ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Amikin - dawkowanie i skład leku

Amikin jest antybiotykiem aminoglikozydowym stosowanym w trakcie leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez szczepy bakterii odpornych na inne antybiotyki. Stosuje się go między innymi w trakcie posocznicy czy zakażenia dróg oddechowych czy moczowych.
Spis treści

Reklama

Skład antybiotyku Amikin

1 fiolka 2 ml zawiera 250 mg lub 500 mg amikacyny w postaci siarczanu.

Reklama

Jakie ma działanie?

Antybiotyk aminoglikozydowy. Ma najszerszy zakres działania przeciwbakteryjnego w grupie.

Działa silnie bakteriobójczo na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp. (także indolo-dodatni), Klebsiella spp.,Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp.,Staphylococcus spp. (także szczepy wytwarzające β-laktamazę i oporne na metycylinę), Citrobacter freundii.

Nie działa na Streptococcus spp., Enterococcus spp. i bakterie beztlenowe. Jest oporny na działanie enzymów unieczynniających gentamycynę i tobramycynę.

Wiązanie z białkami osocza wynosi do 11%. T0,5 we krwi wynosi ponad 2 h. Bardzo dobrze przenika do tkanek, m.in. do oskrzeli, żółci, kości, płynu opłucnowego, maziowego, przez łożysko i do mleka matki. W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Działanie terapeutyczne po podaniu dawki dobowej w jednej iniekcji utrzymuje się do 24 h (dzięki wywieranemu długotrwałemu działaniu poantybiotykowemu - PAE). Wydala się z moczem w postaci nie zmienionej.

Reklama

Wskazania do stosowania Amikinu

Krótkotrwałe leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez szczepy bakterii oporne na inne antybiotyki aminoglikozydowe, jak posocznica (między innymi u noworodków - w skojarzeniu z penicylinami), zakażenia dróg oddechowych, kości, stawów, skóry, tkanek miękkich, otrzewnej, powikłane zakażenia dróg moczowych, zakażenia o.u.n. włącznie z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz oparzenia i zakażenia pooperacyjne.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania do stosowania?

Nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe, ciąża, okres karmienia piersią, niewydolność nerek, zaburzenia słuchu, miastenia, parkinsonizm.

Nie stosować jednocześnie z lekami nefro-, oto- i neurotoksycznymi lub w krótkim czasie po ich stosowaniu; nie podawać w jednej strzykawce z antybiotykami β-laktamowymi (zwłaszcza karbenicyliną, ampicyliną i penicyliną benzylową).

Reklama

Możliwe efekty uboczne stosowania antybiotyku

  • Nefrotoksyczność, zazwyczaj odwracalna (fosfolipiduria, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w krwi, białkomocz, skąpomocz, krwinkomocz, wałeczki w moczu), ototoksyczność (szum w uszach, zawroty głowy, odwracalne uszkodzenie przedsionka ucha wewnętrznego, niekiedy nieodwracalne uszkodzenie błędnika, rzadko utrata słuchu), neurotoksyczność (niekiedy blokada nerwowo-mięśniowa), hipomagnezemia, hipokalcemia, pokrzywka, bóle i osłabienie mięśni, gorączka polekowa, nudności, wymioty, zaburzenia hematologiczne, zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny w krwi.

Reklama

Interakcje Amikinu z innymi lekami

Z antybiotykami laktamowymi działa synergicznie;

z cefalotyną, wankomycyną, kolistyną, mannitolem, kwasem etakrynowym, furosemidem i innymi antybiotykami aminoglikozydowymi nasila się działanie nefro- i ototoksyczne;

z cisplatyną powoduje hipomagnezemię i zwiększa ryzyko nefrotoksyczności; z lekami o działaniu kuraropodobnym może wywołać blokadę nerwowo-mięśniową; z cyklopropanem bezdech;

wykazuje niezgodność po zmieszaniu z antybiotykami laktamowymi, chloramfenikolem, erytromycyną.

Reklama

Jak powinno wyglądać dawkowanie?

Dorośli domięśniowo lub dożylnie 15 mg/kg mc. na 24 h w jednej lub 2 dawkach (maksymalna dawka dobowa wynosi 1,5 g); w niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych 0,5 g w jednej dawce na 24 h.

Dzieci dożylnie: wcześniaki i noworodki - dawka wstępna 10 mg/kg mc., a następnie 15 mg/kg mc. na 24 h w 2 dawkach; od 2 m.ż. 15 mg/kg mc. na 24 h w 1-3 dawkach; domięśniowo od 2 m.ż. 15 mg/kg mc. na 24 h w 2-3 dawkach. Zazwyczaj lek podaje się dożylnie przez 3-7 dni, a domięśniowo 7-10 dni.

Warunkiem podawania amikacyny w jednej dawce dobowej jest prawidłowa czynność nerek. Podczas leczenia należy bezwzględnie kontrolować stężenie kreatyniny i Mg2+ w krwi oraz audiogram.

Pacjenci powinni być dobrze nawodnieni. Przy objawach niewydolności nerek lub uszkodzenia słuchu (szum w uszach, zawroty głowy) lek należy natychmiast odstawić.

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek i w podeszłym wieku (po podaniu dawki wstępnej 7,5 mg/kg mc.) dawki zmniejsza się zależnie od klirensu kreatyniny i ewentualnie wydłuża między nimi odstęp. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Czytaj również

Podobne leki
Biodacyna
Neomycinum TZF
Netromycine
Garamycin gąbka

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!