Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Adcirca

Spis treści

Reklama

Adcirca - skład

1 tabl. powl. zawiera 20 mg tadalafilu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Adcirca - działanie

Selektywny, silny, odwracalny inhibitor specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) typu 5 (PDE5). Tętnicze nadciśnienie płucne wiąże się z zaburzeniem uwalniania tlenku azotu ze śródbłonka naczyń krwionośnych i w konsekwencji zmniejszenie stężenia cGMP w mięśniach gładkich naczyń płucnych. PDE5 jest dominującym typem fosfodiesterazy obecnym w naczyniach krwionośnych płuc. Zahamowanie aktywności PDE5 przez tadalafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP, w wyniku czego mięśnie gładkie naczyń krwionośnych rozluźniają się i następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych płuc. Działanie tadalafilu na PDE5 jest silniejsze niż na inne fosfodiesterazy. Tadalafil jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, a średnie maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane średnio po 4 h od podania leku. Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania tadalafilu. 94% tadalafilu w osoczu jest związane z białkami. Tadalafil jest metabolizowany głównie przez CYP3A4, głównym metabolitem w krwioobiegu jest glukuronian metylokatecholu (klinicznie nie aktywny). Średni T0,5 wynosi 16 h. Tadalafil jest wydalany głównie w postaci nieaktywnych metabolitów, przede wszystkim z kałem (ok. 61 % dawki), a w mniejszym stopniu z moczem (ok. 36% dawki).

Adcirca - wskazania

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) klasy II i III według klasyfikacji WHO, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych. Wykazano skuteczność preparatu w leczeniu idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego (IPAH) oraz tętniczego nadciśnienia płucnego związanego z kolagenowym schorzeniem naczyń.

Reklama

Adcirca - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 90 dni. Ciężkie niedociśnienie tętnicze (<90/50 mm Hg). Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Pacjenci, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.

Reklama

Adcirca - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów (brak danych klinicznych): z klinicznie istotną wadą zastawki aorty i zastawki dwudzielnej; z zaciskającym zapaleniem osierdzia; z kardiomiopatią zastoinową lub restrykcyjną; z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory serca; z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca; z objawową chorobą wieńcową serca; z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym; z zarostową chorobą żył płucnych; ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki, w tym z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki; ciężkimi zaburzeniami czynności nerek; z ciężką marskością wątroby (klasa C według klasyfikacji Child-Pugha). Tadalafil ma właściwość rozszerzania naczyń krwionośnych, co może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy starannie rozważyć, czy u pacjentów z określonymi współistniejącymi schorzeniami, takimi jak ciężkie zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca, nadmierną utratą płynów, niedociśnieniem spowodowanym zaburzeniami układu autonomicznego lub niedociśnieniem w spoczynku, mogą wystąpić niekorzystne skutki spowodowane rozszerzeniem naczyń. U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory α 1-adrenergiczne, jednoczesne podanie tadalafilu może u niektórych z nich doprowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego - nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny. W związku z przyjmowaniem tadalafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION). Analizy danych z badań obserwacyjnych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego u mężczyzn z zaburzeniami erekcji po zastosowaniu tadalafilu lub innych inhibitorów PDE5. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia przerwał przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultował się z lekarzem. Zgłaszano przypadki nagłej utraty słuchu po zastosowaniu tadalafilu. Chociaż w niektórych przypadkach występowały inne czynniki ryzyka (takie jak wiek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i utrata słuchu w przeszłości), pacjentów należy poinformować, aby natychmiast zasięgnęli porady lekarskiej w przypadku nagłego pogorszenia lub utraty słuchu. U mężczyzn przyjmujących inhibitory PDE5 zgłaszano przypadki priapizmu; należy poinformować pacjentów, że należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 4 h lub dłużej. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami członka (takimi jak wygięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia priapizmu (takimi jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka). Nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów przyjmujących przewlekle silne induktory CYP3A4, takie jak ryfampicyna. Nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów przyjmujących silne inhibitory CYP3A4, takie jak ketokonazol czy rytonawir. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tadalafilu z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Należy poinformować pacjentów, by nie stosowali preparatu jednocześnie z tymi lekami. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania tadalafilu i prostacykliny lub jej analogów - zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. Nie wykazano jednoznacznie skuteczności tadalafilu u pacjentów przyjmujących bozentan. Preparat zawiera laktozę jednowodną - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabl., to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Adcirca - ciąża

W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Tadalafil przenika do mleka, nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią. Działania obserwowane u psów mogą wskazywać na zaburzenia płodności. Dwa późniejsze badania kliniczne wykazały, że takie działanie jest mało prawdopodobne u ludzi, ale obserwowano zmniejszenie stężenia plemników u niektórych mężczyzn.

