Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Noax Uno

Spis treści

Reklama

Noax Uno - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg, 200 mg lub 300 mg chlorowodorku tramadolu.

Reklama

Noax Uno - działanie

Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym. Jest czystym nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych mi, delta i kappa, ze szczególnym powinowactwem do receptora mi. Ponadto tramadol hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz zwiększa uwalnianie serotoniny. Ma również właściwości przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego i nie wpływa na motorykę przewodu pokarmowego. W nieznacznym stopniu wpływa na układ krążenia. Siła działania tramadolu wynosi od 1/10 do 1/6 siły działania morfiny. Po podaniu doustnym tramadol wchłania się niemal całkowicie z przewodu pokarmowego (powyżej 90%). Bezwzględna biodostępność jest niezależna od przyjętego pokarmu i wynosi ok. 70%. Efekt pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi maksymalnie 30%. W ok. 20% lek wiąże się z białkami osocza. Po podaniu preparatu w dawce 200 mg na czczo maksymalne stężenie w osoczu występuje po 6 h. Tramadol przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Metabolizowany jest głównie na drodze N- i O-demetylcji oraz sprzęgania produktów O-demetylacji z kwasem glukuronowym. Jedynie O-demetylotramadol jest czynny farmakologicznie. Tramadol i jego metabolity wydalane są prawie całkowicie z moczem. T0,5 tramadolu w fazie eliminacji wynosi 6 h, aktywnego metabolitu - ok. 7,9 h. U pacjentów powyżej 75 lat T0,5 jest wydłużony ok. 1,4 raza; może być również wydłużony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Reklama

Noax Uno - wskazania

Leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Reklama

Noax Uno - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tramadol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zatrucie alkoholem lub przedawkowanie leków działających depresyjnie na o.u.n., (m.in. leki nasenne, inne opioidowe leki przeciwbólowe). Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO lub pacjenci, którzy byli leczeni inhibitorami MAO w ciągu ostatnich 2 tyg. Jednoczesne leczenie linezolidem. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (CCr <10 ml/min). Padaczka niedostatecznie wyrównana farmakologicznie. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, jeżeli niezbędne jest dłuższe stosowanie leku np. więcej niż 2-3 dni.

Reklama

Noax Uno - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z urazami głowy, zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, umiarkowaną niewydolnością wątroby lub nerek (CCr <30 ml/min), u pacjentów we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o nieustalonej przyczynie, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, niewydolnością oddechową lub z ryzykiem jej wystąpienia, u pacjentów stosujących leki wpływające depresyjnie na czynność ośrodka oddechowego oraz u chorych na cukrzycę (ze względu na możliwość wywołania hipoglikemii przez tramadol). Przy dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę dobową (400 mg) zaobserwowano zwiększone ryzyko występowania drgawek. Opisywano również przypadki występowania drgawek także u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Pacjenci z padaczką poddającą się leczeniu oraz pacjenci z obniżonym progiem drgawkowym powinni być leczeni tramadolem jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy. U pacjentów wykazujących tendencję do nadużywania leków lub do uzależnienia leczenie należy stosować przez krótki okres i pod ścisłym nadzorem lekarskim. Tramadol nie jest odpowiedni jako substytut u pacjentów uzależnionych od opioidów (nie znosi objawów z odstawienia morfiny).

Reklama

Noax Uno - ciąża

Preparatu nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak wystarczających danych pozwalających ocenić bezpieczeństwo jego stosowania. Tramadol przenika przez barierę łożyska. Długotrwałe podawanie, niezależnie od dawki, może spowodować wystąpienie zespołu odstawiennego u noworodka. Przyjmowanie, nawet krótkotrwałe, dużych dawek w końcowym okresie ciąży, może być przyczyną zahamowania ośrodka oddechowego u noworodka. Tramadol i jego metabolity wydzielane są do mleka w niewielkich ilościach (ok. 0,1% dawki). Podanie matce jednorazowej dawki leku nie wymaga przerwania karmienia. Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli istnieje konieczność podawania tramadolu dłużej niż 2-3 dni.

