Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Efferalgan Vitamin C

Spis treści

Reklama

Efferalgan Vitamin C - skład

1 tabl. musująca zawiera 330 mg paracetamolu i 200 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera sód, potas, sorbitol (E420) oraz benzoesan sodu (E211).

Reklama

Efferalgan Vitamin C - działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 20-30 min., przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2-3 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych; wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby. Forma leku (preparat musujący) ułatwia wchłanianie i przyspiesza czas osiągnięcia maksymalnego stężenia leku we krwi.

Reklama

Efferalgan Vitamin C - wskazania

Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia. Gorączka.

Reklama

Efferalgan Vitamin C - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu), kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg. I trymestr ciąży. Związane z paracetamolem. Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD, może prowadzić do anemii hemolitycznej). Leczenie inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną. Związane z kwasem askorbowym. Kamica nerkowa, w przypadku, gdy podawane są duże dawki witaminy C (większe niż 1 g).

Reklama

Efferalgan Vitamin C - ostrzeżenia

Aby uniknąć ryzyka przedawkowania i ciężkiego uszkodzenia wątroby, nie należy przyjmować jednocześnie innych preparatów zawierających paracetamol. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne. Należy zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości. Podczas stosowania preparatu nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne takie ryzyko istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Ostrożnie stosować w zaburzeniach czynności wątroby, w tym zespole Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia), w zaburzeniach czynności nerek, w chorobie alkoholowej, przy nadmiernym spożyciu alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów alkoholowych codziennie), w przypadku anoreksji, bulimii lub kacheksji, u pacjentów długotrwale niedożywionych, u pacjentów z małymi rezerwami glutationu w wątrobie (np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą), u pacjentów odwodnionych, z hipowolemią. Ze względu na zawartość kwasu askorbowego należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu żelaza oraz z predyspozycjami do powstawania kamieni moczowych lub nerkowych. Lek zawiera 330 mg sodu w jednej tabletce musującej, co odpowiada 16,5% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych; maksymalna dawka dobowa leku pokrywa 198% zalecanego przez WHO dziennego spożycia sodu. Preparat o dużej zawartości sodu - należy to szczególnie uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z małą zawartością sodu. Lek zawiera 300 mg sorbitolu w każdej tabletce musującej - nie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol). Sorbitol zawarty w preparacie może wpływać na biodostępność innych, podawanych równocześnie drogą doustną leków. Preparat zawiera 17 mg potasu w każdej tabletce musującej, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie. Ze względu na zawartość benzoesanu sodu może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia), których matki stosowały lek w okresie ciąży.

Reklama

Efferalgan Vitamin C - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i laktacji chyba, że pod nadzorem lekarza. Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że lek nie wywołuje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów lub noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero są niejednoznaczne. Paracetamol można stosować w okresie ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Jednak należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas i możliwie najrzadziej. Witamina C przenika z krwi matki do krwi płodu poprzez mechanizm aktywnego transportu. Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka matek karmiących w małych ilościach. Obserwowano występowanie wysypki u noworodków, które są karmione piersią. Paracetamol może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach. Witamina C przenika do mleka matek karmiących.

Reklama

Efferalgan Vitamin C - efekty uboczne

Częstość nieznana: agranulocytoza, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, ból brzucha, biegunka, zapalenie wątroby, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zmniejszenie wartości INR, zwiększenie wartości INR, zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, obniżenie ciśnienia krwi (jako objaw anafilaksji), zawroty głowy, hiperoksaluria, zmiana zabarwienia moczu. Ponadto paracetamol bardzo rzadko powoduje częstoskurcz, kolkę nerkową, martwicę brodawek nerkowych, ostrą niewydolność nerek, wymioty i nudności oraz rzadko złe samopoczucie. Duże dawki kwasu askorbowego (większe niż 1 g) mogą u niektórych osób powodować rozwój kamicy szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem G-6-PD w postaciach z przewlekłą hemolizą. W razie wystąpienia: reakcji uczuleniowych obejmujących świąd, wysypkę, pokrzywkę, rumień, duszność, skurcz oskrzeli, ostrą uogólnioną osutkę krostkową, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny; toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona pacjent powinien odstawić lek i natychmiast zostać objęty opieką medyczną, ponieważ reakcje te mogą zagrażać życiu.

