Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Paracetamol Biofarm

Spis treści

Reklama

Paracetamol Biofarm - skład

1 tabl. zawiera 500 mg lub 1000 mg paracetamolu.

Reklama

Paracetamol Biofarm - działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w OUN. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 1-4 h. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów oraz po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek leku powstaje w organizmie N-acetylo-4-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątrobypodobnym do salicylanów. Nie wywiera natomiast charakterystycznego dla nich działania przeciwzapalnego, przeciwobrzękowego i przeciwgośćcowego, a także nie działa drażniąco na żołądek. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, co związane jest z jego działaniem przeciwgorączkowym, nie działa natomiast hamująco na syntezę prostaglandyn w zmienionych zapalnie tkankach obwodowych. Ponadto oddziałując na ośrodek regulacji temperatury w podwzgórzu powoduje rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych prowadzące do wzrostu przepływu krwi w skórze, pocenia się i w ten sposób obniżenia ciepłoty ciała. Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej. Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 h.

Reklama

Paracetamol Biofarm - wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, szczególnie takie jak: bóle głowy; migreny; bóle reumatyczne; bóle stawowe, mięśniowe i kostne; bóle kręgosłupa; nerwobóle; bóle menstruacyjne; bóle zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia i (lub) grypy.

Reklama

Paracetamol Biofarm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania.

Reklama

Paracetamol Biofarm - ostrzeżenia

Leku nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi paracetamol. Należy unikać częstego stosowania leku. Długotrwałe stosowanie preparatu, o ile nie odbywa się pod kontrolą lekarza, może być szkodliwe. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min) lub wątroby (skala wg Child-Pugh <9); z ostrym zapaleniem wątroby oraz przyjmujących równocześnie leki zaburzające czynność wątroby; z zespołem Gilberta (rodzinną żółtaczką niehemolityczną); przewlekle uzależnionych od alkoholu; pacjentów odwodnionych; przewlekle niedożywionych; z niedoborem G-6-PD; z niedokrwistością hemolityczną. Jednorazowe przyjęcie paracetamolu w dawce większej niż maksymalna dawka dobowa, może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. W takim przypadku - mimo że nie dochodzi do utraty przytomności - konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, gdyż należy bezzwłocznie podać substancję odtruwającą. U dzieci leczonych paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg mc. nie jest uzasadnione równoczesne podawanie innego leku przeciwgorączkowego, chyba że stosowanie samego paracetamolu jest nieskuteczne. Po leczeniu długotrwałym (ponad 3 miesiące) różnymi lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki leku. W takich przypadkach, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza i zaprzestać stosowania leków przeciwbólowych. Nagłe odstawienie leków przeciwbólowych po długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach, może prowadzić do bólu głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia zwykle ustępują po kilku dniach. Do tego czasu pacjent nie powinien przyjmować leków przeciwbólowych i bez konsultacji z lekarzem rozpoczynać ponownego ich stosowania. Rutynowe stosowanie leków przeciwbólowych, w szczególności stosowanie różnych leków przeciwbólowych jednocześnie, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek. Od 5% do 6% pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy może być krzyżowo uczulonych również na paracetamol. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania paracetamolu u pacjentów z astmą oskrzelową wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ donoszono o łagodnych reakcjach skurczu oskrzeli po przyjęciu paracetamolu. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu (ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby). Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych, regularnie pijących alkohol i u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Lek w dawce 500 mg zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Paracetamol Biofarm - ciąża

Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Jednak należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas i możliwie najrzadziej. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko w zdecydowanej konieczności.

