Nowy sklep

już ON-LINE

NevanacNevanac to niesteroidowy lek przeciwzapalny, stosowany w czasie leczenia oraz profilaktyki bólu pooperacyjnego i stanu zapalnego, w związku z chirurgicznym usuwaniem zaćmy. Sprawdź jego działanie oraz dawkowanie. 

 

 

Działanie

Nepafenak jest prekursorowym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. Po podaniu miejscowym do oka lek przenika przez rogówkę i jest przekształcany przez hydrolazę obecną w tkance oka w amfenak - niesteroidowy lek przeciwzapalny. Amfenak hamuje działanie syntazy H prostaglandyn (cyklooksygenazy), enzymu koniecznego do wytwarzania prostaglandyn. Po podawaniu preparatu o stężeniu 1 mg/ml do obu oczu 3 razy na dobę lub preparatu o stężeniu 3 mg/ml raz na dobę przez 4 dni, stwierdzano obecność małych, ale oznaczalnych stężeń nepafenaku i amfenaku w osoczu u większości ochotników, odpowiednio po 2 i 3 h od podania. Amfenak ma duże powinowactwo do albumin surowicy. Nepafenak podlega względnie szybkiej bioaktywacji do amfenaku przy udziale hydrolaz zlokalizowanych wewnątrz oka. Następnie, amfenak podlega intensywnemu metabolizmowi prowadzącemu do wytworzenia bardziej polarnych metabolitów, obejmującemu hydroksylację pierścienia aromatycznego, prowadzącą do wytworzenia połączeń glukuronidowych. Drugim najistotniejszym metabolitem zidentyfikowanym w osoczu był 5-hydroksynepafenak. Wydzielanie z moczem jest główną drogą wydalania leku (85% dawki), z kałem wydala się ok. 6% dawki. Po podaniu preparatu pacjentom poddanym zabiegowi usunięcia zaćmy pojedynczej dawki preparatu maksymalne średnie stężenia w cieczy wodnistej obserwowano po 1 h. Te dane wskazują na szybkie przenikanie leku przez rogówkę.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie bólu pooperacyjnego i stanu zapalnego związanego z chirurgicznym usuwaniem zaćmy. Ponadto preparat o stężeniu 1 mg/ml: zmniejszanie ryzyka pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej związanego z zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy u pacjentów z cukrzycą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ. Pacjenci, u których kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ wywołują napady astmy, pokrzywkę lub ostry nieżyt nosa.

Środki ostrożności

Podczas leczenia preparatem należy unikać słońca. Przy ciągłym stosowaniu NLPZ u niektórych wrażliwych pacjentów mogą wystąpić: zniszczenie nabłonka, ścieńczenie rogówki, nadżerki rogówki, owrzodzenie rogówki lub perforacja rogówki - zdarzenia te mogą stanowić zagrożenie dla wzroku; pacjenci z oznakami zniszczenia nabłonka rogówki powinni natychmiast przerwać stosowanie preparatu i być starannie monitorowani pod kątem stanu rogówki. Miejscowo stosowane NLPZ oraz kortykosteroidy mogą spowalniać lub opóźniać procesy gojenia - jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko zaburzeń gojenia; należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu i kortykosteroidów, zwłaszcza u pacjentów z dużym ryzykiem działań niepożądanych w obrębie rogówki. Ze względu na zwiększone ryzyko reakcji niepożądanych ze strony rogówki, należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów po skomplikowanych zabiegach chirurgicznych na oku, z odnerwieniem rogówki, nieprawidłowościami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespołem suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów lub u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym na oku, wielokrotnie powtarzanym w krótkim okresie czasu. Przedłużone stosowanie miejscowych NLPZ może zwiększać ryzyko występowania reakcji niepożądanych ze strony rogówki oraz ich nasilenie. U pacjentów z cukrzycą, którym przepisano nepafenak w celu zapobiegania obrzękowi plamki żółtej po zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy, istnienie dodatkowych czynników ryzyka powinno prowadzić do ponownej oceny stosunku korzyści do ryzyka i zintensyfikowania monitorowania pacjenta. Istnieją doniesienia, że NLPZ stosowane do oczu mogą powodować zwiększone krwawienie tkanek oka (z krwotokami do komory przedniej oka włącznie) w związku z zabiegami chirurgicznymi przeprowadzanymi na oku - preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów ze znaną skłonnością do krwawień lub otrzymujących inne leki mogące wydłużać czas krwawienia. Stosowanie do oka miejscowych leków przeciwzapalnych może maskować objawy ostrego zakażenia oka - w przypadku zakażenia oka, stosowanie NLPZ wraz z lekami przeciw zakażeniom powinno być podejmowane z zachowaniem ostrożności. Istnieje możliwość występowania nadwrażliwości krzyżowej na nepafenak i kwas acetylosalicylowy, pochodne kwasu fenylooctowego i inne NLPZ. Używanie soczewek kontaktowych nie jest zalecane w okresie pooperacyjnym po usunięciu zaćmy; pacjenci nie powinni nosić soczewek kontaktowych, o ile nie zaleci tego lekarz. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie i który przebarwia miękkie soczewki kontaktowe. Jeżeli konieczne jest używanie soczewek kontaktowych w trakcie leczenia, pacjenci powinni zdejmować soczewki kontaktowe przed zakropleniem preparatu i odczekać co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem. Istnieją doniesienia, że chlorek benzalkoniowy może powodować punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię - wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują preparat. Preparatu o stężeniu 3 mg/ml nie należy stosować w celu zmniejszania ryzyka pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej, związanego z zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tej mocy preparatu w tym wskazaniu nie były badane. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży.

Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania nepafenaku w okresie ciąży. Ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja u kobiet nie będących w ciąży jest znikoma, ryzyko związane ze stosowaniem w ciąży można uznać za małe. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodowy i (lub) przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy, preparat nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Nie wiadomo, czy nepafenak wydziela się do mleka ludzkiego. Jednakże, nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych efektów u dziecka karmionego piersią, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na nepafenak kobiety karmiącej piersią jest znikoma - preparat może być stosowany podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często: zapalenie rogówki, punktowe zapalenie rogówki, wady nabłonka rogówki, uczucie obecności ciała obcego w oczach, strupki na brzegach powiek. Rzadko: nadwrażliwość, zawroty głowy, zapalenie tęczówki, wysięk do naczyniówki, złogi w rogówce, ból oka, dyskomfort w okolicy oczu, zapalenie powiek, świąd oka, wydzielina z oka, alergiczne zapalenie spojówek, zwiększone łzawienie, przekrwienie spojówek, nudności, skóra wiotka (dermatochalasis), alergiczne zapalenie skóry. Częstość nieznana: ból głowy, perforacja rogówki, zaburzenie gojenia (rogówki), zmętnienie rogówki, zbliznowacenie rogówki, pogorszona ostrość widzenia, podrażnienie oczu, obrzęk oczu, wrzodziejące zapalenie rogówki, ścieńczenie rogówki, niewyraźne widzenie, wymioty, wzrost ciśnienia krwi. Ponadto krople o stężeniu 3 mg/mi niezbyt często: nadciśnienie tętnicze. W ramach doświadczeń zebranych po wprowadzeniu do obrotu preparatu o stężeniu 1 mg/ml zidentyfikowano przypadki występowania ubytku i (lub) zaburzenia nabłonka rogówki. Ciężkość tych przypadków jest różna, od łagodnego wpływu na integralność tkanki nabłonkowej rogówki, po bardziej poważne zdarzenia, w przypadku których do odzyskania wyraźnego widzenia konieczne były zabiegi chirurgiczne i (lub) inne metody leczenia. Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu dotyczące miejscowo stosowanych NLPZ wskazują, że zwiększonym ryzykiem reakcji niepożądanych dotyczących rogówki, stanowiących zagrożenie dla wzroku, obarczeni są pacjenci po skomplikowanych zabiegach chirurgicznych na oku, z odnerwieniem rogówki, nieprawidłowościami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespołem suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów lub poddani wielokrotnym zabiegom chirurgicznym na oku w krótkim okresie czasu. U pacjentów z cukrzycą, którym przepisano nepafenak w celu zapobiegania obrzękowi plamki żółtej po zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy, istnienie dodatkowych czynników ryzyka powinno prowadzić do ponownej oceny przewidywanego stosunku korzyści do ryzyka i zintensyfikowania monitorowania pacjenta. Pacjenci z cukrzycą (tylko preparat 1 mg/ml). Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym było punkcikowe zapalenie rogówki, które wystąpiło u 3% pacjentów (często); ponadto: wady nabłonka rogówki oraz alergiczne zapalenie skóry (niezbyt często). Reakcje niepożądane dotyczące oczu w przypadku pacjentów z cukrzycą mogą występować częściej niż zaobserwowano w populacji ogólnej.

Interakcje

Badania in vitro wykazały bardzo mały potencjał występowania interakcji z innymi lekami i interakcji na poziomie wiązania z białkami. Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące jednoczesnego stosowania analogów prostaglandyn i preparatu - nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Jednoczesne stosowanie miejscowych NLPZ i miejscowo działających steroidów może zwiększać ryzyko zaburzeń gojenia. Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami wydłużającymi czas krwawienia może zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku.

Dawkowanie

Dorośli. Nevanac 1 mg/ml. Zapobieganie i leczenie bólu pooperacyjnego i stanu zapalnego związanego z chirurgicznym usuwaniem zaćmy: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. Stosowanie leku rozpoczyna się w dniu poprzedzającym zabieg chirurgiczny usunięcia zaćmy, kontynuuje w dniu zabiegu oraz do 21 dni okresu pooperacyjnego, zgodnie z zaleceniem lekarza. Na 30-120 min przed zabiegiem należy podać dodatkową kroplę preparatu. Zmniejszanie ryzyka pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej związanego z zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy u pacjentów z cukrzycą: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę począwszy od 1. dnia przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, kontynuowana w dniu zabiegu i do 60 dni okresu pooperacyjnego, zgodnie z zaleceniem lekarza. Na 30-120 min przed zabiegiem należy podać dodatkową kroplę preparatu. Nevanac 3 mg/ml. Zapobieganie i leczenie bólu pooperacyjnego i stanu zapalnego związanego z chirurgicznym usuwaniem zaćmy: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę. Stosowanie leku rozpoczyna się w dniu poprzedzającym zabieg chirurgiczny usunięcia zaćmy, kontynuuje w dniu zabiegu oraz do 21 dni okresu pooperacyjnego, zgodnie z zaleceniem lekarza. Na 30-120 min przed zabiegiem należy podać dodatkową kroplę preparatu. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek podawany miejscowo do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 5-min przerwy; maści do oczu należy stosować na końcu. Butelkę należy dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.

Uwagi

Podanie preparatu może wywołać przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia; przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny pacjent musi odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.

Pharmindex