Znajdź lek

AlmozenAlmozen to lek przeciwmigrenowy wydawany wyłącznie po okazaniu recepty. Wskazaniem do stosowania jest leczenie bólu głowy w napadach migreny z aurą lub bez niej. Poznaj działanie, dawkowanie oraz skutki uboczne preparatu. 

 

 

 

Spis treści

Działanie

Lek przeciwmigrenowy - selektywny agonista receptorów 5-HT1B/1D (receptory te pośredniczą w skurczu pewnych naczyń czaszkowych). Almotryptan działa także na układ trójdzielno-naczyniowy, hamując ucieczkę białek osocza poza naczynia opony twardej po stymulacji zwoju trójdzielnego, co stanowi cechę zapalenia neuronów, które, jak się wydaje, jest związane z patofizjologią migreny. W doraźnym leczeniu napadów migreny almotryptan zmniejszał ból ok. 30 minut po podaniu, a odsetek reakcji na leczenie (zmniejszenie bólu głowy od umiarkowanego/ciężkiego do łagodnego lub całkowitego ustąpienia) po 2 h wynosił 57-70%. Dodatkowo almotryptan łagodzi nudności, fotofobię i fonofobię związane z napadami migreny. Biodostępność almotryptanu po podaniu doustnym wynosi około 70%, Cmax występuje po około 1,5-3 h. Głównym szlakiem metabolizmu jest deaminacja oksydacyjna za pośrednictwem monoaminooksydazy (MAO-A) do indolooctanu. Inne enzymy metabolizujące almotryptan to enzymy cytochromu P450 (CYP3A4 i CYP2D6) oraz monooksygenaza flawinowa. Żaden z metabolitów nie ma znaczącego działania farmakologicznego. Ponad 75% podanej dawki jest wydalane z moczem, pozostała część z kałem. Około 50% ilości wydalanej z moczem i kałem stanowi niezmieniony almotryptan. T0,5 wynosi około 3,5 h.

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy w napadach migreny z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na almotryptan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące obecnie lub w wywiadzie: choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala), ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze. Występujące w wywiadzie: zdarzenie naczyniowo-mózgowe (CVA) lub przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA). Choroba naczyń obwodowych. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Stosowanie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metyzergidem) i innymi agonistami receptorów 5-HT1B/1D.