Mycosyst

Mycosyst to przeciwgrzybiczy lek wydawany wyłącznie na receptę. Wskazaniami do stosowania preparatu są m.in.: zakażenie wsierdzia, oczu, dróg oddechowych, otrzewnej oraz układu moczowo-płciowego. Poznaj działanie, skutki uboczne oraz przeciwwskazania. 

Spis treści

Mycosyst - skład

1 ml roztworu zawiera 2 mg flukonazolu.

Mycosyst - Działanie

Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu. Działanie przeciwgrzybicze związane jest ze swoistym hamowaniem syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Jest skuteczny w zakażeniach układowych wywołanych przez Candida spp., Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, a także przez szczepy Microsporum spp. i Trichophyton spp. Lek dobrze przenika do wszystkich płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego (do 80% wartości stężenia w osoczu krwi), dlatego może być stosowany w leczeniu zakażeń wewnątrzczaszkowych. Wiązanie z białkami osocza wynosi 11-12%. T0,5 we krwi wynosi około 30 h. Wydalany jest głównie przez nerki. Około 80% dawki w postaci niezmienionej 11% - w postaci metabolitów.

Mycosyst - wskazania

Zakażenia układowe wywołane przez Candida spp.: zakażenia drożdżakowe krwi, rozsiana kandydoza (zakażenie wsierdzia, otrzewnej, dróg oddechowych, oczu, układu moczowo-płciowego). Zakażenia wywołane przez Cryptococcus spp.: kryptokokowe zakażenia dróg oddechowych oraz skóry i błon śluzowych, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych. Zapobieganie: nawrotom zakażeń wywołanych przez Cryptococcus spp. u pacjentów z AIDS; zakażeniom u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, narażonych na zakażenie Candida po zabiegach przeszczepienia narządów, podczas leczenia antybiotykami, lekami cytostatycznymi lub immunosupresyjnymi oraz leczonych napromienianiem.

Mycosyst - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flukonazol lub inne pochodne azolowe. Jednoczesne stosowanie z cyzaprydem lub terfenadyną.

Mycosyst - ostrzeżenia

Należy starannie obserwować pacjentów w przypadku wystąpienia znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, jeżeli objawy wskazujące na uszkodzenie wątroby nasilą się lek należy odstawić. W przypadku wystąpienia wysypki u pacjentów leczonych flukonazolem z powodu zakażeń grzybiczych lek należy odstawić. Leczenie należy przerwać także w przypadku wystąpienia zmian pęcherzowych lub wysiękowego rumienia wielopostaciowego. Jeżeli wysypka wystąpi u pacjentów z grzybicą układową, należy ich starannie obserwować. Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT lek stosować ostrożnie u pacjentów z predyspozycjami do arytmii takimi jak: wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT, kardiomiopatia, szczególnie w niewydolności serca, bradykardia zatokowa, istniejące arytmie objawowe, jednoczesne podawanie leków nie metabolizowanych przez CYP3A4, o których wiadomo, że powodują wydłużenie odstępu QT, zaburzenia gospodarki elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia).

Mycosyst - ciąża

Preparatu nie stosować w ciąży. Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Mycosyst - efekty uboczne

Najczęściej obserwowano: ból głowy, ból brzucha, biegunkę, wzdęcia, nudności, wysypkę, zwiększoną aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz AspAT i AlAt, zwiększone stężenie bilirubiny, objawy toksycznego działania na wątrobę czasem prowadzące do zgonu. U niektórych pacjentów, przede wszystkim z ciężką chorobą taką jak AIDS czy choroby nowotworowe obserwowano zaburzenia hematologiczne, zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Działania niepożądane, które wystąpiły po wprowadzeniu preparatu na rynek: zawroty głowy, drgawki, zaburzenia smaku, niestrawność, wymioty, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, martwica komórek wątroby, żółtaczka, hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia, wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes, leukopenia, w tym neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, łysienie, złuszczające choroby naskórka, (w tym zespół Stevensa-Johnsona), martwica toksyczno-rozpływna naskórka), reakcje alergiczne: pokrzywka, reakcje anafilaktyczne.

