ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Paratram

Spis treści

Reklama

Paratram - skład

1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg tramadolu i 325 mg paracetamolu.

Reklama

Paratram - działanie

Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym działającym na o.u.n. Jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych mi, delta i kappa, wykazującym większe powinowactwo do receptorów mi. Inne mechanizmy przyczyniające się do działania przeciwbólowego leku to hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Dokładny mechanizm przeciwbólowego działania paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe. Po doustnym podaniu preparatu, tramadol (postać racemiczna) wchłania się szybko i niemal całkowicie (biodostępność wynosi 75%, zwiększa się do 90% podczas długotrwałego stosowania). Osiąga Cmax po 1,8 h. Tramadol jest metabolizowany przez O-demetylację (z udziałem CYP2D6) do metabolitu M1 oraz N-demetylację (z udziałem CYP3A) do metabolitu M2. Metabolit M1 ma właściwości przeciwbólowe, a jego siła działania jest większa niż substancji macierzystej. Około 30% przyjętej dawki tramadolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, 60% - w postaci metabolitów. T0,5 wynosi ok. 5 h dla tramadolu i 7 h dla metabolitu M1. Paracetamol ulega szybkiemu i niemal całkowitemu wchłonięciu, osiągając Cmax po ok. 1 h. Jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym i siarkowym. Ten ostatni mechanizm łatwo ulega wysyceniu po podaniu dawek większych niż terapeutyczne. Niewielka frakcja (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P-450 do aktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-p-benzochinoiminy), który w normalnych warunkach jest szybko unieczynniany przez zredukowany glutation i wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu ilość tego metabolitu zwiększa się. Paracetamol jest wydalany głównie przez nerki. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu wynosi 2-3 h. W przypadku niewydolności nerek T0,5 zarówno tramadolu jak i paracetamolu jest wydłużony.

Reklama

Paratram - wskazania

Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u dorosłych i młodzieży w wieku ≥12 lat. Stosowanie leku należy ograniczyć do leczenia pacjentów z umiarkowanym i silnym bólem, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Reklama

Paratram - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi. Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO lub w ciągu 2 tyg. po przerwaniu leczenia inhibitorami MAO. Ciężka niewydolność wątroby. Niepoddąjąca się leczeniu padaczka.

Reklama

Paratram - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) oraz w przypadkach ciężkiej niewydolności oddechowej. Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. Tramadol nie jest wskazany do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol nie usuwa objawów z odstawienia morfiny. Lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. U pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulające, zgłaszano występowanie drgawek. Pacjenci z padaczką lub pacjenci podatni na występowanie drgawek powinni być leczeni wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) nie jest wskazane. Przedawkowanie paracetamolu może powodować toksyczne uszkodzenie wątroby u niektórych pacjentów. Tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy z odstawienia. W jednym badaniu odnotowano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji, należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży <12 lat (brak danych).

Reklama

Paratram - ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, ze względu na zawartość tramadolu. Tramadol może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy z odstawienia u noworodka po porodzie, wynikające z uzależnienia. Badania epidemiologiczne u ciężarnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach. Lek nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią, ze względu na zawartość tramadolu.

Reklama

Paratram - efekty uboczne

Bardzo często: zawroty głowy, senność, nudności. Często: splątanie, zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, ból głowy, drżenie, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia, potliwość, świąd. Niezbyt często: depresja, omamy, koszmary senne, amnezja, mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne, kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, duszność, zaburzenia przełykania, smoliste stolce, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka), albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu), dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej. Rzadko: uzależnienie, delirium, ataksja, drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy, nieostre widzenie, zwężenie lub rozszerzenie źrenicy. Bardzo rzadko: nadużywanie leku. Działania niepożądane dotyczące poszczególnych składników mogą być potencjalnymi objawami niepożądanymi występującymi w przypadku stosowania preparatu złożonego, nawet jeśli nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych leku. Tramadol: niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść, zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności fizycznej (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie), zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. zaburzenia postrzegania i podejmowania decyzji); rzadko: reakcje nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy), anafilaksja, zmiany apetytu, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia oddychania; ponadto zgłaszano przypadki pogorszenia astmy (nie ustalono związku przyczynowego) oraz po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy odstawienne: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkineza, drżenia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, rzadko: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i inne nietypowe objawy ze strony o.u.n.; doświadczenia po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego. Paracetamol: reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka skórna), zaburzenia hematologiczne (w tym trombocytopenia i agranulocytoza - niekoniecznie mogły mieć związek ze stosowaniem paracetamolu); w kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny, w innych badaniach nie wykazano zmian czasu protrombinowego. Bardzo rzadko odnotowywano występowanie poważnych reakcji skórnych.

Paratram - interakcje

Jednoczesne stosowanie leku jest przeciwwskazane z nieselektywnymi inhibitorami MAO, z selektywnymi inhibitorami MAO typu A i typu B (ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego). W przypadku wcześniejszego przyjmowania inhibitorów MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku z: alkoholem (alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych), karbamazepiną i innymi induktorami enzymów (ryzyko osłabienia siły i czasu działania spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w osoczu; opioidami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) (osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia). Jednoczesne stosowanie leku wymaga rozważenia w następujących przypadkach: z innymi substancjami o działaniu serotoninergicznym tj. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i tryptany (w pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego); z innymi pochodnymi opioidów (w tym preparaty przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), benzodiazepiny i barbiturany (zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania); z innymi lekami działające hamująco na o.u.n., tj. inne pochodne opioidów, barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, przeciwdepresyjne, uspokajające lęki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, talidomid i baklofen (leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności o.u.n.); z innymi lekami, będącymi inhibitorami CYP3A4, tj. ketokonazol i erytromycyna (mogą hamować metabolizm tramadolu i prawdopodobnie także metabolizm aktywnego metabolitu O-demetylowanego; kliniczne znaczenie tej interakcji jest nieznane). Ze względów medycznych, podczas jednoczesnego stosowania leku z lekami z grupy warfaryny należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku z doniesieniami o zwiększeniu INR. Równoczesne stosowanie tramadolu z lekami obniżającymi próg drgawkowy, tj. bupropion, leki przeciwdepresyjne hamujące wychwyt zwrotny serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. Metoklopramid lub domperydon może przyspieszać, a cholestyramina może opóźniać wchłanianie paracetamolu. W ograniczonej liczbie badań dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3-ondansetronu wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

Paratram - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥12 lat: zalecana dawka początkowa wynosi 2 tabl., jeśli to konieczne można przyjąć dodatkowe dawki, nie przekraczając dawki maksymalnej - 8 tabl. na dobę. Przerwa pomiędzy dawkami powinna wynosić 6 h. Leku nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min), przerwy między kolejnymi dawkami należy wydłużyć do 12 h. Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo powoli, podanie leku po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest wymagane. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów w wieku >75 lat należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami. Tabl. nie należy dzielić ani rozgryzać.

Paratram - uwagi

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących o.u.n. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią takie objawy.


Podobne leki
Antidol
Ascodan
Dafalgan Codeine - ulotka, skład, dawkowanie
Efferalgan Codeine – działanie i dawkowanie. Na co pomaga?

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!