NeisVac-C

Spis treści

NeisVac-C - Skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera 10 µg polisacharydu <i>Neisseria meningitidis C</i> (szczep C 11) skoniugowanego z 10-20 µg toksoidu tężcowego i adsorbowanego na wodorotlenku glinu, uwodornionym.

NeisVac-C - Działanie

Szczepionka meningokokowa. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących skuteczności szczepienia. Szacunkowe dane dotyczące skuteczności szczepionki uzyskane z programu rutynowych szczepień w Wielkiej Brytanii (przy użyciu różnych ilości trzech skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C) wykazały potrzebę podawania dawki przypominającej po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień (trzy dawki podane w wieku 2, 3 i 4 miesięcy). W ciągu roku po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień skuteczność szczepionki w grupie niemowląt była szacowana na 93%. Jednakże wykazano, że po ponad roku po zakończeniu podstawowego cyklu szczepień poziom ochrony wyraźnie się zmniejszał. Wg ogólnych danych szacunkowych, we wstępnym programie szczepień wyłapujących w Wielkiej Brytanii w grupie wiekowej 1-18 lat skuteczność po podaniu jednej dawki szczepionki meningokokowej grupy C skoniugowanej wynosiła między 83 i 100%. Dane nie wskazują znaczącego spadku skuteczności w tych grupach wiekowych porównując okresy do jednego roku lub okres jednego roku, lub dłuższy po szczepieniu.

Reklama

NeisVac-C - Wskazania

Czynne uodparnianie dzieci po ukończeniu 2 mż., młodzieży i dorosłych przeciwko zakażeniom wywołanym przez <i>Neisseria meningitidis</i> grupy C. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

NeisVac-C - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym na toksoid tężcowy. Podanie szczepionki należy przełożyć, jeżeli u pacjenta występuje ostra, ciężka choroba przebiegająca z gorączką.

NeisVac-C - Ostrzeżenia

Należy zapewnić dostęp i możliwość natychmiastowego zastosowania odpowiednich środków i sprzętu medycznego w rzadkich przypadkach wystąpienia reakcji anafilaktycznej; osoby poddane szczepieniu powinny pozostawać pod obserwacją przez odpowiednio długi czas po szczepieniu. Szczepionki w żadnym wypadku nie wolno podawać dożylnie lub podskórnie. Ze względu na ryzyko wystąpienia krwawienia lub krwiaka w miejscu podania, korzyści i ryzyko powinny być ostrożnie rozważone, gdy brane jest pod uwagę zastosowanie szczepionki u osób z zaburzeniami krzepnięcia (np. trombocytopenia) lub jednocześnie stosujących leczenie przeciwzakrzepowe. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczności monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 h w przypadku podawania dawek szczepienia podstawowego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤28. tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Jak dotąd, brak jest danych odnośnie możliwości zastosowania szczepionki w zahamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Ocena stosunku korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem szczepionki zależy od częstości występowania zakażeń <i>Neisseria meningitidis</i> grupy C w danej populacji, przed wprowadzeniem powszechnego programu szczepień ochronnych. Szczepienie należy odroczyć u pacjentów z ostrymi stanami klinicznymi (z gorączką lub bez gorączki), gdyż może to powodować nasilenie działań niepożądanych po szczepieniu lub może utrudnić rozpoznanie działań niepożądanych, które mogą wystąpić po szczepieniu. U pacjentów z zaburzeniem wytwarzania przeciwciał (np. z powodu wady genetycznej lub leczenia immunosupresyjnego) podanie szczepionki może nie spowodować wytworzenia ochronnego poziomu przeciwciał. Dlatego, nie u wszystkich pacjentów szczepienie jest w stanie zapewnić właściwą odpowiedź immunologiczną. Przypuszcza się, że u pacjentów z niedoborami składników dopełniacza lub z czynnościową lub anatomiczną asplenią możliwe jest uzyskanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu skoniugowanymi szczepionkami przeciw meningokokom grupy C; jednak stopień uzyskanej ochrony przed zakażeniem jest nieznany. Pomimo, że po szczepieniu odnotowywano objawy odczynu oponowego, takie jak ból, sztywność karku lub światłowstręt, nie ma dowodu, że skoniugowane szczepionki przeciw meningokokom grupy C wywołują meningokokowe zapalenie opon mózgowych. Dlatego przy ocenie klinicznej przyczyn choroby należy uwzględnić możliwość przypadkowego współistnienia zapalenia opon mózgowych. Ta szczepionka nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciw tężcowi. Szczepionka zapewnia wyłącznie ochronę przed zakażeniami<i> Neisseria meningitidis</i> grupy C, ale może niecałkowicie zapobiegać chorobom wywołanym przez meningokoki grupy C. Szczepienie nie chroni przed zakażeniami <i>Neisseria meningitidis</i> innych grup ani innymi drobnoustrojami powodującymi zapalenie opon mózgowych lub posocznicę. W przypadku pojawienia się po szczepieniu wybroczyn i (lub) plamicy, należy dokładnie zbadać etiologię tych zmian. Należy wziąć pod uwagę zarówno przyczyny zakaźne jak i niezakaźne. Brak jest danych dotyczących stosowania szczepionki u dorosłych w wieku 65 lat i starszych. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. jest zasadniczo "pozbawiony sodu".

