Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Repatha

Spis treści

Reklama

Repatha - skład

1 ampułko-strzykawka zawiera 140 mg ewolokumabu w 1 ml roztworu. 1 wstrzykiwacz zawiera 140 mg ewolokumabu w 1 ml roztworu.

Reklama

Repatha - działanie

Lek modyfikujący stężenie lipidów. Ewolokumab wiąże się wybiórczo z PCSK9. W ten sposób uniemożliwia wiązanie krążącej PCSK9 z receptorem dla lipoprotein o niskiej gęstości (LDLR) na powierzchni hepatocytów, zapobiegając rozkładowi LDLR przy udziale PCSK9. Zwiększenie gęstości występowania receptorów LDL wiąże się ze zmniejszeniem stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy krwi. Lek powoduje zmniejszenie aktywności niezwiązanej PCSK9, zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, cholesterolu całkowitego (TC), ApoB, cholesterolu nie-HDL, stosunku stężenia cholesterolu całkowitego i stężenia cholesterolu HDL-C (TC/HDL-C), stosunku ApoB/ApoA1, stężenia cholesterolu VLDL, TG i Lp(a) oraz zwiększenie stężeń cholesterolu HDL i ApoA1 u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią. Po jednorazowym podaniu leku zdrowym, dorosłym osobom we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 140 mg lub 420 mg medianę szczytowych wartości stężeń w surowicy krwi osiągano w ciągu 3 do 4 dni. 3 dawki 140 mg podawane we wstrzyknięciach podskórnych były biorównoważne z pojedynczą dawką podskórną w wysokości 420 mg. Biodostępność całkowita po podaniu podskórnym wyniosła 72% na podstawie modeli farmakokinetycznych. Ewolokumab składa się wyłącznie z aminokwasów i węglowodanów, tak jak naturalna immunoglobulina, zatem mało prawdopodobna jest jego eliminacja w mechanizmie metabolizmu wątrobowego. Można oczekiwać, że lek będzie metabolizowany i wydalany tak, jak immunoglobuliny, czyli rozkładany do niewielkich cząsteczek peptydów i aminokwasów. Wg danych szacunkowych efektywny T0,5 ewolokumabu wynosi 11-17 dni.

Reklama

Repatha - wskazania

Hipercholesterolemia i dyslipidemia mieszana. U pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (rodzinną heterozygotyczną i nierodzinną) lub mieszaną dyslipidemią jako uzupełnienie diety: w skojarzeniu ze statyną lub statyną i innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, u których nie jest możliwe osiągnięcie docelowego stężenia cholesterolu LDL przy zastosowaniu statyny w najwyższej tolerowanej dawce; albo w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów nietolerujących statyn, lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Postać homozygotyczna rodzinnej hipercholesterolemii. W skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u dorosłych i młodzieży w wieku co najmniej 12 lat z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Rozpoznana miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego. Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych z rozpoznaną miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych) w celu zmniejszenia ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, jako uzupełnienie skorygowania innych czynników ryzyka: w skojarzeniu z maksymalną tolerowaną dawką statyny lub bez innych terapii zmniejszających stężenie lipidów lub samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami zmniejszającymi stężenie lipidów u pacjentów z nietolerancją statyn, lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.

Reklama

Repatha - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Repatha - ostrzeżenia

Lek powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) - ograniczone doświadczenie. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano, że zmniejszenie całkowitej ekspozycji na ewolokumab może prowadzić do zmniejszenia efektu redukcji stężenia cholesterolu LDL - może być uzasadniona uważna obserwacja tych pacjentów. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (C w skali Childa-Pugha) - brak badań. Osłonka na igłę w ampułko-strzykawce oraz we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym wykonana jest z suchej naturalnej gumy (pochodnej lateksu) i może powodować wystąpienie ciężkich reakcji alergicznych. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej dawce, co oznacza, że zasadniczo jest "wolny od sodu".

Reklama

Repatha - ciąża

Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że kobieta wymaga leczenia ewolokumabem ze względu na stan kliniczny. Nie wiadomo, czy ewolokumab przenika do mleka kobiecego, nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków lub niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy zrezygnować ze stosowania leku po rozważeniu korzyści dla dziecka związanych z karmieniem piersią i korzyści dla matki wynikających z leczenia. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu na punkty końcowe dotyczące płodności na podstawie AUC, gdy ekspozycja była dużo większa w porównaniu z ekspozycją pacjentów otrzymujących ewolokumab w dawce 420 mg raz w miesiącu.

Reklama

Repatha - efekty uboczne

Często: grypa zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, infekcje górnych dróg oddechowych, nadwrażliwość, wysypka, ból głowy, nudności, ból pleców, bóle stawów, ból mięśniowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. rumień, ból, zasinienie, krwotok, opuchlizna). Niezbyt często: pokrzywka, objawy grypopodobne. Nie wykazano różnic w ocenie bezpieczeństwa u młodzieży (≥12 do <18 lat) i dorosłych pacjentów z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży z pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią. U pacjentów w podeszłym wieku ≥65 lat nie obserwowano zasadniczych różnic w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności w porównaniu z młodszymi pacjentami. W badaniach klinicznych u chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, dodatnie wyniki testów na obecność przeciwciał wiążących uzyskano u 0,3% pacjentów. U pacjentów, u których stwierdzono przeciwciała wiążące w surowicy krwi, wykonano dodatkowo testy na obecność przeciwciał neutralizujących, ale nie wykazano ich u żadnego pacjenta. Obecność przeciwciał wiążących skierowanych przeciwko ewolokumabowi nie miała wpływu na profil farmakokinetyczny, odpowiedź kliniczną ani bezpieczeństwo leku.

Repatha - interakcje

U pacjentów, którym podawano jednocześnie statyny, obserwowano zwiększenie wartości klirensu ewolokumabu o ok. 20%. Do zwiększenia wartości klirensu częściowo przyczyniają się statyny powodujące zwiększenie stężenia konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9, co jednak nie wpływa w sposób niekorzystny na farmakodynamiczne działanie ewolokumabu na lipidy. Nie jest konieczna modyfikacja dawki statyny podczas stosowania w skojarzeniu z preparatem. Nie badano interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych pomiędzy ewolokumabem i lekami zmniejszającymi stężenie lipidów, innymi niż statyny i ezetymib.

Repatha - dawkowanie

Podskórnie. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykluczyć wtórne przyczyny hiperlipidemii lub mieszanej dyslipidemii (np. zespół nerczycowy, niedoczynność tarczycy). Hipercholesterolemia pierwotna i dyslipidemia mieszana u dorosłych. Zalecana dawka to 140 mg raz na 2 tyg. lub 420 mg raz w mies. (obydwie dawki są klinicznie równoważne). Homozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej u dorosłych i młodzieży w wieku co najmniej 12 lat. Zalecana dawka początkowa to 420 mg raz w mies. Po 12 tyg. leczenia, częstość dawkowania może być stopniowo zwiększana do 420 mg raz na 2 tyg., jeśli nie została uzyskana odpowiedź istotna klinicznie. U pacjentów, u których wykonywana jest afereza, można rozpocząć leczenie dawką 420 mg podawaną raz na 2 tyg. w taki sposób, aby schemat dawkowania dopasować do harmonogramu zabiegów aferezy. Rozpoznana miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego u dorosłych. Zalecana dawka to 140 mg raz na 2 tyg. lub 420 mg raz w miesiącu; obydwie dawki są klinicznie równoważne. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano, że zmniejszenie całkowitej ekspozycji na ewolokumab może prowadzić do zmniejszenia efektu redukcji stężenia cholesterolu LDL - może być uzasadniona uważna obserwacja tych pacjentów. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (C w skali Childa-Pugha) - brak badań. U pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 18 lat w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii i mieszanej dyslipidemii. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat w leczeniu homozygotycznej postaci rodzinnej hipercholesterolemii. Sposób podania. Lek należy wstrzyknąć podskórnie w powłoki jamy brzusznej, w udo lub górną część ramienia. Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać sekwencyjnie. Nie należy wykonywać wstrzyknięć w miejscach, w których skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona lub stwardniała. Preparatu nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo. Dawkę 420 mg należy podawać raz w miesiącu lub raz na 2 tyg., wstrzykując lek kolejno z 3 ampułko-strzykawek w ciągu 30 min. Każda ampułko-strzykawka przeznaczona jest wyłącznie do jednorazowego wykorzystania. Dawkę 140 mg należy podać za pomocą 1 ampułko-strzykawki lub 1 wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego. Dawkę 420 mg należy podawać wstrzykując lek kolejno z 3 ampułko-strzykawek lub z 3 wstrzykiwaczy w ciągu 30 min. Lek jest przeznaczony do samodzielnego wstrzykiwania przez pacjenta po odpowiednim przeszkoleniu. Lek może być również podawany przez osobę odpowiednio przeszkoloną w zakresie techniki wstrzykiwania.

Repatha - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Ezetrol
Omacor
Ezehron

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!