Reklama

Adcirca - efekty uboczne

Bardzo często: ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zapalenie jamy nosowo-gardłowej (w tym przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, oraz zapalenie błony śluzowej nosa), nudności, niestrawność (w tym ból brzucha lub dolegliwości brzuszne), ból mięśni, ból pleców, ból kończyn (w tym dolegliwości w obrębie kończyny). Często: reakcje nadwrażliwości, omdlenie, migrena, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, krwawienie z nosa, wymioty, refluks żołądkowo-przełykowy, wysypka, nasilone krwawienia z macicy, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej. Niezbyt często: napady drgawek, przemijająca amnezja, szum w uszach, nagłe zgony sercowe, częstoskurcz, nadciśnienie tętnicze, pokrzywka, nadmierna potliwość, krwiomocz, priapizm, krwotok z prącia, krew w nasieniu. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, udar (w tym incydenty krwotoczne), nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), okluzja naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia, nagła utrata słuchu, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, przedłużony czas trwania wzwodu.

Adcirca - interakcje

Tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów, dlatego stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu z przewlekle stosowanymi silnymi induktorami CYP3A4 (takimi jak ryfampicyna), silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi jak ketokonazol czy rytonawir) oraz z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tadalafilu i prostacykliny lub jej analogów. Nie wykazano jednoznacznie skuteczności leczenia tadalafilem u pacjentów przyjmujących bozentan. Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania innych antagonistów receptora endoteliny-1 i tadalafilu. Jednoczesne stosowanie doksazosyny i tadalafilu istotnie nasila działanie hipotensyjne leku blokującego receptory α-adrenergiczne. To działanie utrzymuje się co najmniej 12 h i mogą mu towarzyszyć objawy, w tym omdlenia - z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków. W badaniach dotyczących interakcji, w których wzięła udział ograniczona liczba zdrowych ochotników, nie obserwowano takich działań po zastosowaniu alfuzosyny lub tamsulozyny. U pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe, tadalafil w dawce 20 mg może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, które zazwyczaj (z wyjątkiem doksazosyny) jest niewielkie i prawdopodobnie nie jest istotne klinicznie. Jednoczesne stosowanie riocyguatu i inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, jest przeciwwskazane. Nie obserwowano istotnych interakcji podczas połączenia tadalafilu z alkoholem. Jednoczesne stosowanie tadalafilu w dawce 10 mg i teofiliny, nie powodowało wystąpienia interakcji farmakokinetycznej, jedynym efektem farmakodynamicznym było niewielkie (3,5 uderzeń/min) zwiększenie częstości akcji serca. Tadalafil nie wykazywał klinicznie istotnego wpływu na ekspozycję (AUC) na S-warfarynę i R-warfarynę (substraty CYP2C9); tadalafil nie wpływa także na spowodowane przez warfarynę zmiany czasu protrombinowego. Tadalafil nie zwiększa spowodowanego przez kwas acetylosalicylowy wydłużenia czasu krwawienia. Tadalafil (40 mg raz na dobę) nie wykazywał klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę digoksyny. W stanie stacjonarnym tadalafil (40 mg raz na dobę) powodował zwiększenie ekspozycji (AUC) na etynyloestradiol i zwiększenie Cmax, w porównaniu z doustnym lekiem antykoncepcyjnym podawanym jednocześnie z placebo. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu tadalafilu na lewonorgestrel, co wskazuje na to, że wpływ na etynyloestradiol wynika z zahamowania przez tadalafil procesu siarczanowania w jelicie - kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest do końca wyjaśnione. Podobnego zwiększenia ekspozycji (AUC) i Cmax jak w przypadku etynyloestradiolu, można się spodziewać po doustnym podaniu terbutaliny - kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest do końca wyjaśnione.

Adcirca - dawkowanie

Doustnie. Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane tylko przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Dorośli: zalecana dawka wynosi 40 mg (2 x 20 mg) przyjmowane raz na dobę niezależnie od posiłku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie dawki początkowej 20 mg raz na dobę. W zależności od uzyskanej skuteczności i tolerancji leku przez pacjenta, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę. Nie zaleca się stosowania tadalafilu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z marskością wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (klasa A i B wg klasyfikacji Child-Pugha), po jednorazowym podaniu dawki 10 mg można rozważyć stosowanie dawki początkowej 20 mg raz na dobę. W przypadku rozpoczęcia leczenia tadalafilem, lekarz przepisujący lek powinien dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka u danego pacjenta. U pacjentów z marskością wątroby o ciężkim nasileniu (klasa C wg klasyfikacji Child-Pugha) nie zaleca stosowania leku. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży.

Adcirca - uwagi

Lek wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - pacjenci powinni poznać swoją reakcję na lek, zanim przystąpią do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Revatio
Remidia
Granpidam

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!