Znajdź lek

Cayston

Działanie

Aztreonam wykazuje aktywność in vitro przeciw tlenowym drobnoustrojom Gram-ujemnym, w tym Pseudomonas aeruginosa. Wiąże się z wiążącymi penicylinę białkami wrażliwych bakterii, co prowadzi do zahamowania syntezy ścian komórkowych bakterii, a następnie filamentacji i lizy komórek. Leczenie preparatem w dawce 75 mg 3 razy na dobę w maksymalnie dziewięciu 28-dniowych cyklach, spowodowało istotne klinicznie zmniejszenie nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, poprawę czynności płuc i zmniejszenie liczby jednostek tworzących kolonie (CFU) P. aeruginosa w posiewie plwociny. Po podaniu wziewnym stężenie aztreonamu w krążeniu systemowym jest małe, w porównaniu ze standardową dawką aztreonamu do wstrzykiwań (około 1% stężenia uzyskiwanego po podaniu dawki 500 mg aztreonamu do wstrzykiwań). Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 77% przy klinicznie istotnych stężeniach w osoczu. Aztreonam nie jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główny metabolit jest nieaktywny. Aztreonam wchłonięty do krążenia ogólnego jest eliminowany zarówno na drodze aktywnego wydzielania kanalikowego, jak i przesączania kłębuszkowego. T0,5 leku w fazie eliminacji wynosi 2,1 h. Ok. 10% całkowitej dawki wziewnego aztreonamu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionego leku.

Wskazania

Lek jest wskazany do leczenia supresyjnego przewlekłych infekcji dróg oddechowych wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą (CF) w wieku 6 lat i starszych. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na aztreonam, należy przerwać podawanie leku i rozpocząć odpowiednie leczenie. Pojawienie się wysypki może być objawem reakcji alergicznej na aztreonam. Reakcja krzyżowa może wystąpić u pacjentów z alergią na antybiotyki β-laktamowe w wywiadzie, takie jak penicyliny, cefalosporyny i (lub) karbapenemy. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku u pacjentów, u których wystąpiła alergia na β-laktam. Po podaniu preparatu zgłaszano skurcz oskrzeli - pacjenci powinni stosować lek rozszerzający oskrzela przed każdą dawką preparatu. W przypadku podejrzenia, że skurcz oskrzeli jest częścią reakcji alergicznej, należy podjąć odpowiednie działania. Wdychanie roztworów podawanych przy użyciu nebulizatora może wywoływać odruch kaszlowy. Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży z CF było związane z krwiopluciem podczas cykli leczenia i mogło wpłynąć na pogorszenie chorób podstawowych. Preparat należy podawać pacjentom chorym na CF z czynnym krwiopluciem tylko wtedy, gdy uważa się, że korzyści z leczenia przeważają ryzyko wywołania dalszych krwotoków. Nie określono skuteczności u pacjentów z FEV1 wynoszącą >75% wartości należnej. Z badań klinicznych wykluczeni zostali pacjenci, u których w ciągu ostatnich 2 lat w plwocinie wyizolowano Burkholderia cepacia. Aztreonamu do wstrzykiwań nie wolno używać w Nebulizatorze Altera lub w innych nebulizatorach. Aztreonam do wstrzykiwań nie został opracowany do podawania wziewnego i zawiera argininę, substancję powodującą zapalenie płuc.n Rozwój opornego na antybiotykoterapię zakażenia P. aeruginosa i nadkażenie innymi patogenami stanowi potencjalne zagrożenie związane z antybiotykoterapią. Nabycie oporności w trakcie terapii aztreonamem w postaci wziewnej może ograniczyć wybór leczenia w trakcie nagłych zaostrzeń choroby. W badaniach klinicznych nad preparatem zaobserwowano zmniejszenie wrażliwości P. aeruginosa na aztreonam i inne antybiotyki β-laktamowe. U pacjentów leczonych kilkoma cyklami leczenia preparatem zaobserwowano w miarę upływu czasu zwiększoną częstość występowania szczepów Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA), szczepów S. aureus wrażliwych na metycylinę (MSSA), Aspergillus i Candida. W literaturze odnotowano związek pomiędzy trwałą obecnością wyizolowanych szczepów MRSA a gorszym wynikiem klinicznym. Podczas badań klinicznych nad preparatem obecność wyizolowanych szczepów MRSA nie wpłynęła na pogorszenie czynności płuc.

