Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Polopiryna Max Hot

Spis treści

Reklama

Polopiryna Max Hot - skład

1 saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA), 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg kofeiny. Lek zawiera sacharozę.

Reklama

Polopiryna Max Hot - działanie

Lek złożony o skojarzonym działaniu składników. Kwas acetylosalicylowy (ASA) należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania ASA polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn (hamowanie aktywności COX-1 i (lub) COX-2). Wiele danych wskazuje, że możliwy jest także ośrodkowy mechanizm działania przeciwbólowego. ASA hamuje również agregację płytek krwi. Kwas askorbowy bierze w procesach oksydacyjno-redukcyjnych zachodzących w organizmie. Jest również niezbędny do syntezy kolagenu i odnowy tkanek. Bierze udział w przemianie tyrozyny, w konwersji kwasu foliowego do folinowego, w przemianie węglowodanów, syntezie lipidów i białek, uczestniczy w metabolizmie żelaza. Poprawia oddychanie tkankowe. W okresie choroby i zdrowienia zwiększa się zapotrzebowanie na kwas askorbowy. Kofeina jest analeptykiem, pobudza ośrodek oddechowy i naczynioruchowy. Nasila działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego. Po podaniu doustnym ASA wchłania się szybko i prawie całkowicie (80-100%); kwas askorbowy wchłania się łatwo, ale w mniejszym stopniu u pacjentów z biegunką lub z chorobami przewodu pokarmowego; kofeina wchłania się szybko, osiągając Cmax w czasie 1-2 h. Stopień wiązania z białkami wynosi: 33% - ASA; 25% - kwas askorbowy; 17% - kofeina. Kwas acetylosalicylowy jest częściowo metabolizowany podczas wchłaniania. Proces ten zachodzi pod wpływem esterazy, głównie w wątrobie, ale także w surowicy krwi, erytrocytach i w mazi stawowej. Salicylany sprzęgają się głównie z glicyną do kwasu salicylurowego i z kwasem glukuronowym do glukuronianu salicylo-fenolowego i salicylo-acylowego; tylko niewielka ich część ulega hydroksylacji do kwasu gentyzynowego, kwasu 2,3-dwuhydroksybenzoesowego i 2,3,5-trójhydroksybenzoesowego. Kwas askorbowy jest metabolizowany do nieaktywnych związków wydalanych z moczem, głównie do siarczanu kwasu askorbowego i szczawianów. Kofeina metabolizowana jest w wątrobie na drodze demetylacji i utleniania, do 1-metyloksantyny, 7-metyloksantyny, kwasu 1-metylomoczowego. T0,5 kwasu acetylosalicylowego we krwi wynosi około 2-3 h, a kwasu salicylowego ok. 6 h. Ponieważ metabolizm salicylanów ulega wysyceniu, okres ich półtrwania może ulec wydłużeniu do 15-30 h po stosowaniu większych dawek. Wydalanie zachodzi z moczem głównie z postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów (tylko ok. 1% doustnej dawki ASA wydala się z moczem w postaci niezhydrolizowanej). W przeciwieństwie do innych salicylanów, niezhydrolizowany ASA nie kumuluje się we krwi po wielokrotnym podaniu. Kwas askorbowy wydalany jest z moczem. Kofeina i jej metabolity wydalane są z moczem (tylko 5-20% dawki w postaci niezmienionej). T0,5 wynosi 3-7 h.

Reklama

Polopiryna Max Hot - wskazania

Gorączka i ból związane z przeziębieniem i grypą. Bóle o lekkim i średnim nasileniu (ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, ból głowy).

Reklama

Polopiryna Max Hot - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne NLPZ objawiająca się m.in. skurczem oskrzeli, zapaleniem błony śluzowej nosa, wstrząsem. Astma oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko wystąpienia napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po podaniu ASA). Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej). Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie preparatami przeciwzakrzepowymi (np. antagoniści witaminy K, heparyna). Niedobór G-6-PD. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg/tydzień (ryzyko mielotoksyczności). Dzieci i młodzież w wieku <16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a). III trymestr ciąży. Okres karmienie piersią.

