowina (możliwość wystąpienia objawów ostrej toksyczności sporyszu); ryfampicyna (ryzyko ciężkiego uszkodzenia komórek wątrobowych); kwetiapina (ryzyko śpiączki).