Efferalgan Vitamin C - interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po zakończeniu leczenia tymi lekami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania paracetamolu i substancji indukujących enzymy. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany, ryfampicyna, może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania izoniazydu i zydowudyny. Jednoczesne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym warfaryną, może prowadzić to wystąpienia nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR. W takim przypadku należy zwiększyć częstość monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, jak również przez tydzień po odstawieniu paracetamolu. Jednocześnie podana fenytoina może spowodować zmniejszenie skuteczności paracetamolu i zwiększenie ryzyka toksyczności dla wątroby. Pacjenci leczeni fenytoiną powinni unikać dużych i (lub) przewlekle stosowanych dawek paracetamolu. Tych pacjentów należy monitorować pod kątem wystąpienia objawów hepatotoksyczności. Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu poprzez hamowanie jego wiązania z kwasem glukuronowym - należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu. Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego podawania flukloksacyliny z paracetamolem, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową (HAGMA), szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak ciężkie zaburzenia czynności nerek, posocznica, niedożywienie i przewlekły alkoholizm. Zaleca się ścisłą obserwację pacjenta, w tym wykonywanie badań wykrywających 5-oksoprolinę w moczu, w celu wykrycia zaburzeń kwasowo-zasadowych, a mianowicie HAGMA. Jednoczesne stosowanie dużych dawek witaminy C z deferoksaminą (substancją chelatującą) może zwiększać toksyczność tkankową żelaza i prowadzić do niewydolności serca. Witamina C przyspiesza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Stosowanie dużych dawek witaminy C z substancjami o charakterze kwasów lub zasad może powodować zmniejszenie wydalania produktów kwasowych z moczem oraz zwiększenie wydalania produktów zasadowych z moczem.

Efferalgan Vitamin C - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież o mc. >50 kg (>15 lat): zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 - 6 h, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc. na dobę. Minimalny odstęp między dawkami wynosi 4 h. Dawka jednorazowa wynosi 1-2 tabl. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 h. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabl. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabl. na dobę. Dzieci i młodzież o mc. do 50 kg: dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4, 6 lub 8 h. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc. na dobę. Dzieci o mc. 33 do 50 kg (w wieku 12-15 lat): jednorazowo 1-2 tabl.,  w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 h. Nie należy stosować więcej niż 8 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2640 mg). Dzieci o mc. 27 do 33 kg (w wieku 8-12 lat): jednorazowo 1 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h. Nie należy stosować więcej niż 6 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 1980 mg). Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki: u dzieci należy zachować regularny odstęp w podawaniu dawek zarówno w dzień, jak i w nocy; u dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 h. Jeżeli u dorosłych ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a objawy przeziębienia i grypy lub gorączki dłużej niż 3 dni należy zweryfikować diagnozę. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku niewydolności nerek (CCr <10 ml/min) odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 8 h; przy CCr 10-50 ml/min. odstęp powinien wynosić 6 h, przy CCr ≥50 ml/min – 4 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 60 mg/kg mc. na dobę (nie powinna być większa niż 2 g na dobę): u dorosłych o mc. <50 kg, u pacjentów z przewlekłą lub wyrównaną czynną chorobą wątroby, zwłaszcza łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, zespołem Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna), z przewlekłą chorobą alkoholową, długotrwale niedożywionych (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnionych. Sposób podania. Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.

Efferalgan Vitamin C - uwagi

Podawanie paracetamolu może mieć wpływ na oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi metodą fosforowolframową oraz oznaczenie stężenia glukozy we krwi metodą oksydazowo-peroksydazową. Kwas askorbowy może wpływać na wyniki oznaczania stężenia glukozy we krwi lub moczu, a także na oznaczanie krwi utajonej w kale. Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!