Reklama

Noax Uno - efekty uboczne

Bardzo często: zawroty głowy, nudności. Często: ból głowy, stany splątania, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierna potliwość. Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, hipotonia ortostatyczna, zapaść krążeniowa (wymienione działania niepożądane występują zwłaszcza po podaniu dożylnym leku oraz po wysiłku fizycznym), podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia), reakcje skórne (świąd, rumień pokrzywka). Rzadko: bradykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia łaknienia, parestezje, drżenie mięśniowe, zahamowanie ośrodka oddechowego, napady drgawkowe, omamy, splątanie, zaburzenia snu, koszmary nocne, niewyraźne widzenie, osłabienie mięśni, zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu), reakcje nadwrażliwości (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy), reakcje anafilaktyczne. Zgłaszano pojedyncze przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych w surowicy oraz zaostrzenia astmy oskrzelowej. W rzadkich przypadkach po podaniu tramadolu mogą wystąpić różne psychiczne działania niepożądane, których rodzaj i nasilenie mogą różnić się w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i czasu trwania leczenia: zaburzenia nastroju (zwykle euforia, niekiedy dysforia), zmiany aktywności fizycznej (zwykle zmniejszenie aktywności, niekiedy zwiększenie), zmiany zdolności poznawczych i postrzegania (m. in. trudności z podejmowaniem decyzji, zaburzenia postrzegania). Może wystąpić uzależnienie od leku. Mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenie mięśni, zaburzenia żołądka i jelit; ponadto: napady paniki, ostre stany lękowe, omamy, parestezje, szum w uszach oraz inne zaburzenia o.u.n.

Noax Uno - interakcje

Ze względu na ryzyko zespołu serotoninowego przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie tramadolu z linezolidem oraz z selektywnymi i nieselektywnymi inhibitorami MAO (oraz przez 2 tyg. od ich odstawienia). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie tramadolu: z lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) - osłabiają działanie przeciwbólowe tramadolu poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów opioidowych, co może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego; alkoholem - nasila działanie uspokajające tramadolu; karbamazepiną - osłabia działanie tramadolu; naltreksonem - zmniejszenie działanie przeciwbólowe tramadolu - w razie konieczności jednoczesnego zastosowania należy zwiększyć dawkę tramadolu. Zachować szczególną ostrożność stosując lek z: innymi lekami pochodnymi morfiny (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), pochodnymi benzodiazepiny, barbituranami - zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego; innymi lekami działającymi depresyjnie na o.u.n. (inne opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, pochodne benzodiazepiny, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, leki anksjolityczne, nasenne, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, talidomid, baklofen) - nasilenie działania depresyjnego na o.u.n.; z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina), z innymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz z wenlafaksyną - ryzyko wystąpienia drgawek i zespołu serotoninowego; z lekami obniżającymi próg drgawkowy (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne pochodne imipraminy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, butyrofenonu), meflochina, bupropion - ryzyko wystąpienia drgawek. Szczególnie ostrożnie stosować z pochodnymi kumaryny (np. warfaryna), ze względu na zwiększenie INR i występowanie wybroczyn.

Noax Uno - dawkowanie

Doustnie. Dawka powinna być dostosowana w zależności od stopnia nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi klinicznej. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa wynosi 1 tabl. 100 mg raz na dobę. Zwykle stosowana dawka to 1 tabl. 200 mg, podawana najlepiej wieczorem. W przypadku braku wystarczającej skuteczności dawkę zwiększa się o 100 mg do uzyskania dawki dobowej 300 mg lub maksymalnie 400 mg, podawanej raz na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 400 mg, z wyjątkiem szczególnych przypadków klinicznych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku do 75 lat zazwyczaj nie jest konieczna zmiana dawkowania, o ile nie występują istotne zaburzenia czynności wątroby lub nerek. U pacjentów powyżej 75 rż. oraz z ciężką niewydolnością nerek i/lub wątroby wydalanie tramadolu może być opóźnione, dlatego należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek (CCr <10 ml/min). Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby lub nerek (CCr <30 ml/min). Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabletki połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu, nie należy ich dzielić ani rozgryzać; przyjmować niezależnie od posiłku. Przyjmować raz na dobę.

Noax Uno - uwagi

Przy długotrwałym, ciągłym przyjmowaniu leku należy prowadzić regularną obserwację pacjenta (w tym w okresach bez stosowania leku, jeśli to konieczne). Podczas stosowania leku nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu. W czasie terapii nie należy pić alkoholu.


Podobne leki
Tramadol Synteza
Tramal - działanie i dawkowanie. Na jakie bóle?
Tramundin
Poltram

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!