Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗

EllaOne

Spis treści

Reklama

EllaOne - skład

1 tabl. zawiera 30 mg octanu uliprystalu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

EllaOne - działanie

Doraźny środek antykoncepcyjny. Syntetyczny, selektywny modulator receptora progesteronowego o dużym powinowactwie do tego receptora. W przypadku stosowania jako antykoncepcja w sytuacji nagłej mechanizm działania polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji poprzez wstrzymanie wyrzutu hormonu lutenizującego (LH). Dane farmakodynamiczne pokazują, że zażyty nawet bezpośrednio przed spodziewaną owulacją (w momencie gdy poziom LH już zacznie wzrastać), octan uliprystalu jest w stanie opóźnić pękanie pęcherzyków przez co najmniej 5 dni w 78,6% przypadków. Lek ma minimalne powinowactwo do receptora androgenowego i nie wykazuje powinowactwa do receptora estrogenowego i mineralokortykosteroidowego. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax ok. 1 h po podaniu. Przyjęcie preparatu z pokarmem wysokotłuszczowym prowadzi do ok. 45% zmniejszenia Cmax, wydłużenia Tmax oraz do 25% zwiększenia AUC w porównaniu z podaniem na czczo. Octan uliprystalu w wysokim stopniu wiąże się (>98%) z białkami osocza, takimi jak albuminy, alfa-1 kwaśne glikoproteiny i lipoproteiny o dużej gęstości. Podlega intensywnemu metabolizmowi do metabolitów: mono-odmetylowanego (czynnego farmakologicznie) oraz di-odmetylowanego i hydroksylowanego. Metabolizm zachodzi głównie za pośrednictwem CYP3A4 i w małym stopniu CYP1A2 i CYP2D6. T0,5 we krwi wynosi 32,4 ± 6,3 h.

EllaOne - wskazania

Antykoncepcja w przypadkach nagłych, do stosowania w ciągu 120 h (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła.

Reklama

EllaOne - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

EllaOne - ostrzeżenia

Preparat przeznaczony jest do stosowania w sporadycznych przypadkach. W żadnym razie nie powinien zastępować stałej metody antykoncepcyjnej. Tabletka nie jest przeznaczona do stosowania w trakcie ciąży i nie powinna być przyjmowana przez kobiety podejrzewające, że są w ciąży lub świadome bycia w ciąży. Preparat nie powoduje jednak przerwania istniejącej ciąży. Preparat nie zawsze zapobiega ciąży. W przypadku opóźnienia miesiączki, odbiegającego od normy cyklu miesiączkowego, o ponad 7 dni, wystąpienia objawów ciąży bądź w razie wątpliwości należy wykonać test ciążowy. Jak w przypadku każdej ciąży, należy rozpatrzyć możliwość wystąpienia ciąży pozamacicznej. Ważna jest świadomość, że krwawienie maciczne nie wyklucza ciąży pozamacicznej. Kobiety, które zaszły w ciążę po przyjęciu preparatu, powinny skontaktować się z lekarzem. Octan uliprystalu hamuje lub opóźnia owulację. W przypadku gdy wystąpiła już owulacja preparat nie jest skuteczny. Nie ma możliwości przewidzenia czasu owulacji i z tego względu tabletka powinna zostać przyjęta niezwłocznie po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Brak jest danych dotyczących skuteczności stosowania preparatu przyjętego później niż 120 h (5 dni) po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Ograniczone i niejednoznaczne dane sugerują, że skuteczność tabletki może zostać zmniejszona w przypadku zwiększenia masy ciała lub wskaźnika masy ciała (BMI). U wszystkich kobiet, bez względu na masę ciała lub BMI, należy niezwłocznie zastosować antykoncepcję awaryjną w przypadku odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Po przyjęciu tabletki krwawienie miesiączkowe może wystąpić o kilka dni wcześniej lub później niż przewidywane. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania octanu uliprystalu i doraźnych preparatów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel. Zastosowanie preparatu jest metodą antykoncepcji w przypadkach nagłych, która zmniejsza ryzyko wystąpienia ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia, jednak nie zapewnia antykoncepcji w przypadku kolejnych stosunków płciowych. Dlatego też po zastosowaniu antykoncepcji w przypadkach nagłych, do czasu rozpoczęcia następnego cyklu miesiączkowego zaleca się zabezpieczenie za pomocą godnej zaufania metody mechanicznej. Chociaż przyjęcie tabletki nie stanowi przeciwwskazania do kontynuacji stałej antykoncepcji hormonalnej, preparat może zmniejszyć jej działanie antykoncepcyjne. Dlatego też jeżeli kobieta pragnie rozpocząć lub kontynuować antykoncepcję hormonalną, może to uczynić natychmiast po zastosowaniu preparatu, ale do kolejnego cyklu miesiączkowego powinna stosować godną zaufania metodę mechaniczną. Nie zaleca się stosowania preparatu z induktorami CYP3A4 (np. barbiturany (w tym prymidon i fenobarbital), fenytoina, fosfenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina, efawirenz, newirapina i długotrwałe stosowanie rytonawiru). Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet z ciężką astmą, leczonych poprzez doustne przyjmowanie glikokortykosteroidu. Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