Reklama

Paracetamol Biofarm - efekty uboczne

Rzadko: zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi, nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego), depresja, splątanie, omamy, drżenie, ból głowy, nieprawidłowe widzenie, obrzęk, niedociśnienie, skurcz oskrzeli (u osób wrażliwych na aspirynę i inne NLPZ), krwawienia, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, nieprawidłowa czynność wątroby, uszkodzenie wątroby (może nastąpić już przy podaniu 6 g paracetamolu; u dzieci: więcej niż 140 mg/kg); wyższe dawki mogą powodować nieodwracalną martwicę wątroby), niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka, świąd, wysypka, nadmierna potliwość, plamica małopłytkowa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, senność, interakcje leku, przedawkowanie, zatrucie. Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, anemia, neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, utrudniona wentylacja, hipoglikemia, hepatotoksyczność, ciężkie reakcje skórne (np. ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), jałowy ropomocz i działania niepożądane dotyczące nerek, reakcje nadwrażliwości wymagające przerwania leczenia. Częstość nieznana: dermatoza polekowa. Opisywano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek w wyniku długotrwałego stosowania dużych dawek. Zgłoszono również kilka przypadków występowania rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krwiomocz, bezmocz), działań niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Paracetamol Biofarm - interakcje

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy podawać z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Paracetamol stosowany równocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę; jednoczesne stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane. Stosowanie paracetamolu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni po zaprzestaniu stosowania inhibitora MAO. Między przerwaniem przyjmowania paracetamolu a rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO należy zachować co najmniej 7-dniową przerwę. Wchłanianie paracetamolu może być zwiększone przez metoklopramid lub domperydon, zmniejszone zaś przez propantelinę lub cholestyraminę. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektórych leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny) oraz ryfampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet jeśli paracetamol jest stosowany w zalecanych dawkach. Probenecyd stosowany równocześnie z paracetamolem znacząco zmniejsza klirens nerkowy paracetamolu oraz hamuje sprzęganie paracetamolu z kwasem glukuronowym; podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy zmniejszyć dawkę paracetamolu. Izoniazyd zmniejsza całkowity klirens paracetamolu i może zwiększyć ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach. Salicylamidy wydłużają czas wydalania paracetamolu. Regularnie, codziennie przyjmowany paracetamol może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny lub innych leków z grupy kumaryn, co może spowodować wystąpienie krwawień. Paracetamol zastosowany sporadycznie u pacjentów przyjmujących warfarynę nie powoduje takiego ryzyka. Paracetamol stosowany jednocześnie z kofeiną działa silniej przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Paracetamol może zmniejszać biodostępność lamotryginy. Jednoczesne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko zaburzeń czynności nerek. W przypadku jednoczesnego stosowania paracetamolu i zydowudyny zwiększa się ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego (szczególnie neutropenii); należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Paracetamol Biofarm - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 do 2 tabl. (500 mg do 1000 mg paracetamolu) W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 h, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 8 tabl. (4000 mg paracetamolu); pacjenci o mc. >50 kg: 1 tabl. 1000 mg jednorazowo, nie częściej niż co 4-6 h, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Należy zachować co najmniej 4 h odstęp pomiędzy podaniem poszczególnych dawek. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół lub 1 tabl. (nie więcej niż 10-15 mg paracetamolu/kg mc.). W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 h, maksymalnie 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg paracetamolu/kg mc./dobę, podawane w dawkach podzielonych jw. Dzieci w wieku od 3 mies. do 6 lat: nie należy stosować, dostępne są inne preparaty w postaci przeznaczonej dla tej grupy wiekowej. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. Należy zmniejszyć dawkę jednorazową paracetamolu do 500 mg, maksymalną dawkę dobową do 2000 mg (2 tabl. powl. 1000 mg) oraz wydłużyć odstęp czasu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 6-8 h: u dorosłych oraz dzieci w wieku od 12 lat (o mc. <50 kg), u pacjentów z niewydolnością nerek (łagodna do umiarkowanej), u pacjentów z niewydolnością wątroby (łagodna do umiarkowanej), u pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), u pacjentów odwodnionych, u pacjentów długotrwale niedożywionych, w przypadku przewlekłego alkoholizmu, w przypadku długotrwałego leczenia. Sposób podania. Tabl. powl. należy połknąć, popijając niewielką ilością płynu (najlepiej przegotowanej wody). Przyjmowanie leku z pokarmem może prowadzić do opóźnienia rozpoczęcia jego działania. Tabl.  można podzielić na równe dawki.

Paracetamol Biofarm - uwagi

Stosowanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczenie stężenia glukozy w surowicy (przy pomocy oksydazy/peroksydazy glukozy) oraz oznaczenie stężenia kwasu moczowego w surowicy (przy pomocy kwasu fosfowolframowego). Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!