Znajdź lek

AmBisome

Spis treści

Działanie

Makrocykliczny polienowy antybiotyk przeciwgrzybiczy w postaci leku liposomalnego o zwiększonej biodostępności i mniejszej nefrotoksyczności. Amfoterycyna B w zależności od stężenia działa grzybostatycznie lub grzybobójczo, zaburzając przepuszczalność błony komórkowej grzyba. Działa na większość szczepów Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida spp., Blastomyces dermatitidis, Rhodotorula, Cryptococcus neoformans, Sporotrix schenkii, Mucor mucedo, Aspergillus fumigatus. W porównaniu z konwencjonalnym preparatem amfoterycyny B charakteryzuje się większymi wartościami Cmax i AUC. Po pierwszej i po ostatniej dawce stwierdzono następujące zakresy parametrów farmakokinetyczych amfoterycyny B po podaniu leku: Cmax 7,3 µg/ml-83,7 µg/ml, T0,5 6,3 h-10,7 h.

Wskazania

Leczenie ciężkich układowych i (lub) głębokich zakażeń grzybiczych u pacjentów, którym ze względu na toksyczność (zwłaszcza nefrotoksyczność) nie można podawać skutecznych dawek amfoterycyny B w konwencjonalnej postaci. Empiryczne leczenie w przypadkach podejrzenia zakażenia grzybiczego u pacjentów z gorączką i neutropenią, gdy gorączka nie ustąpiła po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, a w odpowiednich badaniach nie było możliwe określenie wywołującej zakażenie bakterii lub wirusa. Do zakażeń skutecznie leczonych lekiem należą: rozsiana kandydoza, aspergiloza, mukormikoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Leku nie należy stosować w leczeniu pospolitych zakażeń grzybiczych bez objawów klinicznych, rozpoznanych jedynie na podstawie dodatnich wyników prób skórnych lub badań serologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amfoterycynę B lub pozostałe składniki leku (z wyjątkiem wskazań życiowych).