To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Cayston

Spis treści

Reklama

Cayston - skład

1 fiolka zawiera aztreonam-lizynę, co odpowiada 75 mg aztreonamu. Po odtworzeniu proszku w rozpuszczalniku uzyskany roztwór do nebulizacji zawiera 75 mg aztreonamu.

Reklama

Cayston - działanie

Aztreonam wykazuje aktywność in vitro przeciw tlenowym drobnoustrojom Gram-ujemnym, w tym Pseudomonas aeruginosa. Wiąże się z wiążącymi penicylinę białkami wrażliwych bakterii, co prowadzi do zahamowania syntezy ścian komórkowych bakterii, a następnie filamentacji i lizy komórek. Leczenie preparatem w dawce 75 mg 3 razy na dobę w maksymalnie dziewięciu 28-dniowych cyklach, spowodowało istotne klinicznie zmniejszenie nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, poprawę czynności płuc i zmniejszenie liczby jednostek tworzących kolonie (CFU) P. aeruginosa w posiewie plwociny. Po podaniu wziewnym stężenie aztreonamu w krążeniu systemowym jest małe, w porównaniu ze standardową dawką aztreonamu do wstrzykiwań (około 1% stężenia uzyskiwanego po podaniu dawki 500 mg aztreonamu do wstrzykiwań). Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 77% przy klinicznie istotnych stężeniach w osoczu. Aztreonam nie jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główny metabolit jest nieaktywny. Aztreonam wchłonięty do krążenia ogólnego jest eliminowany zarówno na drodze aktywnego wydzielania kanalikowego, jak i przesączania kłębuszkowego. T0,5 leku w fazie eliminacji wynosi 2,1 h. Ok. 10% całkowitej dawki wziewnego aztreonamu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionego leku.

Cayston - wskazania

Lek jest wskazany do leczenia supresyjnego przewlekłych infekcji dróg oddechowych wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą (CF) w wieku 6 lat i starszych. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Reklama

Cayston - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Cayston - ostrzeżenia

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na aztreonam, należy przerwać podawanie leku i rozpocząć odpowiednie leczenie. Pojawienie się wysypki może być objawem reakcji alergicznej na aztreonam. Reakcja krzyżowa może wystąpić u pacjentów z alergią na antybiotyki β-laktamowe w wywiadzie, takie jak penicyliny, cefalosporyny i (lub) karbapenemy. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku u pacjentów, u których wystąpiła alergia na β-laktam. Po podaniu preparatu zgłaszano skurcz oskrzeli - pacjenci powinni stosować lek rozszerzający oskrzela przed każdą dawką preparatu. W przypadku podejrzenia, że skurcz oskrzeli jest częścią reakcji alergicznej, należy podjąć odpowiednie działania. Wdychanie roztworów podawanych przy użyciu nebulizatora może wywoływać odruch kaszlowy. Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży z CF było związane z krwiopluciem podczas cykli leczenia i mogło wpłynąć na pogorszenie chorób podstawowych. Preparat należy podawać pacjentom chorym na CF z czynnym krwiopluciem tylko wtedy, gdy uważa się, że korzyści z leczenia przeważają ryzyko wywołania dalszych krwotoków. Nie określono skuteczności u pacjentów z FEV1 wynoszącą >75% wartości należnej. Z badań klinicznych wykluczeni zostali pacjenci, u których w ciągu ostatnich 2 lat w plwocinie wyizolowano Burkholderia cepacia. Aztreonamu do wstrzykiwań nie wolno używać w Nebulizatorze Altera lub w innych nebulizatorach. Aztreonam do wstrzykiwań nie został opracowany do podawania wziewnego i zawiera argininę, substancję powodującą zapalenie płuc.n Rozwój opornego na antybiotykoterapię zakażenia P. aeruginosa i nadkażenie innymi patogenami stanowi potencjalne zagrożenie związane z antybiotykoterapią. Nabycie oporności w trakcie terapii aztreonamem w postaci wziewnej może ograniczyć wybór leczenia w trakcie nagłych zaostrzeń choroby. W badaniach klinicznych nad preparatem zaobserwowano zmniejszenie wrażliwości P. aeruginosa na aztreonam i inne antybiotyki β-laktamowe. U pacjentów leczonych kilkoma cyklami leczenia preparatem zaobserwowano w miarę upływu czasu zwiększoną częstość występowania szczepów Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA), szczepów S. aureus wrażliwych na metycylinę (MSSA), Aspergillus i Candida. W literaturze odnotowano związek pomiędzy trwałą obecnością wyizolowanych szczepów MRSA a gorszym wynikiem klinicznym. Podczas badań klinicznych nad preparatem obecność wyizolowanych szczepów MRSA nie wpłynęła na pogorszenie czynności płuc.