Ciąża i laktacja

Leku nie stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania aztreonamu. Stężenie aztreonamu w krążeniu systemowym po wziewnym podaniu preparatu jest małe, w porównaniu ze standardową dawką aztreonamu do wstrzykiwań (ok. 1% stężenia uzyskiwanego po podaniu dawki 500 mg aztreonamu do wstrzykiwań). Lek może być stosowany podczas karmienia piersią. Z powodu słabego wchłaniania po podaniu doustnym, prawdopodobieństwo ekspozycji na aztreonam niemowląt karmionych piersią przez matki otrzymujące preparat jest skrajnie niskie.

Działania niepożądane

Bardzo często: kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa, świszczący oddech, ból gardła i krtani, duszność, gorączka. Często: skurcz oskrzeli, dyskomfort w klatce piersiowej, wodnista wydzielina z nosa, krwioplucie, wysypka, ból stawów, pogorszenie wyników badania czynności płuc. Niezbyt często: obrzęk stawów. Leczenie przy użyciu nebulizatora może być związane z występowaniem skurczu oskrzeli (znaczne zmniejszenie FEV1 o ≥15% wartości należnej). Wdychanie roztworów podawanych z użyciem nebulizatora może wywoływać odruch kaszlowy, co może wpłynąć na pogorszenie chorób podstawowych. Występowanie wysypki zgłaszano podczas stosowania preparatu i może być ona objawem reakcji alergicznej na aztreonam. Podczas stosowania preparatu zgłaszano pogorszenie wyników badania czynności płuc, ale nie było to związane z trwałym zmniejszeniem FEV1. Następujące rzadkie i ciężkie działania niepożądane były zgłaszane po pozajelitowym stosowaniu innych leków zawierających aztreonam: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, anafilaksja, plamica, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, wybroczyny, świąd, obfite pocenie się. U dzieci i młodzież od 6 do 17 lat obserwowano częstsze występowanie gorączki niż u dorosłych.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. W badaniach klinicznych, w których lek przyjmowany był równocześnie z lekami rozszerzającymi oskrzela, dornazą alfa, enzymami trzustkowymi, azytromycyną, tobramycyną, steroidami doustnymi (mniej niż 10 mg na dobę/20 mg co drugi dzień) i steroidami wziewnymi, nie stwierdzono interakcji jakichkolwiek innych leków z aztreonamem.

Dawkowanie

Wziewnie. Przed przyjęciem każdej dawki leku pacjenci powinni zastosować lek rozszerzający oskrzela. Krótko działające leki rozszerzające oskrzela można podać w przedziale od 15 min do 4 h, natomiast długo działające leki rozszerzające oskrzela - w przedziale od 30 min do 12 h przed każdą dawką leku. U pacjentów przyjmujących wiele terapii wziewnych zaleca się następującą kolejność podawania: 1. lek rozszerzający oskrzela 2. leki mukolityczne 3. na końcu lek Cayston. Dorośli i dzieci wieku od 6 lat: zalecana dawka 75 mg 3 razy na 24 h przez 28 dni. Dawki należy podawać w odstępach co najmniej 4-h. Lek można przyjmować w wielokrotnych 28-dniowych cyklach leczenia, po których następuje 28-dniowy okres bez leczenia preparatem. Szczególne grupy pacjentów. Badania kliniczne nie objęły pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby ustalić, czy reagują oni na lek inaczej niż młodsi pacjenci. Jeśli lek zostanie przepisany osobom w podeszłym wieku, dawkowanie będzie takie samo jak dla pozostałych dorosłych. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny 2-krotnie powyżej GGN). Nie ma konieczności dostosowywania dawki w przypadku niewydolności nerek. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (AlAT lub AspAT przekraczające ponad 5-krotnie GGN). Nie ma konieczności dostosowywania dawki w przypadkach niewydolności wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podawania. Preparat należy podawać wyłącznie z zastosowaniem Zestawu Nebulizatora Altera wraz z Głowicą Aerozolową Altera podłączoną do Regulatora eBase lub Jednostki Centralnej eFlow rapid.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C; można przechowywać w temp. <25st.C, przez maksymalnie 28 dni.

Pharmindex