ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Primadex

Spis treści

Reklama

Primadex - skład

1 ml zawiera: 1 mg deksametazonu, 3500 j.m. siarczanu neomycyny oraz 6000 j.m. siarczanu polimyksyny B. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Primadex - działanie

Preparat oftalmologiczny - połączenie antybiotyków z glikokortykosteroidem. Kortykosteroidy wywierają swoje działanie przeciwzapalne poprzez hamowanie wydzielania naczyniowych, nabłonkowych białek adhezyjnych, hamowanie aktywności cyklooksygenazy I i II oraz zmniejszenie ekspresji cytokin. Zmniejszają uwalnianie mediatorów prozapalnych oraz hamują przyleganie krążących leukocytów do nabłonka naczyniowego, co zapobiega tym samym ich atakowi na tkanki oka objęte stanem zapalnym. Deksametazon jest jednym z najsilniej działających leków przeciwzapalnych oraz wykazuje ograniczoną, w porównaniu z innymi steroidami, aktywność mineralokortykoidową. Skojarzenie siarczanu neomycyny i siarczanu polimyksyny B zawarte w kroplach wykazuje aktywność wobec większości bakterii chorobotwórczych, najczęściej powodujących zakażenia oka, takich jak wymienione poniżej. Bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Skojarzenie siarczanu neomycyny i siarczanu polimyksyny B wykazuje synergistyczną aktywność in vitro wobec niektórych szczepów Enetrococcus, w tym wobec Enterococcus faecalis. Lek może nie wykazywać wystarczającego działania przeciwbakteryjnego wobec paciorkowców, w tym wobec Streptococcus pneumoniae. Maksymalne stężenie deksametazonu w cieczy wodnistej występuje po upływie 2 h od zakroplenia; stężenie deksametazonu po uzyskaniu wartości maksymalnych stopniowo zmniejsza się, a T0,5 leku wynosi 3 h. Wchłanianie neomycyny oraz polimyksyny B po podaniu miejscowym jest niewielkie.

Reklama

Primadex - wskazania

Leczenie chorób oczu ze współistniejącym odczynem zapalnym, odpowiadających na stosowanie steroidów, w przypadkach, w których wskazane jest stosowanie kortykosteroidów i jednocześnie podejrzewa się lub istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zakażenia bakteryjnego oka (np. w chorobach zapalnych spojówek powiekowych i gałkowych, rogówki, przedniego odcinka gałki ocznej, przewlekłym zapaleniu błony naczyniowej przedniego odcinka oka oraz uszkodzeniach rogówki wywołanych oparzeniami np. chemicznymi, radiacyjnymi, cieplnymi lub wbiciem ciał obcych).

Reklama

Primadex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenie rogówki wirusem Herpes simplex (drzewkowate zapalenie rogówki), ospy krowiej, ospy wietrznej i inne choroby wirusowe rogówki i spojówki. Zakażenie gruźlicze oka wywołane m.in. przez pałeczki kwasooporne, takie jak: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae lub Mycobacterium avium. Choroby oka wywołane przez grzyby. Nieleczone ropne zakażenie oka.

Reklama

Primadex - ostrzeżenia

Długotrwałe lub zbyt częste stosowanie preparatu może wywołać nadciśnienie oczne i (lub) jaskrę, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, zaburzenia ostrości wzroku i pola widzenia oraz utworzenia tylnej zaćmy podtorebkowej. U pacjentów z jaskrą należy ograniczyć czas leczenia do 2 tyg. (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków) oraz rutynowo kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe. U szczególnie wrażliwych pacjentów ciśnienie wewnątrzgałkowe może ulec zwiększeniu nawet po krótkotrwałym stosowaniu. Długotrwałe stosowanie leku może wywołać wtórne zakażenia, w tym grzybicze zakażenie rogówki (możliwość zakażenia grzybiczego należy zawsze brać pod uwagę w przypadku uporczywego owrzodzenia rogówki, które wystąpiło po leczeniu steroidami), przy czym podczas stosowania kortykosteroidów mogą być maskowane lub ulegać zaostrzeniu ostre ropne zakażenia. U pacjentów z chorobami prowadzącymi do ścieńczenia rogówki lub twardówki obserwowano występowanie perforacji podczas miejscowego stosowania kortykosteroidów. Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu, mogą opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki. W przypadku wystąpienia nadwrażliwość na lek (świąd powiek, obrzęk i zaczerwienieniem spojówek) leczenie należy przerwać. Ogólnoustrojowe wchłanianie deksametazonu w wyniku intensywnego lub długotrwałego podawania do oczu może spowodować wystąpienie zespołu Cushinga i (lub) zahamowanie czynności nadnerczy u predysponowanych pacjentów, w tym u dzieci oraz pacjentów leczonych inhibitorami CYP3A4 (w tym rytonawirem i kobicystatem). W takich przypadkach należy stopniowo zakończyć leczenie. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy ustalić możliwe przyczyny, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR). Lek zawiera 0,044 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml zawiesiny. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Pacjenci nie powinni stosować soczewek kontaktowych, jeśli występuje zakażenie oczu.

Reklama

Primadex - ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Podczas miejscowego stosowania leku do worka spojówkowego, ogólnoustrojowe narażenie na jego składniki czynne jest małe i ryzyko związane z tym narażeniem również uznaje się za małe, należy jednak uwzględnić je przepisując lek karmiącym piersią; należy rozważyć decyzję o czasowym zaprzestaniu karmienia piersią.

Reklama

Primadex - efekty uboczne

Często: dyskomfort w oku (przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu). Niezbyt często: alergiczne reakcje nadwrażliwości, świąd oka, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, przekrwienie oka, punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie, nasilone łzawienie, obrzęk i świąd powiek. Częstość nieznana: zespół Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, jaskra z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, ubytki pola widzenia, powstanie tylnej zaćmy podtorebkowej, nieostre widzenie.

Primadex - interakcje

Inhibitory CYP3A4 (w tym rytonawir i kobicystat) mogą zmniejszać klirens deksametazonu, co może spowodować nasilenie działania i zahamowanie czynności nadnerczy/wystąpienie zespołu Cushinga. Należy unikać takiego połączenia, chyba że korzyści z leczenia przewyższają zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych glikokortykosteroidów. W takim przypadku należy obserwować, czy u pacjenta nie występują ogólnoustrojowe działania niepożądane glikokortykosteroidów.

Primadex - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz młodzież. W chorobach o łagodnym przebiegu: 1-2 krople do worka spojówkowego chorgo oka (oczu) maksymalnie do 6 razy na dobę; częstość podawania leku zmniejsza się w miarę uzyskiwania poprawy klinicznej. Nie należy przedwczesnie przerwywać leczenia. W ciężkich przypadkach: 1-2 krople co 1 h; stopniowo lek stosuje się w coraz mniejszej dawce, a po ustąpieniu objawów zapalenia przerywa się jego stosowanie. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci - nie stosować. Sposób podania. Przed użyciem butelkę należy dobrze wstrząsnąć. Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego po wkropleniu leku. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 10-15 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki zakraplacza i zawiesiny zawartej w butelce należy zachować ostrożność, by nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

Primadex - uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Dexamytrex
Dicortineff
Maxitrol
Oxycort A

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!