Znajdź lek

Aston

Spis treści

Działanie

Połączenie amlodypiny - dihydropirydynowego antagonisty kanału wapniowego oraz atorwastatyny - inhibitora reduktazy HMG-CoA. Amlodypina blokuje napływ jonów wapnia przez błonę komórkową do komórek mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych oraz mięśnia sercowego. Natomiast atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMGCoA, która jest kluczowym enzymem przekształcającym 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzym A do mewalonianu, prekursora steroli i tym samym również cholesterolu. Po doustnym podaniu preparatu złożonego obserwowano dwa wyraźne szczyty stężenia w osoczu. Pierwszy z nich, występujący po 1-2 h od podania, odzwierciedla stężenie atorwastatyny, podczas gdy drugi (po 6-12 h) - amlodypiny. Współczynnik i stopień wchłaniania (dostępność biologiczna) amlodypiny i atorwastatyny z zawartych w preparacie nie różnią się istotnie od ich dostępności biologicznej po jednoczesnym podaniu amlodypiny i atorwastatyny w oddzielnych tabletkach. Po podaniu doustnym amlodypiny bezwzględna dostępność biologiczna jest szacowana na 64-80%. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ok. 97,5% krążącej amlodypiny jest związana z białkami osocza. Amlodypina w dużym zakresie (ok. 90%) ulega przemianie w wątrobie do nieczynnych metabolitów. Eliminacja amlodypiny z osocza przebiega dwufazowo, z T0,5 w fazie eliminacji ok. 30-50 h. Stan stacjonarny jest osiągany po 7-8 dniach podawania. 10% amlodypiny w postaci niezmienionej oraz 60% w postaci jej metabolitów jest wydzielanych z moczem. Atorwastatyna ulega szybkiemu wchłonięciu; stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie z dawką. Bezwzględna dostępność biologiczna atorwastatyny (w postaci niezmienionej) wynosi ok. 12%, a ogólnoustrojowa dostępna aktywność inhibitora reduktazy HMG-CoA wynosi ok. 30%. Mała dostępność ogólnoustrojowa atorwastatyny jest wynikiem jej utraty poprzez śluzówkę przewodu pokarmowego i (lub) na skutek efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. 95% atorwastatyny wiąże się z białkami osocza. Atorwastatyna jest w znacznym stopniu metabolizowana do pochodnych o- i p-hydroksylowych oraz szeregu produktów β-oksydacji. Ok. 70% aktywności krążącego inhibitora reduktazy HMG-CoA jest skutkiem działania czynnych metabolitów. Atorwastatyna i jej metabolity podlegają przemianom wątrobowym i (lub) pozawątrobowym, po czym są eliminowane głównie z żółcią. Średni T0,5 w fazie eliminacji atorwastatyny z osocza wynosi ok. 14 h, lecz ze względu na udział czynnych metabolitów, półokres aktywności inhibitora reduktazy HMG-CoA wynosi ok. 20-30 h. Poniżej 2% dawki atorwastatyny wydalane jest z moczem.

Wskazania

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z trzema równocześnie występującymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, z prawidłowym lub nieznacznie podwyższonym poziomem cholesterolu, bez jawnej klinicznie choroby niedokrwiennej serca, u których skojarzone stosowanie amlodypiny i atorwastatyny w małej dawce zostanie uznane za właściwe, zgodnie z aktualnymi wytycznymi terapeutycznymi. Lek należy stosować w sytuacji, gdy dieta i inne środki niefarmakologiczne są niewystarczające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wątroby lub niewyjaśnione, utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, przekraczające 3-krotnie górną granicę normy (GGN). Ciąża, okres karmienia piersią oraz kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży. Jednoczesne stosowanie itrakonazolu, ketokonazolu i telitromycyny. Ciężkie niedociśnienie. Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny). Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. stenoza aortalna dużego stopnia). Hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.