Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Tobrosopt

Spis treści

Reklama

Tobrosopt - skład

1 ml zawiera 3 mg tobramycyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i kwas borowy.

Reklama

Tobrosopt - działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu do stosowania miejscowego, o silnym i i szybkim działaniu bakteriobójczym. Hamuje syntezę łańcuchów polipeptydowych na rybosomach bakterii. Drobnoustroje wrażliwe: bakterie Gram-dodatnie tlenowe - Corynebacterium, Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę), Staphylococcus spp. koagulazo-ujemne (wrażliwe na metycylinę); bakterie Gram-ujemne tlenowe -  Acinetobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Moraxella spp., Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa. Drobnoustroje oporne Gram-dodatnie tlenowe: Staphylococcus spp. (oporne na metycylinę - w niektórych krajach europejskich częstość występowania oporności na metycylinę może wynosić do 50% w odniesieniu do wszystkich bakterii z rodzaju Staphylococcus), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. Najczęstszy mechanizm nabytej oporności na aminoglikozydy stanowi inaktywacja antybiotyku przez plazmid i enzymy modyfikujące kodowane przez transpozony. Wchłanianie ogólnoustrojowe tobramycyny w postaci kropli do oczu po podaniu miejscowym jest niskie. Największe stężenie, które można było zmierzyć, wynosiło 0,25 μg/ml. Jest ono 8 razy mniejsze od stężenia 2 μg/ml, o którym wiadomo, że jest stężeniem progowym, od którego istnieje ryzyko działania nefrotoksycznego. Tobramycyna jest szybko i w znacznym stopniu wydalana przez nerki w wyniku filtracji kłębuszkowej, głównie w postaci niezmienionej. T0,5 leku w osoczu krwi wynosi około 2 h. Lek w małym stopniu wiąże się z białkami osocza - poniżej 10%.

Reklama

Tobrosopt - wskazania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i przydatków oka, wywołanych szczepami bakterii wrażliwych na tobramycynę, w szczególności szczepami opornymi na większość innych antybiotyków, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa, u dorosłych. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków należy przeprowadzić odpowiednie badanie wrażliwości drobnoustrojów na tobramycynę.

Reklama

Tobrosopt - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancją czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat oraz u kobiet w ciąży.

Reklama

Tobrosopt - ostrzeżenia

Preparat nie jest przeznaczony do wstrzykiwania do oka. Długotrwałe miejscowe stosowanie tobramycyny może powodować nadmierny rozwój mikroorganizmów opornych, w tym grzybów. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu, jeśli skuteczność nie będzie zadowalająca, zaleca się wykonanie posiewu. W przypadku stwierdzenia nadkażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie. U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe stosowane miejscowo. Objawy nadwrażliwości mogą mieć różne nasilenie: od reakcji miejscowych do reakcji uogólnionych, takich jak rumień, świąd, pokrzywka, wysypka skórna, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna lub reakcja pęcherzowa. Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości w trakcie stosowania leku, należy przerwać jego stosowanie. Konieczna może być natychmiastowa pomoc lekarska. Może również występować krzyżowa nadwrażliwość na inne aminoglikozydy. Należy wziąć pod uwagę, że pacjenci, u których występuje nadwrażliwość na tobramycynę mogą również wykazywać nadwrażliwość na inne miejscowo i (lub) ogólnie działające aminoglikozydy. U pacjentów poddanych ogólnemu leczeniu aminoglikozydami obserwowano występowanie ciężkich działań niepożądanych obejmujących neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu z ogólnoustrojowymi aminoglikozydami. Należy zachować ostrożność przepisując krople do oczu pacjentom ze znanymi lub podejrzewanymi zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, takimi jak miastenia lub choroba Parkinsona. Aminoglikozydy mogą nasilać osłabienie mięśni ze względu na ich potencjalny wpływ na funkcje nerwowo-mięśniowe. Preparat zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml roztworu. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Podczas leczenia zakażenia oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych. Należy pouczyć pacjentów, którym wolno nosić soczewki kontaktowe, aby usunęli je przed zakropleniem i odczekali co najmniej 15 min. przed ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki; należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Preparat zawiera 13 mg kwasu borowego (2,27 mg boru) w każdym ml roztworu. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat, ze względu na zawartość boru, który może powodować zaburzenia płodności. Kobiety w ciąży powinny przed zastosowaniem tego leku skonsultować się z lekarzem, gdyż zawartość boru może być szkodliwa dla dziecka.

