ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Paracetamol Polpharma

Spis treści

Reklama

Paracetamol Polpharma - skład

1 ml roztworu zawiera 10 mg paracetamolu.

Reklama

Paracetamol Polpharma - działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Mechanizm działania może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu rozpoczyna się w ciągu 5-10 min od rozpoczęcia podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe uzyskuje się w ciągu 1 h i trwa ono zazwyczaj 4-6 h. Paracetamol zmniejsza gorączkę w ciągu 30 min od rozpoczęcia podawania i działanie to utrzymuje się przez co najmniej 6 h. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie, w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym i z kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym podlega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych od dawek leczniczych. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 do reaktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylobenzochinonoimina), który w prawidłowych warunkach zostaje szybko pozbawiony działania toksycznego przez zredukowany glutation i wydalony w moczu po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednak po znacznym przedawkowaniu ilość tego toksycznego metabolitu się zwiększa. Metabolity paracetamolu są wydalane głównie w moczu. 90% podanej dawki jest wydalana w ciągu 24 h, głównie w postaci glukuronidów (60-80%) i siarczanów (20-30%). Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu wynosi 2,7 h.

Reklama

Paracetamol Polpharma - wskazania

Krótkotrwałe leczenie umiarkowanego bólu, zwłaszcza po zabiegach chirurgicznych oraz krótkotrwale leczenie gorączki, gdy dożylne podanie paracetamolu jest klinicznie uzasadnione nagłą koniecznością leczenia bólu lub hipertermii i (lub) wtedy, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Reklama

Paracetamol Polpharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prolek paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby.

Reklama

Paracetamol Polpharma - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Wskazane jest, aby tak szybko, jak to możliwe zastosować odpowiednie leczenie doustnym preparatem przeciwbólowym. W celu uniknięcia przedawkowania paracetamolu należy sprawdzić, czy inne stosowane u pacjenta preparaty nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu. Stosowanie dawek większych niż zalecane wiąże się z ryzykiem bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) występują zwykle po 2, a najpóźniej po 4-6 dniach od podania. Odtrutkę należy podać tak szybko, jak to możliwe. Paracetamol należy stosować ostrożnie w przypadku: niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), przewlekłego alkoholizmu, przewlekłego niedożywienia (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnienia. Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji umieszczonych w szklanych fiolkach, konieczne jest ścisłe monitorowanie podawania leku, zwłaszcza pod koniec infuzji (w celu uniknięcia zatoru powietrznego).

Reklama

Paracetamol Polpharma - ciąża

Paracetamol można stosować u kobiet w ciąży jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania i czasu podawania. Paracetamol podany doustnie przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zgłaszano niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, dlatego preparat można stosować u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Paracetamol Polpharma - efekty uboczne

Rzadko: niedociśnienie tętnicze, zwiększona aktywność aminotranferaz, złe samopoczucie. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, reakcje nadwrażliwości (od wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego - lek należy odstawić), ciężkie reakcje skórne. Ponadto mogą wystąpić: rumień, nagłe zaczerwienienie, tachykardia oraz ból i uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia.

Paracetamol Polpharma - interakcje

Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym - podczas jednoczesnego stosowania należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu. Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków indukujących aktywność enzymów. Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) i doustnych leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR (należy częściej kontrolować wartości INR podczas całego okresu jednoczesnego stosowania oraz przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem).

Paracetamol Polpharma - dawkowanie

Dożylnie. Fiolka o pojemności 100 ml jest przeznaczona do stosowania tylko u dorosłych, młodzieży i dzieci o mc. >33 kg. Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta. Dorośli, młodzież i dzieci: >33 kg do ≤50 kg podawana dawka wynosi 15 mg/kg mc., objętość do podania 1,5 ml/kg mc., maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki obliczona dla pacjenta o maksymalnej mc. z danego zakresu 75 ml, maksymalna dawka dobowa 60 mg/kg mc, nie przekraczać 3 g. Dorośli i młodzież >50 kg: podawana dawka 1 g, objętość do podania 100 ml, maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki obliczona dla pacjenta o maksymalnej mc. z danego zakresu 100 ml, maksymalna dawka dobowa u pacjentów bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby 4 g (u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby – 3 g). Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych preparatów zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków. Minimalna przerwa między każdym podaniem preparatu wynosi co najmniej 4 h, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek co najmniej 6 h. Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 h. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki paracetamolu oraz wydłużenie minimalnych przerw między dawkami do 6 h. U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłym alkoholizmem, przewlekłym niedożywieniem (z małymi rezerwami glutationu w wątrobie) lub odwodnionych nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej 3000 mg. Sposób podania. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania leku w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka. Podczas wypisywania recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml. Roztwór podaje się w 15 minutowej infuzji dożylnej.

Paracetamol Polpharma - uwagi

Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg sodu)/100 ml, to znaczy uznaje się go za "wolny od sodu". Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!