ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Polprost

Spis treści

Reklama

Polprost - skład

1 ml kropli zawiera 50 µg latanoprostu; krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Polprost - działanie

Analog prostaglandyny F2, selektywny prostanoidowy agonista receptora FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania leku, maksymalne działanie występuje po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Po podaniu do worka spojówkowego latanoprost, który jest nieczynnym estrem izopropylowym (prolekiem) wchłania się przez rogówkę, ulegając w całości hydrolizie do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieczynne metabolity wydalane są głównie z moczem. Dzieci. Ekspozycja ogólnoustrojowa na kwas latanoprostowy u dzieci w wieku od 3 do <12 lat jest około 2-krotnie większa niż u dorosłych, a u dzieci w wieku >3 lat - 6-krotnie większa; jednak margines bezpieczeństwa dla ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest zachowany.

Reklama

Polprost - wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem śródgałkowym. Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem śródgałkowym i jaskrą.

Reklama

Polprost - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Polprost - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu w przewlekłej jaskrze zamkniętego kąta, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrze barwnikowej (ograniczone doświadczenie kliniczne), w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka oraz podczas ostrych napadów jaskry z zamkniętym kątem (brak doświadczenia klinicznego). Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy - ograniczone dane. Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie. Należy unikać stosowania u pacjentów z czynnym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub też u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki (takimi jak retinopatia cukrzycowa i niedrożność żył siatkówki). Stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową (ryzyko zaostrzenia objawów astmy i duszności). W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać; należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Obserwowano zmiany zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii (zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem). Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs i włosów meszkowych powieki leczonego oka i jego okolicy (zmiany te ustępują w trakcie dalszego leczenia). Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą - należy uważnie monitorować pacjentów z zespołem suchego oka lub z chorobami przebiegającymi z upośledzeniem czynności rogówki, jeżeli lek jest stosowany często lub długotrwale. Ponieważ soczewki kontaktowe mogą wchłaniać chlorek benzalkoniowy, przed wkropleniem leku należy je zdjąć; można je ponownie założyć po 15 min. Dzieci i młodzież. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku <1 roku są bardzo ograniczone (4 pacjentów). Nie są dostępne dane dotyczące stosowania u wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat, głównie z pierwotną jaskrą wrodzoną, leczeniem pierwszego rzutu jest zabieg chirurgiczny (np. trabekulotomia lub goniotomia). Nie ustalono bezpieczeństwa długotrwałego stosowania latanoprostu u dzieci.

Reklama

Polprost - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Polprost - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u pacjentów z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; u pacjentów o jednorodnie niebieskich oczach zmian tych nie obserwowano, a u pacjentów o jednorodnie szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano rzadko; początek zmian występuje przeważnie w ciągu pierwszych 8 mies. leczenia, rzadko w 2. lub 3. roku leczenia, natomiast nie stwierdzono ich w 4. roku leczenia, szybkość progresji pigmentacji tęczówki zmniejsza się wraz z upływem czasu i stabilizuje w okresie 5 lat; po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki; zmianie koloru tęczówki nie towarzyszą inne objawy lub zmiany patologiczne; zmiana zabarwienia tęczówki może być trwała), łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie gałki ocznej (pieczenie, świąd, kłucie lub uczucie obecności ciała obcego w oku), zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości; znacząca większość przypadków dotyczy Japończyków). Często: przemijające punktowate ubytki nabłonka (w większości przypadków bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często: obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, wysypka skórna. Rzadko: zapalenie tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka (większość przypadków dotyczy pacjentów z współwystępującymi czynnikami predysponującymi), obrzęk plamki, objawowy obrzęk i nadżerki rogówki, obrzęk okolicy okołooczodołowej, zmiany kierunku wyrastania rzęs niekiedy powodujące podrażnienie oka, występowanie podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis), światłowstręt, astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, duszność, miejscowe reakcje skórne powiek, ściemnienie skóry powiek. Bardzo rzadko: zmiany w okolicy okołooczodołowej i zmiany powiek, prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej, nasilenie objawów choroby u pacjentów z dławicą piersiową, ból w klatce piersiowej. U niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką bardzo rzadko notowano przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany. Częstość nieznana: opryszczkowe zapalenie rogówki, torbiel tęczówki, ból i zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni, ból stawów. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym większość przypadków dotyczyła pacjentów japońskiego pochodzenia. Dzieci i młodzież. Profil bezpieczeństwa leku u dzieci i młodzieży był podobny do obserwowanego u dorosłych; w populacji pediatrycznej częściej niż u dorosłych występowały zapalenie nosa i gardła oraz gorączka.

Polprost - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Polprost - dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Dzieci i młodzież: lek można stosować w takiej samej dawce, jak u dorosłych. Sposób podania. Przed zakropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe; można je założyć ponownie po 15 min. Natychmiast po zakropleniu każdej kropli zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez 1 min, aby ograniczyć wchłanianie leku do krwiobiegu. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Polprost - uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!