Relestat

Spis treści

Relestat - Skład

1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku epinastyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Relestat - Działanie

Lek przeciwhistaminowy, antagonista receptorów histaminowych H<sub>1</sub> i H<sub>2</sub>. Wykazuje słabe powinowactwo do receptora cholinergicznego i dopaminergicznego. Nie przenika przez barierę krew-mózg, dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego. Epinastyna wywiera u zwierząt modulujący wpływ na kumulację komórek zapalnych oraz działa stabilizująco na mastocyty. U ludzi łagodzi objawy oczne związane z antygenem. Lek podany do worka spojówkowego osiąga stężenie maksymalne w osoczu po około 2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 64%. Epinastyna jest w niewielkim stopniu metabolizowana (poniżej 10%) i wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T<sub>0,5</sub> w fazie eliminacji wynosi 8 h.

Reklama

Relestat - Wskazania

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Relestat - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Relestat - Ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do podawania do oka i nie może być podawany doustnie lub w postaci wstrzyknięć. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący) - rzadko obserwowano przypadki spowodowanej przez niego punktowej keratopatii i (lub) toksycznej wrzodziejącej keratopatii. Preparat nie powinien być wkraplany gdy są założone soczewki kontaktowe. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe oraz może zmienić ich barwę - pacjenci powinni być poinformowani, że należy odczekać 10-15 min po wkropleniu leku przed założeniem soczewek kontaktowych.

Relestat - Ciąża

Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Relestat - Efekty uboczne

Często: uczucie pieczenia/podrażnienie oka. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie spojówek/oka, wydzielina oczna, suchość oka, świąd oka, zaburzenia widzenia, astma, podrażnienie nosa, nieżyt nosa, zaburzenia w odczuwaniu smaku. Po wprowadzeniu leku do obrotu (niezbyt często): reakcja nadwrażliwości, w tym objawy lub oznaki uczulenia oczu i nadwrażliwości oczu, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna i zaczerwienienie; nasilone łzawienie, ból oka, obrzęk oka, obrzęk powiek. Oczekuje się, że spodziewana czestość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u pacjentów w wieku 12 lat oraz starszych jest taka jak u pacjentów dorosłych. Dane dotyczące częstości, rodzaju i nasilenia działań niepożądanych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat są ograniczone. Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu kropli do oczu zawierających fosforany: w bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki zgłaszano przypadki zwapnienia rogówki w trakcie leczenia.

Relestat - Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie przewiduje się żadnych interakcji z innymi lekami u ludzi, ponieważ po podaniu epinastyny do oka ogólnoustrojowe stężenia są bardzo małe. Ponadto epinastyna jest wydalana u ludzi głównie w postaci nie zmienionej, co wskazuje na słaby metabolizm.

Relestat - Dawkowanie

Dorośli i młodzież ≥12 lat: 1 kropla do każdego worka spojówkowego 2 razy na dobę w okresie występowania objawów. Brak doświadczeń ze stosowaniem preparatu dłużej niż przez 8 tyg. <u>Szczegolne grupy pacjentów</u>. Nie uważa się aby było konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat nie zostało ustalone (nie ma dostępnych danych). Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. <u>Sposób podania</u>. W przypadku stosowania kilku leków okulistycznych należy zachować odstęp między aplikacjami wynoszący co najmniej 10 min.

Relestat - Uwagi

W oparciu o profil farmakodynamiczy zgłoszonych objawów niepożądanych oraz specyficznych badań psychometrycznych lek nie ma żadnego lub ma pomijalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Jeśli zdarzy się przemijające niewyraźne widzenie po zakropleniu leku, pacjent powinien poczekać, aby widzenie powróciło do normy, zanim zacznie prowadzić pojazdy mechaniczne lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.

Pharmindex