Mycosyst - interakcje

Preparatu nie stosować jednocześnie z terfenadyną lub cyzaprydem. Przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny może wystąpić wydłużenie czasu protrombinowego (o 12%) - zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego. Flukonazol może powodować zwiększenie T0,5 leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika, istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie flukonazolu w osoczu (o 40%). Przy jednoczesnym stosowaniu fenytoiny stwierdzono znaczne zwiększenie jej stężenia w osoczu - należy monitorować stężenie fenytoiny w trakcie leczenia skojarzonego. Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i ryfampicyny należy rozważyć zwiększenie dawki flukonazolu (zmniejszenie o 25 % AUC w fazie wchłaniania i skrócenie o 20% T0,5 w fazie wydalania). Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i cyklosporyny zaleca się monitorowanie stężeń cyklosporyny w osoczu. Przy jednoczesnym stosowaniu z teofiliną zaleca się ścisłą obserwację pacjenta ze względu na ryzyko wystąpienia objawów zatrucia i konieczności zmniejszenia dawki teofiliny. Powtarzane dawki flukonazolu prawdopodobnie nie mają wpływu na działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. W trakcie jednoczesnego stosowania z zydowudyną należy oznaczać jej stężenia i w razie konieczności skorygować dawkę. Ostrożność zachować przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i takrolimusu, ponieważ obserwowano zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy oraz istnieją doniesienia o toksycznym działaniu na nerki. Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z ryfabutyną ze względu na ryzyko zwiększenia jej stężenia w surowicy (istnieją doniesienia o występowaniu zapalenia błony naczyniowej oka u pacjentów stosujących taką terapię skojarzoną). Jeżeli konieczna jest terapia benzodiazepinami u pacjentów leczonych flukonazolem, należy rozważyć zmniejszenie dawek benzodiazepin, a pacjentów odpowiednio kontrolować. Podczas równoczesnego stosowania flukonazolu i astemizolu lub innych leków metabolizowanych przy udziale cytochromu P-450 może występować zwiększenie stężenia tych leków w surowicy - należy zachować ostrożność. Jednoczesne przyjmowanie pokarmów, cymetydyny, leków zobojętniających lub stosowanie napromieniania całego ciała promieniami rentgenowskimi u pacjentów po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego nie ma wpływu na wchłanianie flukonazolu.

Mycosyst - dawkowanie

Dożylnie, we wlewie kroplowym (z prędkością maksymalną 10 ml/min). Dawkowanie i czas trwania leczenia określa się indywidualnie w zależności od reakcji klinicznej i wyników badań mikologicznych. Dorośli. Zakażenia układowe wywołane przez Candida spp.: 400 mg w pierwszym dniu, 200 mg w dniach następnych. w zależności od stanu klinicznego pacjenta można zastosować dawki dobowe 400 mg. Zakażenia wywołane przez Cryptococcus spp.: 400 mg w pierwszym dniu, 200-400 mg w dniach następnych. Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych trwa co najmniej 6-8 tyg. Zapobieganie nawrotom zakażeń wywołanych przez Cryptococcus spp. u pacjentów z AIDS: 100-200 mg na dobę tak długo jak to konieczne po zakończeniu zasadniczego leczenia. W zapobieganiu kandydozie u pacjentów z upośledzoną odpornością: 50-400 mg na dobę. Dzieci. Dzieci powyżej 4 tyg.: zakażenia układowe wywołane przez Candida spp.: zalecana dawka wynosi 6-12 mg/kg mc. raz na dobę w zależności od nasilenia choroby; zakażenia wywołane przez Cryptococcus spp.: w przypadku ostrego zapalenia opon mózgowych zalecana dawka wynosi 6-12 mg/kg mc. raz na dobę; zapobieganie nawrotom zakażeń wywołanych przez Cryptococcus spp.: zalecana dawka wynosi 3-12 mg/kg mc. na dobę (w zależności od nasilenia neutropenii). Noworodki poniżej 4 tyg.: w pierwszych dwóch tygodniach życia należy podawać dawki jak u starszych dzieci, ale w odstępach 3-dniowych (co 72 h). W 3. i 4. tyg życia podawać takie same dawki co drugi dzień (co 48 h).
Podczas długotrwałego leczenia u pacjentów z niewydolnością nerek początkowo należy podać dawkę nasycającą 50-400 mg, zależnie od wskazania; następnie dawki skorygować w zależności od klirensu kreatyniny: przy klirensie kreatyniny >50 ml/min - stosuje się 100% zalecanej dawki, przy klirensie 11-50 ml/min - 50% dawki; u pacjentów dializowanych podaje się 100% dawki po każdej dializie. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć zgodnie z zaleceniami dla dorosłych.

Mycosyst - uwagi

100 ml roztworu zawiera 15 mmoli jonów sodowych i chlorkowych - co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z osłabioną czynnością nerek i kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Pharmindex