Najzdrowsze miejsce w internecie

Depamide

Spis treści

Depamide - skład

1 tabl. powl. zawiera 300 mg walpromidu.

Depamide - działanie

Walpromid wywiera działanie na ośrodkowy układ nerwowy, wykazuje umiarkowane działanie przeciwdrgawkowe. Podobnie jak działanie przeciwdrgawkowe leku, tak i jego działanie stabilizujące, regulujące nastrój związane są z aktywacją układu GABA-ergicznego w oun. Po doustnym podaniu maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest średnio po 4 h. T0,5 jednego z głównych aktywnych metabolitów, kwasu walproinowego, wynosi 8-15 h. Lek bardzo dobrze przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i do mózgu. Walpromid wydalany jest głównie z moczem, częściowo w postaci niezmienionej i częściowo w postaci kwasu walproinowego i innych metabolitów.

Depamide - wskazania

Leczenie zaburzeń dwubiegunowych w przypadku przeciwwskazania lub nietolerancji preparatów litu i karbamazepiny. Skuteczność preparatu nie została potwierdzona w leczeniu ostrych epizodów występujących podczas zaburzeń dwubiegunowych (epizody maniakalne i depresyjne).

Depamide - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na walpromid, jego metabolity lub którykolwiek ze składników preparatu. Ostre zapalenie wątroby. Przewlekłe zapalenie wątroby. Ciężkie zapalenie wątroby, zwłaszcza polekowe, przebyte przez pacjenta lub stwierdzone w wywiadzie rodzinnym. Porfiria wątrobowa. Jednoczesne stosowanie z meflochiną. Zwykle nie zaleca się jednoczesnego stosowania walpromidu z lamotryginą.

Depamide - ostrzeżenia

Tolerancja leku może być mniejsza u pacjentów w podeszłym wieku i z ciężkimi chorobami organicznymi. Pacjentów tych należy dokładnie monitorować, szczególnie w przypadku podawania dużej dawki walpromidu lub jednoczesnego stosowania walpromidu w dużej dawce i innych leków psychotropowych lub przeciwpadaczkowych. Walpromid nasila działanie alkoholu, dlatego nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego czasu protrombinowego, znacznego zmniejszenia stężenia fibrynogenu, czynników krzepnięcia lub zwiększenia stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych podczas leczenia, lek należy odstawić. U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek może dojść do zwiększenia stężenia kwasu walproinowego w surowicy i do konieczności zmniejszenia dawki leku. Walpromidu nie zaleca się pacjentom z niedoborem enzymów cyklu przemian mocznika. U pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym należy rozważyć korzyści z zastosowania leku w stosunku do potencjalnego ryzyka jego szkodliwego działania. U pacjentów, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe w poszczególnych wskazaniach, odnotowano przypadki myśli i zachowań samobójczych. W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują oznaki myśli i zachowań samobójczych i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Depamide - ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania walpromidu podczas ciąży. Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę, należy rozważyć stosowanie walpromidu. Jeśli w czasie ciąży nie można zastąpić leczenia walpromidem innym lekiem, zalecana jest monoterapia i podawanie minimalnej skutecznej dawki dobowej. Należy również rozważyć podanie kobiecie przed zajściem w ciążę kwasu foliowego w odpowiedniej dawce (5 mg na dobę), który może minimalizować ryzyko wad cewy nerwowej. Powinno się rozpocząć prenatalne monitorowanie płodu w specjalistycznym ośrodku, w celu ewentualnego wczesnego rozpoznania wad cewy nerwowej lub innych wad rozwojowych. Nie zaleca się karmienia piersią przez matki stosujące lek, ponieważ walproinian (metabolit walpromidu) przenika do mleka i nie można wykluczyć wystąpienia działań ubocznych u noworodka.

Depamide - efekty uboczne

Obserwowano następujące działania niepożądane: rzadko zwłaszcza na początku leczenia może wystąpić niewielkie, izolowane i przemijające zwiększenie aktywności transaminaz we krwi bez innych objawów klinicznych, donoszono o przypadkach zapalenia wątroby; stan splątania, pojedyncze przypadki osłupienia, czasami powodującego przejściową śpiączkę (encefalopatia), nadmierne uspokojenie, senność, obniżenie napięcia mięśniowego, drżenia mięśni, izolowane, przemijające objawy parkinsonizmu oraz bardzo rzadkie przypadki przemijającego otępienia, związanego z przemijającą atrofią mózgu; rzadkie przypadki zaburzeń percepcji; izolowane i umiarkowane zwiększenie stężenia amoniaku we krwi bez zmian w laboratoryjnych testach czynności wątroby, zwiększenie stężenia amoniaku we krwi, objawy neurologiczne, nudności, ból żołądka, biegunka; pojedyncze przypadki zapalenia trzustki, pojedyncze przypadki trombocytopenii, niedokrwistości, leukopenii lub pancytopenii, izolowane przypadki zmniejszenia stężenia fibrynogenu i wydłużenia czasu krwawienia, reakcje skórne, takie jak wysypka, bardzo rzadko przypadki zespołu Lyella, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, przemijające wypadanie włosów, bardzo rzadko obwodowe obrzęki o umiarkowanym nasileniu; zwiększenie masy ciała brak miesiączki, nieregularne cykle miesiączkowe, zapalenie naczyń, osłabienie słuchu, zarówno przemijające jak i nieprzemijające; pojedyncze doniesienia o przemijającym zespole Fanconiego, reakcje alergiczne.