NeisVac-C - Ciąża

Brak jest dostatecznych danych odnośnie stosowania tej szczepionki u kobiet w ciąży. Niemniej uwzględniając ciężki przebieg choroby wywoływanej przez meningokoki grupy C, ciąża nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, w przypadkach wyraźnie określonego ryzyka zakażenia. Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania tej szczepionki u kobiet karmiących piersią. Przed podjęciem decyzji o podaniu szczepionki w okresie karmienia piersią należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści.

NeisVac-C - Efekty uboczne

<u>Niemowlęta/dzieci raczkujące 2 do <18 miesięcy</u>. Bardzo często: zmniejszenie apetytu, płacz, uspokojenie/senność, wymioty, drażliwość, zmęczenie, gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień). Często: zapalenie gardła, nieżyt nosa, pobudzenie/niepokój, zaburzenia snu, kaszel, biegunka, wysypka, nadmierne pocenie się. Niezbyt często: nagłe zaczerwienienie, ból brzucha, niestrawność, rumień, ból kończyn, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, dreszcze. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (włączając skurcz oskrzeli), obrzęk powiek, zatrzymanie krążenia, wybroczyny, sztywność mięśniowo-szkieletowa (włączając sztywność karku, sztywność stawów). <u>Dzieci w wieku 3,5 do <18 lat</u>. Bardzo często: ból głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień). Często: zapalenie gardła/nieżyt nosa, zawroty głowy, uspokojenie/senność, kaszel, nudności, ból brzucha, wymioty, biegunka, świąd, wybroczyny, zapalenie skóry, ból kończyn, gorączka, złe samopoczucie, zmęczenie. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych, reakcje nadwrażliwości, (włączając skurcz oskrzeli ), zmniejszenie apetytu, pobudzenie/niepokój, zaburzenia czucia (np.: parestezje, pieczenie, niedoczulica), omdlenie, płacz, drgawki, obrzęk powiek, nagłe zaczerwienienie, przekrwienie śluzówki nosa, nadmierne pocenie się, wysypka, sztywność mięśniowo-szkieletowa (włączając sztywność karku, sztywność stawów), ból szyi, ból mięśni, ból stawów, ból pleców, drażliwość, osłabienie, obrzęki obwodowe, dreszcze. Rzadko: zatrzymanie krążenia, objawy grypopodobne. <u>Dorośli</u>. Bardzo często: ból głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (wrażliwość na dotyk/ból, obrzęk i rumień). Często: wymioty, ból mięśni, złe samopoczucie, gorączka. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych, objawy grypopodobne.<u> Po wprowadzeniu leku do obrotu</u> - częstość nieznana: idiopatyczna plamica małopłytkowa, powiększenie węzłów chłonnych, anafilaksja, obrzęk naczyniowy (włącznie z obrzękiem twarzy), reakcje nadwrażliwości (włącznie ze skurczem oskrzeli), zmniejszenie apetytu, zaburzenia snu, drgawki gorączkowe, drgawki, odczyn oponowy, epizody hipotoniczno-hiporeaktywne, omdlenie, zawroty głowy, nieprawidłowe czucie (włączając parestezje, pieczenie, niedoczulica), nadmierna senność, bezdech, duszność, świszczący oddech, przekrwienie śluzówki nosa, nudności, zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, wybroczyny, plamica, pokrzywka, wysypka (włączając: wysypkę grudkowo- pęcherzykową, wysypkę pęcherzykową, wysypkę grudkowo-plamistą, wysypkę grudkową, wysypkę plamistą, potówkę czerwoną, wysypkę rumieniowatą, wysypkę uogólniona, wysypkę ze świądem0, rumień, sztywność mięśniowo-szkieletowa (sztywność karku, sztywność stawów), ból szyi, ból kończyn, obrzęki obwodowe, osłabienie, zmęczenie, dreszcze. Po podaniu skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C były zgłaszane nawroty zespołu nerczycowego u dzieci.