Reklama

Cayston - ciąża

Leku nie stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania aztreonamu. Stężenie aztreonamu w krążeniu systemowym po wziewnym podaniu preparatu jest małe, w porównaniu ze standardową dawką aztreonamu do wstrzykiwań (ok. 1% stężenia uzyskiwanego po podaniu dawki 500 mg aztreonamu do wstrzykiwań). Lek może być stosowany podczas karmienia piersią. Z powodu słabego wchłaniania po podaniu doustnym, prawdopodobieństwo ekspozycji na aztreonam niemowląt karmionych piersią przez matki otrzymujące preparat jest skrajnie niskie.

Reklama

Cayston - efekty uboczne

Bardzo często: kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa, świszczący oddech, ból gardła i krtani, duszność, gorączka. Często: skurcz oskrzeli, dyskomfort w klatce piersiowej, wodnista wydzielina z nosa, krwioplucie, wysypka, ból stawów, pogorszenie wyników badania czynności płuc. Niezbyt często: obrzęk stawów. Leczenie przy użyciu nebulizatora może być związane z występowaniem skurczu oskrzeli (znaczne zmniejszenie FEV1 o ≥15% wartości należnej). Wdychanie roztworów podawanych z użyciem nebulizatora może wywoływać odruch kaszlowy, co może wpłynąć na pogorszenie chorób podstawowych. Występowanie wysypki zgłaszano podczas stosowania preparatu i może być ona objawem reakcji alergicznej na aztreonam. Podczas stosowania preparatu zgłaszano pogorszenie wyników badania czynności płuc, ale nie było to związane z trwałym zmniejszeniem FEV1. Następujące rzadkie i ciężkie działania niepożądane były zgłaszane po pozajelitowym stosowaniu innych leków zawierających aztreonam: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, anafilaksja, plamica, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, wybroczyny, świąd, obfite pocenie się. U dzieci i młodzież od 6 do 17 lat obserwowano częstsze występowanie gorączki niż u dorosłych.

Cayston - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. W badaniach klinicznych, w których lek przyjmowany był równocześnie z lekami rozszerzającymi oskrzela, dornazą alfa, enzymami trzustkowymi, azytromycyną, tobramycyną, steroidami doustnymi (mniej niż 10 mg na dobę/20 mg co drugi dzień) i steroidami wziewnymi, nie stwierdzono interakcji jakichkolwiek innych leków z aztreonamem.

Cayston - dawkowanie

Wziewnie. Przed przyjęciem każdej dawki leku pacjenci powinni zastosować lek rozszerzający oskrzela. Krótko działające leki rozszerzające oskrzela można podać w przedziale od 15 min do 4 h, natomiast długo działające leki rozszerzające oskrzela - w przedziale od 30 min do 12 h przed każdą dawką leku. U pacjentów przyjmujących wiele terapii wziewnych zaleca się następującą kolejność podawania: 1. lek rozszerzający oskrzela 2. leki mukolityczne 3. na końcu lek Cayston. Dorośli i dzieci wieku od 6 lat: zalecana dawka 75 mg 3 razy na 24 h przez 28 dni. Dawki należy podawać w odstępach co najmniej 4-h. Lek można przyjmować w wielokrotnych 28-dniowych cyklach leczenia, po których następuje 28-dniowy okres bez leczenia preparatem. Szczególne grupy pacjentów. Badania kliniczne nie objęły pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby ustalić, czy reagują oni na lek inaczej niż młodsi pacjenci. Jeśli lek zostanie przepisany osobom w podeszłym wieku, dawkowanie będzie takie samo jak dla pozostałych dorosłych. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny 2-krotnie powyżej GGN). Nie ma konieczności dostosowywania dawki w przypadku niewydolności nerek. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (AlAT lub AspAT przekraczające ponad 5-krotnie GGN). Nie ma konieczności dostosowywania dawki w przypadkach niewydolności wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podawania. Preparat należy podawać wyłącznie z zastosowaniem Zestawu Nebulizatora Altera wraz z Głowicą Aerozolową Altera podłączoną do Regulatora eBase lub Jednostki Centralnej eFlow rapid.

Cayston - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C; można przechowywać w temp. <25st.C, przez maksymalnie 28 dni.


Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!