Depamide - interakcje

Jednoczesne stosowanie walpromidu i leków psychotropowych, neuroleptycznych lub przeciwdepresyjnych wzmaga ich działanie, co może prowadzić do występowania działań niepożądanych (zwłaszcza zaburzeń świadomości), gdy nie zmniejszono odpowiednio dawkowania obu leków. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie walpromidu i meflochiny u pacjentów z padaczką ze względu na ryzyko napadów padaczkowych; meflochina może również obniżać próg drgawkowy. Przeciwwskazane jest również skojarzenie z lamotryginą, gdyż może wystąpić zwiększone stężenie lamotryginy w surowicy z powodu ograniczenia jej metabolizmu w wątrobie; w razie konieczności jednoczesnego stosowania tych leków, należy dokładnie monitorować stan kliniczny pacjenta. Skojarzenie z karbamazepiną jest niewskazane, ze względu na zwiększenie stężenia czynnego metabolitu karbamazepiny we krwi z objawami przedawkowania na skutek zwolnienia jej metabolizmu w wątrobie; konieczne jest kliniczne monitorowanie pacjenta, oznaczanie ilości leków w surowicy i dostosowanie dawkowania obu leków. Skojarzenia leków wymagające zachowania środków ostrożności: antybiotyki z grupy karbapenemów i monobaktamów (meropenem, panipenem, aztreonam, imipenem) - u pacjentów z padaczką zwiększone ryzyko napadów padaczkowych z powodu zmniejszenia stężenia we krwi kwasu walproinowego, konieczne jest kliniczne monitorowanie pacjenta i okresowe wykonywanie badań laboratoryjnych oraz w razie potrzeby, dostosowanie dawki walpromidu podczas leczenia lekiem przeciwzakaźnym i po jego zakończeniu; felbamat - zwiększenie stężenia kwasu walproinowego we krwi z ryzykiem przedawkowania, konieczne jest kliniczne monitorowanie pacjenta, oznaczanie ilości leków w surowicy oraz w razie potrzeby, dostosowanie dawki walpromidu w trakcie terapii felbamatem i po jej zakończeniu; fenobarbital i prymidon - konieczne jest kliniczne monitorowanie pacjenta przez pierwsze 2 tygodnie jednoczesnego stosowania tych leków i niezwłoczne zmniejszenie dawek fenobarbitalu lub prymidonu, jeżeli wystąpią objawy nadmiernego uspokojenia polekowego u pacjenta; fenytoina - mogą wystąpić zmiany stężenia fenytoiny w surowicy, ponadto może dojść do zmniejszenia stężenia we krwi kwasu walproinowego na skutek przyspieszenia jego metabolizmu przez fenytoinę, konieczne jest kliniczne monitorowanie pacjenta, oznaczanie ilości leków w surowicy i w razie potrzeby, dostosowanie dawkowania obu leków; topiramat - ryzyko zwiększonego stężenia amoniaku we krwi lub encefalopatii; przypisywanych głównie kwasowi walproinowemu podawanemu jednocześnie z topiramatem, zaleca się kliniczne monitorowanie pacjenta i oznaczanie stężenia amoniaku w surowicy na początku leczenia oraz w razie wystąpienia objawów sugerujących zwiększenie stężenia amoniaku. Skojarzenia leków, które należy wziąć pod uwagę: nimodypina (podawana doustnie i parenteralnie) - może dojść do nasilenia hipotensyjnego działania nimodypiny z powodu zwiększenia jej stężenia we krwi (kwas walproinowy spowalnia metabolizm nimodypiny). Walpromid może powodować zwiększenie stężenia zydowudyny w osoczu, co może prowadzić do nasilenia toksyczności zydowudyny. W przypadku jednoczesnego stosowania walpromidu i leków silnie wiążących się z białkami krwi (np. kwas acetylosalicylowy), może dochodzić do zwiększenia stężenia wolnego walproinianu w osoczu. Należy dokładne monitorować czas protrombinowy w przypadku jednoczesnego stosowania środków przeciwzakrzepowych zależnych od witaminy K. W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną lub erytromycyną, stężenie walproinianu w osoczu może być zwiększone w wyniku ograniczenia metabolizmu w wątrobie.

Depamide - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1200 mg w 2 podzielonych dawkach, podawanych rano i wieczorem podczas posiłków. Dobowa dawka preparatu może wynosić od 900-1800 mg w zależności od objawów klinicznych. Lek można stosować od początku leczenia w optymalnej dawce dobowej lub stopniowo zwiększać dawkę co 2-3 dni, osiągając optymalną dawkę w ciągu 2 tygodni, zwłaszcza gdy jednocześnie stosuje się inne leki psychotropowe. W takim przypadku należy stopniowo zmniejszać dawkę jednocześnie stosowanych leków psychotropowych.

Depamide - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia należy wykonywać testy czynności wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia, również przed zabiegiem operacyjnym i w przypadku krwiaków lub samoistnych krwawień zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych (całkowita liczba krwinek i płytek krwi, czas krwawienia i ocena testów krzepnięcia). Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia senności, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków, które również mogą powodować senność.

Pharmindex
Podobne leki
leki
Zonisamidum Neuraxpharm (Zonisamidum Glenmark)
leki
Lackepila
leki
Lacosamide Zentiva
leki
Pregabalin Stada
leki
Arkvimma
Może to Cię zainteresuje
Owoce dzikiej róży
Olej z dzikiej róży - właściwości. Jak i na co stosować?
Zabieg operacyjnego przeszczepu trzustki
Przeszczep trzustki - czy jest możliwy i ile się czeka?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Felinoterapeutka ze swoim kotem
Felinoterapia - czym jest terapia z kotem i komu może pomóc?
Walcz z napięciem nerwowym! 🤬
Kliknij tutaj