NeisVac-C - Interakcje

Preparatu nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miejsca. W badaniach klinicznych jednoczesne podawanie szczepionki NeisVac-C (ale w różne miejsca ciała) ze szczepionkami zawierającymi poniższe antygeny nie miało potencjalnie istotnego klinicznie wpływu na odpowiedź immunologiczną na te antygeny: toksoid błoniczy i tężcowy; szczepionka przeciw krztuścowi, pełnokomórkowa (wP); szczepionka przeciw krztuścowi bezkomórkowa (aP); szczepionka przeciw <i>Haemophilus influenzae</i> typ b (Hib), skoniugowana; szczepionka przeciw polio (IPV), inaktywowana; szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR); szczepionki przeciw pneumokokom, skoniugowane (7-, 10-, i 13-walentne). Czasem obserwowano niewielkie różnice pomiędzy średnimi geometrycznymi miana przeciwciał uzyskanego po jednoczesnym i oddzielnym podaniu szczepionek, ale znaczenie kliniczne tych obserwacji nie zostało określone. Jednoczesne podanie niemowlętom szczepionki NeisVac-C (2 dawki w schemacie dla niemowląt) i szczepionki DTaP-IPV-HBV-Hib w 3-dawkowej serii szczepienia podstawowego nie wywoływało żadnych istotnych klinicznie zaburzeń odpowiedzi na którykolwiek z antygenów zawartych w sześcioskładnikowej szczepionce. W niezależnych badaniach z użyciem różnych szczepionek wykazano, że jednoczesne podawanie skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C i szczepionek zawierających bezkomórkowy składnik krztuścowy (skojarzonych lub nie z inaktywowanymi wirusami polio, antygenem powierzchniowym WZW B lub szczepionką przeciw Hib skoniugowaną) powoduje uzyskanie niższego miana przeciwciał bakteriobójczych (mniejsze wartości średnich geometrycznych miana przeciwciał bakteriobójczych w surowicy – SBA GMT) niż po podaniu oddzielnym lub też po podaniu jednoczesnym ze szczepionką przeciw krztuścowi, pełnokomórkową. Nie dotyczy to miana SBA na poziomie co najmniej 1:8 lub 1:128. W chwili obecnej potencjalne znaczenie tych obserwacji dla okresu trwania ochrony przed zakażeniem nie jest znane. Serokonwersja po szczepionce NeisVac-C podanej miesiąc po szczepionce zawierającej toksoid tężcowy wynosiła 95,7% w porównaniu do 100% w przypadku podawania szczepionek jednocześnie. Wykazano, że jednoczesne podanie doustnej, żywej szczepionki przeciw rotawirusom (szczepionki RotaTeq) ze szczepionką NeisVac C w 3. i 5. miesiącu życia (i zazwyczaj w tym samym czasie co szczepionkę DTaP-IPV-Hib), a następnie trzeciej dawki szczepionki przeciw rotawirusom około 6 miesiąca życia, nie ma wpływu na odpowiedź immunologiczną na obie szczepionki. Jednoczesne podanie charakteryzowało się akceptowalnym profilem bezpieczeństwa.

NeisVac-C - Dawkowanie

Domięśniowo. <u>Szczepienie podstawowe</u>. Niemowlęta w wieku po ukończeniu 2. mż. do ukończenia 4. mż.: 2 dawki po 0,5 ml, należy podać z przerwą co najmniej 2 mies. Niemowlęta po ukończeniu 4. mż., starsze dzieci, młodzież i dorośli: 1 dawka 0,5 ml. <u>Dawki przypominające</u>. Po zakończeniu cyklu szczepienia podstawowego u niemowląt w wieku po ukończeniu 2. mż. do ukończenia 12. mż., dawkę przypominjącą należy podać w wieku około 12.-13. mż. w odstępie co najmniej 6 mies. od ostatniego szczepienia NeisVac-C. Nie określono jak dotąd, czy istnieje potrzeba podawania dawek przypominających u osób w wieku 12 mies. i starszych w chwili podania pierwszej dawki. <u>Sposób podawania</u>. Wstrzyknięcie domięśniowe. U niemowląt najlepiej podawać w przednio-boczną część uda, a u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych w mięsień naramienny. U dzieci w wieku 12-24 mies. szczepionka może być podawana w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda. Nie wolno podawać podskórnie ani dożylnie. Szczepionki nie wolno mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Jeśli jednocześnie podawana jest więcej niż jedna szczepionka, wstrzyknięcia należy wykonywać w różne miejsca. Brak jest danych na temat stosowania różnych skoniugowanych szczepionek przeciw meningokokom grupy C w cyklu szczepienia podstawowego lub jako dawek przypominających. O ile to możliwe, należy w całym cyklu szczepienia używać tej samej szczepionki.

NeisVac-C - Uwagi

Jest mało prawdopodobne, żeby szczepionka wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->