Znajdź lek

Rozaprost

Działanie

Analog prostaglandyny F, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania leku, maksymalne działanie występuje po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek dobrze wchłania się poprzez rogówkę i jest w całości hydrolizowany podczas przenikania przez nią. Maksymalne stężenie w cieczy wodnistej po upływie ok. 2 h od podania miejscowego. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieczynne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Wskazania

Jaskra otwartego kąta oraz nadciśnienie wewnątrzgałkowe. Wskazaniem do stosowania leku u dzieci i młodzieży jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe oraz jaskra wieku dziecięcego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki; w przypadku wystąpienia tego objawu leczenie można kontynuować. Pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku w jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrze barwnikowej oraz w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka. Dane z badań dotyczących stosowania preparatu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność stosując lek u tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki, u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki w szczególności związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Obecnie brak doświadczenia w zakresie stosowania leku u pacjentów z ciężką lub chwiejną astmą - należy zatem zachować ostrożność w leczeniu tych pacjentów. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii. Dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia preparatem. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania latanoprostu u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może jednak powodować keratopatię, toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki lub podrażnienie oka i zmieniać kolor soczewek kontaktowych. U pacjentów z zespołem suchego oka i u pacjentów ze zmianami dotyczącymi rogówki częste lub długotrwałe stosowanie preparatu wymaga ścisłego monitorowania. Ze względu na fakt, że chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez soczewki kontaktowe, przed podaniem preparatu należy je zdjąć; można je nałożyć ponownie po upływie 15 min od podania kropli.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia.

Działania niepożądane

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym), przekrwienie spojówek o nasileniu małym lub umiarkowanym, podrażnienie oka (w tym uczucie obecności ciała obcego w oku), zmiany rzęs i włosów mieszkowych (wydłużenie, pogrubienie, zwiększona pigmentacja i ilość) - objawy te obserwowano przede wszystkim u Japończyków. Często: przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (najczęściej bez objawów), zapalenie brzegów powiek, ból oczu, światłowstręt. Niezbyt często: obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, wysypka skórna. Rzadko: zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (najczęściej u pacjentów z czynnikami ryzyka tych chorób), obrzęk plamki, objawowe zmiany typu obrzęku lub nadżerek rogówki, obrzęk okołooczodołowy, ciemnienie skóry powiek, zmiany kierunku wyrastania rzęs (niekiedy prowadzące do podrażnienia oka), pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych, astma, zaostrzenie astmy, duszność. Bardzo rzadko: zmiany w okolicy okołooczodołowej i zmiany powiek prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej, niestabilna dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej. Częstość nieznana: opryszczkowe zapalenie rogówki, bóle głowy, zawroty głowy, torbiel tęczówki, kołatanie serca, bóle mięśniowe, bóle stawowe. W trakcie leczenia preparatem obserwowano obrzęk plamki. Objaw ten występował głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i zamknięciem światła naczyń siatkówki). Nie można wykluczyć związku pomiędzy występowaniem niewyjaśnionego obrzęku plamki i stosowaniem preparatu. U niektórych pacjentów ze znacząco zniszczonymi rogówkami zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany. W dwóch krótkich badaniach klinicznych (≤12 tyg) u dzieci i młodzieży, profil bezpieczeństwa był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Profile bezpieczeństwa stosowania leku przez krótki okres w różnych populacjach dzieci i młodzieży także były zbliżone. Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży w porównaniu z populacją osób dorosłych to: zapalenie nosogardzieli oraz gorączka.

Interakcje

Brak jednoznacznych danych odnośnie interakcji z innymi lekami. W trakcie jednoczesnego podania do oka dwóch analogów prostaglandyn raportowano paradoksalne przypadki zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dlatego nie należy stosować jednocześnie dwóch lub więcej analogów prostaglandyn.

Dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Najlepsze działanie uzyskuje się podając lek wieczorem. Nie należy podawać leku częściej niż raz na dobę, ponieważ częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. W celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli. Przed podaniem kropli do oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki mogą być założone po upływie 15 min. Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać z zachowaniem co najmniej 5 min odstępu. Dzieci i młodzież: lek może być podawany dzieciom i młodzieży wg tego samego schematu dawkowania co u dorosłych. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków urodzonych przedwcześnie (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). Dane na temat stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia. Do czasu ustąpienia tego objawu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex