Lipanthyl

Reklama

Działanie

Lek hipolipemiczny, obniżający stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Poprzez aktywację receptorów jądrowych typu α  (PPARα), fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację aterogennych cząstek bogatych w trójglicerydy z surowicy. Zwiększa się aktywność lipazy lipoproteinowej i zmniejsza wytwarzanie apolipoproteiny CIII. Aktywacja PPARα  zwiększa również syntezę apolipoprotein AI i AII. Wpływ fenofibratu na lipoproteiny prowadzi do zmniejszenia frakcji o bardzo małej i małej gęstości (VLDL i LDL) zawierających apolipoproteinę B i zwiększenia frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL) zawierającej apolipoproteiny AI i AII. Dodatkowo, poprzez zmianę syntezy i katabolizmu frakcji VLDL, fenofibrat nasila usuwanie frakcji LDL i zmniejsza stężenie małych, gęstych cząsteczek LDL, które jest zwiększone w aterogennej dyslipidemii i stanowi czynnik ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Ponadto fenofibrat zmniejsza stężenie fibrynogenu oraz Lp(a) u pacjentów, u których te parametry są podwyższone, hamuje agregację płytek, zmniejsza stężenie kwasu moczowego. Po przyjęciu doustnym fenofibrat jest szybko hydrolizowany przez esterazę do czynnego metabolitu - kwasu fenofibrynowego. Kwas fenofibrynowy wiąże się w >99% z albuminami osocza. W osoczu nie stwierdza się niezmienionego fenofibratu. Fenofibrat nie jest substratem dla CYP3A4. Nie występuje wątrobowy metabolizm mikrosomalny. Fenofibrat jest wydalany głównie w moczu, przede wszystkim w postaci kwasu fenofibrynowego i jego glukuronidowych pochodnych. Jest całkowicie eliminowany w ciągu 6 dni. T0,5 kwasu fenofibrynowego w osoczu wynosi około 20 h. Fenofibrat mikronizowany w postaci tabl. powl. (Supra) wykazuje zwiększoną biodostępność w porównaniu z postacią fenofibratu mikronizowanego w kapsułkach. W przeciwieństwie do pozostałych postaci leku, fenofibrat w postaci nanocząsteczek (tabl. powl. NT) szybciej osiąga maksymalne stężenie we krwi (po upływie 2-4 h od podania), a całkowita ekspozycja na lek jest niezależna od przyjmowanego pokarmu.

Wskazania

Lipanthyl 200 M, Lipanthyl Supra 160: ciężka hipertrójglicerydemia z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane; mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane. Lipanthyl 267 M, Lipanthyl Supra 215: ciężka hipertrójglicerydemia z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane. Fenofibrat stosuje się w połączeniu z dietą oraz innymi metodami niefarmakologicznymi (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na orzeszki ziemne, olej arachidowy, lecytynę sojową lub na pochodne produkty - Lipanthyl Supra, Lipanthyl NT. Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby). Znana choroba pęcherzyka żółciowego. Ciężka niewydolność nerek. Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią. Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu. Dzieci i młodzież < 18 rż. (całkowite bezpieczeństwo i skuteczność stosowania fenofibratu w tej grupie wiekowej nie zostały określone).

Środki ostrożności

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii, tj.: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem leczenia fenofibratem. U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie). Przez pierwsze 12 mies. leczenia zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 mies., następnie okresowo. Należy odstawić lek, jeżeli aktywność AspAT i AlAT zwiększy się powyżej 3-krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i rozpoznanie zostanie potwierdzone przez testy laboratoryjne, leczenie fenofibratem należy przerwać. Zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny przez pierwsze 3 mies. terapii., następnie okresowo. W przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny >50% górnej granicy normy leczenie fenofibratem należy przerwać. Należy przerwać leczenie fenofibratem, jeżeli wystąpi działanie toksyczne na mięśnie, w tym rozsiane bóle mięśniowe, zapalenie mięśni, skurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (stężenie CK 5 razy powyżej normy). Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z czynnikami predestynującymi do miopatii i (lub) rabdomiolizy, takimi jak: wiek >70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm. Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli fenofibrat jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni; zachować szczególną ostrożność i monitorować działanie toksyczne na mięśnie. Ze względu na zawartość laktozy, leku (każda postać i dawka) nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy, tabl. powl. NT nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość lecytyny sojowej, tabl. powl. Supra oraz NT nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na lecytynę sojową lub produkty pokrewne. Lipanthyl Supra 215 mg zawiera żółcień pomarańczową i czerwień Allura, które mogą powodować reakcje nadwrażliwości.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, wiatry), zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: ból głowy, choroba zakrzepowo-zatorowa (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich), zapalenie trzustki, kamica żółciowa, skórne reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, pokrzywka), zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni), zaburzenia potencji, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi. Rzadko: zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby krwinek białych, nadwrażliwość, zapalenie wątroby, łysienie, nadwrażliwość na światło, zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Może wystąpić zmęczenie i zawroty głowy. Częstość nieznana: śródmiąższowe choroby płuc, rabdomioliza, żółtaczka, powikłania kamicy żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, kolka żółciowa).

Interakcje

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień - należy zmniejszyć dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych o około 1/3 na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę, jeśli to potrzebne, monitorując wskaźnik INR. W przypadku jednoczesnego stosowania fenofibratu i cyklosporyny należy dokładnie kontrolować czynność nerek i przerwać leczenie fenofibratem, gdy wystąpi znacząca zmiana wyników badań laboratoryjnych. Stosowanie fenofibratu w połączeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami zwiększa ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na mięśnie - tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a pacjent powinien być monitorowany w kierunku objawów toksyczności mięśniowej. Obserwowano przypadki odwracalnego, paradoksalnego zmniejszenia stężenia frakcji HDL cholesterolu podczas równoczesnego przyjmowania fenofibratu i glitazonów - zaleca się kontrolę stężenia cholesterolu HDL, gdy leki te są stosowane łącznie i zaprzestanie leczenia jednym z nich, gdy stężenie cholesterolu HDL jest zbyt małe. Fenofibrat i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP1A2. W stężeniu terapeutycznym są słabymi inhibitorami CYP2C19 i CYP2A6 i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9. Pacjenci leczeni fenofibratem i lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, CYP2A6, a zwłaszcza CYP2C9, z wąskim wskaźnikiem terapeutycznym, powinni być uważnie monitorowani i jeśli jest to konieczne, należy dostosować dawkę leku.

Dawkowanie

Doustnie. Należy kontrolować stężenie lipidów w surowicy, aby sprawdzić skuteczność leczenia. Jeśli oczekiwany wynik nie zostanie osiągnięty po kilku miesiącach terapii, powinno zostać zastosowane dodatkowe lub inne leczenie. Dorośli: 1 kaps. 200 mg (M) raz na dobę lub 1 tabl. powl. Supra 160 mg raz na dobę lub 1 tabl. powl. NT 145 mg raz na dobę. Jeśli jest to konieczne, dawkę można zwiększyć do 1 kaps. 267 mg (M) raz na dobę lub do 1 tabl. powl. Supra 215 mg raz na dobę. Pacjenci dotychczas przyjmujący 1 kaps. 200 mg (M) mogą zacząć przyjmować 1 tabl. powl. Supra 160 mg lub 1 tabl. powl. NT 145 mg bez modyfikacji dawkowania; pacjenci stosujący 1 kaps. 267 mg (M) mogą zacząć przyjmować 1 tabl. powl. Supra 215 mg bez modyfikacji dawkowania. Szczególne grupy pacjentów. W łagodnej do umiarkowanej przewlekłej chorobie nerek (klirens kreatyniny 20-60 ml/min) należy stosować 1 kapsułkę 100 mg na dobę; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) fenofibrat jest przeciwwskazany. Nie stosować leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Sposób podania. Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku; tylko tabl. powl. NT mogą być przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

Reklama

Uwagi

Pharmindex