Reklama

Polopiryna Max Hot - ostrzeżenia

Leku nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego, oraz u pacjentów przyjmujących leki stosowane w dnie. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek, u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz zaburzoną czynnością wątroby (zwiększa się toksyczność salicylanów; należy kontrolować czynność wątroby), u pacjentów pobudzonych psychoruchowo i cierpiących na bezsenność. Ostrożnie stosować w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Lek należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. Zachować ostrożność podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydz., ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów predysponowanych lek może wywoływać napady dny moczanowej. Długotrwałe stosowanie leku może być szkodliwe, dlatego powinno odbywać się pod nadzorem lekarza. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartości siarczynów, lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy, że uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Polopiryna Max Hot - ciąża

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ASA u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane. ASA stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. U noworodków, których matki stosowały ASA przed porodem, obserwowano nieprawidłowe krwawienia, takie jak: wylewy podspojówkowe, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki. Obserwowano także częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały ASA na tydzień przed porodem. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Stosowanie ASA może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Polopiryna Max Hot - efekty uboczne

Kwas acetylosalicylowy. Małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, niedokrwistość z niedoboru żelaza potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych i objawami klinicznymi, hemoliza, reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych (takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy, obrzęk alergiczny, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny potwierdzony wynikami badań laboratoryjnych i objawami klinicznymi, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji oraz u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę, objawy nadwrażliwości pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 h od chwili przyjęcia leku), zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania krwotok mózgowy i wewnątrzczaszkowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażające życiu, zaburzenia widzenia, szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, odwracalna utrata słuchu, zawroty głowy, niewydolność serca, niewydolność krążeniowo-oddechowa, krwotoki, okołooperacyjne krwotoki, krwiaki, krwotoki do mięśni, obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (występuje głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu), astma oskrzelowa, krwawienie z nosa, zespół astmy aspirynowej, zapalenie śluzówki nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa. Niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy), perforacje, krwawienie dziąseł, stany zapalne przewodu pokarmowego, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów), układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd), wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica, białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwotoki z układu moczowo-płciowego, gorączka. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Kwas askorbowy. Znużenie, bezsenność, senność, uczucie palenia za mostkiem. Kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów. Kwas askorbowy może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydo-redukcyjnych (silne działanie redukcyjne). Obecność kwasu askorbowego w moczu daje fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń poziomu glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i wyniki fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania. Kofeina. Ból głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drżenie rąk, biegunka, nudności, wymioty. Kofeina może zaburzać wyniki przepływu sercowego krwi w teście z dipyramidolem. Kofeina może dawać fałszywie pozytywne wyniki testu guza chromochłonnego lub nerwiaka niedojrzałego, poprzez zwiększanie stężenia katecholamin i ich metabolitów w moczu. Może także podwyższać poziom glukozy we krwi. Kofeina może spowodować uzależnienie.

