ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pyramidon fast

Spis treści

Reklama

Pyramidon fast - skład

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera mannitol, sód, sorbitol oraz aspartam.

Reklama

Pyramidon fast - działanie

Lek z grupy NLPZ. Kwas acetylosalicylowy (ASA) działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalne. Mechanizm jego działania polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a tym samym hamowaniu syntezy prostanoidów: prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) oraz tromboksanu A2. Hamując syntezę tromboksanu A2 w płytkach krwi, ASA hamuje także agregację płytek krwi. ASA wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. W trakcie wchłaniania oraz po wchłonięciu jest przekształcany do głównego metabolitu - kwasu salicylowego. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego w we krwi i kwasu salicylowego osiągnięte zostaje po 10-20 min, względnie 0,3-2 h. Zarówno ASA, jak i kwas salicylowy wiążą się silnie z białkami osocza. Kwas salicylowy metabolizowany jest głównie w wątrobie. Główne metabolity to kwas salicylowy sprzężony z glicyną (kwas salicylurowy), eter i ester glukuronidowy kwasu salicylowego (fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu) oraz kwas gentyzynowy. Metabolizm kwasu salicylowego jest ograniczony przez aktywność enzymów wątrobowych. T0,5 przy małych dawkach wynosi 2-3 h, podczas gdy przy dużych dawkach - 15 h. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Reklama

Pyramidon fast - wskazania

Dorośli i młodzież >12 lat: bóle słabe do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie); dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie; gorączka.

Reklama

Pyramidon fast - przeciwwskazania

Nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub jelit. Perforacja lub krwawienie związane z wcześniejszym przyjmowaniem NLPZ. Zwiększona skłonność do krwawień. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg na tydzień. Dzieci <12 lat. III trymetr ciąży.

Reklama

Pyramidon fast - ostrzeżenia

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z alergią lub astmą, katarem siennym, polipami nosa, przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych lub z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli); z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej); ze skłonnością do nieznacznego oddawania moczu (ryzyko wywołania napadu dny moczanowej, gdyż ASA nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego); z zaburzeniami czynności wątroby (zwiększona toksyczność salicylanów); z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami krążenia - m.in. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, hipowolemia, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia (ryzyko dalszych zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); przed zabiegami chirurgicznymi, także w przypadku mniejszych zabiegów, jak np. ekstrakcja zęba (ryzyko krwawienia). Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, owrzodzeniem w wywiadzie (zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją), u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia (takie jak: kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowe - w tym ASA w małych dawkach; SRRI) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ASA, przez jak najkrótszy czas; należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). Należy unikać jednoczesnego podawania ASA i innych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów COX-2. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić preparat. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując najmniejsze skuteczne dawki leku przez możliwie najkrótszy okres konieczny do kontroli objawów. W wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które prowadzą do kolejnego zażycia leku i tym samym mogą spowodować ciągłe występowanie bólów głowy. U pacjentów długotrwale przyjmujących NLPZ może dojść do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna); ryzyko zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania różnych leków przeciwbólowych. Podczas jednoczesnego stosowania NLPZ i spożywania alkoholu może zwiększyć się ryzyko występowania działań niepożądanych, szczególnie dotyczących przewodu pokarmowego i OUN. Zalecając stosowanie ASA u młodzieży w wieku > 12 lat należy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a. Ze względu na zawartość mannitolu lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Ze względu na zawartość sorbitolu leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy. Ze względu na zawartość aspartamu (źródło fenyloalaniny) lek może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Lek zawiera < 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę.

Reklama

Pyramidon fast - ciąża

Nie stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ASA u kobiet będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane. ASA stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. ASA i jego metabolity mogą w małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu salicylanów w zalecanych dawkach. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek ASA, karmienie piersią należy wcześniej przerwać. ASA może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Pyramidon fast - efekty uboczne

Ból brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne - fusowate wymioty, smoliste stolce lub utajone), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem i perforacją lub bez), ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szumy uszne (które mogą być objawami przedawkowania), zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiającej się astenią, bladością, hipoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych), hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, wylew krwi do mózgu - potencjalnie zagrażający życiu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe), zaburzenia czynności nerek, ciężka niewydolność nerek, reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych (takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami, takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk - w tym naczynioruchowy; zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa; bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny), nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego), astma oskrzelowa. Rzadko: przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych). Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Pyramidon fast - interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie ASA i metotreksatu w dawkach ≥15 mg/tydz., ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik kostny. Nie należy stosować łącznie ASA w dawce przeciwzapalnej (≥3 g/dobę) i innych NLPZ (w tym selektywnych inhibitorów COX-2), ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek. Stosowanie ASA z: lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny, heparyna), lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna, klopidogrel) - nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego; glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) - zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów we krwi w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów; alkoholem - zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego. ASA nasila hipoglikemizujące działanie leków przeciwcukrzycowych (np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika), na skutek wypierania tych leków z połączeń z białkami. Wypiera kwas walproinowy z połączeń z białkami osocza, nasilając jego toksyczność. Zwiększa stężenie digoksyny we krwi. ASA osłabia działanie leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, np. probenecydu, benzbromaronu; osłabia działanie leków moczopędnych, np. furosemidu, poprzez zatrzymanie sodu oraz wody w organizmie (przy stosowaniu ASA w dawce ≥3 g/dobę); osłabia działanie inhibitorów ACE.

Pyramidon fast - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 500-1000 mg jednorazowo; w razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 h. Nie stosować > 6 sasz./dobę. Młodzież >12 lat (wyłącznie na zlecenie lekarza): 500 mg jednorazowo; w razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 h. Nie stosować > 3 sasz./dobę. Sposób podania. Proszek należy umieścić bezpośrednio na języku i poczekać aż się rozpuści. Rozpuszczony proszek należy połknąć, a jeśli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Nie należy zażywać na czczo.

Pyramidon fast - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Alka-Prim
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!