Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗

AziTeva

Spis treści

Reklama

AziTeva - skład

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny w postaci jednowodnego półetanolanu.

Reklama

AziTeva - działanie

Antybiotyk makrolidowy z klasy azalidów. Działa bakteriostatycznie na tlenowe bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na erytromycynę, głównie na Streptococcus pyogenes i S. pneumoniae, tlenowe bakterie Gram-ujemne (m.in. Bordetella pertussis, szczepy ETEC i EAEC Escherichia coli, Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, wrażliwe na erytromycynę szczepy Moraxella catarrhalis) oraz niektóre bakterie beztlenowe (Fusobacterium nucleatum i F. necrophorum, Prevotella spp., Propionibacterium spp.). Działa także na bakterie atypowe: Chlamydophila pneumoniae i Chlamydia trachomatis, Legionella spp., Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma pneumoniae, kompleks Mycobacterium avium. Zmienną wrażliwość wykazują m.in. wrażliwe na meticylinę szczepy Staphylococcus aureus i gronkowców koagulazo-ujemnych, średnio wrażliwe na penicylinę szczepy S. pneumoniae, S. pyogenes i S. viridans oraz oporne na erytromycynę szczepy M. catarrhalis. Azytromycyna nie działa m.in. na enterokoki, szczepy gronkowców oporne na meticylinę, szczepy S. pneumoniae i S. viridans oporne na penicylinę, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa. Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Lek szybko przenika do ognisk zakażenia w tkankach, osiągając w nich wielokrotnie większe stężenia niż we krwi (m.in. gruczoł krokowy, migdałki, płuca). Szczególnie duże stężenia osiąga w fagocytach. Azytromycyna nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Wiązanie z białkami osocza wynosi (w zależności od stężenia) 18-52%. Azytromycyna jest częściowo metabolizowana w wątrobie do nieczynnych związków oraz wydalana z kałem i moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i w postaci metabolitów. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2-4 dni.

AziTeva - wskazania

Zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli i pozaszpitalne zapalenie płuc o łagodnym lub umiarkowanie ciężkim przebiegu), zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok oraz paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków podniebiennych), ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Reklama

AziTeva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inny antybiotyk makrolidowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby.

Reklama

AziTeva - ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT oraz u pacjentów leczonych jednocześnie innymi lekami wydłużającymi odstęp QT (leki przeciwarytmiczne klasy I A i III, cizaprid i terfenadyna) lub alkaloidami sporyszu. Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza hipokaliemią lub hipomagnezemią), ani u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu lub ciężką niewydolnością serca. Nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR<10 ml/min) oraz u pacjentów z chorobami neurologicznymi lub psychicznymi. Nie stosować jako lek I rzutu w paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków, ani w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych. Nie stosować w ciężkich zakażeniach, gdy konieczne jest szybkie osiągnięcie dużych stężeń antybiotyku we krwi. Azytromycyna rzadko jest lekiem I rzutu w zapaleniu zatok i ostrym zapaleniu ucha środkowego. Przed rozpoczęciem leczenia zakażenia przenoszonego drogą płciową należy wykluczyć równoległe zakażenie Treponema pallidum. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci poniżej 6 mż. są ograniczone.

Reklama

AziTeva - ciąża

W ciąży stosować jedynie w przypadku zagrożenia życia. Zaleca się zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia azytromycyną oraz przez 2 dni po jego zakończeniu.

Reklama

AziTeva - efekty uboczne

Najczęściej obserwowano nudności, wymioty, biegunkę, dyskomfort brzuszny (ból i kurcze). Niezbyt często występują wolne stolce, wzdęcia, jadłowstręt, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne (w tym świąd i wysypka skórna), bóle stawów, zapalenie pochwy, ból i zawroty głowy, senność, drgawki, zaburzenia węchu i smaku. Rzadko obserwowano zaburzenia hematologiczne (m.in. trombocytopenia i niedokrwistość hemolityczna), zaburzenia psychiczne (agresywność, pobudzenie, niepokój, nerwowość, depersonalizacja, majaczenie - u osób w podeszłym wieku), parestezje, omdlenia, astenię, bezsenność, nadreaktywność, upośledzenie słuchu - głównie po dużych dawkach stosowanych długotrwale (w większości odwracalne), kołatanie serca, arytmię, (w tym tachykardię komorową) oraz zaburzenia rytmu typu torsade de pointes, hipotonię, zaparcia, przebarwienia języka i zębów, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczkę cholestatyczną, martwicę i niewydolność wątroby, reakcje alergiczne (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, anafilaksja), ciężkie reakcje skórne (m.in. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), śródmiąższowe zapalenie nerek, ostrą niewydolność nerek, kandydozę, złe samopoczucie.

AziTeva - interakcje

Leki przeciwarytmiczne klasy I A i III, cizaprid i terfenadyna zwiększają ryzyko wydłużenia odstępu QT. Jednoczesne stosowanie z ergotaminą może prowadzić do zatrucia sporyszem. Leki zobojętniające sok żołądkowy (związki glinu i magnezu) zmniejszają o 30% stężenie maksymalne azytromycyny we krwi, lecz nie wpływają na całkowitą ilość wchłoniętego leku (zaleca się stosować preparat co najmniej na 1 h przed lub 2 h po podaniu tych leków). W skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny występuje tendencja do krwotoków (należy monitorować czas protrombinowy). Jednoczesne podanie z cyklosporyną lub digoksyną może zwiększać stężenie we krwi oraz toksyczność tych leków (zaleca się zachowanie ostrożności i monitorowanie ich stężeń we krwi); interakcja ta może także wystąpić w przypadku teofiliny. Azytromycyna zwiększa stężenie we krwi czynnego metabolitu zydowudyny, co może być korzystne dla pacjentów. W skojarzeniu z rifabutyną obserwowano przypadki neutropenii. Niektóre antybiotyki makrolidowe wchodzą w interakcje z astemizolem, triazolamem, midazolamem, alfentanilem, wywierając działanie kardiotoksyczne; mimo że nie obserwowano ich w odniesieniu do azytromycyny, zaleca się ostrożność przy łącznym stosowaniu z preparatem. Należy także zachować ostrożność, stosując azytromycynę jednocześnie z innymi lekami o wąskim współczynniku terapeutycznym, które są metabolizowane przez CYP 3A4 (np. pimozyd).

AziTeva - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. powyżej 45 kg: 500 mg raz na dobę przez 3 dni lub alternatywnie 1. dnia - 500 mg; 2.-5. dzień: 250 mg raz na dobę (całkowita dawka na kurację wynosi 1500 mg). W niepowikłanym zapaleniu cewki moczowej lub szyjki macicy: 1 g jednorazowo. Dzieci o mc. 10-45 kg: 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni lub alternatywnie 1. dnia - 10 mg/kg mc.; 2.-5. dzień: 5 mg/kg mc. raz na dobę. W paciorkowcowym zapaleniu gardła dzieci od 2 lat: 10-20 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni (maksymalna dawka dobowa - 500 mg). W zapaleniu zatok u dzieci zaleca się stosować preparat po skończeniu 16 lat. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłku.

AziTeva - uwagi

W przypadku wystąpienia ciężkiej niewydolności wątroby lek należy odstawić. Jeśli konieczne jest jego dalsze stosowanie, należy monitorować czynność wątroby.


Podobne leki
Davercin
Erythromycinum TZF
Erythromycinum Intravenosum TZF
Fromilid

Reklama

Czy możliwe jest odzyskanie słuchu? 🦻
Sprawdź!