Polopiryna Max Hot - interakcje

Kwas acetylosalicylowy. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych (nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik). Interakcje wymagające zachowania szczególnej ostrożności: metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz. (nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik); leki przeciwzakrzepowe, np. antagoniści witaminy K, heparyna oraz trombolityczne np. streptokinaza i alteplaza lub inne leki hamujące agregację płytek krwi, np. tyklopidyna (nasilenie działania przeciwzakrzepowego: zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); inne NLPZ, w tym salicylany w dużych dawkach (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergistycznego działania tych leków); selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny - SSRI (zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków); leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków stosowanych w dnie - konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe); digoksyna (zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki); leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie działanie leków przeciwcukrzycowych); leki moczopędne (stosowane z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach - osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie, kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu); glikokortykosteroidy podawane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitory ACE (z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach - zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowe); kwas walproinowy (kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza, kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków); alkohol (zwiększenie ryzyka  działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia, alkohol zmniejsza poziom kwasu askorbowego - w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu); acetazolamid kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym toksyczność acetazolamidu); ibuprofen (jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i ibuprofenu nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych, ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego, sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego). Omeprazol nie wpływa na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. Kofeina. Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają metabolizm i (lub) wydalanie kofeiny. Barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny. Kofeina może nasilać działanie innych analeptyków i ergotaminy. Agoniści receptorów adrenergicznych, stosowane jednocześnie z kofeiną mogą powodować dodatkową stymulację OUN i inne działanie toksyczne. Meksyletyna może zmniejszać eliminację kofeiny i nasilać jej działania niepożądane. Ze względu na działanie sympatykomimetyczne, duże dawki kofeiny mogą nasilać działania niepożądane inhibitorów MAO. Kofeina może przeciwdziałać efektom sedatywnym leków przeciwhistaminowych i benzodiazepin. Kofeina może działać synergistyczne z sympatykomimetykami i innymi lekami o działaniu inotropowo dodatnim w odniesieniu do wywoływania tachykardii. Kofeina może zmniejszać wydalanie teofiliny i innych metyloksantyn. Kofeina zwiększa zależność od substancji efedryno-podobnych. Działanie terapeutyczne β-adrenolityków i działanie kofeiny mogą być wzajemnie znoszone. Jednoczesne stosowanie z kofeiną może prowadzić do zwiększonego wydalania litu z moczem i obniżenia jego działania terapeutycznego. Duże dawki kofeiny mogą zmniejszać absorpcję wapnia. Metabolizm kofeiny w wątrobie jest spowalniany przez jednoczesne stosowanie cymetydyny, chinolonu, erytromycyny, natomiast przyspieszany przez palenie tytoniu lub podanie leków przeciwdrgawkowych typu pochodnych hydantoiny pozostawiając działanie zależne od receptorów beta bez zrównoważenia i zwiększają ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz tachykardii. Kwas askorbowy. Kwas askorbowy obniża pH moczu, co może wpływać na wydalanie innych leków, np. meksyletyny. 1 g kwasu askorbowego dziennie może zwiększać dostępność biologiczną doustnych środków antykoncepcyjnych. Kortykosteroidy mogą zwiększać utlenianie kwasu askorbowego. Tetracykliny mogą zwiększać wydalanie kwasu askorbowego z moczem. Istnieją doniesienia, że kwas askorbowy w dawkach większych niż 10 g na dobę może zmniejszać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych poprzez zmniejszanie ich wchłaniania. Jednoczesne stosowanie kwasu askorbowego z deferoksaminą może nasilać działanie toksyczne żelaza, głównie na serce i szczególnie u osób w podeszłym wieku. Przewlekłe stosowanie dużych dawek kwasu askorbowego może zaburzać oddziaływanie pomiędzy disulfiramem i alkoholem.

Polopiryna Max Hot - dawkowanie

Doustnie. Dorośli oraz młodzież w wieku ≥16 lat: 1 saszetka co 6-8 h. Nie stosować u pacjentów <16 lat. Nie przekraczać dawki 4 g ASA/dobę (8 sasz./dobę). Sposób podania. Lek zaleca się stosować po posiłku. Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody, wymieszać i wypić

Polopiryna Max Hot - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Kwas acetylosalicylowy może zmieniać wartości następujących parametrów w badaniach analitycznych: krew - zwiększona aktywność AlAT lub AspAT, fosfatazy alkalicznej, zwiększone stężenie jonów amonowych, bilirubiny, cholesterolu, kinazy kreatynowej, digoksyny, wolnej tyroksyny, dehydrogenazy, globuliny wiążącej tyroksynę, trójglicerydów, kwasu moczowego i kwasu walproinowego, zwiększone stężenie glukozy (zakłócenie odczytu testu), paracetamolu, białka całkowitego, zmniejszenie stężenia wolnej tyroksyny, glukozy, fenytoiny, TSH, TSH-RH, trójglicerydów, trójjodotyroniny, kwasu moczowego i klirensu kreatyniny, zmniejszona aktywność AlAT, albumin, fosfatazy alkalicznej, cholesterolu, kinazy kreatynowej, oraz dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i białka całkowitego; mocz - zmniejszenie stężenia estriolu, kwasu 5-hydroksyindolooctowego, kwasu 4-hydroksy-3-metoksymigdałowego, estrogenów całkowitych oraz glukozy. Kwas askorbowy może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych opartych na reakcjach oksydo-redukcyjnych (silne działanie redukcyjne). Obecność kwasu askorbowego w moczu daje fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń poziomu glukozy z zastosowaniem siarczanu miedzi i wyniki fałszywie ujemne z zastosowaniem metody utleniania. Kofeina może zaburzać wyniki przepływu sercowego krwi w teście z dipyramidolem. Kofeina może dawać fałszywie pozytywne wyniki testu guza chromochłonnego lub nerwiaka niedojrzałego, poprzez zwiększanie stężenia katecholamin i ich metabolitów w moczu. Może także podwyższać poziom glukozy we krwi.


Podobne leki
Alka-Prim
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!