EllaOne - ciąża

Preparat nie jest wskazany do stosowania w ciąży i nie powinien być przyjmowany przez kobiety w przypadku podejrzenia ciąży lub bycia w ciąży. Octan uliprystalu nie powoduje przerwania istniejącej ciąży. Po przyjęciu preparatu może sporadycznie dojść do zajścia w ciążę. Pomimo że nie stwierdzono wpływu teratogennego, wyniki badań na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić toksyczny wpływ na reprodukcję. Ograniczona ilość danych dotyczących ryzyka narażenia kobiety w ciąży na zastosowanie preparatu nie sugeruje zagrożenia bezpieczeństwa. Octan uliprystalu jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie badano wpływu na noworodki/niemowlęta. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Po przyjęciu octanu uliprystalu w celu antykoncepcji doraźnej karmienie piersią nie jest zalecane przez 1 tydz. W tym czasie zaleca się odsysanie i odrzucanie mleka w celu stymulacji laktacji. Szybki powrót płodności jest prawdopodobny po zastosowaniu preparatu w celu doraźnej antykoncepcji. Należy informować kobiety o konieczności stosowania godnej zaufania mechanicznej metody zapobiegania ciąży w przypadku wszystkich kolejnych stosunków płciowych do czasu wystąpienia następnego cyklu miesiączkowego.

Reklama

EllaOne - efekty uboczne

Często: zaburzenia nastroju, ból głowy, zawroty głowy, nudności, ból brzucha, uczucie dyskomfortu w brzuchu, wymioty, bóle mięśniowe, ból pleców, brak miesiączki, ból w obrębie miednicy, tkliwość piersi, zmęczenie. Niezbyt często: grypa, zaburzenia apetytu, zaburzenia emocjonalne, niepokój, bezsenność, nadmierna ruchliwość, zmiany libido, senność, migrena, zaburzenia wzrokowe, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia, trądzik, zmiany skórne, świąd, nasilone krwawienie miesiączkowe, upławy, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie międzymiesiączkowe, zapalenie pochwy, uderzenia gorąca, zespół napięcia przedmiesiączkowego, dreszcze, złe samopoczucie, gorączka. Rzadko: dezorientacja, drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, omdlenia, nietypowe uczucie w oku, przekrwienie oczu, światłowstręt, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, suchość w gardle, pokrzywka, świąd narządów płciowych, dyspareunia, pęknięcie torbieli jajnika, bóle pochwy i sromu, skąpa i krótkotrwała miesiączka, pragnienie. Po przyjęciu tabletki krwawienie miesiączkowe może wystąpić o kilka dni wcześniej lub później niż przewidywane. U ok. 7% kobiet krwawienie miesiączkowe występowało o ponad 7 dni wcześniej niż spodziewane. U ok. 18,5% kobiet doszło do opóźnienia krwawienia miesiączkowego o ponad 7 dni, a u 4% kobiet opóźnienie wyniosło powyżej 20 dni. U kobiet w wieku poniżej 18 lat profil bezpieczeństwa preparatu była podobny do profilu u kobiet dorosłych.

EllaOne - interakcje

Możliwość wpływu innych leków na działanie octanu uliprystalu. Octan uliprystalu jest metabolizowany przez CYP3A4. Podawanie octanu uliprystalu z silnym induktorem CYP3A4, takim jak ryfampicyna, wyraźnie zmniejsza wartości Cmax i AUC dla octanu uliprystalu o 90% i więcej, i zmniejsza T0,5 octanu uliprystalu 2,2-krotnie, co odpowiada do około 10-krotnemu zmniejszeniu ekspozycji na octan uliprystalu. Jednoczesne stosowanie preparatu z induktorami CYP3A (np. barbiturany (w tym prymidon i fenobarbital), fenytoina, fosfenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina, efawirenz i newirapina) może skutkować zmniejszeniem stężenia octanu uliprystalu w osoczu, czego skutkiem może być zmniejszenie skuteczności. Kobietom, które w czasie ostatnich 4 tyg. stosowały leki indukujące enzymy, nie zaleca się stosowania preparatu; w takich przypadkach należy rozważyć niehormonalną antykoncepcję awaryjną (tj. wkładkę wewnątrzmaciczną zawierającą miedź (Cu-IUD). Podawanie octanu uliprystalu z silnym i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4 zwiększało wartości Cmax i AUC octanu uliprystalu odpowiednio 2- i 5,9-krotnie. Jest mało prawdopodobne, aby wpływ inhibitorów CYP3A4 miał jakiekolwiek konsekwencje kliniczne. Rytonawir, inhibitor enzymu CYP3A4, może także powodować pobudzenie wydzielania enzymu CYP3A4 w przypadku długotrwałego stosowania. W takim przypadku rytonawir może powodować zmniejszenie stężenia octanu uliprystalu w osoczu. Jego jednoczesne stosowanie nie jest zatem zalecane. Indukcja enzymu ustępuje powoli i wpływ na stężenie octanu uliprystalu w osoczu może wystąpić nawet, jeśli kobieta przestała przyjmować leki indukujące układ enzymów w okresie ostatnich 4 tyg. Podawanie octanu uliprystalu (tabl. 10 mg) wraz z esomeprazolem będącym inhibitorem pompy protonowej (20 mg codziennie przez 6 dni) powodowało obniżenie Cmax o około 65%, wydłużenie czasu Tmax (wzrost z mediany 0,75 h do 1 h) oraz zwiększenie średniej wartości AUC o 13%. Nie jest znane kliniczne znaczenie tej interakcji w przypadku podania pojedynczej dawki octanu uliprystalu jako doraźnego środka antykoncepcyjnego. Możliwość wpływu octanu uliprystalu na działanie innych leków. Ponieważ octan uliprystalu ma wysokie powinowactwo do receptora progesteronowego, może on zakłócać działanie leków zawierających progestagen: może nastąpić osłabienie działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych złożonych, a także zawierających wyłącznie progestagen; nie zaleca się jednoczesnego stosowania octanu uliprystalu i doraźnych leków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel. Octan uliprystalu i jego czynny metabolit nieznacznie hamują enzymy CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 oraz 3A4 na poziomie istotnych klinicznie stężeń. Indukcja enzymu CYP1A2 i CYP3A4 przez octan uliprystalu lub jego czynny metabolit po podaniu pojedynczej dawki są mało prawdopodobne. Dlatego też podawanie octanu uliprystalu prawdopodobnie nie wpływa na klirens leków metabolizowanych przez te enzymy. Octan uliprystalu może być inhibitorem P-gp w stężeniach istotnych klinicznie. Wyniki badań in vivo z użyciem feksofenadyny jako substratu P-gp były nierozstrzygające. Jest małe prawdopodobieństwo, że działanie substratów P-gp będzie miało konsekwencje kliniczne.

EllaOne - dawkowanie

Doustnie. Należy przyjąć jak najszybciej 1 tabl.  nie później niż 120 h (5 dni) po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Tabletkę można przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego. Jeżeli w ciągu 3 h po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę. W przypadku opóźnienia cyklu miesiączkowego lub w razie wystąpienia objawów ciąży przed zażyciem tabletki należy wykluczyć ciążę. Szczególne grupy pacjentów. Brak konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na brak odpowiednich badań nie można ustalić alternatywnych dawek preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Octanu uliprystalu nie stosuje się u dzieci przed okresem dojrzewania w przypadku nagłej antykoncepcji. Osoby młodociane: tabletki preparatu są odpowiednie dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym osób młodocianych. Nie wykazano żadnych różnic w zakresie bezpieczeństwa lub skuteczności w porównaniu z kobietami dorosłymi w wieku co najmniej 18 lat. Sposób podania. Tabletkę można przyjąć z posiłkiem lub bez posiłku.

EllaOne - uwagi

Preparat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Po przyjęciu tabletki mogą wystąpić zawroty głowy o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, senność, nieostre widzenie, zaburzenia uwagi - jeśli wystąpią te objawy pacjentka nie powinna prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Escapelle - skład i stosowanie tabletki dzień po

Reklama

Czy możliwe jest odzyskanie słuchu? 🦻
Sprawdź!