Nowy sklep

już ON-LINE

Simvagen

Działanie

Aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas) jest inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Hamowanie wytwarzania tego enzymu powoduje zmniejszenie syntezy cholesterolu na poziomie konwersji HMG-CoA do mewalonianu. Symwastatyna powoduje również indukcję receptora LDL, co prowadzi do zwiększenia katabolizmu LDL-cholesterolu. Symwastatyna zmniejsza stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i VLDL oraz triglicerydów, ponadto powoduje niewielki wzrost stężenia HDL-cholesterolu. Obserwuje się również znaczne zmniejszenie stężenia apolipoproteiny B. Symwastatyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, pokarm nie wpływa na wchłanianie. Znaczny jej wychwyt następuje w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). Mniej niż 5% dawki występuje w krążeniu w postaci aktywnego metabolitu. Maksymalne stężenie aktywnego inhibitora w osoczu osiągane jest ok. 1-2 h po podaniu. Lek i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w ponad 95%. Symwastatyna jest substratem dla CYP3A4, głównymi metabolitami są: beta-hydroksykwas i 4 inne aktywne metabolity. 13% dawki wydalane jest z moczem, 60% z kałem.

Wskazania

Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub dyslipidemii mieszanej w połączeniu z dietą, gdy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne metody leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej w połączeniu z dietą i innymi metodami leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub w przypadkach, gdy te metody leczenia nie są odpowiednie. Zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych u chorych z jawną miażdżycą naczyń wieńcowych lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Czynna choroba wątroby lub utrzymujące się, niewyjaśnione zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie symwastatyny i silnych inhibitorów enzymu CYP3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorów proteazy HIV, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu), oraz równoczesne podawanie symwastatyny i gemfibrozylu, cyklosporyny lub danazolu.  Dzieci do 10 r.ż.. Wskazaniem do przerwania leczenia jest rozpoznanie lub podejrzenie miopatii oraz stwierdzenie zwiększonej aktywności kinazy kreatynowej (ponad 5-krotnie powyżej górnej granicy normy) lub aminotransferaz (3-krotnie powyżej górnej granicy normy). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy: u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 r.ż.), z zaburzoną czynnością nerek, z oporną na leczenie lub nieleczoną niedoczynnością tarczycy, z dziedzicznymi zaburzeniami ze strony układu mięśniowego w wywiadzie (również rodzinnym), u pacjentów, u których w przeszłości podawanie statyn lub fibratów spowodowało działania niepożądane ze strony mięśni oraz u pacjentów nadużywających alkohol. W tych grupach pacjentów należy oznaczać aktywność CK przed rozpoczęciem leczenia - jeżeli aktywność CK jest wyższa niż 5-krotność wartości prawidłowej nie należy rozpoczynać leczenia. Ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą i zaburzeniami czynności wątroby. Leczenie należy przerwać na kilka dni przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym i(lub) jeśli konieczne jest podjęcie leczenia internistycznego lub chirurgicznego.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u kobiet planujących ciążę.

Działania niepożądane

Rzadko: miopatia (w tym zapalenie mięśni), rabdomioliza (z lub bez ostrej niewydolności nerek), ból mięśni, kurcze mięśni, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, ból i zawroty głowy, parestezje, neuropatia obwodowa, niedokrwistość, wysypka, świąd, łysienie, astenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej oraz kinazy kreatynowej w surowicy. Bardzo rzadko: bezsenność, zaburzenia pamięci, niewydolność wątroby zakończona zgonem lub nie. Częstość nieznana: depresja, choroba śródmiąższowa płuc (szczeg. w terapii długoterminowej), uszkodzenia ścięgien (niekiedy powikłane zerwaniem), zaburzenia erekcji. Obserwowano rzadkie przypadki występowania objawów nadwrażliwości tj.: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, ból mięśni typu reumatoidalnego, zapalenie mięśni i skóry, zapalenie naczyń krwionośnych, małopłytkowość, eozynofilia, podwyższone OB, ból stawów, zapalenie i ból stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia gorąca, duszność, złe samopoczucie. Obserwowano wzrost poziomu HbA1c oraz glukozy na czczo, oraz bardzo rzadkie przypadki zaburzeń poznawczych: dezorientację, utratę pamięci, zapominanie, amnezję, zaburzenia pamięci. Ponadto odnotowano zaburzenia snu, utratę pamięci, zaburzenia funkcji seksualnych, cukrzycę.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie symwastatyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 (itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon), oraz z cyklosporyną, danazolem, gemfibrozylem. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania symwastatyny z: fibratami, z wyjątkiem fenofibratu (nie przekraczać dawki 10 mg symwastatyny na dobę); innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i niacyną (w dawce ³1g/dobę), amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem (nie przekraczać dawki 20 mg symwastatyny na dobę). U pacjentów przyjmujących kwas fusydowy należy rozważyć czasowe zaprzestanie podawania symwastatyny. Symwastatyna nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny) zwiększając czas protrombinowy. Podczas leczenia symwastatyną należy unikać picia soku grejpfrutowego, ponieważ jest inhibitorem CYP3A4.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Hipercholesterolemia: początkowo 10-20 mg raz na dobę, wieczorem; jeżeli konieczne jest zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL powyżej 45% dawka początkowa może wynosić 20-40 mg raz na dobę, wieczorem. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: 40 mg raz na dobę, wieczorem. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego: 20-40 mg raz na dobę wieczorem; leczenie należy rozpoczynać jednocześnie z wprowadzeniem diety i ćwiczeń fizycznych. Terapia skojarzona: symwastatynę należy przyjmować powyżej 2 h przed lub powyżej 4 h po podaniu leków wiążących kwasy żółciowe. W przypadku łącznego stosowania z cyklosporyną, danazolem, gemfibrozylem, fibratami (z wyjątkiem fenofibratu) lub niacyną w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (≥ 1 g dziennie) dawka jednocześnie podawanej symwastatyny nie powinna być większa niż 10 mg na dobę; u pacjentów przyjmujących amiodaron lub werapamil dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 20 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki 40 mg na dobę u pacjentów przyjmujących jednocześnie diltiazem. Dzieci od 10 do 17 r.ż., z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (chłopcy w stponiu II wg skali Tannera i powyżej, dziewczynki co najmniej rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki): 10 mg raz na dobę, wieczorem.
Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 80 mg. Zmiany dawkowania należy przeprowadzać w odstępach czasu nie krótszych niż co 4 tyg. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) należy rozważyć stosowanie symwastatyny w dawce większej niż 10 mg, jeśli takie dawki okażą się niezbędne należy je stosować szczególnie ostrożnie. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać testy czynnościowe wątroby. U pacjentów, u których wymagane jest stosowanie dawki 80 mg, dodatkowe badanie powinno się wykonać przed zwiększeniem dawki leku, kolejne po 3 mies. stosowania dawki 80 mg, a następnie okresowo w pierwszym roku leczenia. Jeżeli wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz, badanie należy niezwłocznie powtórzyć, a następnie przeprowadzać je częściej. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - pochodne kumaryny czas protrombinowy należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną oraz odpowiednio często w początkowym okresie terapii. Po stwierdzeniu stabilności czasu protrombinowego należy go oceniać z częstością zalecaną podczas terapii pochodnymi kumaryny. Powyższą procedurę powtórzyć w przypadku zmiany dawki lub odstawienia symwastatyny. Preparat może powodować zawroty głowy - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex