ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Flucon

Spis treści

Reklama

Flucon - skład

1 ml zawiesiny zawiera 1 mg fluorometolonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i fosforany.

Reklama

Flucon - działanie

Syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym w postaci preparatu okulistycznego. Działanie przeciwzapalne wynika z hamowania naczyniowych śródbłonkowych czynników adhezyjnych, COX I lub II oraz ekspresji cytokin. Dochodzi do zmniejszenia działania mediatorów zapalenia oraz zahamowania adhezji leukocytów do śródbłonka naczyniowego, co zapobiega ich przenikaniu do tkanki oka objętej stanem zapalnym. Kortykosteroidy mogą powodować zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u niektórych podatnych pacjentów; preparat wykazuje mniejsze działanie zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe niż fosforan deksametazonu. Po podaniu do oka lek jest dobrze wchłaniany i dystrybuowany w rogówce i cieczy wodnistej.

Reklama

Flucon - wskazania

Leczenie niezakaźnych chorób zapalnych oczu, reagujących na kortykosteroidy, takich jak stany zapalne spojówki gałkowej i powiekowej, rogówki oraz przedniego odcinka gałki ocznej.

Reklama

Flucon - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre nieleczone zakażenia bakteryjne. Opryszczkowe zapalenie rogówki. Krowianka, ospa wietrzna oraz inne zakażenia wirusowe rogówki lub spojówek. Choroby grzybicze struktur oka. Zakażenia prątkowe oka. Nieleczone ropne zakażenia oka.

Reklama

Flucon - ostrzeżenia

U pacjentów wymagających długotrwałego stosowania kortykosteroidów do oczu należy często monitorować ciśnienie wewnątrzgałkowe. Ryzyko rozwoju nadciśnienia wewnątrzgałkowego oraz tworzenia się zaćmy jest większe u pacjentów z cukrzycą oraz u dzieci. W przypadku stosowania preparatu u pacjentów z jaskrą, lek należy stosować nie dłużej niż 2 tyg., z wyjątkiem przypadków, gdy uzasadnione jest dłuższe leczenie; należy kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe. Kortykosteroidy mogą ułatwiać rozwój zakażeń bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych oraz maskować kliniczne objawy zakażenia. W przypadku trwałego owrzodzenia rogówki, które wystąpiło po leczeniu steroidami, należy zawsze rozważyć możliwość zakażenia grzybiczego. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli wystąpią zakażenia grzybicze. U pacjentów z chorobami prowadzącymi do ścieńczenia rogówki lub twardówki obserwowano występowanie perforacji podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów. Ponadto steroidy mogą opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki. Ryzyko wystąpienia problemów z gojeniem zwiększa się w przypadku jednoczesnego, miejscowego stosowania NLPZ. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek w zakażeniu wirusem herpes simplex. Stosowanie terapii kortykosteroidowej w leczeniu opryszczki, innej niż opryszczkowe zapalenie nabłonka rogówki, w którym jest ono przeciwwskazane, wymaga szczególnej ostrożności; niezbędne jest okresowe badanie mikroskopowe w lampie szczelinowej. Miejscowemu podawaniu steroidów może towarzyszyć zmniejszenie wydzielania kortyzolu w moczu jak również zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi. Obserwowano związek kortykosteroidów ze zmniejszeniem tempa wzrostu u dzieci, szczególnie przy dużych dawkach i długotrwałym leczeniu. Nie należy przedwcześnie przerywać leczenia preparatem. Nagłe przerwanie terapii lekiem steroidowym stosowanym miejscowo do oka w dużych dawkach może spowodować pogorszenie się choroby oka, przebiegającej z zapaleniem. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w czasie leczenia zapalenia oka. Krople zawierają 0,5 mg chlorku benzalkoniowego w każdych 5 mililitrach zawiesiny, co odpowiada 0,1 mg/ml. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Chlorek benzalkoniowy stosowany jako środek konserwujący, może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie - należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Pacjentów leczonych długotrwale należy monitorować. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych chlorku benzalkoniowego u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Preparat zawiera 8,5 mg diwodorofosforanu jednowodnego oraz 12,5 mg disodu fosforanu w każdych 5 mililitrach zawiesiny, co odpowiada 2,8 mg fosforanów/ml. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.

Reklama

Flucon - ciąża

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy przy miejscowym podaniu do oka fluorometolon lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Kortykosteroidy zastosowane układowo są wydzielane do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią.

Reklama

Flucon - efekty uboczne

Częstość nieznana: zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ból oka, podrażnienie oka, uczucie dyskomfortu w oku, uczucie ciała obcego w oku, niewyraźne widzenie, przekrwienie oka, nasilone łzawienie, nieostre widzenie, zaburzenia smaku. Długotrwałe miejscowe (do oka) stosowanie kortykosteroidów może skutkować wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, obniżeniem ostrości widzenia i zaburzeniami pola widzenia oraz do powstawania zaćmy podtorebkowej i opóźniania procesu gojenia się ran. W przypadku stosowania terapii skojarzonej zawierającej kortykosteroidy może dojść do powstawania infekcji wtórnych. Istnieje ryzyko powstawania perforacji w przypadku chorób prowadzących do ścieńczenia rogówki lub twardówki. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.

Flucon - interakcje

Jednoczesne miejscowe (do oka) stosowanie steroidów oraz NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z gojeniem się rogówki. Jednoczesne miejscowe (do oka) stosowanie steroidów oraz kropli mających na celu rozszerzenie źrenicy (atropina i inne substancje o działaniu antycholinergicznym) może powodować addytywny efekt podwyższania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Kortykosteroidy stosowane do oczu mogą podwyższać ciśnienie wewnątrzgałkowe, zmniejszając skuteczność leków przeciwjaskrowych. Spodziewane jest, że jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym preparatów zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań glikokortykosteroidów.

Flucon - dawkowanie

Dospojówkowo. Młodzież oraz osoby dorosłe, w tym pacjenci w podeszłym wieku: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2-4 razy na dobę. W okresie pierwszych 24-48 h dawkowanie można zwiększyć podając 1 kroplę co 4 h. Zaleca się regularne kontrolowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Należy wystrzegać się przedwczesnego przerywania leczenia. Szczególne grupy pacjentów. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie badano działania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Sposób podania. Przed użyciem wstrząsnąć butelką w celu zmieszania zawiesiny. Po zakropleniu delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy, w celu zmniejszania wchłaniania układowego. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie więcej niż jeden preparat podawany do oczu, należy zachować co najmniej 5 min przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu. Aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza i zawiesiny, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

Flucon - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zastosowaniu kropli wystąpi niewyraźne widzenie, przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn pacjent musi odczekać, aż powróci ostrość widzenia.


Podobne leki
Dexamethason WZF
Prednisolonum WZF
Flarex
Dexafree

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!