Reklama

Tobrosopt - ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące miejscowego stosowania do oka tobramycyny u kobiet w okresie ciąży. Po podaniu dożylnym kobietom ciężarnym tobramycyna przenika przez łożysko i do płodu. Nie oczekuje się działania ototoksycznego po narażeniu na tobramycynę w okresie życia płodowego. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Działania te obserwowano gdy narażenie było większe, niż maksymalne narażenie występujące u ludzi po miejscowym podaniu leku do oka. Tobramycyna nie wykazała działania teratogennego u szczurów i królików. Badania, w których aminoglikozydy (w tym tobramycynę) podawano doustnie lub pozajelitowo kobietom w ciąży, nie wykazały ryzyka dla płodu. Niemniej jednak, aminoglikozydy przechodzą przez łożysko. Podczas podawania aminoglikozydów w okresie ciąży należy brać pod uwagę ich wpływ na płód lub noworodka. Wprawdzie brak dowodów na działanie teratogenne, ototoksyczne lub nefrotoksyczne na płód, należy jednak przypuszczać, że działanie takie może występować.  Ze względu na zawartość boru lek nie może być stosowany u kobiet w okresie ciąży, ponieważ może mieć szkodliwe działanie na płód. Tobramycyna przenika do mleka ludzkiego po podaniu ogólnym. Nie wiadomo, czy również po miejscowym podaniu do oka, przenika do mleka ludzkiego. Nie jest prawdopodobne, aby tobramycyna była wykrywalna w mleku ludzkim lub prowadziła do wystąpienia istotnych klinicznie działań u noworodka po miejscowym podaniu preparatu. Jednak nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Dlatego należy podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia dla matki.

Reklama

Tobrosopt - efekty uboczne

Często: dyskomfort w oku, przekrwienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, ból głowy, zapalenie rogówki, otarcie rogówki, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rumień powiek, obrzęk spojówek, obrzęk powiek, ból oka, zespół suchego oka, wydzielina z oka, świąd oka, nasilone łzawienie, pokrzywka, zapalenie skóry, utrata rzęs, bielactwo, świąd, suchość skóry. Dodatkowe działania niepożądane, zidentyfikowane po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana): reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne oka, podrażnienie oka, świąd powiek, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, wysypka. Ciężkie działania niepożądane obejmujące neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność występowały u pacjentów otrzymujących ogólną terapię tobramycyną. U niektórych pacjentów możliwe jest pojawienie się nadwrażliwości na miejscowo stosowane aminoglikozydy.

Tobrosopt - interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji w przypadku miejscowego podania do oka. Nie przeprowadzono szczególnych badań dotyczących interakcji tobramycyny z innymi lekami. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 min. przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Tobrosopt - dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli. Zakażenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu: 1-2 krople do oka (oczu) co 4 h. Zakażenia o ciężkim nasileniu: 1-2 krople do oka (oczu) co 1 h do uzyskania poprawy, po czym przed odstawieniem preparatu należy stopniowo zmniejszyć dawki. Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków, należy odpowiednio monitorować skuteczność leczenia. Zazwyczaj lek stosuje się 7 - 10 dni. Szczególne grupy pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u osób z zaburzeniami wątroby i nerek nie zostały ustalone. Stosowanie tobramycyny do oczu powoduje bardzo małe działanie ogólnoustrojowe. W przypadku jednoczesnego ogólnoustrojowego leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, w celu zapewnienia właściwego poziomu terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na monitorowanie całkowitego stężenia antybiotyku w surowicy. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat ze względu na zawartość boru w produkcie. Sposób podania. Po wkropleniu leku zaleca się delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych. Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy zachować ostrożność by nie dotykać końcówką kroplomierza do powiek, okolic oka lub innych powierzchni. Jeśli po zdjęciu nakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go wyrzucić przed zastosowaniem leku. Butelkę należy dokładnie zakręcać, kiedy nie jest używana. W przypadku jednoczesnego leczenia innymi miejscowo działającymi lekami okulistycznymi należy zachować przerwę przynajmniej 5 minut pomiędzy podaniem kolejnych preparatów. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Tobrosopt - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli po podaniu kropli do oczu wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać do momentu uzyskania pełnej ostrości widzenia przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.


Podobne leki
Biodacyna Ophthalmicum
Gentamicin WZF
Neomycinum Jelfa
Cusi Erythromycin

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!