Ramoclav

Spis treści

Ramoclav - Skład

1 tabl. powl. zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.

Ramoclav - Działanie

Preparat stanowi połączenie amoksycyliny (aminopenicylina wrażliwa na działanie wielu β-laktamaz) z kwasem klawulanowym, unieczynniającym β-laktamazy. Drobnoustroje wrażliwe na lek - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: <i>Staphylococcus aureus</i> (wrażliwe na metycylinę), <i>Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes</i> i inne paciorkowce β-hemolizujące, <i>Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis</i>; tlenowe bakterie Gram-ujemne: <i>Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens</i>; bakterie beztlenowe:<i> Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp</i>. Szczepy, u których może wystąpić oporność nabyta – <i>Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris</i>. Drobnoustroje z wrodzoną opornością – <i>Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Stenotrophomonas maltophilia, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae</i>. Oba składniki preparatu szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągają C<sub>max</sub> po 1 h; wchłanianie jest optymalne, gdy lek jest podawany na początku posiłku. Biodostępność obu składników wynosi ok. 70%. Amoksycylina wiąże się z białkami osocza w ok. 18%; kwas klawulanowy - w ok. 25%. Amoksycylina nie przenika wystarczająco do płynu mózgowo-rdzeniowego. Amoksycylina jest metabolizowana w ok. 10-25% do nieczynnego kwasu penicylinowego i wydalana głównie przez nerki; kwas klawulanowy jest w dużym stopniu metabolizowany i wydalany z moczem i kałem oraz jako dwutlenek węgla z wydychanym powietrzem. T<sub>0,5</sub> we krwi w fazie eliminacji amoksycyliny z kwasem klawulanowym wynosi ok. 1 h.

Reklama

Ramoclav - Wskazania

Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci: ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich (szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej), zakażenia kości i stawów (szczególnie zapalenie kości i szpiku). Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ramoclav - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, inne penicyliny lub substancje pomocnicze. Ciężka natychmiastowa reakcja nadwrażliwości (tj. anafilaksja) na inny lek β-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam) w wywiadzie. Żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy w wywiadzie.

Ramoclav - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki β-laktamowe. Zwiększone ryzyko ciężkich reakcji uczuleniowych istnieje u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przerwać leczenie preparatem i wdrożyć alternatywny stosowny sposób leczenia. Zastosowanie tej postaci leku nie jest właściwe w przypadku wysokiego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego drobnoustroju na antybiotyki β-laktamowe nie jest wywołana przez β-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> opornego na penicylinę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym w razie podejrzenia mononukleozy zakaźnej, ze względu na ryzyko występowania odropodobnych wysypek. Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Jeśli wystąpi uogólniony rumień z krostkami i gorączką (na początku leczenia; może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej), konieczne jest odstawienie preparatu, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Działania niepożądane dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku i mogą one być związane z przedłużającym się leczeniem (bardzo rzadko notowano je u dzieci). We wszystkich grupach pacjentów objawy pojawiają się zwykle podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, jednak w niektórych przypadkach mogą one nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, a w wyjątkowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Opisywano występowanie zapalenia jelita grubego, o nasileniu od łagodnego do zagrażającego życiu. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić lek; przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, należy zapewnić odpowiednią podaż płynów i wydalanie moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika. Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się obecność glukozy w moczu, należy zastosować metodę enzymatyczną z oksydazą glukozową. Kwas klawulanowy może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa. Odnotowywano fałszywie dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia <i>Aspergillus</i> EIA - interpretacji pozytywnych wyników testu należy dokonywać ostrożnie i potwierdzić ją innymi metodami diagnostycznymi.

Ramoclav - Ciąża

Należy unikać stosowania preparatu w ciąży, o ile zastosowanie leku nie zostanie uznane za istotne. Amoksycylina i kwas klawulanowy przenikają przez łożysko. Ograniczone dane nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Obie substancje są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na dziecko karmione piersią); możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych dziecka, w konsekwencji może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Ramoclav - Efekty uboczne

Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt czesto: ból i zawroty głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, wysypka skórna, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), trombocytopenia, rumień wielopostaciowy. Częstość nieznana: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijająca nadmierna ruchliwość, drgawki, zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny włochaty język, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria.

Ramoclav - Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania amoksycyliny z acenokumarolem lub warfaryną może zwiększyć się wartość INR. Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie, należy ściśle kontrolować czas protrombinowy lub INR po rozpoczęciu lub zakończeniu stosowania amoksycyliny. Ponadto, może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych. Penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu, powodując potencjalne zwiększenie toksyczności. Probenecyd zmniejsza wydalanie amoksycyliny, przedłużając i nasilając jej działanie - jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Ramoclav - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: 1 tabl. 2 razy na dobę we wszystkich wskazaniach; większa dawka (szczególnie w zakażeniach takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych) - 1 tabl. 3 razy na dobę. Dzieci o mc. <40 kg: (25 mg+3,6 mg)/kg mc./dobę do 45 mg+6,4 mg/kg mc./dobę w 2 dawkach podzielonych; w niektórych zakażeniach (takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych) można rozważyć (70 mg+10 mg)/kg mc./dobę w 2 dawkach podzielonych. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat dawek większych niż (45 mg+6,4 mg)/kg mc./dobę leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania leków zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym w proporcji 7:1 u dzieci <2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dla tej populacji. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz z klirensem kreatyniny >30 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min nie zaleca się stosować amoksycyliny i kwasu klawulanowego w proporcji 7:1 (jak w preparacie). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność podczas dawkowania. Nie należy przedłużać leczenia >14 dni bez powtórnej kontroli stanu pacjenta.<br />Tabletki należy przyjmować na początku posiłku.

Ramoclav - Uwagi

Podczas stosowania mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex